Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00226 003973 21521371 na godz. na dobę w sumie
Historyczne i współczesne stosunki międzynarodowe Amerykanie - Kubańczycy - Japończycy - Czeczeni - ebook/pdf
Historyczne i współczesne stosunki międzynarodowe Amerykanie - Kubańczycy - Japończycy - Czeczeni - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3943-4502-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-23%), audiobook).
 
 
 
Książka Historyczne i współczesne stosunki międzynarodowe. Amerykanie - Kubańczycy - Japończycy - Czeczeni to udana próba przedstawienia współczesnych stosunków międzynarodowych z ukazaniem ich genezy, a zatem szerokiego tła historycznego. Autorzy skupili swą uwagę na newralgicznych punktach naszego globu: Stanach Zjednoczonych, Kubie, Japonii i Czeczenii. Wybór pierwszego obszaru badawczego jest oczywisty. USA nadal utrzymują pozycję światowego hegemona. Anno Domini 2015 przejdzie do historii jako rok, w którym rząd amerykański nawiązał po kilkudziesięcioletniej przerwie stosunki dyplomatyczne z Republiką Kuby. Ta przełomowa decyzja administracji Baracka Obamy nie uszła uwadze monografistów. Kolejne państwa, o których traktuje omawiana publikacja, są równie interesujące, choć z odmiennych względów: Kraj Kwitnącej Wiśni jako azjatycka potęga gospodarcza oraz Czeczenia jako tzw. 'miękkie podbrzusze' Federacji Rosyjskiej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE AMERYK ANIE – KUBAŃCZYCY – JAPOŃCZYCY – CZECZENI HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE AMERYK ANIE – KUBAŃCZYCY – JAPOŃCZYCY – CZECZENI 2015 Skład i łamanie Oficyna Wydawnicza Edytor.org Lidia Ciecierska Korekta redakcja Projekt okładki e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock © Copyright by Edyta Najbert, Nina Podsiedlik, Kamil Pietrasik, Izabela Plesiewicz-Świerczyńska e-bookowo Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione ISBN 978-83-943450-1-3 (wyd. papierowe) ISBN 978-83-943450-2-0 (e-book) Wydanie I 2015 SPIS TREŚCI Edyta Najbert Stosunki bilateralne USA – Kuba Przełomowy rok 2015 Nina Podsiedlik Stosunki hiszpańsko-kubańskie a polityka Unii Europejskiej Kamil Pietrasik Sytuacja wyznawców islamu i narodu czeczeńskiego w Niemczech / 7 / 33 Historia, perspektywa i zagrożenia / 67 Kamil Pietrasik Uchodźcy czeczeńscy w Niemczech. Historia uchodźstwa Izabela Plesiewicz-Świerczyńska Powstanie i funkcjonowanie marionetkowego państwa Mandżukuo / 107 / 91 137 RECENZJE Książka czwórki naukowców: Niny Podsiedlik, Kamila Pietrasi- ka, Izabeli Plesiewicz-Świerczyńskiej oraz Edyty Najbert to oryginalne, dojrzałe metodologicznie oraz merytorycznie opracowanie naukowe, odwołujące się do aktualnych i ważnych problemów współczesnych stosunków międzynarodowych. Autorzy w pięciu rozdziałach swo- jej publikacji poruszają problemy dotyczące: stosunków hiszpańsko- kubańskich na tle Unii Europejskiej (N. Podsiedlik), sytuacji islamu i narodu czeczeńskiego w Niemczech oraz historii uchodźców czeczeń- skich w Niemczech (K. Pietrasik), sytuacji w Chinach pod koniec XIX wieku (I. Plesiewicz-Świerczyńska), stosunków bilateralnych amery- kańsko-kubańskich w 2015 roku (E. Najbert). Z pasją wytrawnych badaczy Autorzy podjęli się zadania polegają- cego na ukazaniu problemów, które do tej pory nie zostały szczegółowo przedstawione w polskiej literaturze naukowej. Podjęcie takiego wy- zwania jest ważne zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Druga dekada XXI wieku to okres długofalowych zmian. Świat, który znaliśmy do tej pory przechodzi szybką i niespotykaną do tej pory wielowymiarową transformację. Z jednej strony dawni wrogowie, mimo historycznych zaszłości podejmują pierwsze próby nawiąza- nia ze sobą przyjacielskich relacji. Z drugiej zaś strony powstają coraz to nowsze zagrożenia funkcjonowania państw, na których zaistnienie wiele z nich nie było przygotowanych, mimo iż od wielu lat pojawia- ły się widoczne sygnały, że ich bezpieczeństwo i stabilność też mogą być zagrożone. Dla wielu rządzących, ale także zwykłych obywateli zagrożenia te były czymś, o czym do tej pory mogli tylko przeczytać w gazetach lub obejrzeć w telewizji – tak jakby były tylko i wyłącznie wytworem wyobraźni pisarzy i hollywoodzkich scenarzystów. 138 Jeśli nie uświadomimy sobie czyhających zagrożeń, będziemy mo- gli powiedzieć: „Problem nie istnieje!”. Będzie to jednak najłatwiejsza i najbardziej naiwna forma zagłady zachodniego społeczeństwa. Jego przetrwanie wymaga pokonania uprzedzeń i podjęcia współpracy po- nad istniejące uprzedzenia. Autorzy recenzowanej monografii, dzięki wytrawnemu doborowi zakresu tematycznego monografii oraz umieszczeniu poszczególnych wydarzeń w odpowiednim kontekście politycznym, historycznym oraz społeczno-gospodarczym umiejętnie wprowadzają Czytelnika w świat tych zmian. W pierwszym rozdziale Edyta Najbert porusza niezwykle aktual- ny problem stosunków bilateralnych amerykańsko-kubańskich. Bar- dzo interesujące i wartościowe pod względem naukowym dla dalszych badań problemu są wnioski końcowe oraz prognozy, które nie tylko ukazują nam znaczenie problemu kubańskiego, ale także mogą stać się wartościowym przyczynkiem do jego dalszych badań i analiz. Autor- ka, której opracowanie charakteryzuje naukowa precyzja, obiektywne podejście do problemu, a także szeroka perspektywa badawcza wyko- rzystuje bogatą literaturę przedmiotu, dzięki czemu jeszcze bardziej podwyższa już wysoki poziom naukowy recenzowanej publikacji. W rozdziale drugim Nina Podsiedlik poruszyła ważny temat dotyczący transformacji politycznej Kuby i jej coraz to większego otwarcia na państwa Zachodu. Autorka podjęła się trudnego zadania przedstawienia sytuacji i relacji międzynarodowych kraju przez lata zamkniętego na świat i przez wielu czołowych polityków amerykań- skich i europejskich uważanego za państwo wrogie. Autorka nie tylko umiejętnie ukazuje problem z perspektywy politologicznej, ale próbuje go zgłębić z szerszej perspektywy: społecznej i gospodarczej. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na wyjątkową dojrzałość naukową Autorki, która nie tylko z płynnością porusza się w obrębie metod naukowego poznania, umożliwiających jej przeprowadzenie gruntownego i rzetel- nego studium problemu, ale potrafi swoją wiedzę przekazać w sposób jasny i zrozumiały dla Czytelnika. Jako dodatkową zaletę rozdziału na- leży wymienić bogatą literaturę krajową i zagraniczną wykorzystaną do jego przygotowania. 139 W rozdziale trzecim i czwartym Kamil Pietrasik przedstawił istot- ny z punktu widzenia bezpieczeństwa państw europejskich oraz ich rozwoju społeczno-gospodarczego zagadnienie żyjącej w Niemczech mniejszości czeczeńskiej. Obydwa rozdziały stanowią komplementar- ne studium dogmatyczne i wzajemnie się uzupełniają. Dzięki interdy- scyplinarnemu podejściu do problemu, wykorzystaniu wartościowych materiałów źródłowych oraz rzetelnej i obiektywnej analizie Autorowi udało się stworzyć unikalne na polskim rynku wydawniczym opraco- wanie, które nie tylko uzupełnia i poszerza dostępną na polskim rynku wydawniczym literaturę, ale wytycza nowe kierunki badań nad „pro- blemem” czeczeńskim w państwach europejskich. W rozdziale piątym Izabela Plesiewicz-Świerczyńska podję- ła się trudnego zadania przedstawienia skomplikowanej sytuacji w XIX wiecznych Chinach. Autorka umiejętnie przedstawia tematy- kę niezmiernie ważną, lecz rzadko poddawaną badaniom w polskim piśmiennictwie naukowym. Przedstawiane zjawiska i procesy podda- wane są gruntownej analizie, która nie tylko pozwoli zrozumieć relacje na Dalekim Wschodzie pod koniec XIX wieku, ale umożliwi Czytelni- kowi zrozumienie skomplikowania współczesnych relacji w tym re- gionie. Interesujący wywód oraz szeroki dobór wartościowej literatury polskiej i zagranicznej nie tylko wpływają na niezwykle pozytywną oce- nę publikacji, ale także utwierdzają w przekonaniu, że wypełnia ona lukę wiedzy, który powstała w omawianej tematyce w polskiej nauce. Reasumując, należy stwierdzić, że recenzowana monografia to pu- blikacja wartościowa. O jej sile naukowej stanowią: aktualność i waga poruszanej tematyki, wysoki poziom naukowy wszystkich rozdziałów publikacji, logika przeprowadzonego wywodu oraz interesująca treść napisana przystępnym językiem. Dodatkową zaletą recenzowanej monografii jest wykorzystanie przez Autorów bardzo bogatego i aktualnego zestawu źródeł i litera- tury, obejmującego nie tylko publikacje krajowe i anglojęzyczne, ale także trudnodostępne opracowania w języku niemieckim, hiszpań- skim, chińskim oraz japońskim. Publikację z całą pewnością można zarekomendować nie tylko naukowcom oraz studentom, ale wszyst- kim Czytelnikom zainteresowanym zmianami politycznymi i społecz- 140 no-gospodarczymi, do których dochodzi obecnie na świecie oraz tym, którzy szukają odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące tego „Dla- czego współczesne stosunki międzynarodowe mają taki, a nie inny charakter?!”. Dr Gniewomir Pieńkowski Łódź, 30.07.2015r. 141 Recenzowana książka składa się z pięciu rozdziałów. W pierw- szym z nich Edyta Najbert przybliża czytelnikowi relacje amerykańsko- -kubańskie. Mimo że poruszana kwestia jest skomplikowana i zawiła, badaczce powiodło się przedstawić ją w sposób przejrzysty, objaśniając czytelnikowi wszelkie niuanse. Swoje rozważania rozpoczęła od 1898 r., a więc od wojny hiszpańsko-amerykańskiej, by następnie przejść do rzą- dów Fidela Castro i relacji kubańskiego reżimu z poszczególnymi ame- rykańskimi administracjami. Na szczególną uwagę zasługuje passus traktujący o „normalizacyjnej” polityce Baracka Obamy wobec Kuby i Kubańczyków. Druga część pracy także poświęcona jest tej karaibskiej wyspie, lecz z innej perspektywy. Nina Podsiedlik zajęła się bowiem relacjami hiszpańsko-kubańskimi w ujęciu polityki Unii Europejskiej (UE). Sta- nowi to bardzo udane i interesujące nawiązanie do rozdziału E. Naj- bert, gdyż unaocznia skrajne różnice w kształtowaniu się stosunków bilateralnych między USA a Kubą oraz Kubą a UE. Należy pamiętać, że Kuba do upadku „żelaznej kurtyny” znajdowała się w radzieckiej strefie wpływów. Ipso facto jej kontakty z państwami Europy Zachod- niej w pełni rozwinęły się dopiero w latach 90. XX w. O wiele dłuższe tradycje – ze względów oczywistych – posiadają relacje hiszpańsko-ku- bańskie wnikliwie przeanalizowane przez N. Podsiedlik zarówno pod względem gospodarczym, jak i kulturowym. Rozdział trzeci autorstwa Kamila Pietrasika porusza ważki temat napływu wyznawców islamu pochodzenia czeczeńskiego do Republi- ki Federalnej Niemiec. Tekst ten wpisuje się w elektryzującą opinię publiczną dyskusję o tzw. „wojnie światów” lub „wojnie cywilizacji”, czyli wojnie islamu i chrześcijaństwa. Na wstępie autor skonstatował, że „mimo zakończenia wojny czeczeńskiej (...) liczba uchodźców cze- czeńskich na terytorium Niemiec wzrasta z roku na rok”. Stanowi to niebagatelny problem dla rządu w Berlinie. K. Pietrasik analizuje osad- nictwo muzułmanów w RFN, dzieląc je na dwa okresy: 1945-1990 oraz 1990-2015. Rozdział posiada przejrzystą strukturę, którą wzbogacają liczne tabele przedstawiające dane liczbowe (np. odsetek muzułmanów w poszczególnych niemieckich krajach związkowych). Kolejna część omawianej publikacji jest bezpośrednią kontynuacją 142 rozdziału trzeciego. Łączy je osoba autora – Kamila Pietrasika – oraz za- gadnienie: historia uchodźctwa czeczeńskiego w Niemczech. Niestety tytuł jest dość mylący i nie oddaje w pełni treści, gdyż autor wiele pisze rów- nież o współczesnej sytuacji Czeczenów w RFN. Ten mankament nie może jednak przysłonić ewidentnych walorów pracy, do których bez wątpienia można zaliczyć fragment poświęcony relacjom Czeczenów z Kurdami na terenie Niemiec. Izabela Plesiewicz-Świerczyńska jest autorką ostatniego rozdziału mo- nografii, który traktuje o genezie i funkcjonowaniu państwa Mandżukuo. Na wstępie autorka opisuje mechanizmy, które doprowadziły do powsta- nia tego marionetkowego państwa. Pod eufemistyczną nazwą „Mandżu- kuo” kryje się bowiem chińska prowincja Mandżuria w okresie japońskiej okupacji. I. Plesiewicz-Świerczyńska umiejętnie wprowadza czytelnika w rzeczoną tematykę, nakreślając specyfikę ówczesnych stosunków mię- dzynarodowych (słabość Chin, imperialne aspiracje Rosji oraz Japonii). Wątpliwości może budzić fakt, czy ów rozdział mający charakter stricte hi- storyczny jest koherentny z pozostałymi czterema częściami recenzowanej książki. Wprawdzie w rozdziałach 1-4 również znajdują się reminiscencje historyczne, ale pomagają one jedynie zrozumieć współczesne stosunki międzynarodowe i nie są one głównym celem rozważań. Podsumowując: monografia Historyczne i współczesne stosunki mię- dzynarodowe. Amerykanie - Kubańczycy - Japończycy - Czeczeni to ciekawa publikacja odznaczająca się dużym walorem poznawczym oraz wysokim kunsztem naukowym. Przyczynia się do tego fakt, iż autorzy biegle władają językami obcymi (angielski, hiszpański, niemiecki, japoński), co umożliwi- ło im wykorzystanie źródeł dotychczas niedostępnych polskim naukow- com. Jak już wyżej nadmieniono, pewien niedosyt w czytelniku pozostawia ostatni rozdział pracy. Dlatego też warto byłoby przy następnym wydaniu omawianej książki uzupełnić ją o rozdział, który zilustrowałby jak okupacja Mandżurii przez Japonię wpłynęła na stosunki chińsko-japońskie po 1945 r. Jest to uwaga o charakterze postulatywnym, która nie podważa – niewąt- pliwie wartościowych – wyników badań autorów. dr Kasper Sipowicz Łódź, 01. 08. 2015 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historyczne i współczesne stosunki międzynarodowe Amerykanie - Kubańczycy - Japończycy - Czeczeni
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: