Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 010423 21563387 na godz. na dobę w sumie
Ideologia Gender. Zagrożenia - ebook/pdf
Ideologia Gender. Zagrożenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Monumen Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64789-76-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pomimo tego, że nie spełnia kryteriów naukowości, zawitała na uniwersytety w Polsce w postaci tzw. genderstudies. Jest to ciemna karta w historii polskiego szkolnictwa wyższego. Niniejsza pozycja jest wyrazem sprzeciwu wobec prowadzonej „cichcem” rewolucji seksualno-kulturowej, która niestety zbiera swoje żniwo wśród młodego pokolenia. Jak zauważył swego czasu George Weigel, komentując wkład papieża Jana Pawła II w naukę o rodzinie i małżeństwie: „Niewielu odważyło się powiedzieć światu tak otwarcie: seksualność człowieka to coś znacznie większego, niż się wam wydaje”.

'Na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczyłam w wykładach znanych osób, m.in. prof. Magdaleny Środy, dr Agnieszki Graff, dr hab. Moniki Płatek, psycholog Katarzyny Miller, które z pasją opowiadały o tożsamości płci, analizowały bajki z naszego dzieciństwa pod kątem stereotypowych ról kobiecych i męskich, promowały feminizm i prawie wszystkie z nienawiścią opowiadały o Kościele. (…) Z perspektywy czasu widzę, jak groźną ideologią jest gender. Po wielu latach studiów i po nawróceniu się uważam, że największą wartością w społeczeństwie jest rodzina, a gender przyczynia się do jej destrukcji. W czasie tych studiów nigdy nie usłyszałam o tym.'

Ewelina

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Opracowanie redakcyjne Monumen Sp. z o.o. Projekt okładki Ewelina Zarosa Zdjęcia Fotolia: Karen Roach; visivasnc; makaule Skład i łamanie Anna Szarko Korekta Ewa Wasilewska Copyright© 2016 by Wydawnictwo Monumen All rights reserved ISBN 978-83-64789-75-5 Wydawnictwo Monumen Os. Przemysława 16A/6 61-064 Poznań www.miesiecznikegzorcysta.pl Zamówienia Księgarnia ludzi wolnych tel. 22 266 80 20 sklep@miesiecznikegzorcysta.pl www.monumen.pl Druk i oprawa Edit SpiS treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Studiowałam gender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Manipulacja ideologów gender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Celem rewolucji seksualnej jest stworzenie nowego społeczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kierunki genderowe na uczelniach wymuszają jedynie słuszne myślenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Gender wyższym stadium feminizmu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Polska edukacja seksualna lepsza niż zachodnia . . . . . . . . . . . . 61 Niebezpieczne absurdy ideologii gender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Przedmiotowe ujęcie koncepcji człowieka obraca się przeciwko niemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Chrześcijańska antropologia personalistyczna wobec gender . . 85 Jedność mężczyzny i kobiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5 WStęp Kim jestem? – to jedno z  najbardziej podstawowych i  najważniejszych pytań, jakie stawia sobie człowiek od najdawniejszych czasów. Podnoszona w  rozma- itych historyczno-kulturowych kontekstach kwestia tożsamości człowieka domaga się nieustannej odpowiedzi od każdego z osobna, i od całych społeczeństw. Pytanie o własną tożsamość wynika z podstawowego dla każdego człowieka pragnienia sa- mookreślenia w wymiarze jednostkowym i społecznym. Z  niepokojem jednak obserwujemy dokonujący się od ostatnich dziesięcioleci ubiegłego wieku dynamiczny rozwój nowych idei światopoglądowych. One to w  imię rzekomo szczytnych haseł, mówiących o potrzebie kształtowania wielo- kulturowego społeczeństwa opartego o zasady wolności i róż- norodności zrywają z klasycznym rozumieniem człowieka. Za sprawą rozwijającego się dynamicznie konstrukcjo- nizmu społecznego dochodzi do przedefiniowania wielu ważnych pojęć z  zakresu socjologii, filozofii człowieka, p ę t s W 7 antropologii czy psychologii. Jedną z najbardziej kontrower- syjnych ideologii wpisujących się w ten nowy porządek świata jest wyrosła na spontanicznym zrywie idei feminizmu ide- ologia gender, zataczająca coraz szersze kręgi społeczno-kul- turowe i polityczne. Kiedyś może jeszcze jako idea związana z socjologią rodzaju/płci (sociology of gender) płeć kulturowa – gender – rozumiana była jako subdyscyplina naukowa, dziś przypomina raczej ideologię aniżeli rzetelną naukę. Szukając odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, po- nowoczesny świat zdaje się sprowadzać ją do stwierdzenia, że człowiek jest tym, kim chce być, niezależnie od obiektyw- nych ustaleń biologicznych, kulturowych i społecznych. Su- biektywność wewnętrznych odczuć i przeżyć jest tu najważ- niejsza. Pytanie o obiektywną prawdę o człowieku w świetle ideologii gender wydaje się nie mieć sensu. Każdy może być, kim chce, bez jakichkolwiek obiektywnych uzasadnień. Umowność wszystkiego, co dotyczy człowieka, w tym płci, wydaje się dziś wartością pożądaną i promowaną zarówno przez media, instytucje edukacyjne, różne organizacje poza- rządowe, jak i  polityków i  struktury o  charakterze między- narodowym, wśród których znajdujemy WHO, ONZ UE i  wiele innych. Osobiście podczas studiów z  psychologii w USA zetknąłem się z kursem poświęconym gender i etnicz- ności. Przyznam, że pomimo zachowywania przez Uniwer- sytet wszelkich standardów profesjonalizmu i obiektywności w tym temacie, odczuwałem często unoszący się w powietrzu „smog” oczekiwanej poprawności politycznej. Niewątpliwie 8 ideologia gender. zagrożenia należyte pochylenie się nad ludzką seksualnością, kulturo- wymi kodami z nią związanymi, należy uszanować i docenić. Trzeba jednak stawać po stronie prawdy i raczej szukać wy- jaśnień w obrębie ogólnodostępnej wiedzy, aniżeli gonić za nowymi, zrywając z dotychczasową wiedzą, doświadczeniem i  wartościami. Przy okazji warto tu wspomnieć, że Amery- kański Statystyczno-Diagnostyczny Podręcznik Zaburzeń Psy- chicznych (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor- ders), służący diagnozowaniu różnych zaburzeń, w  swoim piątym, najnowszym wydaniu wciąż wymienia taką jednostkę jak dysforia płci (Gender dysphoria) zwana także transseksu- alizmem, co oprotestowują liczne środowiska LGBT. Absurdalnych i  kontrowersyjnych sytuacji związanych z ideą gender można znaleźć wiele. Jedną z nich, niezwykle symptomatyczną, jest sprawa Roberta (Michelle) Kosilek, odsiadującego wyrok dożywocia w więzieniu za zamordo- wanie swojej żony, która nakryła go w domu na przebieraniu się w damskie ubrania. Otóż okazuje się, że Sąd Federalny w Massachusetts wydał zgodę na przeprowadzenie drogiej operacji zmiany płci skazanego mordercy. Konieczność przeprowadzenia tej operacji tłumaczono wolą osadzonego, kiepskim jego samopoczuciem, depresją i  utratą poczucia sensu życia. Samą operację poprzedzały psychoterapia i le- czenie hormonalne. Wedle opinii lekarza więziennego ope- racja zmiany płci miała przywrócić skazanemu radość życia. Istnieje jakiś taki dziwny stereotyp, że samostanowienie jest wartością samą w sobie, najwyższą, prowadzącą do szczęścia 9 Wstęp i  zadowolenia. Niektórzy myślą, że wystarczy dziecku dać czas, odpowiednią edukację, a w stosownym czasie samo wy- bierze sobie płeć, orientację seksualną itp. Okazuje się jednak, jak potwierdzają to liczne doniesienia, że manipulowanie własną tożsamością płciową nie zawsze przynosi pozytywne rezultaty. Warto wspomnieć dane Amerykańskiej Fundacji Zapobiegania Samobójstwom i  Instytutu Williamsa, wedle których w badaniu 6,5 tysiąca osób, które zmieniły płeć, aż 41 procent z tej liczby, na pytanie: „Czy próbowałeś popełnić samobójstwo” odpowiedziało pozytywnie. Wedle ustaleń powodem takiego stanu rzeczy były utrzymujące się wśród respondentów badania przewlekły stres, niepokój i depresja związane ze zmianą płci. Oczywiście, nie można za ten stan rzeczy winić samych zainteresowanych, wszak czynnikami stresu w wielu przypadkach są dodatkowo: odrzucenie przez rodzinę, dyskryminacja, prześladowanie czy przemoc. Oddajemy do rąk państwa niezwykle ciekawą pozycję wydawniczą, zawierającą szereg artykułów poświęconych ideologii gender, pisanych z perspektywy ludzi wierzących. Opinie zawarte w publikacji nierzadko nacechowane są emo- cjonalnym stylem, świadczącym o silnym zaangażowaniu ich autorów. Potrzeba takich tekstów, które bez niepotrzebnej poprawności politycznej wyrażą obawy i  troski ludzi, dla których wartości chrześcijańskie mają konkretne znaczenie. Poszczególni autorzy przytaczają w swych tekstach wiele konkretnych przykładów, które ilustrują podjęty przez nich temat. Zakres objętościowy niniejszej pozycji nie pozwala 10 ideologia gender. zagrożenia na opisanie wszystkich możliwych wątków związanych z gender, które mogą zainteresować czytelnika. Nie chodzi tu jednak o to, by opisywać wszystko, ale raczej aby opie- rając się na wybranych przykładach, wskazać te aspekty ideologii gender, które zdaniem poszczególnych autorów zasługują na zauważenie i podkreślenie. Uzasadniona wydaje się dzisiaj społeczna dyskusja na temat obecnego statusu nauki/ideologii gender, a także na temat ideologicznych zapędów różnych osób i środowisk, które pod płaszczykiem wzniosłych idei walki o  równość klasową, etniczną, wolność płciową, prawo do aborcji i eu- tanazji, usiłują dokonać dekonstrukcji myślenia opartego o wartości klasyczne i chrześcijańskie. Niniejsza pozycja jest wyrazem sprzeciwu wobec pro- wadzonej „cichcem” rewolucji seksualno-kulturowej, która niestety zbiera swoje żniwo wśród młodego pokolenia. Dzięki staraniom wydawnictwa Monumen, czytelnik może sięgnąć do ciekawych tekstów publikowanych na łamach miesięcznika „Egzorcysta”. Z pewnością ich lektura pobudza do myślenia, a mnogość przytoczonych faktów poświadcza, że wbrew opiniom zwolenników genderyzmu, ideologia ta jest niebezpiecznym i wciąż rozwijającym się prądem kultu- rowym i społecznym, który rozlewa się po tkance społecznej, niszcząc po drodze tych, którzy pragną zachować swoje chrześcijańskie dziedzictwo religijne i kulturowe. Ujmując sprawę nieco inaczej, warto powrócić do py- tania: kim jest człowiek, a właściwie do pytania: czy bycie 11 Wstęp
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ideologia Gender. Zagrożenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: