Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00140 002979 22422280 na godz. na dobę w sumie
Illustrator 10/10 CE. Szybki start - książka
Illustrator 10/10 CE. Szybki start - książka
Autor: , Liczba stron: 576
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-993-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> illustrator
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Adobe Illustrator to najpopularniejszy profesjonalny program służący do edycji grafiki wektorowej. Stał się on nieformalnym standardem w agencjach reklamowych, redakcjach i studiach graficznych. Illustrator jest rozbudowaną aplikacją o ogromnych możliwościach. Warto jednak włożyć trochę wysiłku, by go opanować. Dobra znajomość tego programu daje nie tylko ogromną satysfakcję, to także cenna i poszukiwana na rynku pracy umiejętność.

Książka 'Illustrator 10/10 CE. Szybki start' jest doskonałym podręcznikiem dla początkujących grafików. Jak każda pozycja z serii 'Szybki start' również i ta książka składa się z kilkudziesięciu rozdziałów, z których każdy przedstawia kolejne kroki, które należy wykonać, by osiągnąć zamierzony cel. Dodatkową zaletę stanowią liczne ilustracje. Z tą książką nie zgubisz się w labiryncie menu i palet Illustratora.

Opisano między innymi:

Jesteś kreatywny? Adobe Illustrator może być jednym z Twoich ulubionych narzędzi, a książka 'Illustrator 10/10 CE. Szybki start' jedną z ulubionych lektur.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Illustrator 10/10 CE. Szybki start Autorzy: Elaine Weinmann, Peter Lourekas T³umaczenie: Anna i Iwo Nowosielscy ISBN: 83-7197-993-2 Tytu³ orygina³u: Illustrator 10 for Windows and Macintosh: Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: 576 Adobe Illustrator to najpopularniejszy profesjonalny program s³u¿¹cy do edycji grafiki wektorowej. Sta³ siê on nieformalnym standardem w agencjach reklamowych, redakcjach i studiach graficznych. Illustrator jest rozbudowan¹ aplikacj¹ o ogromnych mo¿liwoġciach. Warto jednak w³o¿yæ trochê wysi³ku, by go opanowaæ. Dobra znajomoġæ tego programu daje nie tylko ogromn¹ satysfakcjê, to tak¿e cenna i poszukiwana na rynku pracy umiejêtnoġæ. Ksi¹¿ka „Illustrator 10/10 CE. Szybki start” jest doskona³ym podrêcznikiem dla pocz¹tkuj¹cych grafików. Jak ka¿da pozycja z serii „Po prostu” równie¿ i ta ksi¹¿ka sk³ada siê z kilkudziesiêciu rozdzia³ów, z których ka¿dy przedstawia kolejne kroki, które nale¿y wykonaæ, by osi¹gn¹æ zamierzony cel. Dodatkow¹ zaletê stanowi¹ liczne ilustracje. Z t¹ ksi¹¿k¹ nie zgubisz siê w labiryncie menu i palet Illustratora. Opisano miêdzy innymi: • Interfejs i podstawowe zasady dzia³ania Illustratora • Tworzenie plików .EPS i .PDF • Rysowanie i poprawianie obiektów wektorowych • Zmiany kszta³tów i transformacje • Ró¿ne rodzaje wype³nieñ obiektów • Wprowadzanie i edycjê tekstu • Pracê na warstwach • U¿ycie filtrów i efektów specjalnych • Tworzenie grafiki na potrzeby stron WWW Jesteġ kreatywny? Adobe Illustrator mo¿e byæ jednym z Twoich ulubionych narzêdzi, a ksi¹¿ka „Illustrator 10/10 CE. Szybki start” jedn¹ z ulubionych lektur. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Interfejs Illustratora Narzędzia...................................................3...................................................3......... 23 23 S p i s t r e ś c i Praca z paletą Toolbox (Paletą narzędziową)...................................................t.........23 Paleta Toolbox (Paleta narzędziowa) ...................................................t....................24 Wydzielone paski narzędzi...................................................t....................................25 Na ekranie...................................................3...................................................3........ 26 Ekran Illustratora: Windows...........................t...................................................t......26 Ekran Illustratora: Mac OS ...................................................t.................................28 Menu Illustratora ...................................................3............................................... 30 Używanie okien dialogowych...................................................3............................. 32 Używanie palet ...................................................3...................................................3 33 Paleta Color (Kolor)...................................................t............................................34 Paleta Stroke (Obrys)...............................t...................................................t............34 Paleta Swatches (Próbki) ...................................................t.....................................35 Paleta Gradient (Gradient)...................................................t...................................35 Paleta Character (Typografia)...................................................t..............................36 Paleta Multiple Masters Design (Projekt MM) ...................................................t.......36 Paleta Paragraph (Akapit) ...................................................t...................................37 Paleta Tab Ruler (Miarka tabulatora) ...................................................t...................37 Paleta Layers (Warstwy) ...................................................t......................................38 Paleta Info (Info)...................................................t.................................................38 Paleta Align (Wyrównanie)...................................................t...................................39 Paleta Transform (Transformacje) ...................................................t........................39 Paleta Actions (Zadania)...................................................t......................................40 Paleta Navigator (Nawigator)...................................................t...............................40 Paleta Links (Połączenia)...................................................t.....................................41 Paleta Pathfinder (Filtry ścieżek)...................................................t..........................41 Paleta Brushes (Pędzle) ...................................................t.......................................42 Paleta Transparency (Przezroczystość)...............t...................................................t...42 Paleta Styles (Style) ...................................................t.............................................43 Paleta Appearance (Wygląd) ...................................................t................................43 Paleta SVG Interactivity (Interakcyjność SVG)...................................................t.......44 Paleta Attributes (Atrybuty)...................................................t..................................44 Paleta Document Info (Info o dokumencie)...................................................t.............44 3 Spis treści Rozdział 2. Rozdział 3. i c ś e r t s i p S 4 Paleta Magic Wand (Różdżka) ...................................................t..............................45 Paleta Symbols (Symbole) ...................................................t....................................45 Słowniczek...................................................3...................................................3....... 46 Mierzenie...................................................3...................................................3......... 49 Aby zmienić jednostki miary w aktualnym dokumencie ...............................................49 Cofanie kilku operacji...................................................t..........................................50 Menu kontekstowe....................................t...................................................t............50 Zasady działania Illustratora 51 Wektory i rastry...................................................t...................................................t51 Jak tworzone są obiekty...................................................t........................................52 Słowo pisane ...................................................t...................................................t....53 Narzędzia edycyjne ...................................................t..............................................53 Jak wszystko nabiera kształtu...................................................t................................54 Kolorowanie ...................................................t...................................................t....55 Jak wszystko jest ułożone...................................................t......................................56 Kontrolowanie wyglądu ...................................................t.......................................56 Na ekranie ...................................................t...................................................t.......57 Kiedy wszystko jest powiedziane i zrobione ...................................................t............57 59 Początek Tworzenie nowych plików ...................................................3................................. 59 Aby uruchomić Illustratora (Windows) ...................................................t..................59 Aby uruchomić Illustratora (Mac OS)...................................................t....................60 Aby utworzyć nowy dokument ...................................................t...............................61 Aby zmienić wymiary obszaru rysunku...................................................t...................62 Aby utworzyć stronę w układzie poziomym ...................................................t.............63 Aby zmienić położenie przestrzeni wydruku w obszarze rysunku..................................64 Aby utworzyć poziomy obszar rysunku...................................................t...................64 Aby podzielić obszar rysunku na wiele stron...................................................t...........64 Zapisywanie plików.................................................3.............................................. 66 Aby zapisać plik w formacie Adobe Illustratora (.ai)..................................................6t6 Aby zapisać istniejący plik ...................................................t....................................68 Aby zapisać kopię istniejącego pliku...................................................t......................68 Aby przywrócić ostatnio zapisaną wersję pliku ...................................................t.......68 Aby zapisać plik jako EPS ...................................................t....................................69 Aby zapisać plik jako Adobe PDF...................................................t..........................72 Otwieranie plików ...................................................3.............................................. 75 Aby otworzyć plik Illustratora...................................................t...............................75 Zakończenie pracy z programem...................................................3........................ 76 Aby zamknąć plik...................................................t.................................................76 Aby zakończyć pracę Illustratora...................................................t...........................76 Rozdział 4. Widoki 77 Zmiana widoków ...................................................3................................................ 77 Spis treści Rozdział 5. Aby wykorzystać paletę Navigator (Nawigator) do zmiany stopnia powiększenia obrazka ...................................................t...............77 Aby wybrać ustalony stopień powiększenia...................................................t.............78 Aby zmienić stopień powiększenia za pomocą narzędzia Zoom (Lupka)........................79 Aby zmienić stopień powiększenia za pomocą klawiatury............................................79 Aby zmienić widok ...................................................t...............................................80 Aby określić specjalne ustawienia widoku...................................................t..............81 Aby wybrać specjalne ustawienia widoku...................................................t...............81 Aby zmienić nazwę lub usunąć specjalne ustawienia widoku.......................................81 Aby pokazać ilustrację w dwóch oknach...................................................t.................82 Aby zmienić tryb wyświetlania ekranu ...................................................t...................83 Poruszanie się po dokumencie...................................................3............................ 83 Aby za pomocą narzędzia Hand (Rączka) przesunąć ilustrację w jej oknie ...................83 Aby przesunąć ilustrację w jej oknie za pomocą palety Navigator (Nawigator).............84 Podstawy edycji obiektów 85 Usuwanie obiektów ...................................................3............................................ 85 Aby usunąć jeden obiekt ...................................................t.......................................85 Aby usunąć grupę obiektów ...................................................t..................................85 Rysowanie obiektów geometrycznych ...................................................3............... 86 Aby utworzyć prostokąt lub elipsę metodą przeciągania .............................................86 Aby utworzyć prostokąt lub elipsę, określając wymiary ..............................................86 Aby utworzyć zaokrąglony prostokąt..................................................t.......................87 Aby zaokrąglić narożniki istniejącego obiektu ...................................................t........88 Aby utworzyć wielokąt za pomocą kliknięć ...................................................t.............88 Aby utworzyć wielokąt za pomocą przeciągania...................................................t......89 Aby kliknięciem utworzyć gwiazdę...................................................t.........................89 Aby utworzyć gwiazdę metodą przeciągania...................................................t...........90 Aby utworzyć flarę, wprowadzając wartości...................................................t...........91 Aby utworzyć flarę, korzystając z aktualnych ustawień Flare Tool Options (Opcje narzędzia Flara)...................................................t...........91 Aby utworzyć flarę metodą przeciągania...................................................t................92 Aby edytować flarę ...................................................t..............................................92 Aby rysować za pomocą narzędzia Line Segment (Segment linii).................................93 Aby narysować odcinek linii wpisując wartości ...................................................t......93 Aby narysować odcinek krzywej ...................................................t............................94 Aby narysować odcinek łuku, wpisując jego parametry ..............................................94 Aby utworzyć spiralę, wpisując wartości...................................................t................95 Aby utworzyć spiralę metodą przeciągania...................................................t.............95 5 S p i s t r e ś c i Spis treści Aby utworzyć siatkę prostokątną metodą przeciągania ...............................................96 Aby utworzyć siatkę prostokątną, wprowadzając wartości ..........................................97 Aby utworzyć siatkę polarną metodą przeciągania...................................................t..97 Aby utworzyć siatkę polarną, wprowadzając wartości................................................98 Szkicowanie...................................................3...................................................3..... 99 Aby rysować za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek)...................................................t99 Aby wybrać ustawienia narzędzia Pencil (Ołówek) ..................................................100 Rozdział 6. Zaznacz i kopiuj Zaznaczanie ...................................................3...................................................3... 101 101 Sześć narzędzi zaznaczania...................................................t.................................101 Aby zaznaczyć obiekt lub obiekty...................................................t.........................103 Aby dodać lub usunąć zaznaczenie obiektów ...................................................t........103 Aby zaznaczyć punkty kontrolne lub odcinki ...................................................t.........104 Aby zaznaczyć za pomocą polecenia...................................................t....................105 Aby zaznaczyć, korzystając z narzędzia Lasso (Lasso)..............................................106 Aby wybrać opcje narzędzia Magic Wand (Różdżka)................................................107 Aby posłużyć się narzędziem Magic Wand (Różdżka)................................................108 Aby zaznaczyć wszystkie obiekty na ilustracji ...................................................t.......108 Aby usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów ...................................................t.......108 Aby usunąć wszystkie niezaznaczone obiekty i na odwrót..........................................108 Przesuwanie...................................................3...................................................3... 109 Aby przesunąć obiekt metodą przeciągania ...................................................t..........109 Aby wykorzystać inteligentne linie pomocnicze do wyrównywania obiektów...............110 Ukrywanie i blokowanie...................................................3................................... 112 Aby ukryć punkty kontrolne i linie kierunkowe obiektu lub obiektów ..........................112 Aby ukryć lub wyświetlić punkty środkowe obiektów ................................................112 Aby ukryć obiekt lub obiekty ...................................................t...............................113 Aby ponownie wyświetlić wszystkie ukryte obiekty ...................................................t113 Aby zablokować obiekt lub obiekty ...................................................t......................113 Aby odblokować wszystkie zablokowane obiekty ...................................................t...113 Kopiowanie...................................................3...................................................3.... 114 Aby skopiować obiekt metodą przeciągania...................................................t..........114 Aby skopiować obiekt przez przepychanie ...................................................t............114 Aby skopiować lub przesunąć obiekty z jednego dokumentu do drugiego za pomocą schowka ...................................................t...........................................115 Aby rozmieścić kopie ścieżki ...................................................t...............................116 Transformacje 117 Podstawowe transformacje...................................................3............................... 117 Korzystanie z narzędzi transformacji...................................................t...................118 Aby korzystać z inteligentnych linii pomocniczych podczas obracania, skalowania lub pochylania obiektu...................................................t......................119 i c ś e r t s i p S Rozdział 7. 6 Spis treści Aby obrócić obiekt, korzystając z okna dialogowego ................................................120 Aby obrócić obiekt przez przeciąganie ...................................................t.................120 Aby skalować obiekt, korzystając z okna dialogowego..............................................121 Aby skalować obiekt przez przeciąganie...................................................t...............122 Aby odbić obiekt, korzystając z okna dialogowego ...................................................t123 Aby odbić obiekt przez przeciąganie ...................................................t....................123 Aby pochylić obiekt, korzystając z okna dialogowego...............................................124 Aby pochylić obiekt przez przeciąganie...................................................t................124 Aby transformować obiekt, korzystając z obwiedni...................................................t125 Aby przywrócić wyjściowy kształt obwiedni...................................................t..........125 Aby korzystać z narzędzia Free Transform (Przekształcanie swobodne).....................126 Aby wykonać wiele transformacji za pomocą polecenia Transform Each (Transformuj każdy) ...................................................t..................127 Aby korzystać z okna dialogowego Transform Effect (Efekt transformacji) do przypisywania efektów, które można edytować ...................................................t.128 Tworzenie ewolucji ...................................................3.......................................... 129 Ewolucje żyją!...................................................t...................................................t129 Aby dokonać ewolucji obiektów, korzystając z polecenia Make Blend (Utwórz ewolucję) ...................................................t...........................130 Aby usunąć ewolucję...................................................t..........................................130 Aby wybrać lub zmienić opcje ewolucji...................................................t................131 Edycja ewolucji ...................................................t.................................................132 Aby odwrócić kolejność obiektów ewolucji w stosie .................................................133 Aby zmienić położenie obiektów w ewolucji...................................................t..........133 Aby tworzyć ewolucje obiektów za pomocą narzędzia Blend (Ewolucje).....................134 Aby zastosować istniejącą ewolucję do ścieżki...................................................t......135 Skorzystaj z ewolucji, aby utworzyć efekt 3D ...................................................t........136 Zmiana kształtu 137 Elementy tworzące ścieżkę...................................................t..................................137 Narożniki i krzywizny ...................................................3...................................... 138 Aby przesunąć punkt kontrolny lub odcinek ...................................................t..........138 Aby zmienić kształt odcinka krzywej ...................................................t....................138 Aby zamienić narożny punkt kontrolny w wygładzony punkt kontrolny .......................139 Aby zamienić wygładzony punkt kontrolny w narożny punkt kontrolny .......................140 Aby załamać krzywą do środka ...................................................t...........................140 Dodawanie punktów...................................................3......................................... 141 Aby dodać punkty do ścieżki ...................................................t...............................141 Aby dodać punkty kontrolne do ścieżki za pomocą polecenia ....................................142 Aby dodać fragment do otwartej ścieżki przy użyciu narzędzia Pencil (Ołówek)..........143 Aby dodać fragment do ścieżki narysowanej za pomocą pędzla przy wykorzystaniu narzędzia Paintbrush (Pędzel)...................................................t143 Aby dodać odcinek do otwartej ścieżki...................................................t.................143 7 S p i s t r e ś c i Rozdział 8. Spis treści i c ś e r t s i p S Usuwanie punktów ...................................................3........................................... 144 Aby usunąć punkt kontrolny ze ścieżki...................................................t..................144 Szybka zmiana kształtu obiektów................................................3........................ 145 Aby usunąć fragment ścieżki za pomocą narzędzia Erase (Gumka)............................145 Aby zmienić kształt ścieżki za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek) albo Paintbrush (Pędzel)...................................................t....................................145 Aby wygładzić fragment istniejącej ścieżki ...................................................t...........146 Aby wybrać ustawienia narzędzia Smooth (Gładzik).................................................146 Aby zastosować efekt Zig Zag (Zygzak)...................................................t................147 Aby skorzystać z narzędzia Twist (Skręcanie) ...................................................t.......147 Aby korzystać z narzędzia Reshape (Przekształcanie)...............................................148 Narysuj pędzel za pomocą narzędzia Reshape (Przekształcanie) ...............................149 Uśrednianie punktów...................................................3........................................ 150 Aby uśrednić punkty...................................................t...........................................150 Łączenie...................................................3...................................................3......... 151 Aby połączyć dwa punkty końcowe ...................................................t......................151 Aby połączyć obiekty, korzystając z polecenia ...................................................t......153 Plastry i kostki ...................................................3.................................................. 154 Aby podzielić ścieżkę...................................................t..........................................154 Aby podzielić ścieżkę przez usunięcie punktu lub odcinka.........................................154 Aby przecinać obiekty za pomocą polecenia Divide Objects Below (Podziel obiekty poniżej)...................................................t....155 Aby pociąć obiekt na oddzielne ścieżki...................................................t.................156 Zmień kwadrat w gwiazdę ...................................................t..................................157 Rozdział 9. Wypełnienie i obrys 159 Mieszanie i stosowanie kolorów ...................................................3...................... 159 Wypełnienia i obrysy...................................................t..........................................159 Szybki start — przeciąganie koloru...................................................t......................160 Aby zastosować białe lub czarne wypełnienie albo obrys ..........................................160 Palety używane podczas kolorowania ...................................................t..................161 Podstawowe etapy nakładania koloru...................................................t..................162 Aby zapisać aktualny kolor wypełnienia lub obrysu w postaci próbki.........................162 Kolory do druku ...................................................t................................................163 Kolor Global (Ogólny)...................................................t.......................................164 Kolory na potrzeby sieci...................................................t.....................................164 Aby wybrać wypełnienie lub obrys ścieżki przed lub po jej utworzeniu.......................165 Aby zmienić tryb koloru dokumentu...................................................t.....................166 Aby zdefiniować kolor rozbarwiany ...................................................t.....................167 Skróty wykorzystywane przy edycji kolorów ...................................................t.........168 Przyciski Color (Kolor), Gradient (Gradient) i None (Żadne) ...................................168 8 Spis treści Aby dodać kolory z systemu dopasowania barw lub z palety sieciowej do palety Swatches (Próbki)...................................................t169 Zmiana atrybutów obrysu...................................................3................................. 170 Aby zmienić grubość obrysu...................................................t................................170 Aby utworzyć obrys linią przerywaną ...................................................t..................171 Aby zmodyfikować łączenia i (lub) zakończenia obrysu ............................................172 Korzystanie z palety Swatches (Próbki)...................................................3........... 173 Aby wybrać opcje wyświetlania próbek...................................................t................173 Aby załadować próbki z jednego pliku programu Illustrator do drugiego...................174 Aby przywrócić próbki domyślne do palety Swatches (Próbki) ..................................175 Aby usunąć próbki ...................................................t.............................................176 Aby przesunąć próbkę lub próbki ...................................................t........................177 Aby powielić próbkę...................................................t...........................................177 Rozwiązywanie konfliktów próbek ...................................................t.......................178 Aby łączyć próbki kolorów dodatkowych...................................................t..............178 Zmiana kolorów.................................................3.................................................. 179 Aby zaznaczyć obiekty o tych samych atrybutach koloru...........................................179 Aby odwrócić kolory ...................................................t..........................................179 Aby zamienić próbkę globalnie...................................................t............................180 Aby edytować kolor globalnie ...................................................t.............................180 Aby zmodyfikować lub przekonwertować kolory ...................................................t...181 Aby przekonwertować kolory obiektu na inny tryb ...................................................t181 Aby posłużyć się narzędziem Paint Bucket (Wiadro z farbą)......................................182 Aby wybrać atrybuty koloru pobierane przez narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) lub stosowane przez narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą)...................................182 Aby posłużyć się narzędziem Eyedropper (Kroplomierz)...........................................183 Aby nasycić lub rozjaśnić kolory ...................................................t.........................184 Aby dokonać ewolucji kolorów wypełnienia pomiędzy obiektami...............................184 Aby przekonwertować kolor rozbarwiany na kolor dodatkowy i na odwrót.................185 Aby pokolorować jednobitowy obrazek TIFF...................................................t........185 Tworzenie wzorów wypełnienia...................................................3....................... 186 Aby utworzyć wzór wypełnienia...................................................t...........................186 Aby zdefiniować wzór wypełnienia za pomocą prostokąta.........................................186 Aby zmodyfikować wzór wypełnienia ...................................................t...................187 Aby utworzyć geometryczny wzór wypełnienia...................................................t......188 Aby rozwinąć wzór wypełnienia w pojedyncze obiekty..............................................188 S p i s t r e ś c i Rozdział 10. Pióro 189 Rysowanie za pomocą narzędzia Pen (Pióro) ...................................................3.. 189 Co robi narzędzie Pen (Pióro) ...................................................t............................189 Aby narysować obiekt o prostych bokach za pomocą narzędzia Pen (Pióro)...............190 Aby narysować ciągłe krzywe za pomocą narzędzia Pen (Pióro) ...............................191 9 Spis treści Aby skonwertować punkty wygładzone na narożne podczas rysowania ......................193 Aby skonwertować punkty w istniejącym obiekcie ...................................................t.194 Aby skonwertować prostokąt na maskę na bal kostiumowy .......................................195 Rozdział 11. Warstwy 197 Warstwa na warstwie...................................................3........................................ 197 Aby wybrać opcje palety Layers (Warstwy) ...................................................t..........198 Tworzenie warstw ...................................................3............................................ 199 Aby utworzyć nową warstwę główną...................................................t....................199 Aby utworzyć podwarstwę ...................................................t..................................200 Aby utworzyć grupę ...................................................t...........................................201 Aktywowanie warstw...................................................3....................................... 202 Aby aktywować warstwę, podwarstwę, grupę lub obiekt ...........................................202 Aby aktywować wiele elementów ...................................................t.........................203 Aby deaktywować wszystkie warstwy ...................................................t...................203 Zaznaczanie obiektów ...................................................3...................................... 204 Aby zaznaczyć wszystkie obiekty na warstwie ...................................................t.......204 Aby usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów na warstwie ........................................204 Aby zaznaczyć jeden obiekt...................................................t.................................204 Aby zaznaczyć liczne obiekty na różnych warstwach ................................................205 Praca z grupami ...................................................3................................................ 205 Aby zaznaczyć wszystkie obiekty w grupie ...................................................t............205 Aby zaznaczyć niektóre obiekty w grupie...................................................t..............207 Aby usunąć zaznaczenie jednego obiektu w grupie ...................................................t207 Aby skopiować jeden obiekt w grupie...................................................t...................207 Aby umieścić istniejący obiekt (lub grupę) w grupie .................................................208 Aby dodać nowy obiekt do grupy ...................................................t.........................209 Aby rozgrupować grupę ...................................................t.....................................209 Zmiana położenia w stosie ...................................................3............................... 210 Aby zmienić położenie warstwy, grupy lub obiektu w stosie.......................................210 Aby zmienić położenie obiektu w stosie na przed lub za innym obiektem.....................211 Aby zmienić położenie w stosie za pomocą polecenia ...............................................211 Powielanie ...................................................3...................................................3..... 212 Aby powielić warstwę, podwarstwę lub obiekt ...................................................t......212 Aby skopiować obiekty pomiędzy warstwami...................................................t........212 Usuwanie ...................................................3...................................................3....... 213 Aby usunąć warstwę, podwarstwę, grupę lub obiekt.................................................213 Określanie opcji warstwy ...................................................3................................. 214 Aby wybrać opcje warstwy lub obiektu...................................................t.................214 Aby zablokować lub odblokować warstwy albo obiekty ............................................216 Aby wyświetlić lub ukryć warstwy albo obiekty...................................................t.....217 i c ś e r t s i p S 10 Spis treści Aby zmienić widok warstwy głównej...................................................t....................218 Aby wyświetlić wszystkie warstwy główne poza jedną w widoku Outline (Obrysowanie) ....218 Aby utworzyć warstwę-szablon...................................................t............................219 Zarządzanie warstwami ...................................................3.................................... 220 Aby odnaleźć obiekt na palecie Layers (Warstwy)...................................................t.220 Aby przesunąć warstwy, podwarstwy, grupy lub obiekty do nowej warstwy ................220 Aby przesunąć obiekty do nowych, oddzielnych warstw ............................................221 Łączenie i spłaszczanie...................................................3..................................... 223 Aby połączyć warstwy, podwarstwy, grupy i obiekty.................................................223 Aby spłaszczyć obszar roboczy ...................................................t............................224 Obrysowywanie...................................................3................................................ 225 Aby skorzystać z narzędzia Auto Trace (Auto-obrys) ................................................225 Aby ręcznie obrysować litery ...................................................t..............................226 Aby ręcznie obrysować obrazek...................................................t...........................228 Rozdział 12. Tworzenie tekstu 229 Tworzenie tekstu...................................................3............................................... 229 Narzędzia tekstowe ...................................................t............................................229 Co trzeba wiedzieć o czcionkach ...................................................t.........................230 Aby utworzyć tekst samodzielny...................................................t...........................230 Aby utworzyć prostokąt tekstu...................................................t.............................231 Aby wpisać tekst do obiektu ...................................................t................................232 Aby zmienić cały blok poziomego tekstu na pionowy i na odwrót...............................232 Aby umieścić tekst wzdłuż ścieżki obiektu ...................................................t.............233 Aby dostosować położenie tekstu na ścieżce ...................................................t.........233 Importowanie tekstu ...................................................3......................................... 234 Aby importować tekst...................................................t.........................................234 Łączenie tekstu ...................................................3................................................. 235 Jeśli tekst mieści się w ramce ...................................................t..............................235 Aby przelać nadmiar tekstu do innego obiektu...................................................t......235 Aby zmienić kolejność, w jakiej tekst przepływa z jednego obiektu do drugiego ..........235 Aby przelać nadmiar tekstu do kopii istniejącego obiektu .........................................236 Aby rozłączyć dwa lub więcej obiektów tekstowych..................................................236 Aby usunąć jeden obiekt tekstowy z ciągu, nie przerywając przepływu tekstu..............236 Kopiowanie tekstu ...................................................3............................................ 237 S p i s t r e ś c i Aby skopiować tekst i jego obiekt pomiędzy dokumentami programu Illustrator albo pomiędzy programami Illustrator i Photoshop .................................................237 Aby przenieść tekst z jednego obiektu do drugiego ...................................................t237 Tworzenie konturów...................................................3......................................... 238 Aby utworzyć kontury tekstu...................................................t................................238 Tekst na kole ...................................................t...................................................t..239 11 Spis treści Rozdział 13. i c ś e r t s i p S 12 Stylizacja i edycja tekstu 241 Zaznaczanie tekstu...................................................3............................................ 241 Aby zaznaczyć tekst wraz z obiektem...................................................t....................242 Aby zaznaczyć wyłącznie obiekt tekstowy ...................................................t.............243 Aby zaznaczyć tekst bez obiektu...................................................t...........................243 Stosowanie atrybutów tekstu ...................................................3............................ 244 Palety kontrolujące wygląd tekstu ...................................................t.......................244 Aby wybrać czcionkę...................................................t..........................................245 Aby zmienić rozmiar tekstu ...................................................t.................................246 Aby zmienić wielkość interlinii za pomocą palety Character (Typografia)..................247 Aby zmienić interlinię za pomocą klawiatury ...................................................t........248 Aby zmienić kerning lub światło tekstu...................................................t.................248 Aby zmienić wielkość liter...................................................t...................................249 Aby dostosować tekst do kontenera...................................................t......................250 Aby skalować tekst poziomo i (lub) pionowo...................................................t.........250 Aby przywrócić zwykłe skalowanie ...................................................t......................250 Aby przesunąć linię bazową tekstu...................................................t.......................251 Aby wysunąć znaki interpunkcyjne...................................................t.......................251 Aby zmienić wyrównanie akapitu...................................................t.........................252 Aby zmienić wcięcie akapitu ...................................................t...............................253 Aby dostosować odstępy między akapitami...................................................t...........254 Przetwarzanie tekstu ...................................................3......................................... 255 Aby znaleźć i zastąpić tekst...................................................t.................................255 Aby sprawdzić pisownię ...................................................t.....................................256 Aby edytować słownik zdefiniowany przez użytkownika............................................257 Aby wyeksportować tekst ...................................................t....................................258 Aby odnaleźć i zastąpić czcionkę ...................................................t.........................258 Układ tekstu...................................................3...................................................3... 260 Aby ułożyć tekst w połączone rzędy i kolumny...................................................t.......260 Aby utworzyć inteligentną interpunkcję...................................................t................261 Aby włączyć funkcję automatycznego dzielenia wyrazów ..........................................262 Aby wstawić tabulatory do tekstu ...................................................t........................263 Aby ustawić lub zmodyfikować niestandardowe pozycje tabulacji..............................264 Kopiowanie atrybutów tekstu...................................................3........................... 265 Aby skopiować atrybuty za pomocą narzędzia Eyedropper (Kroplomierz) lub Paint Bucket (Wiadro z farbą) ...................................................t.......................265 Aby wybrać atrybuty wskazane przez Eyedropper (Kroplomierz) lub zastosowane przez Paint Bucket (Wiadro z farbą)...............................................266 Efekty specjalne związane z tekstem...................................................3................ 266 Aby oblać obiekt tekstem ...................................................t....................................266 Aby utworzyć tekst z cieniem...................................................t...............................267 Aby pochylić blok tekstu ...................................................t.....................................268 Rozdział 14. Spis treści 269 Importowanie grafiki Otwieranie i umieszczanie obrazków w dokumencie.......................................... 269 Jak pozyskiwać obrazki ...................................................t......................................269 Aby otworzyć plik w programie Illustrator ...................................................t...........271 Aby otworzyć plik za pomocą programu Mac OS Finder lub Windows Explorer .........272 Aby umieścić obrazek z innej aplikacji w dokumencie programu Illustrator ...............272 Aby wyświetlić umieszczony obrazek w widoku Outline (Obrysowanie)......................273 Ponowne otwarcie pliku zawierającego dołączone obrazki.......................................273 Z programu Photoshop do programu Illustrator ...................................................t...274 Dołączanie obrazków.................................................3.......................................... 276 Aby edytować dołączony obrazek w aplikacji, w której został utworzony....................276 Aby zastąpić dołączony obrazek innym ...................................................t................277 Aby odszukać dołączony obrazek w pliku programu Illustrator .................................277 Aby obejrzeć informację o pliku dołączonego obrazka..............................................278 Aby wybrać opcje wyświetlania palety Links (Połączenia)........................................278 Aby zaktualizować zmodyfikowany obrazek dołączony .............................................279 Aby skonwertować połączony obrazek na osadzony .................................................280 Przeciągnij i upuść...................................................3............................................ 281 Aby przeciągnąć i upuścić obiekt..................................................t..........................281 Rozdział 15. Pędzle 283 Używanie pędzli ...................................................3............................................... 283 Aby rysować za pomocą narzędzia Paintbrush (Pędzel)............................................284 Aby wybrać preferencje narzędzia Paintbrush (Pędzel) ............................................284 Aby zastosować pociągnięcie pędzla do istniejącej ścieżki........................................285 Aby dodać pędzle z innych bibliotek...................................................t.....................286 Aby usunąć pociągnięcie pędzla z obiektu ...................................................t............287 Aby skonwertować pociągnięcie pędzla na ścieżki z konturami .................................287 Aby wybrać opcje wyświetlania pędzla ...................................................t................288 Tworzenie i modyfikacja pędzli ...................................................3....................... 288 Aby utworzyć lub zmodyfikować pędzel punktowy ...................................................t.288 Aby utworzyć lub zmodyfikować pędzel kaligraficzny ...............................................290 Aby utworzyć lub zmodyfikować pędzel artystyczny..................................................292 Aby usunąć pędzel z palety Brushes (Pędzle)...................................................t........293 Aby utworzyć płytki pędzla wzorku ...................................................t......................294 Aby utworzyć pędzel wzorku ...................................................t...............................295 Aby edytować pędzel wzorku za pomocą okna dialogowego jego opcji.......................296 Aby ręcznie edytować pędzel punktowy, artystyczny lub wzorku ................................297 Aby utworzyć nową bibliotekę pędzli ...................................................t...................298 Aby zmienić opcje pociągnięcia dla pojedynczego obiektu........................................299 Aby powielić pędzel ...................................................t...........................................300 13 S p i s t r e ś c i Spis treści Rozdział 16. i c ś e r t s i p S 301 Symbole Korzystanie z palety Symbols (Symbole) ...................................................3........ 301 Aby umieścić klony symbolu w dokumencie pojedynczo............................................302 Aby zmienić sposób wyświetlania palety Symbols (Symbole).....................................303 Aby korzystać z symboli pochodzących z innych bibliotek .........................................303 Aby zastosować inny symbol do istniejącego klonu ..................................................304 Aby utworzyć symbol z obiektu znajdującego się w obszarze twojego rysunku ............304 Aby określić lub zmienić nazwę symbolu ...................................................t..............305 Aby usunąć symbol ...................................................t............................................305 Aby zmodyfikować klony...................................................t.....................................306 Aby powielić symbol ...................................................t..........................................306 Aby zredefiniować symbol ...................................................t..................................307 Korzystanie z narzędzi symboli...................................................3........................ 308 Aby skorzystać z narzędzia Symbol Sprayer (Rozpylanie symboli) .............................308 Aby wybrać ogólne właściwości narzędzi symboli...................................................t.309 Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Sprayer (Rozpylanie symboli) ...........................310 Aby dodać klony do zestawu ...................................................t...............................311 Aby posłużyć się narzędziem Symbol Shifter (Przesuwanie symboli) ..........................312 Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Shifter (Przesuwanie symboli)...........................312 Aby posłużyć się narzędziem Symbol Scruncher (Rozsuwanie symboli) ......................313 Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Scruncher (Rozsuwanie symboli).......................313 Aby posłużyć się narzędziem Symbol Sizer (Rozmiary symboli) .................................314 Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Sizer (Rozmiary symboli)..................................314 Aby posłużyć się narzędziem Symbol Spinner (Obracanie symboli)............................315 Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Spinner (Obracanie symboli) ............................315 Aby skorzystać z narzędzia Symbol Stainer...................................................t...........316 Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Stainer (Kolorowanie symboli)..........................316 Aby posłużyć się narzędziem Symbol Screener (Wyszarzanie symboli) .......................317 Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Screener (Wyszarzanie symboli)........................317 Aby skorzystać z narzędzia Symbol Styler (Stylizacja symboli) ..................................318 Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Styler (Stylizacja symboli) ................................318 Aby rozwinąć klon lub zestaw symboli ...................................................t.................320 Rozdział 17. Ścieżki złożone Tryby kształtu ...................................................3...................................................3 321 321 Przyciski trybu kształtów ...................................................t....................................322 Aby rozwinąć kształt złożony...................................................t...............................322 Aby rozbić kształt złożony ...................................................t...................................323 Filtry ścieżek...................................................3...................................................3.. 323 Aby zmienić obrys lub ścieżkę otwartą w obiekt z wypełnieniem ................................325 14 Spis treści Ścieżki złożone ...................................................3................................................. 325 Aby utworzyć ścieżkę złożoną...................................................t..............................325 Aby dodać obiekt do ścieżki złożonej..................................................t.....................327 Aby odwrócić wypełnienie obiektu w ścieżce złożonej...............................................327 Zasady wypełnienia...................................................t............................................327 Aby rozbić ścieżkę złożoną...................................................t..................................328 Rozdział 18. Gradienty 329 Podstawowe wiadomości o gradientach ...................................................3........... 329 Aby wypełnić obiekt gradientem ...................................................t..........................330 Aby utworzyć i zapisać dwukolorowy gradient...................................................t......331 Aby przypisać nowe kolory do gradientu...................................................t..............332 Aby dodać kolory do gradientu ...................................................t...........................333 Aby wykorzystać narzędzie Gradient (Gradient) ...................................................t...334 Aby rozciągnąć gradient na wiele obiektów...................................................t..........335 Siatki gradientu...................................................3................................................. 336 Co to jest siatka gradientu? ...................................................t................................336 Bloki tworzące siatkę ...................................................t.........................................336 Aby skonwertować obiekt na siatkę gradientu za pomocą narzędzia Mesh (Siatka) .....337 Aby skonwertować obiekt na siatkę gradientu za pomocą polecenia ..........................338 Aby zmienić kolor siatki gradientu...................................................t.......................339 Aby dodać punkty lub linie siatki...................................................t.........................340 Aby dodać lub usunąć kwadratowe punkty ...................................................t...........340 Aby usunąć punkt siatki...................................................t......................................341 Aby zmienić kształt linii siatki ...................................................t.............................341 Aby rozdzielić standardowy gradient na oddzielne obiekty........................................342 Aby rozszerzyć radialny lub liniowy gradient w siatkę gradientu ...............................342 Rozdział 19. Wygląd i style 343 Wykorzystywanie opcji wyglądu...................................................3...................... 343 Opcje wyglądu i warstwy...................................................t....................................344 Aby przypisać opcje wyglądu grupie lub warstwie ...................................................t344 Znaczenie ikon...................................................t...................................................t345 Aby skopiować lub przesunąć atrybuty wyglądu za pomocą palety Layers (Warstwy).....345 Aby zastosować atrybuty wyglądu ...................................................t.......................346 Aby edytować lub zmienić kolejność atrybutów wyglądu...........................................347 Aby poddać edycji atrybut wyglądu obrysu i wypełnienia .........................................347 Aby usunąć pociągnięcie pędzla z atrybutu obrysu...................................................t348 Aby zastosować kilka atrybutów wypełnienia lub obrysu ..........................................348 Aby powielić atrybut wyglądu ...................................................t.............................349 Aby usunąć atrybut wyglądu ...................................................t...............................349 Aby usunąć wszystkie atrybuty wyglądu z pozycji...................................................t..350 15 S p i s t r e ś c i Spis treści Aby wybrać opcje wyglądu dla nowego obiektu ...................................................t....350 Ewolucje i atrybuty wyglądu...................................................t...............................351 Wykorzystywanie stylów ...................................................3................................. 352 Aby wybrać widok dla palety Styles (Style)...................................................t...........353 Aby zastosować styl do obiektu ...................................................t...........................354 Aby zastosować styl do warstwy, podwarstwy lub grupy ...........................................354 Aby skopiować styl lub atrybut wyglądu z jednego obiektu do drugiego .....................355 Aby zerwać połączenie pomiędzy stylem a warstwą, podwarstwą, grupą lub obiektem....356 Aby utworzyć nowy styl, korzystając z obiektu ...................................................t......356 Aby powielić styl..................................................t.................................................357 Aby edytować styl ...................................................t..............................................358 Aby połączyć style...................................................t..............................................359 Aby usunąć styl z palety Styles (Style)...................................................t..................359 Aby dodać styl z biblioteki lub innego dokumentu do palety Styles (Style)...................360 Aby utworzyć bibliotekę stylów...................................................t............................361 Aby rozszerzyć atrybuty wyglądu obiektu ...................................................t.............362 Rozdział 20. Maski i przezroczystość 363 Maski tnące...................................................3...................................................3.... 364 Aby utworzyć maskę tnącą...................................................t..................................364 Aby zaznaczyć całą grupę tnącą...................................................t..........................365 Aby zaznaczyć pojedynczą ścieżkę tnącą lub zamaskowany obiekt.............................365 Aby zaznaczyć wszystkie maski tnące na ilustracji...................................................t.365 Aby dodać obiekt do grupy tnącej...................................................t........................365 Aby zmienić położenie zamaskowanego obiektu w obrębie jego grupy tnącej..............366 Aby skopiować zamaskowany obiekt...................................................t....................366 Aby zablokować grupę tnącą lub obiekt wchodzący w jej skład .................................366 Aby usunąć maskę z obiektu...................................................t................................367 Aby zmienić kolor ścieżki tnącej ...................................................t..........................367 Aby rozbić grupę tnącą...................................................t.......................................368 Aby rozbić zestaw tnący...................................................t......................................368 Przezroczystość...................................................3................................................. 369 Aby zmienić przezroczystość lub tryb mieszania obiektu, grupy albo warstwy.............370 Aby zmienić krycie lub tryb mieszania tylko wypełnienia lub tylko obrysu obiektu.......370 Tryby mieszania...................................................t.................................................371 Aby ograniczyć efekt trybu mieszania do określonych obiektów.................................373 Aby wyłączyć wzajemne przenikanie się obiektów w grupie.......................................374 Aby wyłączyć opcję Knockout Group (Grupa odcinania)..........................................374 Aby wyświetlić (ukryć) siatkę przezroczystości...................................................t......375 Aby wybrać preferencje siatki przezroczystości...................................................t.....375 Aby spłaszczyć obiekty i zachować wygląd przezroczystości......................................376 i c ś e r t s i p S 16 Spis treści Maski krycia ...................................................3...................................................3.. 377 Aby utworzyć maskę krycia...................................................t.................................377 Aby wybrać ustawienie Clip (Odetnij) dla maski krycia............................................378 Aby odwrócić maskę krycia...................................................t.................................378 Aby zmienić kształt lub edytować krycie obiektu maskującego...................................379 Aby zmiękczyć krawędzie obiektu maskującego...................................................t.....379 Aby przesuwać obiekty maski niezależnie od siebie ..................................................380 Aby tymczasowo wyłączyć maskę...................................................t.........................380 Aby zwolnić maskę krycia...................................................t...................................381 Aby wykorzystać maskę krycia w obrębie grupy lub warstwy ....................................381 Aby utworzyć cień...................................................t..............................................382 Aby zastosować polecenia Hard Mix (Mieszanie twarde) i Soft Mix (Mieszanie miękkie) ...................................................t............................384 Rozdział 21. Zniekształcanie 385 Narzędzia upłynniania ...................................................3...................................... 385 Aby wybrać globalne wymiary pędzla...................................................t..................386 Aby wybrać opcje pojedynczego narzędzia upłynniania............................................388 Aby skorzystać z narzędzi Warp (Wypaczanie), Pucker (Wklęśnięcie) lub Bloat (Wybrzuszenie)...................................................t....................................389 Aby wykorzystać narzędzie Twirl (Wirówka) ...................................................t........390 Aby skorzystać z narzędzia Scallop (Ścieg ozdobny), Crystallize (Krystalizacja) lub Wrinkle (Marszczenie)..............................................390 Koperty ...................................................3...................................................3.......... 392 Aby utworzyć kopertę z siatką ...................................................t.............................393 Aby utworzyć kopertę wypaczenia ...................................................t.......................394 Aby utworzyć kopertę z dowolnej ścieżki ...................................................t..............395 Aby edytować kopertę ..............
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Illustrator 10/10 CE. Szybki start
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: