Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00613 004954 22932662 na godz. na dobę w sumie
InDesign CS3/CS3 PL. Szybki start - książka
InDesign CS3/CS3 PL. Szybki start - książka
Autor: Liczba stron: 616
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1502-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> indesign
Porównaj ceny (książka, ebook (-89%), audiobook).

Podbij świat możliwości programu InDesign CS3!

InDesign jest obecnie jednym z najpopularniejszych programów do komputerowego składu i łamania tekstu oraz projektowania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych o skomplikowanej strukturze. Program ten cieszy się uznaniem zarówno najbardziej wymagających profesjonalistów, jak i niedoświadczonych amatorów, ponieważ spełnia niemal wszystkie ich oczekiwania. Nowa wersja wyposażona jest w wiele wyjątkowych udogodnień, takich jak na przykład zaawansowane efekty i zmienne tekstowe oraz lepsza integracja z innymi programami z pakietu Adobe CS3. Dzięki temu ogromnie wzrosła szybkość i efektywność pracy z tą aplikacją.

'InDesign CS3/CS3 PL. Szybki start' to podręcznik, z którym z łatwością poznasz fascynujące możliwości tego programu. Wszystkie informacje podane zostały tu w zwięzły i przejrzysty sposób, a opisane techniki dodatkowo przedstawiono na ilustracjach i poparto konkretnymi przykładami. Dzięki temu przewodnikowi nauczysz się profesjonalnie tworzyć wielostronicowe publikacje z oryginalnymi obiektami graficznymi oraz nadasz im niepowtarzalny charakter przy użyciu rozmaitych efektów specjalnych. Przeczytasz o tym, jak przekonwertować kolory niedrukowalne na drukowalne, a także jak utworzyć próbkę farby mieszanej. Dowiesz się wszystkiego, co niezbędne, by właściwie przygotować projekt do druku. 'InDesign CS3/CS3 PL. Szybki start' to najlepsze źródło wiedzy z zakresu składu publikacji i poligrafii.

Dzięki znajomości InDesign staniesz się profesjonalistą!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

InDesign CS3/CS3 PL. Szybki start Autor: Sandee Cohen T³umaczenie: Joanna Pasek ISBN: 978-83-246-1502-5 Tytu³ orygina³u: InDesign CS3 for Macintosh and Windows (Visual QuickStart Guide) Format: 170x230, stron: 616 Podbij œwiat mo¿liwoœci programu InDesign CS3! • Jak tworzyæ ramki tekstowe i akapity? • Jak pracowaæ z obiektami? • Jak zdefiniowaæ kolor CMYK i kolor RGB? InDesign jest obecnie jednym z najpopularniejszych programów do komputerowego sk³adu i ³amania tekstu oraz projektowania i przygotowywania do druku materia³ów poligraficznych o skomplikowanej strukturze. Program ten cieszy siê uznaniem zarówno najbardziej wymagaj¹cych profesjonalistów, jak i niedoœwiadczonych amatorów, poniewa¿ spe³nia niemal wszystkie ich oczekiwania. Nowa wersja wyposa¿ona jest w wiele wyj¹tkowych udogodnieñ, takich jak na przyk³ad zaawansowane efekty i zmienne tekstowe oraz lepsza integracja z innymi programami z pakietu Adobe CS3. Dziêki temu ogromnie wzros³a szybkoœæ i efektywnoœæ pracy z t¹ aplikacj¹. „InDesign CS3/CS3 PL. Szybki start” to podrêcznik, z którym z ³atwoœci¹ poznasz fascynuj¹ce mo¿liwoœci tego programu. Wszystkie informacje podane zosta³y tu w zwiêz³y i przejrzysty sposób, a opisane techniki dodatkowo przedstawiono na ilustracjach i poparto konkretnymi przyk³adami. Dziêki temu przewodnikowi nauczysz siê profesjonalnie tworzyæ wielostronicowe publikacje z oryginalnymi obiektami graficznymi oraz nadasz im niepowtarzalny charakter przy u¿yciu rozmaitych efektów specjalnych. Przeczytasz o tym, jak przekonwertowaæ kolory niedrukowalne na drukowalne, a tak¿e jak utworzyæ próbkê farby mieszanej. Dowiesz siê wszystkiego, co niezbêdne, by w³aœciwie przygotowaæ projekt do druku. „InDesign CS3/CS3 PL. Szybki start” to najlepsze Ÿród³o wiedzy z zakresu sk³adu publikacji i poligrafii. • Pos³ugiwanie siê panelami programu • Tworzenie dokumentu • Linie pomocnicze i narzêdzia do nawigacji • Efekty akapitowe i przep³ywanie tekstu • Praca z obiektami • Definiowanie i przechowywanie próbek kolorów • Wype³nienia, obrysy i efekty • Punkty i œcie¿ki • Do³¹czanie grafiki • Strony i ksiêgi • Warstwy • Automatyzacja pracy Dziêki znajomoœci InDesign staniesz siê profesjonalist¹! Spis treści Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Wstęp 13 Korzystanie z książki ............................................................................................................14 Polecenia ...............................................................................................................................14 Wybieranie poleceń z menu ................................................................................................14 Skróty klawiszowe ................................................................................................................14 Opanowanie skrótów ............................................................................................................15 Różne platformy sprzętowe .................................................................................................15 Klawisze modyfikujące ........................................................................................................15 Opcje programu specyficzne dla danej platformy ..............................................................15 Pierwszy kontakt 17 Opis paneli programu ..........................................................................................................18 Posługiwanie się panelami ...................................................................................................27 Przestrzenie robocze ............................................................................................................29 Panel narzędzi ......................................................................................................................30 Podręczne menu ...................................................................................................................32 S p i s t r e ś c i Tworzenie dokumentu 33 Ekran powitalny ...................................................................................................................34 Ustawienia nowego dokumentu ..........................................................................................36 Układ dokumentu .................................................................................................................38 Zmiana układu dokumentu ..................................................................................................41 Predefiniowane ustawienia dokumentu ..............................................................................42 Korzystanie z miarek ............................................................................................................45 Linie pomocnicze .................................................................................................................47 Siatka dokumentu .................................................................................................................51 Ustawianie powiększenia .....................................................................................................52 Tryby wyświetlania ..............................................................................................................54 Narzędzia do nawigacji: rączka i lupa .................................................................................56 Panel Navigator (Nawigator) ...............................................................................................58 Ustawienia okna dokumentu ...............................................................................................60 Obsługa i zabezpieczenie plików ........................................................................................61 5 Spis treści Rozdział 3. i c ś e r t s i p S Rozdział 4. 6 Zwykły tekst 65 Ramki tekstowe ....................................................................................................................66 Wpisywanie tekstu ...............................................................................................................69 Zaznaczanie tekstu ...............................................................................................................70 Przenoszenie i usuwanie tekstu ...........................................................................................72 Panel Character (Typografia) ...............................................................................................74 Dobór kroju i rozmiaru czcionki .........................................................................................75 Stylizacja tekstu ....................................................................................................................76 Ustalanie odstępów między znakami i wierszami ..............................................................78 Zniekształcanie tekstu ..........................................................................................................80 Wybór języka ........................................................................................................................81 Formatowanie akapitów .......................................................................................................82 Ustalanie wyrównania i wcięć .............................................................................................83 Wprowadzanie ręcznego wcięcia ........................................................................................85 Efekty akapitowe ..................................................................................................................86 Ukryte znaki .........................................................................................................................88 Panel Glyphs (Glify) .............................................................................................................89 Przepływanie tekstu .............................................................................................................92 Opcje ramki tekstowej .........................................................................................................93 Korzystanie z panelu Control (Sterowanie) przy pracy z tekstem .....................................97 Stosowanie specjalnych znaków tekstowych ......................................................................98 Praca z obiektami 99 Rodzaje ramek ....................................................................................................................100 Tworzenie podstawowych kształtów ...................................................................................101 Zaznaczanie obiektów ........................................................................................................103 Przemieszczanie obiektów .................................................................................................104 Powielanie obiektów ..........................................................................................................106 Zmiana rozmiaru obiektów ................................................................................................108 Narzędzia transformacji .....................................................................................................109 Panel Transform (Przekształć) ...........................................................................................114 Polecenia transformacji ......................................................................................................118 Zmiana kolejności nakładania obiektów za pomocą menu Arrange (Ułóż) .....................120 Wyrównywanie obiektów ..................................................................................................121 Grupowanie obiektów i wklejanie do nich .......................................................................124 Panel Control (Sterowanie) a praca z obiektami ...............................................................127 Narzędzie Measure (Miarka) .............................................................................................128 Panel Info (Informacje) a praca z obiektami .....................................................................130 Blokowanie obiektów .........................................................................................................131 Zaznaczanie ramek .............................................................................................................132 Rozdział 5. Spis treści Praca w kolorze 133 Podstawowe pojęcia dotyczące koloru ..............................................................................134 Panel Color (Kolor) ............................................................................................................136 Definiowanie i przechowywanie próbek koloru ...............................................................140 Korzystanie z bibliotek próbek ..........................................................................................148 Farby mieszane ..................................................................................................................150 Tinty ....................................................................................................................................153 Próbnik kolorów .................................................................................................................155 Próbki gradientu .................................................................................................................156 Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) ..............................................................................159 Nadrukowywanie kolorów .................................................................................................160 Rozdział 6. Wypełnienia, obrysy i efekty 161 Stosowanie wypełnień ........................................................................................................162 Stosowanie obrysów ...........................................................................................................166 Tworzenie własnych stylów obrysu ...................................................................................173 Strzałki i ozdobne narożniki ..............................................................................................178 Efekty przezroczystości i trybów mieszania .....................................................................179 Efekty specjalne .................................................................................................................183 Efekty cienia .......................................................................................................................184 Efekty żarzenia ...................................................................................................................185 Efekt fazy i płaskorzeźby ...................................................................................................186 Efekt satyny ........................................................................................................................186 Efekty wtapiania .................................................................................................................187 Ustalanie oświetlenia .........................................................................................................188 Panel Pathfinder (Filtry ścieżek) .......................................................................................189 Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) ....................................................................................192 Ustawienia domyślne obiektu ............................................................................................194 Rozdział 7. 195 Punkty i ścieżki Ścieżki .................................................................................................................................196 Rysowanie linii prostych ....................................................................................................197 Rysowanie linii krzywych ..................................................................................................198 Zmiana typu punktów kontrolnych (gładkich lub narożnych) przy rysowaniu ...............199 Edycja ścieżek ....................................................................................................................200 Edycja punktów ..................................................................................................................202 Rysowanie narzędziem Pencil (Ołówek) ...........................................................................204 Narzędzie Smooth (Gładzik) ..............................................................................................206 Narzędzie Eraser (Gumka) ................................................................................................207 Metody dodawania i usuwania punktów ...........................................................................208 S p i s t r e ś c i 7 Spis treści Rozdział 8. Rozdział 9. i c ś e r t s i p S Rozdział 9. Dołączanie grafiki 209 Importowanie grafiki ..........................................................................................................210 Importowanie grafiki z Bridge ..........................................................................................213 Nietypowe ramki ................................................................................................................214 Ustawianie opcji importu obrazów ....................................................................................217 Praca z obrazami umieszczonymi w ramkach ...................................................................221 Narzędzie Position (Położenie) ..........................................................................................223 Dopasowanie grafiki do ramki ...........................................................................................224 Zagnieżdżanie elementów graficznych .............................................................................228 Stylizacja dołączonych obrazów ........................................................................................230 Łącza do obrazów ...............................................................................................................231 Osadzanie obrazów ............................................................................................................235 Ustalanie widoczności warstw ...........................................................................................236 Ścieżki odcinania ................................................................................................................237 Importowanie obrazów z przezroczystością .....................................................................241 Wyświetlanie obrazów .......................................................................................................243 247 Efekty tekstowe Oblewanie tekstem .............................................................................................................248 Tekst na ścieżce ..................................................................................................................254 Linie akapitowe ..................................................................................................................257 Obiekty umieszczone w tekście i zakotwiczone ...............................................................261 Strony i księgi 267 Korzystanie z panelu Pages (Strony) ....................................................................................268 Dodawanie pustych stron ..................................................................................................269 Nawigacja między stronami i przemieszczanie ich ..........................................................271 Tworzenie i rozdzielanie rozkładówek .............................................................................275 Importowanie tekstu ..........................................................................................................276 Przepływanie tekstu ...........................................................................................................280 Łamanie tekstu ...................................................................................................................284 Strony wzorcowe ................................................................................................................285 Dostosowanie układu strony ..............................................................................................290 Numery stron i zmienne tekstowe ....................................................................................291 Tworzenie ksiąg ..................................................................................................................295 Tworzenie spisu treści .......................................................................................................302 Rozdział 11. Warstwy 309 Tworzenie i usuwanie warstw ...........................................................................................310 Opcje warstw ......................................................................................................................312 Praca z warstwami ..............................................................................................................315 8 Spis treści Rozdział 12. Biblioteki i urywki 317 Umieszczanie elementów w bibliotece ..........................................................................318 Przenoszenie elementów z biblioteki na stronę ...............................................................320 Tryby wyświetlania elementów biblioteki ........................................................................321 Przeszukiwanie i sortowanie bibliotek ..............................................................................323 Korzystanie z urywków ......................................................................................................325 Rozdział 13. Tabele i tabulatory 327 Wstawianie tabulatorów .....................................................................................................328 Edycja znaczników tabulacji .............................................................................................329 Tworzenie linii odniesienia dla tekstu tabulowanego ......................................................332 Tworzenie tabel ..................................................................................................................333 Nawigacja w tabelach .........................................................................................................338 Zaznaczanie tabel ...............................................................................................................339 Praca z rzędami i kolumnami komórek .............................................................................341 Dostosowanie tabel do ramek tekstowych ........................................................................348 Stopki i nagłówki ................................................................................................................349 Dodawanie obrazów do tabel ............................................................................................351 Edycja komórek ..................................................................................................................352 Wprowadzanie obramowania, obrysów i wypełnień ........................................................355 Naprzemienne wypełnienia i obrysy ................................................................................358 Dodawanie linii przekątnych w komórkach .....................................................................361 Korzystanie z paneli Table (Tabela) i Control (Sterowanie) ............................................362 Rozdział 14. Automatyzacja pracy 365 Małe i duże litery ...............................................................................................................366 Sprawdzanie pisowni .........................................................................................................366 Narzędzie Find/Change (Znajdź/Zastąp) ..........................................................................370 Polecenie Find/Change (Znajdź/Zastąp) w trybie tekstowym ...........................................372 Polecenie Find/Change (Znajdź/Zastąp) w trybie GREP ................................................375 Polecenie Find/Change (Znajdź/Zastąp) w trybie glifów .................................................376 Polecenie Find/Change (Znajdź/Zastąp) w trybie obiektowym ......................................377 Zapisywanie kryteriów wyszukiwania ...............................................................................377 Edytor wątków ...................................................................................................................378 Wypunktowanie i numerowanie .......................................................................................379 Przypisy ...............................................................................................................................382 Tekst ze znacznikami .........................................................................................................385 Użycie narzędzia Find Font (Znajdź czcionkę) ................................................................387 Opcje przenoszenia wierszy tekstu ...................................................................................388 Edycja tekstu narzędziem Eyedropper (Kroplomierz) ....................................................389 Skrypty ................................................................................................................................391 S p i s t r e ś c i 9 Spis treści Rozdział 15. Rozdział 16. i c ś e r t s i p S Style 393 Style akapitowe ...................................................................................................................394 Style znakowe .....................................................................................................................398 Praca ze stylami ..................................................................................................................399 Grupy stylów ......................................................................................................................401 Ładowanie i importowanie stylów .....................................................................................402 Importowanie stylów tekstowych z Worda .......................................................................404 Stosowanie stylów i przesłonięć stylów w tekście ............................................................406 Usuwanie lokalnych przesłonięć .......................................................................................407 Edycja i usuwanie stylów ...................................................................................................409 Stylizacja inicjałów .............................................................................................................411 Style zagnieżdżone .............................................................................................................412 Definiowanie stylów obiektów ..........................................................................................415 Praca ze stylami obiektów ..................................................................................................417 Definiowanie stylów tabel i komórek ................................................................................418 Narzędzie Quick Apply (Szybkie stosowanie) ..................................................................420 423 Typografia Optyczne wyrównanie marginesów ..................................................................................424 Układacz akapitowy Adobe ................................................................................................425 Kontrola justowania tekstu ................................................................................................426 Podziały wyrazów ...............................................................................................................430 Siatka linii bazowych ..........................................................................................................432 Balans nierównych wierszy ................................................................................................435 Korzystanie z OpenType ...................................................................................................435 Kategorie Open Type .........................................................................................................437 Rozdział 17. Zarządzanie kolorem 439 Wybór ustawień kolorów ...................................................................................................440 Zapisywanie i wczytywanie ustawień koloru ....................................................................444 Praca z profilami .................................................................................................................446 Rozdział 18. Interaktywne dokumenty PDF 447 Różne rodzaje elementów interaktywnych .......................................................................448 Wprowadzanie hiperłączy .................................................................................................449 Praca z hiperłączami ..........................................................................................................458 Praca z zakładkami .............................................................................................................459 Dodawanie dźwięków ........................................................................................................462 Dodawanie filmów .............................................................................................................464 Opcje wyświetlania filmów ................................................................................................467 Tworzenie przycisków .......................................................................................................469 Ogólne właściwości przycisku ...........................................................................................471 10 Spis treści Stany przycisku ...................................................................................................................472 Przypisywanie zachowań ...................................................................................................477 Zachowania przycisków .....................................................................................................478 Edycja zachowań ................................................................................................................480 Eksportowanie interaktywnych plików PDF ...................................................................482 Rozdział 19. Publikacja dokumentu 483 Drukowanie dokumentu ....................................................................................................484 Opcje ogólne w oknie Print (Drukuj) ....................................................................................485 Opcje ustawień w oknie Print (Drukuj) ............................................................................486 Dzielenie stron ...................................................................................................................487 Opcje znaczników i spadów w oknie Print (Drukuj) ........................................................489 Opcje wyjścia w oknie Print (Drukuj) ....................................................................................491 Podgląd rozbarwień ...........................................................................................................493 Rozbarwienia i menedżer farb ...........................................................................................495 Opcje grafiki w oknie Print (Drukuj) ....................................................................................497 Opcje zaawansowane w oknie Print (Drukuj) ..................................................................498 Predefiniowane ustawienia i podgląd spłaszczania ..........................................................499 Predefiniowane ustawienia drukowania ................................................................................504 Podsumowanie ustawień druku .........................................................................................505 Tworzenie składki drukarskiej ...........................................................................................506 Tworzenie plików postscriptowych ...................................................................................509 Inspekcja wstępna ..............................................................................................................510 Pakowanie dokumentu .......................................................................................................513 Rozdział 20. Eksport 515 Opcje eksportu pliku ..........................................................................................................516 Tworzenie plików PDF ......................................................................................................517 Ogólne ustawienia plików PDF ........................................................................................517 Ustawienia kompresji plików PDF ...................................................................................520 Ustawienia wyjściowe plików PDF ...................................................................................523 Ustawienia zaawansowane plików PDF ...........................................................................525 Ustawienia bezpieczeństwa plików PDF .........................................................................526 Predefiniowane ustawienia pliku PDF .............................................................................528 Tworzenie plików EPS ......................................................................................................531 Przenoszenie plików za pomocą formatu InDesign Interchange ....................................534 Opcje plików JPEG ............................................................................................................535 Eksport plików SVG ...........................................................................................................536 Eksportowanie tekstu .........................................................................................................539 Pliki XML i XHTML .........................................................................................................540 S p i s t r e ś c i 11 Spis treści Rozdział 21. Dostosowanie programu 541 Dostosowanie skrótów klawiaturowych ............................................................................542 Dostosowanie poleceń menu .............................................................................................545 Kategorie preferencji .........................................................................................................546 Preferencje General (Ogólne) ............................................................................................547 Preferencje Interface (Interfejs) ........................................................................................549 Preferencje Type (Tekst) ....................................................................................................550 Preferencje Advanced Type (Tekst zaawansowany) .........................................................552 Preferencje Composition (Skład) .......................................................................................553 Preferencje Units Increments (Jednostki i skoki) ........................................................555 Preferencje Grids (Siatki) ...................................................................................................557 Preferencje Guides Pasteboard (Linie pomocnicze i stół montażowy) ...........................558 Preferencje Dictionary (Słownik) ......................................................................................559 Preferencje Spelling (Pisownia) .........................................................................................562 Preferencje Autocorrect (Autokorekta) .............................................................................563 Preferencje Notes (Uwagi) .................................................................................................564 Preferencje Story Editor Display (Wyświetlanie edytora wątków) .................................565 Preferencje Display Performance (Wydajność wyświetlania) .........................................567 Preferencje Appearance of Black (Wygląd czerni) ...........................................................569 Preferencje File Handling (Obsługa plików) ....................................................................570 Preferencje Clipboard Handling (Obsługa schowka) .......................................................572 Usuwanie preferencji .........................................................................................................573 Konfiguracja modułów zewnętrznych ............................................................................574 Skorowidz 575 i c ś e r t s i p S 12 Praca z obiektami 4 Rozdział 4. Praca z obiektami [RS1] W zamierzchłych czasach mechanicznych makiet w agencjach reklamowych i studiach projektowych istniał dział produkcyjny, zwany bullpenem1. Tam właśnie wykonywane były makiety. W bullpenie zwykle pracowały dzieciaki, nieopierzeni projektanci prosto po studiach; był to dla nich pierwszy krok do przyszłej kariery w projektowaniu lub reklamie. Dzieciaki od makiet potrafiły robić niewiarygodne rzeczy. Choć nie były zawodowymi grafikami, umiały przygotować przeróżne elementy graficzne przeznaczone do wykorzystania w układzie strony. Tak właśnie jest z InDesignem. Nie jest to program ilustracyjny, taki jak na przykład Adobe Illustrator. Jednak wykorzystując narzędzia InDesigna do przekształcania, przemieszczania, skalowania, powielania i wyrównywania obiektów, można uzyskać naprawdę interesujące efekty wizualne. To Twój elektroniczny bullpen. P r a c a z o b i e k t a m i 1 Oznacza to tę część boiska do baseballu, na której wchodzący do gry zawodnicy dokonują rozgrzewki — przyp. tłum. 99 Rysunek 4.1. Trzy różne typy ramek: nieokreślona, graficzna, tekstowa Przekątne ramki graficznej Przekątne linie wyświetlane we wnętrzu ramki graficznej to pozostałość z tradycyjnych makiet, tworzonych na mechanicznym stole montażowym. Twórcy makiet mieli zwyczaj ⎯ po wykreśleniu licznych linii poziomych i pionowych ⎯ zaznaczać przekątnymi te pola, w których miały się później pojawić rysunki lub fotografie. Komputerowe programy do składu, takie jak QuarkXPress oraz Adobe InDesign, przejęły tę konwencję. Przekątne oznaczają miejsca, gdzie należy wstawić skanowany obraz lub inną grafikę. Nie ma jednak obowiązku umieszczania grafiki zawsze w ramkach zaopatrzonych w przekątne. Możesz umieścić grafikę w ramce nieokreślonej albo tekst w ramce graficznej, jeśli tak Ci się podoba. Wybór należy do Ciebie. Rozdział 4. Rodzaje ramek Ramki to pojemniki, w których można umieścić grafikę lub tekst. Ramki można również wykorzystać jako wektorowe graficzne kształty. W InDesignie można tworzyć ramki trzech rodzajów: tekstowe, graficzne oraz nieokreślone (bez przypisanej funkcji). Ramki nieokreślone Ramki nieokreślone tworzy się narzędziami: Rectangle (Prostokąt), Ellipse (Elipsa) oraz Polygon (Wielokąt) (rysunek 4.1). Przydają się do dodawania kolorowych akcentów do układu strony lub do utworzenia pustego obramowania, bez grafiki czy też tekstu wewnątrz. Ramki graficzne Ramki graficzne tworzy się narzędziami: Rectangle Frame (Ramka prostokątna), Ellipse Frame (Ramka eliptyczna) oraz Polygon Frame (Ramka wielokątna). Gdy utworzysz ramkę graficzną, skrzyżowane skośne linie w jej wnętrzu będą Ci przypominać, że możesz tu umieścić grafikę (rysunek 4.1). (cid:23) Choć większość osób tworzy ramki graficzne z myślą o umieszczeniu w nich grafiki, nie jest wcale zabronione przelewanie do ramki graficznej nadmiaru tekstu. Ramki tekstowe Ramki tekstowe tworzy się za pomocą narzędzia Type (Tekst) lub konwertując inne ramki na ramki tekstowe. Gdy utworzysz ramkę tekstową, na jej bocznych krawędziach oprócz zwykłych uchwytów skalowania pojawią się dodatkowe puste okienka, przeznaczone do wyświetlania ikon połączenia (rysunek 4.1). Ponadto w ramkach tekstowych po ich zaznaczeniu pojawia się migający kursor tekstowy. k e m a r e j a z d o R 100 Rysunek 4.2. Narzędzie Rectangle Frame (Ramka prostokątna) w przyborniku służy do tworzenia prostokątnych ramek graficznych Rysunek 4.3. Narzędzie Ellipse Frame (Ramka eliptyczna) w przyborniku służy do tworzenia ramek graficznych w kształcie elipsy Praca z obiektami Tworzenie podstawowych kształtów Gdy zechcesz tworzyć ramki celem umieszczenia w nich grafiki, masz do dyspozycji narzędzia do tworzenia ramek o kształcie prostokątnym, eliptycznym albo wielokątnym. (cid:23) Jeśli w przyborniku wyświetlone jest niewłaściwe narzędzie, naciśnij trójkątną strzałkę w narożniku ikony widocznego narzędzia, by wyświetlić ikony pozostałych narzędzi. Aby utworzyć prostokątną ramkę graficzną: 1. Kliknij ikonę narzędzia Rectangle Frame (Ramka prostokątna) w przyborniku (rysunek 4.2). 2. Przeciągnij ukośnie w obszarze strony, by narysować prostokąt. (cid:23) Wciśnij klawisz Alt/Opt, jeśli chcesz zacząć rysowanie od środka prostokąta. 3. Zwolnij klawisz myszy, gdy prostokąt osiągnie wystarczające rozmiary. (cid:23) Wciśnij klawisz Shift w trakcie przeciągania, aby narysować kwadrat. Aby utworzyć eliptyczną ramkę graficzną: 1. Kliknij ikonę narzędzia Ellipse Frame (Ramka eliptyczna) w przyborniku (rysunek 4.3). 2. Przeciągnij ukośnie w obszarze strony, by narysować elipsę. P o d s t a w o w e k s z t a ł t y Rysunek 4.4. Okna dialogowe elipsy oraz prostokąta pozwala tworzyć obiekty o ściśle określonych wymiarach (cid:23) Wciśnij klawisz Alt/Opt, jeśli chcesz zacząć rysowanie od środka elipsy. 3. Zwolnij klawisz myszy, gdy elipsa osiągnie wystarczające rozmiary. (cid:23) Wciśnij klawisz Shift w trakcie przeciągania, aby narysować koło. Możesz również tworzyć elipsy i prostokąty, podając ich wymiary numerycznie. Aby utworzyć obiekt numerycznie: 1. Kliknij na ekranie narzędziem Ellipse Frame (Ramka eliptyczna) lub Rectangle Frame (Ramka prostokątna). Pojawia się okno dialogowe narzędzia (rysunek 4.4). 2. Wpisz wartość liczbową wysokości i szerokości obiektu. 3. Kliknij OK. Ramka pojawia się w miejscu, które wcześniej kliknąłeś. 101 y t ł a t z s k e w o w a t s d o P Rozdział 4. Aby utworzyć wielokątną ramkę graficzną: 1. Kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Polygon Frame (Ramka wielokątna) w przyborniku (rysunek 4.5). Powoduje to otworzenie okna Polygon Settings (Ustawienia wielokąta) (rysunek 4.6). 2. Wpisz liczbę boków wielokąta w polu Number of Sides (Liczba boków). 3. Aby utworzyć gwiazdę, wpisz niezerową wartość w okienku parametru Star Inset (Wcięcia gwiazdy). (cid:23) Ustawienie tego parametru na 0 oznacza, że rysowany będzie wielokąt. Im wyższa wartość (w procentach), tym bardziej spiczaste będą ramiona gwiazdy. 4. Przeciągnij ukośnie w obszarze strony, by narysować wielokąt lub gwiazdę. (cid:23) Wciśnij klawisz Alt/Opt, jeśli chcesz zacząć rysowanie od środka obiektu. (cid:23) Wciśnij klawisz Shift, aby narysować wielokąt foremny lub niezdeformowaną gwiazdę. 5. Zwolnij klawisz myszy, gdy wielokąt lub gwiazda osiągnie wystarczające rozmiary. InDesign to zdecydowanie jest program dla tych, którzy powiadają o sobie, że nie potrafią narysować nawet prostej kreski. Narzędzie Line (Linia) sprawia, że nawet dla nich jest to zadanie całkiem łatwe. Aby narysować prostą linię: 1. Kliknij narzędzie Line (Linia) w przyborniku (rysunek 4.7). 2. Umieść kursor tam, gdzie chcesz umieścić początek linii. (cid:23) Wciśnij klawisz Alt/Opt, by rysować linię od jej punktu środkowego. 3. Przeciągnij myszą, by narysować linię. 4. Zwolnij klawisz myszy w miejscu, gdzie powinien znaleźć się koniec linii. (cid:23) Wciśnij klawisz Shift, aby rysować linie poziome, pionowe lub biegnące pod kątem 45°. 102 Rysunek 4.5. Narzędzie Polygon Frame (Ramka wielokątna) w przyborniku służy do tworzenia ramek graficznych w kształcie wielokątów i gwiazd Rysunek 4.6. Okno Polygon Settings (Ustawienia wielokąta) pozwala tworzyć wielokąty bądź gwiazdy Rysunek 4.7. Narzędzie Line (Linia) w przyborniku służy do rysowania prostych linii Konwertowanie kształtów A jeśli narysujesz koło, a potem zorientujesz się, że potrzebujesz raczej kwadratu? Co można wtedy zrobić? To bardzo proste: należy użyć panelu Pathfinder (Filtry ścieżek) do przekonwertowania jednego kształtu w inny. (Więcej informacji na temat narzędzi z panelu Pathfinder (Filtry ścieżek) znajdziesz w rozdziale 7. „Punkty i ścieżki”). Rysunek 4.8. Narzędzie Selection (Zaznaczanie) służy do zaznaczania obiektów w całości. Narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) pozwala zaznaczać wierzchołki (punkty) obiektów lub obrazy mieszczące się wewnątrz obiektów Rysunek 4.9. Przeciągnij, rysując ramkę wokół obiektów Czym się różnią narzędzia zaznaczania? Jedną z rzeczy wprawiających użytkowników InDesigna w największe zakłopotanie jest konieczność rozróżniania narzędzi Selection (Zaznaczanie) oraz Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie), czyli czarnej i białej strzałki z przybornika (rysunek 4.8). Jeśli pracowałeś wcześniej w QuarkXPressie, spróbuj myśleć o narzędziu Selection (Zaznaczanie) jako o narzędziu Object. Narzędzie to zawsze zaznaczy cały obiekt. Używaj go, gdy chcesz manipulować obiektem jako całością. Narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) odpowiada narzędziu Content z QuarkXPressa. Można nim zaznaczać punkty, które budują ramki graficzne albo obrazek wklejony do ramki. Użyj go, gdy musisz zaznaczyć zawartość obiektu. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w Adobe Illustratorze, natychmiast rozpoznasz te dwie strzałki: są to wierne odpowiedniki narzędzi do zaznaczania z Illustratora. Praca z obiektami Zaznaczanie obiektów Gdy już masz utworzone obiekty, możesz używać różnych technik w celu ich zaznaczenia. Zaznaczanie kliknięciem: 1. Wybierz z przybornika narzędzie Selection (Zaznaczanie), klikając ikonę z czarną strzałką (rysunek 4.8). 2. Kliknij obiekt, który chcesz zaznaczyć. 3. Jeśli chcesz naraz zaznaczyć więcej obiektów, wciśnij klawisz Shift i kliknij kolejny obiekt. (cid:23) Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift wcześniej zaznaczonego obiektu spowoduje usunięcie go z zaznaczenia. (cid:23) Aby zaznaczyć obiekt umieszczony z tyłu za innymi, kliknij go z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd. (cid:23) Kliknij dwukrotnie ramkę graficzną, by przełączyć się między narzędziami zaznaczania i zaznaczania bezpośredniego. Obiekty można również zaznaczać, rysując wokół nich ramkę. Zaznaczanie ramką: 1. Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie). 2. Przeciągnij skośnie po ekranie, tak by utworzyć ramkę obejmującą obiekty, które chcesz zaznaczyć (rysunek 4.9). (cid:23) Ramka nie musi całkowicie otoczyć obiektów. Obiekty zostaną zaznaczone nawet wtedy, gdy tylko ich część znajdzie się wewnątrz ramki. (cid:23) Narysuj następną ramkę z wciśniętym klawiszem Shift, aby powiększyć zaznaczenie o kolejne obiekty. Aby zaznaczyć naraz wszystkie obiekty, możesz użyć polecenia z górnego menu. Aby zaznaczyć wszystkie obiekty na stronie: 1. Wybierz polecenie Edit/Select All (Edycja/Zaznacz wszystko). (cid:23) To polecenie zadziała w ten sposób tylko wtedy, gdy nie masz na stronie żadnej ramki z migającym kursorem tekstowym w środku. 103 Z a z n a c z a n i e o b i e k t ó w Rysunek 4.10. Przy szybkim przeciąganiu wyświetlana jest tylko ramka wokół przemieszczanego obiektu Rysunek 4.11. Krótkie zatrzymanie w trakcie przeciągania umożliwia wyświetlenie podglądu przemieszczanego obiektu Rozdział 4. Przemieszczanie obiektów Najprostszy sposób rozmieszczania obiektów na stronie to przeciągnąć je do właściwego położenia. Możesz jednak również przemieszczać obiekty za pomocą klawiatury lub górnego menu. Istnieje możliwość lokowania obiektów numerycznie — przez podanie współrzędnych obiektu w oknie dialogowym, tak jak to opiszę w dalszej części rozdziału. Aby przemieścić obiekt metodą przeciągania: 1. Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie) z przybornika. 2. Kliknij obiekt, który chcesz przemieścić. Wokół obiektu pojawia się ramka z ośmioma uchwytami. To znak, że obiekt jest zaznaczony. 3. Umieść kursor narzędzia Selection (Zaznaczanie) na brzegu ramki, ale nie nad jednym z uchwytów. (cid:23) Gdy obiekt ma przypisane wypełnienie ⎯ może to być jednolity kolor, gradient lub wklejona do niego bitmapa ⎯ możesz go przeciągać, „chwytając” myszą za dowolny punkt w jego wnętrzu. Kiedy jednak obiekt jest pusty, musisz go przeciągać, „chwytając” myszą za obrys albo za brzeg ramki zaznaczenia. 4. Przeciągnij obiekt w inne miejsce. Jeśli będziesz przeciągać obiekt szybko, to w trakcie przeciągania będzie wyświetlana tylko symboliczna ramka, otaczająca obiekt (rysunek 4.10). lub Wciśnij klawisz myszy i zatrzymaj się na moment, zanim przeciągniesz obiekt. Krótka pauza umożliwi InDesignowi wyświetlenie podglądu przeciąganego obiektu (rysunek 4.11). w ó t k e i b o e i n a z c z s e i m e z r P 104 Rysunek 4.12. Okno dialogowe Move (Przesuń) pozwala przemieszczać obiekty numerycznie Rysunek 4.13. Podwójna strzałka oznacza, że utworzona zostanie kopia przemieszczonego obiektu Praca z obiektami Możesz również przemieszczać obiekt bardziej precyzyjnie, na przykład za pomocą polecenia Move (Przesuń) z menu Transform (Przekształć). Aby użyć polecenia Move (Przesuń): 1. Zaznacz obiekt lub obiekty. 2. Wybierz polecenie Object/Transform/Move (Obiekt/Przekształć/Przesuń). Powoduje to otworzenie okna dialogowego przemieszczenia (rysunek 4.12). (cid:23) To polecenie jest również dostępne w podręcznym menu oraz po dwukrotnym kliknięciu ikony narzędzia Selection (Zaznaczanie) lub Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) w przyborniku. (cid:23) Włącz opcję Preview (Podgląd), aby widzieć na ekranie wpływ wprowadzonych w tym oknie ustawień na obiekt. 3. Użyj okienek parametrów Horizontal (Poziomo) oraz Vertical (Pionowo), by ustalić nowe położenie obiektu w poziomie i w pionie. 4. Użyj parametru Distance (Odległość), by przemieścić obiekt na określoną odległość. 5. Użyj parametru Angle (Kąt), by ustalić, w jakim kierunku obiekt będzie przemieszczany. 6. Kliknij OK, by przemieścić oryginalny obiekt. lub Kliknij Copy (Kopia), aby umieścić kopię obiektu w nowym położeniu. Aby skopiować obiekt w trakcie przeciągania: 1. Jeszcze zanim rozpoczniesz przeciąganie, wciśnij klawisz Alt/Opt. 2. Przemieść obiekty metodą przeciągania, tak jak to opisano na poprzedniej stronie. Podwójna strzałka kursora to znak, że dokonujesz kopiowania (rysunek 4.13). 3. Zwolnij klawisz myszy. Kopia obiektu pojawia się w miejscu docelowym przeciągania. P r z e m i e s z c z a n i e o b i e k t ó w 105 Rozdział 4. Powielanie obiektów Jest kilka poleceń, za pomocą których można utworzyć kopię obiektu. Możesz na przykład użyć polecenia Copy (Kopia), by umieścić obiekt w schowku, a potem wkleić go w dowolnym miejscu dokumentu. Aby skopiować obiekty: 1. Zaznacz obiekt do skopiowania. 2. Wybierz Edit/Copy (Edycja/Kopia). Aby usunąć obiekt z jednego miejsca, a wkleić go w innym, należy użyć polecenia Cut (Wytnij). Aby wyciąć obiekty: 1. Zaznacz obiekt do wycięcia. 2. Wybierz Edit/Cut (Edycja/Wytnij). Aby umieścić aktualną zawartość schowka w dokumencie, należy użyć polecenia Paste (Wklej). Aby wkleić obiekty: 1. Wybierz Edit/Paste (Edycja/Wklej). Zawartość schowka pojawi się pośrodku okna dokumentu (rysunek 4.14). lub Wybierz Edit/Paste in Place (Edycja/Wklej w miejscu). Zawartość schowka pojawi się w takim położeniu względem strony, w jakim znajdowały się te obiekty w chwili ich zaznaczenia, tuż przed umieszczeniem w schowku. Polecenie Duplicate (Powiel) pozwala kopiować obiekty bez wpływania na zawartość schowka. Aby powielić obiekty: 1. Zaznacz obiekt lub obiekty, które chcesz powielić. 2. Wybierz Edit/Duplicate (Edycja/Powiel). Skopiowane obiekty pojawiają się na stronie lekko przesunięte względem oryginalnych (rysunek 4.15) w ó t k e i b o e i n a l e i w o P 106 Rysunek 4.14. Polecenie Paste (Wklej) umieszcza obiekty na środku strony Rysunek 4.15. Polecenie Duplicate (Powiel) umieszcza skopiowany obiekt w pobliżu obiektu oryginalnego Wklejanie w miejscu Można by się zastanawiać, jaki właściwie jest cel polecenia Paste in Place (Wklej w miejscu). Dlaczego miałbyś wklejać jakieś obiekty w to samo miejsce? W końcu masz tam już po jednym egzemplarzu każdego z nich. Po co nakładać drugi egzemplarz bezpośrednio na pierwszy? Nie po to zaprojektowano Paste in Place (Wklej w miejscu). Prawdziwa potęga tego polecenia polega na tym, że umożliwia ono wklejanie obiektów w tym samym miejscu, ale na różnych stronach. Możesz nawet wklejać obiekty w tym samym miejscu w różnych dokumentach. Użytkownicy PageMakera natychmiast rozpoznają w tym poleceniu znane im Powerpaste. Praca z obiektami Obiekty można też powielać wielokrotnie. Aby uzyskać wiele kopii powielanego obiektu: 1. Zaznacz obiekt. 2. Wybierz polecenie Edit/Step and Repeat (Edycja/Powielanie z przesunięciem). Pojawia się okno dialogowe Step and Repeat (Powielanie z przesunięciem) (rysunek 4.16). 3. W polu Repeat Count (Liczba powtórzeń) wpisz liczbę kopii, jaką chcesz uzyskać w jednym szeregu. 4. W polu Horizontal Offset (Przesunięcie w poziomie) ustal odległość między kopiami mierzoną poziomo. 5. W polu Vertical Offset (Przesunięcie w pionie) ustal odległość między kopiami mierzoną pionowo. 6. Jeśli chcesz, włącz opcję Preview (Podgląd), aby sprawdzić, jakie będzie rozmieszczenie obiektów. (cid:23) Jeśli chcesz, aby między obiektami w szeregu zostało trochę przestrzeni, to ustaw wartość przesunięcia w pionie lub poziomie na równą ⎯ odpowiednio ⎯ wysokości lub szerokości obiektu plus wielkość potrzebnego odstępu. 7. Kliknij OK. Zaznaczony obiekt zostaje wielokrotnie skopiowany (rysunek 4.17). Polecenie Step and Repeat (Powielanie z przesunięciem) pozwala również ustawić obiekty w regularną siatkę (rysunek 4.18). P o w i e l a n i e o b i e k t ó w Aby utworzyć siatkę obiektów: 1. Wprowadź następujące ustawienia w oknie Step and Repeat (Powielanie z przesunięciem): (cid:86) W polu Repeat Count (Liczba powtórzeń) wpisz liczbę kopii, jaką chcesz ustawić w jednym rzędzie. (cid:86) W polu Horizontal Offset (Przesunięcie w poziomie) wpisz poziomą odległość między kopiami, parametr Vertical Offset (Przesunięcie w pionie) pozostawiając w wartości 0. 2. Kliknij OK, by powielić obiekty. 3. Zaznacz wszystkie obiekty w rzędzie, ponownie wybierz polecenie Step and Repeat (Powielanie z przesunięciem) i w oknie dialogowym tego polecenia wprowadź następujące ustawienia: 107 Rysunek 4.16. Okno dialogowe Step and Repeat (Powielanie z przesunięciem) pozwala uzyskać szereg kopii obiektu z zachowaniem określonych przesunięć (w pionie i w poziomie) między kopiami Rysunek 4.17. Polecenie Step and Repeat (Powielanie z przesunięciem) użyte do utworzenia pięciu kopii pierwszego z kół Rysunek 4.18. Polecenie Step and Repeat (Powielanie z przesunięciem) użyte do utworzenia siatki obiektów (cid:86) W polu Repeat Count (Liczba powtórzeń) wpisz liczbę rzędów, jakie mają się pojawić poniżej pierwszego. (cid:86) W polu Vertical Offset (Przesunięcie w pionie) wpisz pionową odległość między rzędami, parametr Horizontal Offset (Przesunięcie w poziomie) pozostawiając w wartości 0. w ó t k e i b o u r a i m z o r a n a i m Z Rozdział 4. Zmiana rozmiaru obiektów Często zdarza się, że musimy coś pomniejszyć albo powiększyć. W InDesignie można zmieniać rozmiary obiektów na wiele sposobów. Można na przykład użyć do tego uchwytów ramki wyświetlanej wokół zaznaczonego obiektu. Przeciąganie uchwytów to najprostszy sposób, by zmienić rozmiar. Aby zmienić rozmiar obiektu za pomocą uchwytów: 1. Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie) z przybornika. 2. Wybierz jeden z uchwytów zgodnie z poniższym opisem (rysunek 4.19): (cid:86) Wybierz jeden z uchwytów narożnych, aby zmienić i wysokość, i szerokość obiektu. (cid:86) Wybierz uchwyt górny lub dolny, aby zmienić tylko wysokość obiektu. (cid:86) Wybierz jeden z uchwytów bocznych ⎯ prawy lub lewy ⎯ aby zmienić tylko szerokość obiektu. 3. Przeciągnij uchwyt. Jeśli pociągniesz szybko, to będziesz widzieć tylko zmianę rozmiaru ramki, otaczającej obiekt (rysunek 4. 20). lub Wciśnij klawisz myszy i zatrzymaj się na moment. Wyświetlony zostanie podgląd obiektu, którego rozmiar zmieniasz (rysunek 4.21). (cid:23) Wciśnij Shift w trakcie przeciągania narożnego uchwytu, aby zachować nienaruszone proporcje obiektu. (cid:23) Wciśnij Ctrl/Cmd w trakcie przeciągania uchwytu ramki, aby razem z obiektem przeskalować jego zawartość, na przykład tekst lub obraz wklejony do wnętrza obiektu. 4. Zwolnij klawisz myszy, gdy obiekt osiągnie właściwy wymiar. 108 Rysunek 4.19. Użyj uchwytów ramki zaznaczenia, aby zmienić rozmiar obiektu Rysunek 4.20. Przy szybkim przeciąganiu uchwytu wyświetlana jest tylko ramka wokół obiektu Rysunek 4.21. Krótkie zatrzymanie w trakcie przeciągania uchwytu umożliwia wyświetlenie podglądu obiektu Zmiana rozmiaru czy skalowanie? Choć wydaje się, że chodzi o to samo, InDesign inaczej traktuje skalowanie obiektów i zmianę ich rozmiaru. Gdy zmieniasz rozmiar obiektu, to po prostu nadajesz mu inną szerokość lub inną wysokość. Współczynnik skali obiektu, który możesz odczytać w panelu Control (Sterowanie), pozostaje przy tym bez zmian. Gdybyś chciał przywrócić obiektowi poprzednie rozmiary, musisz znów poddać go zmianie rozmiaru. Gdy skalujesz obiekt, jego wysokość i szerokość na ekranie zmienia się odpowiednio do nadanego współczynnika skali, lecz program pamięta pierwotne wartości obu tych wymiarów. Zastosowany współczynnik skali można odczytać w panelu Control (Sterowanie) albo w panelu Transform (Przekształć). Aby przywrócić obiektowi pierwotne rozmiary, wystarczy ustawić współczynniki skali na 100 . Rysunek 4.22. Obiekty zaznaczone narzędziem Selection (Zaznaczanie) podlegają transformacjom wraz ze swoją zawartością Rysunek 4.23. Obiekty zaznaczone narzędziem Group Selection (Zaznaczanie grupy) podlegają transformacji z wyłączeniem zawartości obiektu Rysunek 4.24. Znaczek przy kursorze oznacza możliwość przemieszczenia środka transformacji Praca z obiektami Narzędzia transformacji Narzędzia transformacji zmieniają rozmiary albo orientację obiektów lub deformują je. Możesz transformować sam obiekt (zwany kontenerem lub pojemnikiem), a możesz też transformować obiekt (kontener) razem z jego zawartością. Decyduje o tym sposób, w jaki zaznaczysz obiekt do edycji. Aby kontrolować sposób dokonywania transformacji: 1. Kliknij obiekt narzędziem Selection (Zaznaczanie). Taki sposób zaznaczenia powoduje, że transformacji będzie podlegać obiekt-kontener, jak również umieszczony w nim tekst lub obraz (rysunek 4.22). lub Kliknij ramkę narzędziem Direct Selection (Zaznaczenie bezpośrednie), wciskając przy tym klawisz Alt/Opt. Taki sposób zaznaczenia powoduje, że transformacji będzie podlegać tylko kontener, a nie jego zawartość (rysunek 4.23). (cid:23) Znaczek plus (+) przy kursorze narzędzia Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) sygnalizuje, że zmieniło się ono w narzędzie Group Selection (Zaznaczanie grupy). Wszystkie transformacje są dokonywane w odniesieniu do punktu zwanego środkiem transformacji. Każdy obiekt ma swój domyślny środek transformacji, ale możesz przenieść go w inne miejsce, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby zmienić środek transformacji: 1. Zaznacz obiekt, który chcesz transformować. 2. Wybierz jedno z narzędzi transformacji. Wewnątrz obiektu pojawia się oznaczenie środka transformacji. 3. Przemieść kursor w pobliże środka transformacji. Przy kursorze pojawia się malutka ikonka w kształcie znaczka środka transformacji (rysunek 4.24), na znak, że możesz go teraz przemieścić. 4. Przeciągnij środek transformacji do innego położenia. lub Kliknij, by wskazać nowe położenie środka transformacji. 109 N a r z ę d z i a t r a n s f o r m a c j i i j c a m r o f s n a r t a i z d ę z r a N Rozdział 4. Narzędzie Scale (Skalowanie) służy do powiększania lub pomniejszania obiektów. Aby skalować obiekty wizualnie za pomocą narzędzia: 1. Zaznacz obiekt lub obiekty. 2. Wybierz narzędzie Scale (Skalowanie) z przybornika (rysunek 4.25). 3. Jeśli to konieczne, zmień położenie środka transformacji. 4. Odsuń kursor od środka transformacji i pociągnij, by przeskalować obiekt (rysunek 4.26). (cid:23) Wciśnij klawisz Shift, aby ograniczyć się do skalowania wyłącznie poziomego, wyłącznie pionowego lub do skalowania proporcjonalnego. (cid:23) Aby zobaczyć podgląd obrazka podczas skalowania, wciśnij klawisz myszy i odczekaj chwilę przed rozpoczęciem operacji. (cid:23) Wciśnij klawisz Alt/Opt, by skopiować skalowany obiekt. Jeśli wolisz, możesz przeskalować obiekty numerycznie dzięki poleceniu Scale (Skaluj). Aby skalować obiekty numerycznie za pomocą okna: 1. Zaznacz obiekt lub obiekty. 2. Wybierz polecenie Object/Transform/Scale (Obiekt/Przekształć/Skaluj). Powoduje to otworzenie okna Scale (Skaluj) (rysunek 4.27). 3. Wpisz wartość skalowania poziomego w okienku parametru Scale X (Skala X). 4. Wpisz wartość skalowania pionowego w okienku parametru Scale Y (Skala Y). (cid:23) Jeśli wciśnięta jest ikona sprzężenia (ogniwo łańcucha), to wartości parametrów Scale X (Skala X) i Scale Y (Skala Y) są zawsze takie same. 5. Włącz opcję Preview (Podgląd), by zobaczyć na ekranie efekt wprowadzonych w oknie ustawień. 6. Kliknij OK, by przeskalować obiekt. lub Kliknij przycisk Copy (Kopia), by utworzyć przeskalowaną kopię obiektu. 110 Rysunek 4.25. Narzędzie Scale (Skalowanie) z przybornika służy do zmiany wielkości obiektu Rysunek 4.26. Przy skalowaniu kursor przybiera kształt grota strzałki Rysunek 4.27. Okno Scale (Skaluj) służy do numerycznego skalowania obiektu Kopiowanie obiektów przy skalowaniu, obracaniu i pochylaniu Korzystając z narzędzi do skalowania, obracania i pochylania obiektów (narzędzia Scale [Skalowanie], Rotate [Obróć] i Shear [Ścinanie]), możesz je powielać w trakcie wykonywania transformacji. Przeciągnij myszą tak jak zwykle przy wykonywaniu transformacji, ale już po wciśnięciu przycisku myszy wciśnij dodatkowo klawisz Alt/Opt. Przy kursorze narzędzia zobaczysz podwójną strzałkę, co oznacza kopiowanie. Aby zakończyć transformowanie obiektu połączone z kopiowaniem, zwolnij najpierw klawisz myszy, a potem klawisz Alt/Opt. Rysunek 4.28. Narzędzie Rotate (Obróć) z przybornika służy do zmiany orientacji obiektu Rysunek 4.29. Obrót obiektu wokół środka transformacji Rysunek 4.30. Okno Rotate (Obróć) służy do numerycznego obracania obiektu Praca z obiektami Aby skalować obiekty numerycznie za pomocą narzędzia: 1. Zaznacz obiekt lub obiekty. 2. Wybierz narzędzie Scale (Skalowanie) z przybornika. 3. Wciśnij klawisz Alt/Opt i kliknij na ekranie, by wyznaczyć położenie środka transformacji. Na ekranie pojawi się okno dialogowe skalowania (rysunek 4.27). 4. Ustaw parametry skalowania w oknie, tak jak to opisano w poprzednim ćwiczeniu. Narzędzie Rotate (Obróć) służy do zmiany orientacji obiektu, czyli kąta, pod jakim ustawiony jest ten obiekt na stronie. Aby obracać obiekty wizualnie za pomocą narzędzia: 1. Zaznacz obiekt lub obiekty. 2. Wybierz narzędzie Rotate (Obróć) z przybornika (rysunek 4.28). 3. Jeśli to konieczne, zmień domyślne położenie środka transformacji. 4. Odsuń kursor od środka transformacji i pociągnij, by obrócić obiekt (rysunek 4.29). (cid:23) Wciśnij klawisz Shift, aby ograniczyć kąt obrotu do wielokrotności 45°. Aby obracać obiekty numerycznie za pomocą okna: 1. Zaznacz obiekt lub obiekty. 2. Wybierz polecenie Object/Transform/Rotate (Obiekt/Przekształć/Obróć). Powoduje to otworzenie okna Rotate (Obróć) (rysunek 4.30). 3. Wpisz wartość obrotu w okienku parametru Angle (Kąt). 4. Włącz opcję Preview (Podgląd), by zobaczyć na ekranie efekt wprowadzonych w oknie ustawień. 5. Kliknij OK, by obrócić obiekt. lub Kliknij przycisk Copy (Kopia), by utworzyć obróconą kopię obiektu. 111 N a r z ę d z i a t r a n s f o r m a c j i i j c a m r o f s n a r t a i z d ę z r a N Rozdział 4. Aby obracać obiekty numerycznie za pomocą narzędzia: 1. Zaznacz obiekt lub obiekty. 2. Wybierz narzędzie Rotate (Obróć) z przybornika. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

InDesign CS3/CS3 PL. Szybki start
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: