Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00109 005593 22956171 na godz. na dobę w sumie
Informator kadrowego 2017 - ebook/pdf
Informator kadrowego 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965777 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

80 tabel i zestawień – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochroną rodzicielstwa i kontrolami PIP


Informator został wydany w wygodnej formie skoroszytu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja „Informator kadrowego 2017” to 80 tabel i zestawień - wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawie- nia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochroną rodzicielstwa i kontrolami PIP. Więcej publikacji z zakresu pracy znajdziesz na www.FabrykaWiedzy.com PP PRAWA PRACY CENTRUM ANALIZY ISBN 978-83-269-6577-7 4 8 1 B O U Cena: 29,90 brutto INFORMATOR KADROWEGO 20172017 UOB184 okladka.indd 1-2 6/22/2017 2:44:45 PM NOWOŚĆ! Książka: UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2017 Rewolucja w rozliczeniach Z publikacji dowiesz się m.in.: • W jaki sposób poprawnie oskładkowywać umowy zlecenia w 2017 roku? • Jak zminimalizować ryzyko, że umowa cywilnoprawna zostanie uznana za umowę o pracę? • Co sprawdza ZUS, a co PIP przy kontrolowaniu umów cywilnoprawnych? • Co zrobić, gdy ZUS zakwestionował dzieła, bo powinny być zleceniami? • Dlaczego warto wprowadzić procedurę wykonania umów zlecenia? W celu zakupu książki zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 22 617 60 10 cok@wip.pl WIĘCEJ NA: FABRYKAWIEDZY.com ORAZ FACEBOOK.COM/WIEDZAIPRAKTYKA @ w w w.a Ponad 80 specjalistów ds. kadr wybiera prenumeratę roczną pisma AKTUALNOŚCI KADROWE plus Dołącz do nich już dziś i odbierz prezenty po opłaceniu prenumeraty! ktu aln o B ą w pra s cik a dź n a bież wie pra dro c w ą c o y e.wip.pl + NIE PRZEGAP OKAZJI ! CD Ta płyta to ważna pomoc dla służb kadrowych, a także oszczędza czas spędzony na samodzielne sporządzanie dokumentów. Zyskaj pewność, że Twoja dokumentacja kadrowa jest prawidłowo prowadzona. TABLET Dzięki TABLETOWI będziesz miał szybki dostęp do wcześniejszych wydań pisma w wersji on-line dostępnych na www.aktualnoscikadrowe.wip.pl Zadzwoń i zamów! Centrum Obsługi Klienta, tel. 22 518 29 29. Składając zamówienie proszę podać kod: NKCU UOB184 okladka.indd 3-4 6/22/2017 2:44:46 PM INFORMATOR KADROWEGO 2017 r. Spis treści I. Zatrudnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 II. Zwalnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 III. Obowiązki stron stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . .53 IV. Obowiązki związane z bhp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 V. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 VI. Ochrona rodzicielstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 VII. Wynagrodzenia i odprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 VIII. Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 IX. Spory sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 X. Kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 XI. Listy kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 UOB184 srodki.indd 1 OB184 srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/22/2017 10:18:30 AM 6/22/2017 10:18:30 AM Publikacja „Informator kadrowego 2017” to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kroku, które ułatwią pracę działu kadr. Wszystkie podstawowe informacje po- trzebne w pracy specjalisty personalnego zebrane w wygodnej formie, ułatwiającej ich znalezienie i zastosowanie. Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący: Szymon Sokolik Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Opracowanie grafi czne: Piotr Fedorczyk Druk: Drukarnia Miller Skład i łamanie: 6AN Studio ISBN 978-83-269-6577-7 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: personel@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł © Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Publikacja „Informator kadrowego 2017” jest chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów w niej opubliko- wanych – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Informator kadrowego 2017” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wyko- rzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Informator kadrowego 2017” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Więcej informacji: tel. 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl UOB184 srodki.indd 2 OB184 srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/22/2017 10:18:57 AM 6/22/2017 10:18:57 AM I. Zatrudnianie ■ Rodzaje umów o pracę Umowa o pracę Na okres próbny Na czas określony Cechy charakterystyczne Zawiera się ją maksymalnie na 3 miesiące. Dopuszczalna tylko raz między tymi samymi stronami na to samo stanowisko, chyba że będzie to stanowisko diametralnie różne od dotychczasowego pod kątem wymagań, odpowiedzialności, zakresu obowiązków, rodzaju wykonywanej pracy. Może być stosowana również po upływie co naj- mniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. Można ją więc ponownie zawrzeć sprawdzając pracownika na innym stanowisku lub na tym samym, lecz po znacznej przerwie. Może (choć nie musi) poprzedzać inne umowy. Nie wlicza się do limitu umów terminowych. Może być rozwiązana za porozumieniem stron, bez wy- powiedzenia lub za wypowiedzeniem. Długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu, na który została zawarta Jest to umowa terminowa, zawarta na z góry ściśle określony czas. Może ją kończyć określona data lub zdarzenie (w takiej sytuacji zda- rzenie powinno być dokładnie wskazane w umowie, np. przekazanie sprawozdania z realizacji projektu). Może być zawsze rozwiązana za porozumieniem stron, oraz bez wypowiedzenia. Przed dniem 22 lutego 2016 r. za wypowiedzeniem umowa mogła być rozwiązana tylko w sytuacji gdy została zawarta na okres co najmniej 6 miesięcy i w swojej treści zawiera klauzulę o dopuszczalności wypowiedzenia. Umowę na czas określony można było rozwiązać za 2-tygodniowym wypowiedzeniem także z przyczyn niedotyczących pracownika w fi rmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników lub w razie likwidacji albo upadłości pracodawcy. Od 22 lutego 2016 r. można już rozwiązać za wypowiedzeniem każdą umowę na czas określony za- wartą po tym dniu (bez względu na jej długość czy klauzulę umowną). Natomiast umowy zawarte przed 22 lutego 2016 r. i trwające w tej dacie (tzw. „umowy przejściowe”) można po tym dniu wypowiedzieć tylko pod warunkiem, że były „wypowiadalne” w starym stanie 3 UOB184 srodki.indd 3 OB184 srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/22/2017 10:18:57 AM 6/22/2017 10:18:57 AM Umowa o pracę Cechy charakterystyczne prawnym, czyli zawarto je na dłużej niż 6 miesięcy i zawierały stosowną klauzulę. Jednak w obu tych przypadkach okresy wypowiedzenia umów na czas określony po 22 lutego 2016 r. zależą od zakładowego stażu pracy i są identyczne, jak w przypadku umów na czas nieokreślony (nawet jeśli klauzula umowna wspomina o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia) – patrz: str. 14. W przypadku umów przejściowych zakładowy staż pracy do okresu wypowiedzenia liczy się począwszy od 22 lutego 2016 r. W każdym przypadku nie trzeba podawać przyczyny wypowiedzenia tej umowy, a zamiar jej wypowiedzenia nie musi być konsultowany ze związkami zawodowymi. Od 22 lutego 2016 r. obowiązuje limit trzech (przed tym dniem – dwóch) umów na czas określony. Oprócz tego od 22 lutego 2016 r. obowiązuje też limit maksymalnie 33 miesięcy trwania umów na czas określony zawartych między tymi samymi stronami. Jest to podstawowa umowa o pracę – tzn. jeśli strony nie wskazały rodzaju umowy o pracę, uważa się, iż zawarto ją na czas nieokre- ślony. Może (choć nie musi) być poprzedzona umową terminową, najczęściej próbną lub na czas określony. Może być rozwiązana za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od tzw. zakładowego stażu pracy pracownika – patrz: str. 11. Pracodawca powinien skonsultować zamiar jej wypowiedzenia z reprezentującymi pracownika związkami zawodowymi i podać pracownikowi przyczynę tego wypowiedzenia na piśmie. Przyczyna ta – jeśli sprawa trafi do sądu – będzie oceniana pod kątem zasadności (sąd będzie badał, czy jest rzeczywista i wystar- czająco konkretnie wskazana) Jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności (np. urlopu bezpłatnego, choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowaw- czego) innego pracownika, którego imię i nazwisko powinno być zapisane w umowie. Obecnie umowa ta podlega tym samym zasadom wypowiadania, co „zwykłe” umowy na czas określony (przed 22 lutego 2016 r. umowa ta była zazwyczaj uznawana za odrębny rodzaj umowy o pracę). Umowa ta nie podlega limitom zatrudnienia na czas określony, ani ilościowym ani czasowym („33 i 3”). Na czas nieokre- ślony Na czas zastęp- stwa nie- obecnego pracow- nika 4 UOB184 srodki.indd 4 OB184 srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 6/22/2017 10:18:57 AM 6/22/2017 10:18:57 AM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informator kadrowego 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: