Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00111 003903 21718785 na godz. na dobę w sumie
Informator płacowy. 80 wskaźników i stawek aktualnych w 2015 i 2016 roku. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od 1 stycznia 2016 r. - ebook/pdf
Informator płacowy. 80 wskaźników i stawek aktualnych w 2015 i 2016 roku. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od 1 stycznia 2016 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4412-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W broszurze znajdą Państwo 80 aktualnych wskaźników i stawek niezbędnych przy wypłacaniu wynagrodzeń, naliczaniu składek do ZUS, podatku do urzędu skarbowego. Są to m.in.: wskaźniki dotyczące potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków, odpraw, emerytur, ZFŚS, zasiłków i urlopów macierzyńskich, czasu pracy, odsetek i podróży służbowych. Wszystkie wskaźniki aktualne i zebrane w jednym miejscu. Ponadto mogą Państwo skorzystać z tabelarycznego zestawienia wszystkich zmian w prawie pracy od 1 stycznia 2016 r. Przedstawiamy także zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia w 2016 roku, nowości w urlopach rodzicielskich, nowe okresy wypowiedzeń umów o pracę oraz nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informator płacowy Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu 80 wskaźników i stawek – przydatna strategia, aktualnych w 2015 i 2016 roku orzecznictwo sądów pracy Zmiany w rozliczaniu wyna- grodzeń od 1 stycznia 2016 r. kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi redakcja Renata Kajewska korekta Anna Marecka Skład i łamanie 6AN Studio iSBn 978-83-269-4412-3 numer produktowy 1BC94 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł www.wip.pl tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w e-booku – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejszy ebook został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Zaproponowane w e-booku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w e-booku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści K a l e n d a r i u m z m i a n d l a p r a c o d a w c ó w .................7 w y n a g r o d z e n i a Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku .......................................................... 10 Dodatek za pracę w porze nocnej .................................................................... 10 Dodatki za godziny nadliczbowe ....................................................................... 11 Współczynnik urlopowy .................................................................................... 11 Przeciętne wynagrodzenie ............................................................................... 12 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ........ 12 p o t r ą c e n i a z w y n a g r o d z e ń i z a S i ł K ó w Obliczenie wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2016 roku ........................ 13 Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2016 roku dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy ....... 15 Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2016 roku dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy ....... 15 Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków od 1 marca 2015 r. ....................... 16 o d p r a w y Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika ....................................................................................... 18 Odprawa emerytalno-rentowa ......................................................................... 18 Odprawa pośmiertna ....................................................................................... 18 S K ł a d K i Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z nich ...................................... 19 Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne ................................ 21 Składka na ubezpieczenie zdrowotne .............................................................. 21 Składki na FGŚP i FP ........................................................................................ 21 Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych ...................................................................... 22 Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2015 roku .............. 22 3 informator płacowy Składki na ZUS dla nowych firm ...................................................................... 23 Składki pracowników młodocianych ................................................................ 23 Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ............................................................ 24 Odsetki należne z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE .......... 24 Wpłaty na indywidualne konto emerytalne ...................................................... 24 Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2015 i w 2016 roku ............................................................. 25 Składki na urlopie wychowawczym w 2015 roku ............................................. 28 z a S i ł K i Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (pełny wymiar czasu) w 2016 roku ......................................... 29 Świadczenie rehabilitacyjne w 2016 roku ........................................................ 29 Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego ................................. 30 Zasiłek pogrzebowy .......................................................................................... 30 Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ........... 30 Zasiłek dla bezrobotnych ................................................................................. 31 Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy ...................................... 32 e m e r y t u r y i r e n t y Kwota bazowa ................................................................................................... 33 Świadczenie przedemerytalne ........................................................................ 33 Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ........ 33 Dodatki do emerytury/renty ............................................................................. 33 Przychody dodatkowe a zmniejszenia emerytury lub renty ............................ 34 Maksymalne zmniejszenia emerytury lub renty .............................................. 34 c z a S p r a c y Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 1-miesięcznych w 2016 roku .......... 35 Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 3-miesięcznych w 2016 roku .......... 35 Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 4-miesięcznych w 2016 roku .......... 36 Godziny pracy pracowników zatrudnionych na 1/2, 1/3 i 1/4 etatu w 2016 roku ................................................................................................... 36 4 80 wskaźników i stawek aktualnych w 2015 i 2016 roku u r l o p y p r a c o w n i c z e Okresy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni) .... 37 Urlop proporcjonalny ....................................................................................... 38 Urlop okolicznościowy ..................................................................................... 38 Najważniejsze zmiany w przepisach o uprawnieniach rodzicielskich rodziców ubezpieczonych ubezpieczeniem chorobowym ........................... 39 Długość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 2015 i 2016 roku ................................................ 42 Długość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w 2015 i 2016 roku ........................................................................................ 42 Różnice w zakresie prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w zależności od wieku dziecka .......................................................................................................... 43 Wysokość zasiłku macierzyńskiego ................................................................ 44 u p r a w n i e n i a p r a c o w n i c z e Okresy wypowiedzenia umów o pracę ............................................................. 46 Tryb rozwiązania umowy o pracę ..................................................................... 48 Skracanie lub wydłużanie okresów wypowiedzenia ........................................ 50 Przerwy na karmienie dziecka piersią ............................................................. 50 Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet w ciąży i pracowników opiekujących się dziećmi do 4. roku życia .................................................... 51 Badania profilaktyczne pracowników ............................................................... 54 Prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat ......................................................................... 56 z u S z l a Nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich od 1 stycznia 2016 r. ............. 58 p o d at K i Formularze wystawiane przez płatników ........................................................ 65 Skala podatku dochodowego ........................................................................... 69 Kwota zmniejszająca podatek .......................................................................... 69 Koszty uzyskania przychodu............................................................................. 69 Limit kosztów autorskich ................................................................................ 70 5 informator płacowy K a r y z a b ł ę d y p o d at K o w e w 2 0 1 6 r o K u ..............70 o d S e t K i Odsetki od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym) ............................. 71 Obniżone odsetki od zaległości podatkowych .................................................. 71 Stawki odsetek za zwłokę od 1 stycznia 2016 r. ............................................... 71 Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym) ........................................................ 72 Opłata prolongacyjna ....................................................................................... 72 p o d r ó ż e S ł u ż b o w e Dieta w delegacji krajowej (podróż nieprzekraczająca doby) .......................... 74 Dieta w podróży krajowej trwającej dłużej niż dobę ........................................ 74 Dieta po zmniejszeniu jej o każdy zapewniony posiłek .................................... 74 Ryczałty na noclegi i dojazdy ............................................................................ 74 Delegacje zagraniczne – diety i limity na nocleg w hotelu ............................. 75 S a m o c h ó d Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych ........................... 79 Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych .................................................................................... 79 Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych .................................................................. 80 z F Ś S Wysokość odpisów w 2016 roku ....................................................................... 81 Świadczenie urlopowe odpowiadające wysokości odpisu podstawowego w 2016 roku ................................................................................................... 81 6 80 wskaźników i stawek aktualnych w 2015 i 2016 roku Kalendarium zmian dla pracodawców data wej- ścia zmiany w życie 14 sierpnia 2015 r. 1 październi- ka 2015 r. 1 grudnia 2015 r. 1 stycznia 2016 r. konsekwencje zmiany dla pracodawcy nazwa aktu prawnego Więcej osób ma obecnie pra- wo do zasiłku opiekuńcze- go, np. ojciec dziecka, gdy matka ze względu na stan zdrowia nie może opiekować się dzieckiem Refundacja składek na ZUS nie przysługuje niepełno- sprawnemu przedsiębior- cy, gdy opłacił on składki z opóźnieniem przekraczają- cym 14 dni Płatnicy składek mogą sko- rzystać z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty całej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również w części finansowanej przez ubezpieczonego Nowa metoda określania podstawy wymiary zasiłków przedsiębiorców, gdy nie- zdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy i pełnego miesiąca ubezpie- czenia Ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świad- czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń- stwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066) Ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabi- litacji zawodowej i społecz- nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 493) Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 689) Art. 1 pkt 8–12, art. 26 usta- wy z 15 maja 2015 r. o zmia- nie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz nie- których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066) 7 informator płacowy Nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich – forma papierowa zostanie zastą- piona formą elektroniczną. Płatnik będzie automatycz- nie informowany o chorobie pracownika Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do 1.850 zł – pra- codawca więcej zapłaci za świadczenia przysługujące pracownikowi Zmiany w oskładkowaniu zleceń – o konieczności rozliczeń z ZUS będzie decy- dować to, czy zleceniobiorca z racji wykonywania umów zlecenia zarobi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę Dofinansowanie do czesnego za żłobek lub przedszkole dziecka pracownika ze środ- ków obrotowych pracodaw- cy korzysta ze zwolnienia podatkowego O interpretację podatkową będzie mogła wystąpić grupa podatników, wprowadza się trzy stawki odsetek za zwłokę Art. 24 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń- stwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066) Rozporządzenie Rady Mini- strów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości mini- malnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385) Ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831) Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz- nych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób praw- nych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1296) Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informator płacowy. 80 wskaźników i stawek aktualnych w 2015 i 2016 roku. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: