Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00305 006095 21336089 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych - książka
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych - książka
Autor: , Liczba stron: 88
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1074-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Rozwój nowych technologii postępuje dziś w tak niezwykle dynamicznym tempie, że rozwiązania informatyczne, które jeszcze całkiem niedawno znane były tylko nielicznym, dziś dostępne są dla każdego. Przygotowanie uczniów do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym jest niezwykle istotnym i odpowiedzialnym zadaniem. Odpowiednie ukierunkowanie ich zainteresowań oraz przeprowadzenie przez meandry technologii informacyjnej i informatyki ma ogromny wpływ na to, jak postrzegają oni korzyści i zagrożenia związane ze światem komputerów i sieci.

'Informatyka Europejczyka. Informatyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych' zawiera kompleksowe omówienie zadań stawianych przed nauczycielami w związku z edukacją informatyczną w procesie kształcenia młodych ludzi. W książce opisano podstawy programowe i cele kształcenia, wymagania egzaminacyjne i zadania szkoły. W kolejnych rozdziałach przedstawiono treści nauczania w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz sposoby oceniania wiedzy uczniów. Omówiono również zakres ewentualnych modyfikacji programu nauczania.

Odpowiednia baza programowa pozwoli nauczycielom przygotować uczniów do świadomego życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Informatyka. Program nauczania dla szkó³ ponadgimnazjalnych Autorzy: Danuta Korman, Gra¿yna Zawadzka ISBN: 978-83-246-1074-7 Format: 122×194, stron: 88 Rozwój nowych technologii postêpuje dziœ w tak niezwykle dynamicznym tempie, ¿e rozwi¹zania informatyczne, które jeszcze ca³kiem niedawno znane by³y tylko nielicznym, dziœ dostêpne s¹ dla ka¿dego. Przygotowanie uczniów do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym spo³eczeñstwie informacyjnym jest niezwykle istotnym i odpowiedzialnym zadaniem. Odpowiednie ukierunkowanie ich zainteresowañ oraz przeprowadzenie przez meandry technologii informacyjnej i informatyki ma ogromny wp³yw na to, jak postrzegaj¹ oni korzyœci i zagro¿enia zwi¹zane ze œwiatem komputerów i sieci. „Informatyka Europejczyka. Informatyka. Program nauczania informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych” zawiera kompleksowe omówienie zadañ stawianych przed nauczycielami w zwi¹zku z edukacj¹ informatyczn¹ w procesie kszta³cenia m³odych ludzi. W ksi¹¿ce opisano podstawy programowe i cele kszta³cenia, wymagania egzaminacyjne i zadania szko³y. W kolejnych rozdzia³ach przedstawiono treœci nauczania w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz sposoby oceniania wiedzy uczniów. Omówiono równie¿ zakres ewentualnych modyfikacji programu nauczania. (cid:129) Charakterystyka programu nauczania (cid:129) Podstawa programowa i wymagania egzaminacyjne (cid:129) Cele edukacyjne i treœci nauczania (cid:129) Zadania szko³y w zakresie edukacji informatycznej (cid:129) Ramowy podzia³ materia³u nauczania (cid:129) Treœci nauczania na poziomach podstawowym i rozszerzonym (cid:129) Metody kontroli i oceny osi¹gniêæ uczniów Odpowiednia baza programowa pozwoli nauczycielom przygotowaæ uczniów do œwiadomego ¿ycia w nowoczesnym spo³eczeñstwie. Spis treŁci 1. Informatyka a technologia informacyjna 2. Charakterystyka i zaĪošenia programu 3. Podstawa programowa ksztaĪcenia ogólnego w zakresie informatyki dla szkóĪ ponadgimnazjalnych 4. Standardy wymagaĬ egzaminacyjnych z informatyki 5. Cele ksztaĪcenia i wychowania 6. Procedury osiîgania celów 7. Zadania szkoĪy w zakresie edukacji informatycznej 8. Ramowy podziaĪ materiaĪu nauczania 9. TreŁci nauczania i przewidywane osiîgniĂcia uczniów 10. Metody kontroli i oceny osiîgniĂð uczniów 11. Zakres mošliwych modyfikacji programu nauczania 5 8 12 14 17 26 30 32 34 75 83 C E L E K S Z T A ĩ C E N I A I W Y C H O W A N I A 1 7 Tabela 4.3. Standardy wymagaĴ egzaminacyjnych z informatyki w zakresie tworzenia informacji POZIOM PODSTAWOWY 1. tworzy specyfikacjď problemu, proponuje i analizuje jego rozwiûzanie, 2. formuķuje informatyczne rozwiûzanie problemu przez dobór algorytmu oraz odpowiednich struktur danych i realizuje je w wybranym jďzyku programowania, 3. projektuje relacyjne bazy danych i wykorzystuje do ich realizacji system bazy danych, 4. wykorzystuje róŮnorodne Ŭródķa i zasoby informacji do tworzenia dokumentów tekstowych i multimedialnych. POZIOM ROZSZERZONY jak na poziomie podstawowym oraz: 1. projektuje i przeprowadza wszystkie etapy na drodze do otrzymania informatycznego rozwiûzania problemu, 2. wykorzystuje metody informatyki w rozwiûzywaniu problemów, 3. uzasadnia poprawnoŎý, zķoŮonoŎý i efektywnoŎý rozwiûzania problemu, 4. projektuje relacyjne bazy danych i proste aplikacje bazodanowe, 5. tworzy dokumenty sieciowe i multimedialne z uŮyciem zaawansowanych technik, w tym programowania, 6. opisuje nowe zastosowania narzďdzi informatyki i antycypuje ich konsekwencje dla Ůycia spoķecznego, gospodarczego (korzyŎci i zagroŮenia). 5. Cele ksztaĪcenia i wychowania Cele ksztaĪcenia i wychowaniaUczniowie przechodzûcy przez kolejne etapy edukacji informatycz- nej powinni nie tylko pogķďbiaý swojû wiedzď, ale takŮe rozwijaý za- interesowania i umiejďtnoŎci pozwalajûce miďdzy innymi na: i sprawne posķugiwanie siď zaawansowanymi Ŏrodkami, narzďdziami i metodami informatyki; i korzystanie z usķug sieci komputerowych; i wyszukiwanie informacji w bazach danych i tworzenie prostych relacyjnych baz danych; i formuķowanie sytuacji problemowej, jej modelowanie i projektowanie rozwiûzania z uŮyciem technologii informacyjnej oraz metod informatyki; 1 8 I N F O R M A T Y K A . P R O G R A M N A U C Z A N I A i ocenianie wybranych wķasnoŎci uzyskanych rozwiûzaĹ oraz dokumentowanie tych rozwiûzaĹ; i wykorzystywanie sieci do publikowania wķasnych materiaķów oraz zbierania i przetwarzania danych; i planowanie wspóķpracy i zespoķowe wykonywanie projektów informatycznych; i ocenianie korzyŎci oraz dostrzeganie etycznych i spoķecznych aspektów rozwoju zastosowaĹ informatyki. Nie wolno jednak zapominaý o realizacji celów wychowawczych. Przestrzeganie ustalonych zachowaĹ oraz przyjďtych zasad jest bar- dzo waŮne w spoķeczeĹstwie informacyjnym, Ůyjûcym w Ŏwiecie techniki komputerowej i róŮnorodnych informacji. 5.1. Cele edukacyjne Podstawowym celem edukacyjnym jest przygotowanie ucznia do zaawansowanego stosowania Ŏrodków, narzďdzi i metod technolo- gii informacyjnej oraz informatyki w róŮnych dziedzinach Ůycia i kolejnych etapach ksztaķcenia. Jest to wiďc dûŮenie do wyksztaķcenia osób sprawnie funkcjonujûcych w Ŏwiecie informacyjnym, nabycia przez nich umiejďtnoŎci wykorzystywania technik komunikacji i ko- rzystania z informacji, a takŮe wspomagania ich w przygotowywaniu siď do dorosķego Ůycia, Ŏwiadomego wyboru kierunku i dalszej nauki w zakresie informatyki (lub dziedziny pokrewnej). WaŮnym celem edukacyjnym jest ponadto wyksztaķcenie umie- jďtnoŎci samodzielnego korzystania z komputera i zastosowaĹ in- formatyki przy realizacji wybranych zadaĹ edukacyjnych oraz innych celów poznawczych. Chodzi tu o naukď Ŏwiadomego i sprawnego posķugiwania siď komputerem, a takŮe narzďdziami i metodami informatyki. WaŮne jest równieŮ wskazanie mu drogi do celowego i odpowiedzialnego tworzenia warsztatu pracy intelektualnej. Kolejnym celem edukacyjnym jest przygotowanie ucznia do Ŏwiadomego wyboru kierunku dalszego ksztaķcenia w zakresie in- formatycznym lub innych, pokrewnych dziedzinach. C E L E K S Z T A ĩ C E N I A I W Y C H O W A N I A 19 . h c y w o k i l p Ĺ e c e l o p m e i n a t s y z r o k y w z h c a k i l p a n i j c a r e p o h c y w o w a t s d o p e i n a w y n o k y W ý Ŏ o n o Ů o ķ z , ý Ŏ o n o z c Ĺ o k s k a j h c i k a t , w ó m t y r o g l a i c Ŏ o n s a ķ w h c y w o w a t s d o p e i n a l Ŏ e r k O . ý Ŏ o n w y t k e f e , a w o i n e z c i l b o . u m o i z o p o g e i k o s y w a i n a w o m a r g o r p u k y z ď j m y n a r b y w w w ó m a r g o r p e i n a w o u r t s n o K . Ĺ a d a z i j c a z i l a e r y z r p h c i e i n a w o s o t s i w ó m t y r o g l a h c y w o w a t s d o p ý Ŏ o m o j a n Z . h c y n z c i m t y r o g l a k i n h c e t h c y w o w a t s d o p a i n a w o s o t s ý Ŏ o n t ď j e i m u i ý Ŏ o m o j a n Z . w ó m t y r o g l a i j c a z i l a e r y z r p h c y n a d r u t k u r t s h c y w o w a t s d o p e i n a w o s o t S . w ó m a r g o r p i j c a z i l a r u t k u r t s d a s a z ý Ŏ o m o j a n Z . û j c a k i f y c e p s û n a d o p z e i n d o g z w ó m t y r o g l a e i n a w o u r t s n o K a i n a i m a h c u r u , a i n a w y s i p a z o d o g e n z c y t s i m a r g o r p a k s i w o d o r Ŏ o g e n a r b y w z e i n a t s y z r o K . w ó m a r g o r p a i n a w o t s e t i w ó m e t s y s i e z r e t u p m o k w h c y w o b z c i l h c y n a d a i n a w o t n e z e r p e r w ó b o s o p s ý Ŏ o m o j a n Z . e c y t a m r o f n i w h c y n a w y t s y z r o k y w h c y w o b z c i l . h c y n z c y t s i m a r g o r p w ó t k e j o r p h c i k l e i w e i n a j c a z i l a e R h c y n Ů ó r z w ó m ď j c a z i l a e r z a r o h c y n a d y r u t k u r t s i u m t y r o g l a o g e i n d e i w o p d o r ó b o d z e z r p n i z d e i z d e l b o r p h c y t s o r p Ĺ a z û i w z o r h c y n z c y t a m r o f n i e i n a w o ķ u m r o f i e i n a w o z i l a n A . a i n a w o m a r g o r p u k y z ď j m y n a r b y w w E I N A W O M A R G O R P I I A K M T Y R O G L A i Ī m y w o w a t s d o p e i s e r k a z w e n e c a t z s k — e n j y c a k u d e e e c e n ó g O l l . . 1 1 5 . E N J Y C A K U D E E L E C E N L Ó G O ĩ A I Z D m y w o w a t s d o p e i s e r k a z w a i n e c IJ a t z s k e n j y c a k u d e e l e c e n l ó g O . l . 1 5 a e b a T 20 I N F O R M A T Y K A. P R O G R A M N A U C Z A N I A . e i z a b w h c y n o z d a m o r g h c y n a d i c Ŏ o w i c Ŏ a ķ w h c y w o w a t s d o p a i n a l Ŏ e r k o ý Ŏ o n t ď j e i m U . j e w o r t s a r i j e w o r o t k e w i k i f a r g t e l a z i d a w ý Ŏ o m o j a n z z a r o e i n a i n Ů ó r z o R . j e n t a r t s z e b i j e n t a r t s i j s e r p m o k ý ď j o p ý Ŏ o m o j a n Z . D 3 i j e w o r o t k e w i k i f a r g a i n e z r o w t ý Ŏ o n t ď j e i m U . e z r e t u p m o k w h c y w o b z c i l e i n h c y n a d i j c a t n e z e r p e r ý Ŏ o m o j a n Z . h c y n l a i d e m i t l u m w ó ķ a i r e t a m h c y n s a ķ w a i n e z r o w t ý Ŏ o n t ď j e i m U . j e w o k ď i w Ŭ d i j e n l a u z i w m y t w , i c a t s o p j e n Ů ó r w i j c a m r o f n i a i n a z r a w t e z r p ý Ŏ o n t ď j e i m U . h c y n a d h c a z a b h c y n j y c a l e r w i j c a m r o f n i a i n a z r a w t e z r p i a i n a w i k u z s y w d o t e m ý Ŏ o m o j a n Z . a i n a d a z a i n a z û i w z o r o d o g e w o i z d ď z r a n u m a r g o r p o g e i n d e i w o p d o u r o b o d ý Ŏ o n t ď j e i m U . Ĺ a t y p a z a k y z ď j m e i c y Ů u z h c y n a d h c a z a b h c y n j y c a l e r w i j c a m r o f n i e i n a w i k u z s y W . h c y n a d e i z a b w h c y n a d Ĺ a w o m u s d o p z a r o a i n a w i k u z s y w w ó i r e t y r k e i n a w o i n i f e D . i j c a m r o f n i i j c a t n e z e r p j e n z c i f a r g a i n a w o s o t s ý Ŏ o n t ď j e i m U . h c y w o n a d o z a b w ó t k e j o r p h c i k l e i w e i n a j c a z i l a e R . w ó i d e m i t l u m z a i n a t s y z r o k o g e n l a i z d e i w o p d o i o g e n w a r p s ý Ŏ o n t ď j e i m U I A D E M I T L U M . i j c a l e r i m a p y t i m i n d e i w o p d o l e b a t a i n e z c û ķ ý Ŏ o n t ď j e i m U . h c y n a d z a b h c y n j y c a l e r h c y t s o r p e i n a w o t k e j o r P . h c y n a d i m a z a b i m y n j y c a l e r z h c y n a z û i w z ý ď j o p h c y w o w a t s d o p ý Ŏ o m o j a n Z . h c y n a d h c a z a b w i j c a m r o f n i i j c a z i n a g r o m r o f h c y w o w a t s d o p ý Ŏ o m o j a n Z E N J Y C A K U D E E L E C E N L Ó G O H C Y N A D Y Z A B ĩ A I Z D C E L E K S Z T A ĩ C E N I A I W Y C H O W A N I A 21 i c Ŏ o n s a ķ w y n o r h c o h c y c û z c y t o d h c y n w a r p w ó s i p e z r p e i n a g e z r t s e z r p i ý Ŏ o m o j a n Z . j e n l a u t k e l e t n i . i k y t e d a s a z e i n a g e z r t s e z r P a i n a t s y z r o k y w o g e n n o r t s h c e z s w j i u o w z o r z h c y c û j a k i n y w i c Ŏ y z r o k e i n a w y z a k s W . a i c y Ů h c a n i z d e i z d h c y n Ů ó r w i k y t a m r o f n i E J C N E D N E T . I K Y T A M R O F N I I K Y T A M R O F N I J U O W Z O R W I E N Z C E Ķ O P S I E N W A R P H C A N A W O S O T S A Z W , E N Z C Y T E Y T K E P S A ď i s a i n a z c e i p z e b a z w ó b o s o p s z a r o i c e i s w a r e t u p m o k û c a r p z h c y n a z û i w z Ĺ e Ů o r g a z ý Ŏ o m o j a n Z . i m i n d e z r p . o g e n j y c a r e p o u m e t s y s Ĺ a d a z h c y w o w a t s d o p ý Ŏ o m o j a n Z . w ó ķ a i r e t a m h c y n s a ķ w i c e i s w a i n a w o k i l b u p i a i n e z r o w t ý Ŏ o n t ď j e i m U . e i n a t s y z r o k h c i n z e n w a r p s i h c y w o i c e i s g u ķ s u ý Ŏ o m o j a n Z . h c y w o r e t u p m o k i c e i s a i n a ķ a i z d i y w o d u b ý Ŏ o m o j a n Z I E W O R E T U P M O K C E I S I Y M E T S Y S 22 I N F O R M A T Y K A. P R O G R A M N A U C Z A N I A a i n a w o t s e t i a i n a i m a h c u r u , a i n a w y s i p a z o d o g e n z c y t s i m a r g o r p a k s i w o d o r Ŏ o g e n a r b y w z e i n a t s y z r o K . w ó m a r g o r p . h c y n z c y t s i m a r g o r p w ó t k e j o r p h c y w o ķ o p s e z z a r o h c y n l a u d i w y d n i a j c a z i l a e r i e i n a w o n a l P . u m o i z o p o g e i k o s y w a i n a w o m a r g o r p u k y z ď j m y n a r b y w w w ó m a r g o r p e i n a w o u r t s n o K h c y w o b z c i l h c y n a d a i n a w o t n e z e r p e r w ó b o s o p s e i n a w o s o t s i e i n a w o z y r e t k a r a h c , ý Ŏ o m o j a n Z . e c y t a m r o f n i w h c y n a w y t s y z r o k y w h c y w o b z c i l w ó m e t s y s z a r o e z r e t u p m o k w i c Ŏ o n o Ů o ķ z , i c Ŏ o n w a r p o p m y t w . i c Ŏ o n l a m y t p o z a r o i c Ŏ o n o z c Ĺ o k s , i c Ŏ o n w y t k e f e , ) j e w o i c ď i m a p i j e w o s a z c ( j e w o i n e z c i l b o , w ó m t y r o g l a i c Ŏ o n s a ķ w e i n a i n d a s a z u i e i n a w o z i l a n a , e i n a l Ŏ e r k O . w ó p a t e h c y n j e l o k h c i k t s y z s w ď j c a z i l a e r i e i n a w o t k e j o r p z e z r p w ó m t y r o g l a e i n a w o u r t s n o K u m e l b o r p o g e n o i w a t s o p a i n a z û i w z o r o g e n w a r p o p a i n a m y z r t o o d h c y c û z d a w o r p . h c a k i l p a n i j c a r e p o m e i n a t s y z r o k y w z h c y n a d z a b h c y t s o r p e i n a w o u r t s n o K . h c y n z c i m t y r o g l a k i n h c e t h c y n a w o s n a w a a z z a r o h c y w o w a t s d o p a i n a w o s o t s ý Ŏ o n t ď j e i m u i ý Ŏ o m o j a n Z . Ĺ a d a z i j c a z i l a e r y z r p h c i e i n a w o s o t s z a r o w ó m t y r o g l a h c y n o Ů o ķ z i h c y w o w a t s d o p ý Ŏ o m o j a n Z . w ó m t y r o g l a i j c a z i l a e r y z r p h c y n a d r u t k u r t s h c i n d e i w o p d o e i n a w o s o t S . w ó m a r g o r p i j c a z i l a r u t k u r t s d a s a z a i n a w o s o t s ý Ŏ o n t ď j e i m u i ý Ŏ o m o j a n Z z a r o h c y n a d y r u t k u r t s i u m t y r o g l a o g e i n d e i w o p d o r ó b o d z e z r p n i z d e i z d h c y n Ů ó r z w ó m h c y n o Ů o ķ z e i n a w o k r a i m u i h c y t s o r p Ĺ a z û i w z o r h c y n z c y t a m r o f n i e i n a w o ķ u m r o f i e i n a w o z i l a n A e l b o r p . a i n a w o m a r g o r p u k y z ď j m y n a r b y w w ď j c a z i l a e r E I N A W O M A R G O R P I I A K M T Y R O G L A i Ī m y n o z r e z s z o r e i s e r k a z w e n e c a t z s k — e n j y c a k u d e e e c e n ó g O l l . . 2 1 5 . m y n o z r e z s z o r e i s e r k a z w a i n e c IJ a t z s k e n j y c a k u d e e l e c e n l ó g O . l . 2 5 a e b a T E N J Y C A K U D E E L E C E N L Ó G O ĩ A I Z D C E L E K S Z T A ĩ C E N I A I W Y C H O W A N I A 23 . a i n a w o m a r g o r p w ó t n e m e l e m e i n a t s y z r o k y w z i j c a m i n a h c y n a w o s n a w a a z a i n e z r o w t ý Ŏ o n t ď j e i m U . h c y n l a i d e m i t l u m i j c a k i l b u p i Ĺ a w o c a r p o a i n e z r o w t o g e w o ķ o p s e z ý Ŏ o n t ď j e i m U . e z r e t u p m o k w h c y w o b z c i l e i n h c y n a d i j c a t n e z e r p e r ý Ŏ o m o j a n Z . j e w o k ď i w Ŭ d i j e n l a u z i w m y t w , i c a t s o p j e n Ů ó r w i j c a m r o f n i a i n a z r a w t e z r p ý Ŏ o n t ď j e i m U . h c y n a d h c a z a b h c y n j y c a l e r w i j c a m r o f n i a i n a z r a w t e z r p i a i n a w i k u z s y w d o t e m ý Ŏ o m o j a n Z . e i z a b w h c y n o z d a m o r g h c y n a d i c Ŏ o w i c Ŏ a ķ w h c y n a w o s n a w a a z a i n a l Ŏ e r k o ý Ŏ o n t ď j e i m U . Ĺ a t y p a z a k y z ď j m e i c y Ů u z h c y n a d h c a z a b h c y n j y c a l e r w i j c a m r o f n i e i n a w i k u z s y w e n a w o s n a w a a Z . h c y n a d e i z a b w h c y n a d Ĺ a w o m u s d o p z a r o a i n a w i k u z s y w w ó i r e t y r k h c y n o Ů o ķ z e i n a w o i n i f e D . h c y n a d y z a b j e n j y c a l e r u t k e j o r p e i n a w y n o k y w e w o ķ o p s e z i y c a r p ķ ó p s w e i n a w o n a l P . Ĺ a w o m u s d o p h c i i i j c a m r o f n i i j c a t n e z e r p j e n z c i f a r g a i n a w o s o t s ý Ŏ o n t ď j e i m U . w ó i d e m i t l u m z a i n a t s y z r o k o g e n l a i z d e i w o p d o i o g e n w a r p s ý Ŏ o n t ď j e i m U I A D E M I T L U M . j e w o r t s a r i j e w o r o t k e w i k i f a r g t e l a z i d a w ý Ŏ o m o j a n z z a r o e i n a i n Ů ó r z o R . j e n t a r t s z e b i j e n t a r t s i j s e r p m o k ý ď j o p ý Ŏ o m o j a n Z . h c y n l a i d e m i t l u m w ó k i l p i j s e r p m o k d o t e m ý Ŏ o m o j a n Z . h c y n l a i d e m i t l u m w ó ķ a i r e t a m h c y n s a ķ w a i n e z r o w t ý Ŏ o n t ď j e i m U i j c a l e r h c i n d e i w o p d o m e i n e i n d ď l g z w u z h c y n a d z a b h c y w o l e b a t o l e i w , h c y n j y c a l e r e i n a w o t k e j o r P . h c y n a d i c Ŏ o n l a r g e t n i i l o r t n o k z a r o . a i n a d a z a i n a z û i w z o r o d o g e w o i z d ď z r a n u m a r g o r p o g e i n d e i w o p d o u r o b o d ý Ŏ o n t ď j e i m U . h c y n a d i m a z a b i m y n j y c a l e r z h c y n a z û i w z ý ď j o p h c y w o w a t s d o p ý Ŏ o m o j a n Z . h c y n a d h c a z a b w i j c a m r o f n i i j c a z i n a g r o m r o f ý Ŏ o m o j a n Z H C Y N A D Y Z A B 24 I N F O R M A T Y K A. P R O G R A M N A U C Z A N I A . h c y n a d a i n e z d a m o r g z a r o w ó ķ a i r e t a m h c y n s a ķ w a i n a w o k i l b u p o d i c e i s a i n a w y t s y z r o k y w ý Ŏ o n t ď j e i m U . h c i n z e i n a t s y z r o k e n w a r p s i h c y w o r e t u p m o k h c a i c e i s w g u ķ s u ý Ŏ o m o j a n Z . h c y w o r e t u p m o k i c e i s a j c a t a o l p s k e z a r o a i n a ķ a i z d i y w o d u b ý Ŏ o m o j a n Z E W O R E T U P M O K I C E I S I Y M E T S Y S E N J Y C A K U D E E L E C E N L Ó G O ĩ A I Z D ď i s a i n a z c e i p z e b a z w ó b o s o p s z a r o i c e i s w a r e t u p m o k û c a r p z h c y n a z û i w z Ĺ e Ů o r g a z ý Ŏ o m o j a n Z . i m i n d e z r p . o g e n j y c a r e p o u m e t s y s Ĺ a d a z h c y w o w a t s d o p ý Ŏ o m o j a n Z . j e n l a u t k e l e t n i i c Ŏ o n s a ķ w y n o r h c o h c y c û z c y t o d h c y n w a r p w ó s i p e z r p e i n a g e z r t s e z r p i ý Ŏ o m o j a n Z . i k y t e d a s a z e i n a g e z r t s e z r P m y z s l a d w i j c n e d n e t i h c y n z c y t a m r o f n i k i n h c e t e i s e r k a z w ý ď i n g û i s o h c y z s w o n j a n ý Ŏ o m o j a n Z . j u o w z o r h c i i k y t a m r o f n i a i n a t s y z r o k y w o g e n n o r t s h c e z s w j i u o w z o r z h c y c û j a k i n y w i c Ŏ y z r o k e i n a w y z a k s W . a i c y Ů h c a n i z d e i z d h c y n Ů ó r w Ĺ a w o c a r p o z a r o w ó ķ a i r e t a m h c y n s a ķ w i c e i s w a i n a w o k i l b u p i a i n e z r o w t ý Ŏ o n t ď j e i m U . a i n a w o m a r g o r p w ó t n e m e l e m e i n a t s y z r o k y w z h c y n l a i d e m i t l u m I H C A N A W O S O T S A Z W . I K Y T A M R O F N I J E J C N E D N E T U O W Z O R W . a i c y Ů h c a n i z d e i z d h c y n Ů ó r w w ó r e t u p m o k Ĺ a w o s o t s a z u l e i w ý Ŏ o m o j a n Z I K Y T A M R O F N I , E N Z C Y T E Y T K E P S A E N Z C E Ķ O P S I E N W A R P
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: