Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 008363 24109887 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III - książka
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2500-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> gimnazjum
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Informatyka Europejczyka' to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych. Zawiera w sobie doświadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikacji ponad 2000 książek, z których korzystają na co dzień zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli użytkownicy komputerów. To między innymi dzięki książkom Helionu najmłodsze pokolenie polskich informatyków uważane jest za światową elitę informatyczną, poszukiwaną przez pracodawców na międzynarodowym rynku pracy.

'Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III' jest książką pomocniczą dla nauczyciela, który podczas prowadzenia zajęć korzysta z podręczników z serii Informatyka Europejczyka dla gimnazjum (edycja Windows Vista lub Windows XP). Znajdują się tu propozycje rozkładu materiału, regulamin szkolnej pracowni komputerowej oraz przykładowe zestawy ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach z informatyki.

W poradniku tym można znaleźć omówienie wszystkich zagadnień przygotowujących ucznia do aktywnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym społeczeństwie. Głównym założeniem jest tu zaprezentowanie rozwiązań metodycznych i sposobu przedstawiania określonego materiału. Poradnik obejmuje następujące bloki tematyczne:

'Informatyka Europejczyka' to:

Poradnik może służyć jako gotowy zestaw konspektów i ćwiczeń. Może też pełnić rolę materiału wyjściowego do opracowywania własnych pomysłów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2500-0 Format: 122x194, stron: 128 „Informatyka Europejczyka” to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych. Zawiera w sobie doœwiadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikacji ponad 2000 ksi¹¿ek, z których korzystaj¹ na co dzieñ zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli u¿ytkownicy komputerów. To miêdzy innymi dziêki ksi¹¿kom Helionu najm³odsze pokolenie polskich informatyków uwa¿ane jest za œwiatow¹ elitê informatyczn¹, poszukiwan¹ przez pracodawców na miêdzynarodowym rynku pracy. „Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III” jest ksi¹¿k¹ pomocnicz¹ dla nauczyciela, który podczas prowadzenia zajêæ korzysta z podrêczników z serii Informatyka Europejczyka dla gimnazjum (edycja Windows Vista lub Windows XP). Znajduj¹ siê tu propozycje rozk³adu materia³u, regulamin szkolnej pracowni komputerowej oraz przyk³adowe zestawy æwiczeñ do wykorzystania na zajêciach z informatyki. W poradniku tym mo¿na znaleŸæ omówienie wszystkich zagadnieñ przygotowuj¹cych ucznia do aktywnego i odpowiedzialnego ¿ycia we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. G³ównym za³o¿eniem jest tu zaprezentowanie rozwi¹zañ metodycznych i sposobu przedstawiania okreœlonego materia³u. Poradnik obejmuje nastêpuj¹ce bloki tematyczne: • Budowa i zastosowania komputera • System operacyjny • Podstawy grafiki • Praca z edytorem tekstu • Multimedia • Internet i sieci • Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych • Bazy danych • Algorytmy • Modelowanie i symulacje „Informatyka Europejczyka” to: • doœwiadczenie dydaktyczne autorów, wsparte rzeteln¹ wiedz¹ profesjonalistów • edukacja informatyczna na najwy¿szym europejskim poziomie, przygotowuj¹ca uczniów do konfrontacji z elit¹ informatyczn¹ ca³ego œwiata • najnowsze i najbardziej aktualne podrêczniki z informatyki Do zestawu do³¹czono p³ytê CD, zawieraj¹c¹ materia³y pomocnicze do wykonywania æwiczeñ oraz demonstracyjne programy edukacyjne. Poradnik mo¿e s³u¿yæ jako gotowy zestaw konspektów i æwiczeñ. Mo¿e te¿ pe³niæ rolê materia³u wyjœciowego do opracowywania w³asnych pomys³ów. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Propozycja rozkładu materiału z informatyki w dwuletnim cyklu kształcenia (1 godzina zajęć w tygodniu) 3. Tematyka zajęć, wskazówki 5 9 do realizacji i przykłady rozwiązań metodycznych 13 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): budowa i zastosowanie komputera 14 17 29 31 33 40 43 44 46 48 50 58 I rok nauki II rok nauki Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): system operacyjny I rok nauki II rok nauki Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): podstawy grafiki I rok nauki II rok nauki Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): praca z edytorem tekstu I rok nauki II rok nauki 4 I N F O R M A T Y K A E U R O P E J C Z Y K A . P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): multimedia I rok nauki II rok nauki Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): internet i sieci I rok nauki II rok nauki Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych I rok nauki II rok nauki Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): bazy danych I rok nauki II rok nauki Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): algorytmy I rok nauki II rok nauki Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): modelowanie i symulacje II rok nauki 62 65 67 71 74 79 86 88 95 98 100 102 106 108 112 119 121 Tematyka zajĂð, wskazówki do realizacji i przykĪady rozwiîzaĬ metodycznych Na nastďpnych stronach wyszczególnione sû zagadnienia tematycz- ne z uwzglďdnieniem liczby godzin przeznaczonych na ich realizacjď (w dwuletnim cyklu ksztaķcenia). Dla kaŮdego zagadnienia (bloku) tematycznego okreŎlono, które zaķoŮenia podstawy programowej ksztaķcenia ogólnego z zakresu informatyki sû realizowane. Dla niektórych tematów lekcyjnych przedstawione sû cele ogól- ne, szczegóķowe oraz podany jest przykķadowy przebieg zajďý wraz z propozycjû zadaĹ domowych. Dla innych umieszczone zostaķy jedynie wskazówki, które mogû pomóc w przygotowaniu czy realizacji zajďý, gdyŮ zaķoŮeniem tego poradnika nie jest podawanie gotowych rozwiûzaĹ, lecz ukierun- kowanie dziaķaĹ nauczyciela. Podczas realizacji kolejnych zagadnieĹ musimy pamiďtaý o indywidualizacji nauczania i koniecznoŎci dostosowania metod do moŮliwoŎci uczniów. Proponujď, by realizujûc tematy poŎwiďcone aplikacjom Ŏro- dowiska MS Office, zachďcaý zainteresowanych uczniów do poznawania wyposaŮonych w podobne funkcje aplikacji pakietu OpenOffice. Z pewnoŎciû pomoŮe to dostrzec, Ůe istniejû inne, alternatywne programy, niekoniecznie komercyjne. 1 4 I N F O R M A T Y K A E U R O P E J C Z Y K A . P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y Opisy dotyczûce tego pakietu zaprezentowano na pķycie w folde- rze OpenOffice. Scharakteryzowane zostaķy nastďpujûce programy: gra- ficzny Draw, do edycji tekstów Writer, do tworzenia prezentacji Im- press, do kalkulacji Calc i do tworzenia baz danych Base. W poradniku uwzglďdniono równieŮ przykķadowe zestawy ýwi- czeĹ, które moŮna wykorzystaý podczas zajďý. Zestawy ýwiczeĹ sû ponumerowane i znajdujû siď na stronie http://helion.edukacja.pl. TreŎci programowe w poradniku, podobnie jak w programie nauczania, obudowane sû wokóķ zagadnieĹ (bloków) tematycznych: 1. Budowa i zastosowanie komputera 2. System operacyjny 3. Podstawy grafiki 4. Praca z edytorem tekstu 5. Multimedia 6. Internet i sieci 7. Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych 8. Bazy danych 9. Algorytmy 10. Modelowanie i symulacja Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): budowa i zastosowanie komputera Podstawa programowa: Bezpieczne posķugiwanie siď komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej. Wykorzystywanie kompu- tera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowaĹ. Opisywanie innych zastosowaĹ informatyki. Ocena zagroŮeĹ i ograniczeĹ, aspekty spoķeczne rozwoju i zastosowaĹ informatyki. T E M A T Y K A Z A J ā ï , W S K A Z Ó W K I D O R E A L I Z A C J I 1 5 II ROK NAUKI (2 godziny) 1. Organizacja pracy na zajďciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania wiadomoŎci i umiejďtnoŎci uczniów z zakresu informatyki. 2. ZagroŮenia i poŮytki wynikajûce z zastosowaĹ komputerów i powszechnego dostďpu do informacji. I ROK NAUKI (8 godzin) 1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomoŎci i umiejďtnoŎci uczniów w zakresie informatyki. 2. Znaczenie komputera we wspóķczesnym Ŏwiecie. 3. Co to jest informatyka i jakie sû aspekty jej rozwoju? 4. Na czym polega reprezentowanie i przetwarzanie informacji przez czķowieka i komputer? 5. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. 6. Prawo autorskie. Zagadnienia etyczne i prawne zwiûzane z ochronû wķasnoŎci intelektualnej. 7. Budowa komputera. 8. Urzûdzenia sķuŮûce do komunikowania siď z uŮytkownikiem. Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy. Na realizacjď pierwszego bloku tematycznego „Budowa i zastosowa- nie komputera” przewidziano 10 jednostek lekcyjnych w dwuletnim cyklu ksztaķcenia. Osiûgniďcia ucznia UczeĹ: i stosuje siď do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; i wie, jakie znaczenie ma komputer we wspóķczesnym Ŏwiecie i w jakich dziedzinach znalazķ zastosowanie; i rozumie potrzebď wykorzystania wszechstronnego narzďdzia, jakim jest komputer; i dostrzega zagroŮenia i korzyŎci wynikajûce ze stosowania komputerów i powszechnego dostďpu do informacji; i wie, co to jest informatyka, czym siď zajmuje i jakie sû aspekty jej rozwoju; i potrafi wyjaŎniý pojďcie: informatyka; 1 6 I N F O R M A T Y K A E U R O P E J C Z Y K A . P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y i rozumie, na czym polega reprezentowanie i przetwarzanie informacji przez czķowieka i komputer; i potrafi wyjaŎniý, na czym polega higieniczna i bezpieczna praca z komputerem; i zna pojďcia: prawo autorskie, licencja (wymienia i opisuje przykķady licencji), piractwo komputerowe; i rozumie koniecznoŎý prawnej ochrony twórczoŎci; i dostrzega potrzebď poszanowania i ochrony pracy innych osób; i wie, jak zgodnie z prawem moŮna korzystaý z oprogramowania; i zna elementy zestawu komputerowego; i potrafi poķûczyý elementy zestawu; i potrafi wymieniý elementy znajdujûce siď wewnûtrz komputera; potrafi je scharakteryzowaø (treʼnci rozszerzajöce); i rozróŮnia rodzaje i jednostki pamiďci; i zna rodzaje i zastosowanie noŎników informacji. Zakres i sposoby pomiaru wiadomoŎci i umiejďtnoŎci Podczas realizacji zagadnieĹ dotyczûcych budowy i zastosowania komputera nauczyciel obserwuje i ocenia: i poprawnoŎý rozumienia pojďcia informatyka oraz pojďý zwiûzanych z prawem autorskim; i przestrzeganie przez uczniów regulaminu pracowni komputerowej; i zachowania uczniów uwzglďdniajûce bezpieczeĹstwo i higienď pracy; i wypowiedzi na temat zastosowaĹ komputerów we wspóķczesnym Ŏwiecie; i przestrzeganie zasady prywatnoŎci wobec zapisanych na komputerze plików innych osób; i wiedzď dotyczûcû wnďtrza komputera, urzûdzeĹ wejŎciowych i wyjŎciowych, rodzajów i jednostek pamiďci; i wķaŎciwe podķûczanie czďŎci komputerowych. T E M A T Y K A Z A J ā ï , W S K A Z Ó W K I D O R E A L I Z A C J I 1 7 Oceniamy: i wykonywanie ýwiczeĹ praktycznych; i posķugiwanie siď omawianymi narzďdziami informatycznymi; i rozumienie pojďý; i zaangaŮowanie ucznia podczas zajďý; i wypowiedzi ustne i pisemne; i testy; i prace domowe; i prace dla chďtnych; i prace dodatkowe, na przykķad referaty, plansze poglûdowe stanowiûce pomoc do zajďý itp. Na nastďpnych stronach przedstawiam wskazówki do zajďý i przykķady rozwiûzaĹ metodycznych dla poszczególnych lekcji. I rok nauki Temat 1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomoŁci i umiejĂtnoŁci uczniów w zakresie informatyki Wskazówki do zajĂð: 1. Pierwsze zajďcia z informatyki rozpoczynamy od omówienia wķaŎciwego sposobu zachowania siď w pracowni komputerowej. Nauczyciel odczytuje i omawia regulamin pracowni, a uczniowie wypowiadajû siď, o czym jeszcze powinni pamiďtaý. Regulamin powinien znajdowaý siď w pracowni w widocznym miejscu, aby w razie potrzeby moŮna byķo siď do niego odwoķywaý. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej znajduje siď na pķycie CD-ROM. 2. Nauczyciel wyjaŎnia zasady pracy na zajďciach z informatyki i zapoznaje uczniów z przedmiotowym systemem oceniania. 1 8 I N F O R M A T Y K A E U R O P E J C Z Y K A . P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y 3. Pierwsze zajďcia sķuŮû równieŮ przedstawieniu zakresu treŎci programowych przewidzianych do realizacji w klasie pierwszej. 4. JuŮ na pierwszej lekcji informatyki nie moŮna ograniczyý siď do samego wykķadu. Po omówieniu wyŮej wymienionych zagadnieĹ uczniowie powinni pod kierunkiem nauczyciela wķûczyý komputery, aby oswajaý siď z nimi i z oprogramowaniem. Na tych zajďciach nauczyciel nie wprowadza nowych pojďý. Uczniowie mogû zaobserwowaý ruch myszy, wyglûd pulpitu czy ikon. Mogû uruchomiý na przykķad grď, której ikonď nauczyciel wczeŎniej umieŎciķ na pulpicie, lub przejrzeý zasoby komputera (zapewne nie bďdû mieli z tym problemu). 5. Nauczyciel wyjaŎnia, jak prawidķowo wyķûczyý komputer. 6. Podsumowaniem zajďý mogû byý odpowiedzi uczniów na pytania: i Dlaczego powinniŎmy przestrzegaý regulaminu? i Jakich treŎci, oprócz przedstawionych przez nauczyciela do realizacji w klasie pierwszej, chciaķbyŎ jeszcze uczyý siď na zajďciach z informatyki? Temat 2. Znaczenie komputera we wspóĪczesnym Łwiecie Wskazówki do zajĂð: 1. Na zajďciach warto uŎwiadomiý uczniom rolď komputera i powszechnego dostďpu do informacji oraz korzyŎci wynikajûce z powszechnego dostďpu do komputerów. 2. NaleŮy zwróciý uwagď uczniów na: a. dziedziny Ůycia, w których waŮnû funkcjď peķni komputer: i naukď, i handel, i medycynď, i komunikacjď, i przemysķ, i administracjď publicznû; T E M A T Y K A Z A J ā ï , W S K A Z Ó W K I D O R E A L I Z A C J I 1 9 b. cechy oprogramowania komputerowego majûce wpķyw na szersze zastosowanie komputerów: i prezentowanie informacji za pomocû obrazu, dŬwiďku, animacji wpķywajûce na zwiďkszenie atrakcyjnoŎci przekazu, i interaktywnoŎý, czyli moŮliwoŎý wpķywania uŮytkownika na przebieg programów, i specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w wielu dziedzinach. 3. Uczniowie wymieniajû zawody i omawiajû czynnoŎci, w których komputer staķ siď niezbďdny, na przykķad: i architekt  projekt domu, obliczenia wielkoŎci powierzchni uŮytkowych, i grafik komputerowy  tworzenie i obróbka rysunków za pomocû komputera i odpowiedniego oprogramowania. 4. Nauczyciel prezentuje (czyta lub opowiada) ciekawostki informatyczne na temat zastosowania komputerów w róŮnych dziedzinach Ůycia. Ciekawostki moŮe przygotowaý on sam lub chďtni uczniowie. 5. Podsumowaniem zajďý moŮe byý samodzielnie sporzûdzona przez uczniów notatka na temat dziedzin, w których niezbďdny jest komputer. 6. Na zakoĹczenie uczniowie prezentujû swoje wypowiedzi pisemne. Temat 3. Co to jest informatyka i jakie sî aspekty jej rozwoju? Wskazówki do zajĂð: 1. Na zajďciach uczniowie poznajû pojďcia: i informatyka, i przetwarzanie informacji. 2 0 I N F O R M A T Y K A E U R O P E J C Z Y K A . P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y 2. Wspólnie z nauczycielem szukajû odpowiedzi na pytania: 1. Jakie znaczenie ma komputeryzacja i upowszechnienie siĊ internetu? Wyciûgajû wnioski: Komputeryzacja i upowszechnienie siď internetu pozytywnie wpķywajû na rozwój paĹstw i spoķeczeĹstw, a zwķaszcza na: i usprawnienie i przyspieszenie wykonywania róŮnorodnych prac, i lepszy i ķatwiejszy dostďp do informacji, i szybkû wymianď danych, i moŮliwoŎci komunikacji z najdalszymi zakûtkami Ŏwiata, i dostďpnoŎý usķug oferowanych w internecie, i zwiďkszenie moŮliwoŎci podjďcia zdalnej pracy, i upowszechnianie róŮnych form uczenia siď z wykorzystaniem internetu, i zwiďkszenie moŮliwoŎci aktywnego funkcjonowania (uczenia siď, pracy) dla osób niepeķnosprawnych i pozostajûcych w domu, i globalizacjď spoķeczeĹstw. 2. Na jakie dziedziny ũycia wpIJywa komputeryzacja? Wyciûgajû wnioski: Dziedziny, na które komputeryzacja ma wpķyw, to miďdzy innymi: i rozwój osobisty jednostki (podejmowanie nauki, pracy, korzystanie z internetu, dostďp do informacji, komunikacja, szybka wymiana danych itp.), i rynek pracy (powszechny dostďp do ofert pracy, moŮliwoŎý podjďcia pracy wykonywanej w domu za poŎrednictwem internetu, moŮliwoŎý podnoszenia kwalifikacji, zwiďkszenie konkurencyjnoŎci przedsiďbiorstw itp.), i rozwój ekonomiczny (wykorzystywanie osiûgniďý nowoczesnych technologii, upowszechnianie zastosowaĹ komputerów, korzystanie z róŮnorodnych usķug internetowych). i e-usķugi w administracji publicznej. T E M A T Y K A Z A J ā ï , W S K A Z Ó W K I D O R E A L I Z A C J I 2 1 3. Jakie zagroũenia niesie za sobö komputeryzacja? Wyciûgajû wnioski: i izolowanie siď od spoķeczeĹstwa osób poŎwiďcajûcych zbyt wiele czasu na pracď z komputerem, i zmniejszenie lub brak zainteresowania otaczajûcû rzeczywistoŎciû, i uzaleŮnienia od komputera i internetu, i moŮliwoŎý przechwycenia przesyķanych danych, i kradzieŮ danych i haseķ, i oszustwa internetowe (w tym bankowe), i rozprzestrzenianie siď zķoŎliwego oprogramowania, i wzrost liczby stron internetowych podszywajûcych siď w tym wirusów i spamu, pod popularne serwisy, i dostďp do informacji, obrazów, gier epatujûcych przemocû i agresjû lub propagujûcych segregacjď rasowû. 3. Uczniowie: a. wypowiadajû siď: i jakie prace najchďtniej wykonujû na komputerze? i ile czasu spďdzajû przed komputerem? i jakie sû oznaki uzaleŮnienia od komputera? b. wykonujû ýwiczenie 1.3 (z podrďcznika): Przygotuj wypowiedŧ na temat: „Upowszechnienie siĊ komputerów moũe w przyszIJoʼnci…”. 4. Praca domowa Na podstawie dostďpnych Ŭródeķ napisz referat uzasadniajûcy tezď, Ůe postďpujûca komputeryzacja pozytywnie wpķywa na róŮne dziedziny Ůycia. 2 2 I N F O R M A T Y K A E U R O P E J C Z Y K A . P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y Temat 4. Na czym polega reprezentowanie i przetwarzanie informacji przez czĪowieka i komputer? Wskazówki do zajĂð: 1. Na wstďpie nauczyciel uŎwiadamia uczniom nastďpujûce zagadnienia: i Wprowadzane do komputera dane sû przetwarzane przez komputer na zrozumiaķy dla niego jďzyk, którym jest tzw. kod binarny, nazywany systemem dwójkowym. Do zapisu liczb uŮywa siď w nim tylko dwóch cyfr: 0 i 1. i Komputerowe reprezentacje liczb w postaci dwóch cyfr: 0 i 1 oznaczajû w praktyce, Ůe informacje sû przedstawiane jako ciûgi zer i jedynek, a komputer rejestruje dwa stany: istnienie informacji (1) lub brak informacji (0). i Czķowiek na co dzieĹ posķuguje siď systemem dziesiďtnym, w którym podstawû jest liczba 10, a do zapisu uŮywa siď dziesiďciu cyfr — od 0 do 9. 2. Uczniowie poznajû sposób przeliczania liczb: i z systemu dziesiďtnego na dwójkowy Aby przedstawiý liczbď dziesiďtnû w postaci dwójkowej, naleŮy tyle razy wykonaý dzielenie caķkowite tej liczby przez dwa, aŮ uzyskany iloraz bďdzie mniejszy od dwóch. Postaý dwójkowû otrzymamy, zapisujûc resztď z dzielenia, poczûwszy od ostatniej reszty, na przykķad: 678 / 2 = 339 + 0 reszty 339 / 2 = 169 + 1 reszty 169 / 2 = 84 + 1 reszty = 42 + 0 reszty 84 / 2 42 / 2 = 21 + 0 reszty = 10 + 1 reszty 21 / 2 = 5 + 0 reszty 10 / 2 = 2 + 1 reszty 5 / 2 2 / 2 = 1 + 0 reszty = 0 + 1 reszty 1/2 T E M A T Y K A Z A J ā ï , W S K A Z Ó W K I D O R E A L I Z A C J I 2 3 Postaý dwójkowû liczby otrzymamy, zapisujûc wartoŎci reszty w odwrotnej kolejnoŎci, czyli 10101001102. i z systemu dwójkowego na dziesiďtny 1111002 = 1*25 + 1*24 + 1*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20 = = 1*32 + 1*16 + 1*8 + 1*4 + 0*2 + 0*1 = = 32 + 16 + 8 = 60 + 4 + 0 + 0 3. Uczniowie wykonujû ýwiczenia 1.1 i 1.2 z podrďcznika. 4. Nauczyciel wyjaŎnia uczniom, Ůe: i kaŮdy znak jest w komputerze kodowany, i w komputerach zgodnych ze standardem IBM uŮywa siď kodu ASCII. ASCII  standardowy system kodowania znaków za pomocû liczb z zakresu 0 – 127 (kody 7-bitowe), gdzie: i 0 – 31 to kody sterujûce, i 48 – 57 kody cyfr, i 65 – 90 kody wielkich liter alfabetu, i 97 – 122 kody maķych liter alfabetu. Standard ASCII nie obejmuje Ůadnych znaków nienaleŮûcych do alfabetu ķaciĹskiego oraz Ůadnych znaków graficznych, symbolicznych i specjalnych. PoniewaŮ praktycznie kaŮdy mikrokomputer przetwarza dane 8-bitowe (a nie 7-bitowe), pozostaķych 128 kombinacji (kody 128 – 255) wykorzystuje siď do zapisywania znaków dodatkowych1. Podsumowaniem zajďý mogû byý wspólnie zredagowane wnioski. Temat 5. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem PrzykĪad rozwiîzania metodycznego: Cel gķówny: Poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem oraz zrozumienie koniecznoŎci ich stosowania. 1 Na podstawie: P. Adamczewski, SIJownik informatyczny, Helion, Gliwice 2005. 2 4 I N F O R M A T Y K A E U R O P E J C Z Y K A . P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y Cele szczegóķowe: UczeĹ: i wie, jak wķaŎciwie zorganizowaý stanowisko komputerowe; i zna zasady bezpieczeĹstwa i higieny pracy z komputerem; i szanuje mienie szkolne. Metody pracy: Pogadanka, pokaz. Sposób realizacji (czynnoŁci nauczyciela) OsiîgniĂcia ucznia Zakres materiaĪu do realizacji na zajĂciach Omówienie zasad uŮytkowania komputera i wķaŎciwej organizacji stanowiska komputerowego. Poszanowanie sprzďtu komputerowego. UczeĹ: i wie, jak prawidķowo zorganizowaý stanowisko komputerowe; i rozumie, co kryje siď pod pojďciem bezpieczeĴstwo i higiena pracy z komputerem; i wie, w jaki sposób dbaý o sprzďt komputerowy. Nauczyciel omawia nastďpujûce zagadnienia: 1. Jak wķaŎciwie zorganizowaý stanowisko komputerowe? Nauczyciel, prezentujûc konkretny zestaw, omawia m.in. zasady ustawienia sprzďtu komputerowego, monitora, klawiatury oraz doboru oŎwietlenia. 2. Co znaczy okreŎlenie bezpieczeĹstwo i higiena pracy z komputerem? Nauczyciel moŮe odwoķaý siď do tekstu w podrďczniku (podrozdziaķ 1.3): Na czym polega bezpieczna i higieniczna praca z komputerem? 3. Na czym polega poszanowanie sprzďtu komputerowego? 4. Ochrona i przechowywanie noŎników informacji. 5. Co oznacza spotykane w literaturze pojďcie syndrom RSI? 6. Po omówieniu powyŮszych zagadnieĹ nauczyciel rozdaje uczniom wydrukowany Zestaw 1.2, który jest formû testu podsumowujûcego zajďcia. Uczniowie zaznaczajû wķaŎciwe odpowiedzi, a nastďpnie wspólnie z nauczycielem sprawdzajû poprawnoŎý udzielonych odpowiedzi. 2 Zestaw 1. znajduje siď na stronie http://helion.edukacja.pl. T E M A T Y K A Z A J ā ï , W S K A Z Ó W K I D O R E A L I Z A C J I 2 5 Praca domowa Przygotuj siď do dyskusji na temat: i I grupa: Na czym polega ochrona wIJasnoʼnci intelektualnej? i II grupa: Jakie wytwory ludzkiej dziaIJalnoʼnci podlegajö ochronie prawnej? Przygotowujûc siď do dyskusji, uczniowie powinni zapisaý, z jakich Ŭródeķ korzystali. Temat 6. Prawo autorskie. Zagadnienia etyczne i prawne zwiîzane z ochronî wĪasnoŁci intelektualnej PrzykĪad rozwiîzania metodycznego: Cel gķówny: Respektowanie prawa autorskiego. Cele szczegóķowe: UczeĹ: i rozumie koniecznoŎý ochrony wķasnoŎci intelektualnej; i zna pojďcia: prawo autorskie, piractwo komputerowe, haker, kraker; i wie, jakie wytwory ludzkiej dziaķalnoŎci podlegajû ochronie prawnej; i rozumie, na czym polega naruszanie prawa autorskiego; i rozróŮnia rodzaje licencji. Metody pracy: Pogadanka, pokaz. Pomoce dydaktyczne: Pķyty przygotowane przez nauczyciela w celu zaprezentowania róŮnych rodzajów licencji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: