Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 006085 21335934 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych - książka
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych - książka
Autor: , Liczba stron: 80
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1075-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Prawie codziennie w środkach masowego przekazu pojawia się dziś termin 'społeczeństwo informacyjne'. Nie bez powodu - informacja staje się coraz cenniejszym zasobem, a dostęp do niej coraz ważniejszą kwestią, zarówno dla firm czy instytucji, jak i konkretnych osób funkcjonujących w nowoczesnym społeczeństwie. Za przekazywanie i prezentowanie informacji w bardzo dużym stopniu odpowiada zaś informatyka - błyskawicznie rozwijająca się i zwiększająca swoją popularność wśród młodych ludzi. Poznanie jej tajników staje się przepustką do świata nowoczesnych technologii, bez których z pewnością trudno będzie obejść się w przyszłości.

Za właściwe wykształcenie uczniów szkół średnich w tym zakresie w dużej mierze odpowiadają nauczyciele. Dysponują oni odpowiednimi narzędziami - mogą nie tylko przekazać wiedzę, ale także szerzej zainteresować podopiecznych poruszanymi zagadnieniami. Oprócz podręczników i ćwiczeń mogą w tym celu wykorzystać również poradniki metodyczne, do których należy książka 'Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych'. Pozycja ta pomoże w optymalnym rozplanowaniu i prowadzeniu zajęć szkolnych, podczas których używany będzie podręcznik 'Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych'. Poradnik wspiera proces przygotowywania uczniów do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a przedstawione w nim wskazówki pozwalają efektywnie zagospodarować czas poświęcony na lekcje informatyki w szkołach średnich.

Książka 'Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych' obejmuje następujący zakres tematyczny:

Poradnik stanowi zbiór rad i wskazówek niezwykle przydatnych w pracy każdego nauczyciela informatyki w szkole średniej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych Autorzy: Danuta Korman, Gra¿yna Zawadzka ISBN: 978-83-246-1075-4 Format: 122×194, stron: 80 Prawie codziennie w œrodkach masowego przekazu pojawia siê dziœ termin „spo³eczeñstwo informacyjne”. Nie bez powodu – informacja staje siê coraz cenniejszym zasobem, a dostêp do niej coraz wa¿niejsz¹ kwesti¹, zarówno dla firm czy instytucji, jak i konkretnych osób funkcjonuj¹cych w nowoczesnym spo³eczeñstwie. Za przekazywanie i prezentowanie informacji w bardzo du¿ym stopniu odpowiada zaœ informatyka – b³yskawicznie rozwijaj¹ca siê i zwiêkszaj¹ca swoj¹ popularnoœæ wœród m³odych ludzi. Poznanie jej tajników staje siê przepustk¹ do œwiata nowoczesnych technologii, bez których z pewnoœci¹ trudno bêdzie obejœæ siê w przysz³oœci. Za w³aœciwe wykszta³cenie uczniów szkó³ œrednich w tym zakresie w du¿ej mierze odpowiadaj¹ nauczyciele. Dysponuj¹ oni odpowiednimi narzêdziami – mog¹ nie tylko przekazaæ wiedzê, ale tak¿e szerzej zainteresowaæ podopiecznych poruszanymi zagadnieniami. Oprócz podrêczników i æwiczeñ mog¹ w tym celu wykorzystaæ równie¿ poradniki metodyczne, do których nale¿y ksi¹¿ka „Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli w szko³ach ponadgimnazjalnych”. Pozycja ta pomo¿e w optymalnym rozplanowaniu i prowadzeniu zajêæ szkolnych, podczas których u¿ywany bêdzie podrêcznik „Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych”. Poradnik wspiera proces przygotowywania uczniów do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a przedstawione w nim wskazówki pozwalaj¹ efektywnie zagospodarowaæ czas poœwiêcony na lekcje informatyki w szko³ach œrednich. Ksi¹¿ka „Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli w szko³ach ponadgimnazjalnych” obejmuje nastêpuj¹cy zakres tematyczny: (cid:129) Podstawy algorytmiki i zastosowanie algorytmów (cid:129) Programowanie w jêzyku C++ (cid:129) Bazy danych i bazodanowe funkcje arkuszy kalkulacyjnych (cid:129) Systemy operacyjne i sieci komputerowe (cid:129) Multimedia i grafika komputerowa (cid:129) Rozwój informatyki i jej zastosowania Poradnik stanowi zbiór rad i wskazówek niezwykle przydatnych w pracy ka¿dego nauczyciela informatyki w szkole œredniej Spis treŁci 1. Struktura podrĂcznika 2. Jak pracowað z podrĂcznikiem? 3. Propozycje tematów lekcji 4. PrzykĪadowe konspekty lekcji 5 7 11 71 1. Struktura podręcznika Podręcznik Informatyka Europejczyka przeznaczony jest do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym. Obejmuje treści naucza- nia ujęte w podstawie programowej i standardach egzaminu matu- ralnego przeprowadzanego od 2009 roku. Duża liczba ćwiczeń oraz dołączone zadania egzaminacyjne pozwalają na przygotowanie ucznia do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik składa się z dwóch części, każda z nich ma inny charakter. Pierwsza została poświęcona zagadnieniom związanym z algorytmiką i programowaniem, druga — bazom danych, bu- dowie komputera, systemom operacyjnym i sieciom komputero- wym oraz grafice i multimediom. Do każdej części załączona jest płyta CD. W pierwszej części zawarto materiał charakterystyczny tylko dla przedmiotu informatyka. Obejmuje on zagadnienia algoryt- miczne oraz podstawy języka C++, w tym: ♦ pojęcie algorytmu, ♦ sposoby przedstawiania algorytmów, ♦ metody i techniki programowania: liniowe, warunkowe, iterację, rekurencję, „dziel i zwyciężaj”, zachłanną, ♦ omówienie, analizę i realizację algorytmów klasycznych wskazanych w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych, ♦ podstawy kryptografii i wybrane algorytmy szyfrujące, ♦ podstawy programowania w języku C++: strukturę programu, operacje wejścia i wyjścia, typy instrukcji, proste i złożone typy danych, strukturalizację programu, dynamiczne struktury danych, plikowe operacje wejścia i wyjścia oraz programowanie obiektowe. Płyta CD dołączona do pierwszej części podręcznika zawiera im- plementacje przykładowych programów w językach C++ i Pascal, dane do zadań, treści wybranych zadań maturalnych oraz dodat- kowy rozdział dotyczący programowania obiektowego wraz z pli- kami źródłowymi programów opisanych w tym rozdziale. 6 I N F O R M A T Y K A E U R O P E J C Z Y K A . P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y CzďŎý druga to szerokie rozwiniďcie zagadnieĹ, których oma- wianie rozpoczyna siď na lekcjach informatyki w gimnazjum oraz na lekcjach technologii informacyjnej. Podejmowana tutaj tema- tyka dotyczy: i zaawansowanego uŮytkowania komputerów i sieci komputerowych, i samodzielnego projektowania relacyjnej bazy danych i tworzenia prostej aplikacji bazodanowej z uwzglďdnieniem kontroli integralnoŎci danych i jďzyka zapytaĹ, i wykorzystania bazodanowych operacji arkusza kalkulacyjnego, i tworzenia aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem elementów programowania, i publikowania opracowaĹ multimedialnych w sieci, i aspektów etycznych i prawnych w zastosowaniach informatyki oraz tendencji w jej rozwoju. Na pķycie CD doķûczonej do drugiej czďŎci podrďcznika zamiesz- czono niezbďdne dane i programy umoŮliwiajûce wykonanie wielu ýwiczeĹ i zadaĹ zawartych w podrďczniku, dodatkowe treŎci w plikach PDF oraz wybrane zadania maturalne. Podrďcznik obejmuje treŎci obowiûzujûce na poziomie rozsze- rzonym, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi. Nauczyciel, który realizuje poziom podstawowy, powinien wybieraý materiaķ z tego zakresu. Poradnik metodyczny stanowi uzupeķnienie podrďcznika. Za- wiera porady dotyczûce pracy z podrďcznikiem, propozycje tematów lekcji, przykķadowe konspekty zajďý i wskazówki metodyczne. 2. Jak pracowað z podrĂcznikiem? Zagadnienia zawarte w obu czďŎciach podrďcznika powinny byý realizowane w kolejnoŎci zgodnej z przygotowanym przez na- uczyciela planem pracy. Najpierw naleŮy jednak zdecydowaý, na jakim poziomie bďdzie realizowany przedmiot. Przykķadowe propozycje tematów lekcji, zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym, zostaķy podane w rozdziale 3. „Propozycje tematów lekcji”. Przedstawione tam zestawienie tematów moŮe stanowiý pod- stawď do opracowania rozkķadu materiaķu lub planu wynikowego. Podczas przygotowywania ucznia do egzaminu maturalnego z informatyki naleŮy skķoniý go do wykonania jak najwiďkszej liczby zadaĹ i ýwiczeĹ. Podrďcznik zawiera szereg zadaĹ, z któ- rymi uczeĹ powinien zmierzyý siď samodzielnie lub pod okiem nauczyciela, wykorzystujûc wiedzď wyniesionû z analizy zaprezen- towanych wczeŎniej przykķadów. Na szczególnû uwagď zasķugujû zadania z egzaminów maturalnych. 2.1. CzĂŁð pierwsza podrĂcznika CzďŎý pierwsza w caķoŎci zostaķa poŎwiďcona algorytmice i pro- gramowaniu. Materiaķ podzielono na trzy czďŎci: i Rozdziaķ 1. „Wprowadzenie do algorytmiki” — obejmuje opis podstawowych zagadnieĹ algorytmicznych, w tym metod i technik algorytmicznych. i Rozdziaķ 2. „Algorytmy i ich zastosowanie” — zawiera szczegóķowy opis algorytmów obowiûzkowych wskazanych w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym. i Rozdziaķ 3. „Programowanie w jďzyku C++” — obejmuje podstawy jďzyka C++ niezbďdne do realizacji zagadnieĹ algorytmicznych. Nauczyciel nie powinien realizowaý materiaķu rozdziaķ po rozdziale. W pierwszej kolejnoŎci naleŮy wprowadziý podstawo- we pojďcia algorytmiczne i elementy jďzyka C++ niezbďdne do ich 8 I N F O R M A T Y K A E U R O P E J C Z Y K A . P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y realizacji. Zagadnienia te powinny byý realizowane w takim stopniu, aby moŮna byķo przejŎý do metod algorytmicznych i za- awansowanych algorytmów. Rozdziaķ poŎwiďcony programowaniu w C++ ma charakter pomocniczy. NaleŮy siď do niego odwoķywaý, gdy zaistnieje zapotrzebowanie na kolejne narzďdzia programistycz- ne. Skupienie w jednym miejscu elementów jďzyka programowania powinno stanowiý skutecznû pomoc dla ucznia. Wynika z tego, Ůe najwaŮniejsze treŎci zawarte sû w rozdziale 1. „Wprowadzenie do algorytmiki”. Znajduje siď w nim szereg od- noŎników do pozostaķych rozdziaķów tej czďŎci podrďcznika. Podczas realizacji wybranej metody lub techniki algorytmicznej narzďdzi programistycznych nieznanych uczniom naleŮy szukaý w rozdziale 3. „Programowanie w jďzyku C++” (co wskazujû od- noŎniki). JeŎli natomiast nauczyciel zamierza rozszerzyý oma- wiane zagadnienia i wprowadziý inne algorytmy wykorzystujûce danû metodď czy technikď, powinien zgodnie z sugestiami autora przejŎý do odpowiednich punktów w rozdziale 2. „Algorytmy i ich zastosowanie”. W kaŮdym rozdziale, po omówieniu kolejnych zagadnieĹ, zamieszczono szereg zadaĹ dla ucznia, które majû na celu utrwalenie zrealizowanego materiaķu. Zaproponowano równieŮ wiele zadaĹ maturalnych dobranych do opracowywanych zagadnieĹ. Rozwiûzania zadaĹ, uwagi do nich i kody programów umiesz- czono na portalu Wydawnictwa Helion http://edukacja.helion.pl. 2.2. CzĂŁð druga podrĂcznika Druga czďŎý podrďcznika zawiera materiaķ obejmujûcy treŎci na- uczania, które podzielono na piďý czďŎci ujďtych w kolejnych rozdziaķach: i Rozdziaķ 1. „Bazodanowe funkcje arkusza kalkulacyjnego” — omawia bazodanowe funkcje arkusza kalkulacyjnego MS Excel w oparciu o wiedzď i umiejďtnoŎci zdobyte na wczeŎniejszych etapach edukacji informatycznej. Jest on napisany w sposób czytelny, a kaŮde kolejne ýwiczenie wynika z poprzedniego, dlatego proponujď ten rozdziaķ realizowaý zgodnie z kolejnoŎciû ujďtû w podrďczniku. J A K P R A C O W A ï Z P O D R ā C Z N I K I E M ? 9 i Rozdziaķ 2. „Bazy danych” — skķada siď z dwóch czďŎci: wprowadzenia oraz czďŎci praktycznej, w której na podstawie tworzonej relacyjnej bazy danych w programie MS Access uczeĹ poznaje sposoby zarzûdzania bazû danych: wprowadzania, wyszukiwania i prezentowania danych zgodnie z okreŎlonymi kryteriami. Wszystko jest poparte licznymi ilustracjami, prezentujûcymi kolejne fazy powstawania bazy. Ten rozdziaķ, tak jak poprzedni, proponujď realizowaý zgodnie z kolejnoŎciû zawartû w podrďczniku. Dane wejŎciowe do ýwiczeĹ i zadaĹ zamieszczono na zaķûczonej pķycie CD. Rozwiûzanie koĹcowe (ostateczna postaý powstaķej bazy danych) moŮna znaleŬý w portalu Wydawnictwa Helion http://edukacja.helion.pl. i Rozdziaķ 3. „Systemy i sieci komputerowe” — skķada siď z dwóch bloków. Pierwszy z nich zawiera opis komputera, omawia zasady jego dziaķania i przedstawia funkcje systemu operacyjnego. Przygotowane ýwiczenia oparte na wirtualnej maszynie umoŮliwiû zainstalowanie systemów operacyjnych DOS i Linux, co pozwoli na praktyczne zapoznanie siď ucznia z systemami operacyjnymi innymi niŮ MS Windows. Drugi blok zostaķ poŎwiďcony sieciom komputerowym, a w szczególnoŎci: topologiom sieci komputerowych, protokoķom sieciowym, bezpieczeĹstwu w sieci oraz prezentowaniu materiaķów w internecie. Na pķycie CD zamieszczono dodatkowe materiaķy, poszerzajûce treŎci zawarte w rozdziale, oraz oprogramowanie wraz z obrazami butowalnych noŎników (dyskietka, pķyta CD) do przeprowadzenia ýwiczeĹ wykorzystujûcych maszynď wirtualnû. Na szczególnû uwagď zasķuguje opis (w pliku PDF) instalacji w Ŏrodowisku Windows serwera WAMP (zawierajûcego serwer WWW Apache, bazď danych MySQL oraz obsķugď jďzyka PHP) i systemu zarzûdzania treŎciû (CMS) Drupal, dziďki któremu uczeĹ w ķatwy sposób moŮe nauczyý siď zarzûdzania portalem internetowym i publikowania na nim treŎci. 1 0 I N F O R M A T Y K A E U R O P E J C Z Y K A . P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y i Rozdziaķ 4. „Multimedia i grafika komputerowa” — oprócz praktycznych ýwiczeĹ zawiera teoriď obrazu i dŬwiďku pozwalajûcû na zrozumienie sposobu przedstawiania danych nieliczbowych w komputerze. W rozdziale tym nie wprowadzono ýwiczeĹ z grafiki bitmapowej, poniewaŮ umiejďtnoŎci tworzenia obrazu w programach MS Paint czy Gimp uczeĹ opanowaķ na wczeŎniejszych etapach nauki. Rozdziaķ zostaķ podzielony na kilka podrozdziaķów, które moŮna realizowaý w dowolnej kolejnoŎci. Grafika wektorowa, grafika 3D, dŬwiďk w komputerze to zagadnienia nieķatwe, jednak ich omówienie powinno stanowiý dla ucznia przyjemnoŎý i z takim zaķoŮeniem przygotowano treŎci i ýwiczenia w podrďczniku. Pķyta CD zawiera pliki Ŭródķowe do ýwiczeĹ i zadaĹ, pliki z kodami programów oraz oprogramowanie wykorzystywane w ýwiczeniach i zadaniach. Podrozdziaķ mówiûcy o grafice na stronach WWW pozwoli uczniom na przygotowanie materiaķów zamieszczanych na serwerach WWW. Podstawy ich tworzenia opisano w rozdziale 3. podrďcznika. Rozdziaķ ten zawiera równieŮ szczegóķowy opis algorytmów obowiûzkowych (wskazanych w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym), które moŮna zastosowaý wķaŎnie w grafice komputerowej. i Rozdziaķ 5. „Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowaĹ” — zachďca ucznia do poszukiwania nowych rozwiûzaĹ i zastanowienia siď nad perspektywami dalszego rozwoju informatyki. Rozwiûzania zadaĹ, uwagi do nich, wskazówki do lekcji i ýwi- czeĹ oraz dodatkowe materiaķy umieszczono na portalu Wydaw- nictwa Helion http://edukacja.helion.pl.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: