Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 002473 22775213 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkół ponadgimnazjalnych - książka
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkół ponadgimnazjalnych - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-929-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła ponadgimnazjalna
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

'Informatyka Europejczyka' to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych. Zawiera on w sobie doświadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikowania ponad 1500 książek, z których korzystają na co dzień zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli użytkownicy komputerów -- łącznie ponad 3 miliony czytelników. To m.in. dzięki książkom Helionu najmłodsze pokolenie polskich informatyków uważane jest za światową elitę informatyczną, poszukiwaną przez pracodawców na międzynarodowym rynku pracy.

'Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkół ponadgimnazjalnych' jest książką pomocniczą dla nauczyciela, który prowadzi zajęcia, korzystając z podręcznika 'Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna'. Zawiera on listę tematów, które można omówić na lekcjach, ćwiczenia fakultatywne, pozwalające na zdobycie dodatkowej wiedzy, cztery zestawy tematów sprawdzianów oraz propozycje wymagań na poszczególne oceny.

'Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkół ponadgimnazjalnych' zawiera omówienia następujących zagadnień:

'Informatyka Europejczyka' to:

Zestawowi, na który składa się: 'Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych' oraz 'Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkół ponadgimnazjalnych', towarzyszy płyta CD zawierająca materiały pomocnicze do wykonywania ćwiczeń, demonstracyjne programy edukacyjne oraz ofertę książek wydawnictwa Helion. Uwaga: płyta CD dołączona jest do książki ' Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych'

Poradnik może służyć zarówno jako gotowy zestaw konspektów i ćwiczeń, jak i pełnić rolę materiału wyjściowego do opracowania własnych rozwiązań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkó³ ponadgimnazjalnych Autor: Witold Wrotek ISBN: 83-7361-929-1 Format: 122×194, stron: 184 „Informatyka Europejczyka” to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych. Zawiera on w sobie doġwiadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikowania ponad 1500 ksi¹¿ek, z których korzystaj¹ na co dzieñ zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli u¿ytkownicy komputerów — ³¹cznie ponad 3 miliony czytelników. To m.in. dziêki ksi¹¿kom Helionu najm³odsze pokolenie polskich informatyków uwa¿ane jest za ġwiatow¹ elitê informatyczn¹, poszukiwan¹ przez pracodawców na miêdzynarodowym rynku pracy. „Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkó³ ponadgimnazjalnych” jest ksi¹¿k¹ pomocnicz¹ dla nauczyciela, który prowadzi zajêcia, korzystaj¹c z podrêcznika „Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna”. Zawiera on listê tematów, które mo¿na omówiæ na lekcjach, æwiczenia fakultatywne, pozwalaj¹ce na zdobycie dodatkowej wiedzy, cztery zestawy tematów sprawdzianów oraz propozycje wymagañ na poszczególne oceny. „Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkó³ ponadgimnazjalnych” zawiera omówienia nastêpuj¹cych zagadnieñ: • Ēród³a informacji i metody komunikacji • Internet — przegl¹danie stron WWW, wyszukiwanie informacji, bezpieczeñstwo w sieci • Poczta elektroniczna • Internet i regulacje prawne • Komputer, system operacyjny i aplikacje • Przechowywanie danych • Sieci komputerowe • Edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne • Bazy danych „Informatyka Europejczyka” to: • Najnowsze i najbardziej aktualne podrêczniki z informatyki i technologii informacyjnej • Doġwiadczenie zdobyte w trakcie publikowania ponad 1500 ksi¹¿ek informatycznych • Doġwiadczenie dydaktyczne autorów wsparte rzeteln¹ wiedz¹ zawodowych informatyków • Edukacja informatyczna na najwy¿szym europejskim poziomie, przygotowuj¹ca uczniów do miêdzynarodowej konkurencji Zestawowi towarzyszy p³yta CD zawieraj¹ca materia³y pomocnicze do wykonywania æwiczeñ, demonstracyjne programy edukacyjne oraz ofertê ksi¹¿ek wydawnictwa Helion. Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 9 1. Źródła informacji i metody komunikacji 11 1.1. Ćwierć wieku przemian...................................................k......... 11 1.2. Morze informacji...................................................k...................12 1.3. Podstawowe pojęcia ...................................................k...............12 1.4. Społeczeństwo informacyjne a TI...........................................13 1.5. Źródła informacji ...................................................k..................14 1.6. Zagrożenia związane z korzystaniem z niewłaściwych źródeł informacji ...................................................k...................14 Sprawdzian ...................................................k....................................15 2. Internet 19 2.1. Czym jest Internet? ...................................................k................19 2.2. Usługi internetowe ...................................................k............... 20 2.3. WWW i e-mail...................................................k....................... 24 2.4. Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.....25 Sprawdzian ...................................................k................................... 28 3. Wędrówki po Internecie 31 3.1. Wczytywanie stron o znanym adresie....................................31 3.2. Poruszanie się po stronie WWW........................................... 32 3.3. Jak wrócić do strony ostatnio przeglądanej?.........................33 3.4. Historia odwiedzonych stron ................................................ 34 3.5. Zakładki ...................................................k..................................35 3.6. Zapisywanie stron WWW...................................................k.....36 3.7. Drukowanie stron WWW ...................................................k... 37 Sprawdzian ...................................................k................................... 37 4 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O Ł P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H 4. Wyszukiwanie informacji 41 4.1. Portal, katalog, wyszukiwarka .................................................41 4.2. Tajemnice skutecznego wyszukiwania ................................. 42 4.3. Grupy dyskusyjne ...................................................k................. 43 Sprawdzian ...................................................k................................... 44 5. Poczta elektroniczna 47 5.1. Parametry konta pocztowego................................................. 47 5.2. Zasady doboru haseł ...................................................k............ 49 5.3. Wysyłanie i odbieranie listów .................................................51 5.4. Listy z załącznikami ...................................................k............. 52 5.5. Książka adresowa ...................................................k...................53 5.6. Papeteria...................................................k................................. 54 Sprawdzian ...................................................k................................... 55 6. Bezpieczeństwo 57 6.1. Weryfikacja bezpieczeństwa strony ....................................... 57 6.2. Podpis elektroniczny...................................................k............ 58 6.3. Cele i zasady szyfrowania wiadomości ................................. 60 6.4. Klucz prywatny i klucz publiczny..........................................61 6.5. Program PGP...................................................k......................... 62 Sprawdzian ...................................................k................................... 64 7. Przestrzeganie prawa 67 7.1. Zasady netykiety...................................................k.................... 67 7.2. Podstawowe zasady korzystania z oprogramowania komputerowego...................................................k.................... 68 7.3. Licencje na program i ich rodzaje ......................................... 68 7.4. Zasady prawne korzystania z cudzych materiałów............. 69 7.5. Wybrane fragmenty prawa autorskiego ............................... 70 Sprawdzian ...................................................k................................... 72 8. Przyszłość przekazu informacji 75 8.1. Cele przewidywania przyszłości............................................. 75 8.2. Zastosowania Internetu...................................................k....... 76 8.3. Znaczenie TI w przekazie informacji.................................... 78 8.4. Zalety i wady technologii informacyjnej ............................. 79 8.5. Wpływ Internetu na rozwój obywateli i państw...................81 8.6. Kierunki rozwoju źródeł informacji .................................... 82 Sprawdzian ...................................................k................................... 84 S P I S T R E Ś C I 5 9. Sprzęt TI 87 9.1. Po co nam komputer? ...................................................k.......... 87 9.2. Z czego składa się komputer?................................................. 90 9.3. Optymalna konfiguracja sprzętowa komputera..................91 Sprawdzian ...................................................k................................... 93 10. System operacyjny 95 10.1. Rola oprogramowania...................................................k........ 95 10.2. Systemy operacyjne...................................................k............. 96 Sprawdzian ...................................................k................................... 98 11. Aplikacje 101 11.1. Programowalność i wielozadaniowość...............................101 11.2. Podstawowy zestaw oprogramowania................................103 Sprawdzian ...................................................k..................................105 12. Ochrona danych 107 12.1. Znaczenie ochrony danych ................................................ 107 12.2. Przyczyny utraty danych...................................................k.. 108 12.3. Przyczyny odtajnienia danych ........................................... 109 12.4. Zasady ochrony zasobów komputera ................................110 12.5. Wirusy robaki, trojany ...................................................k......112 12.6. Profilaktyka ...................................................k........................112 12.7. Kopie zapasowe...................................................k..................114 Sprawdzian ...................................................k.................................. 116 13. Utrzymywanie komputera w sprawności 119 13.1. Konta użytkowników ...................................................k........119 13.2. Konserwacja systemu...................................................k........ 122 13.3. Przywracanie systemu...................................................k........123 Sprawdzian ...................................................k................................. 124 14. Sieci komputerowe 127 14.1. Czym jest sieć? ...................................................k................... 127 14.2. Topologia sieci ...................................................k.................. 128 14.3. Sieciowe abc ...................................................k....................... 129 14.4. Użytkownicy i ich uprawnienia..........................................130 Sprawdzian ...................................................k..................................132 6 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O Ł P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H 15. Opracowywanie dokumentów tekstowych 135 15.1. Edytor edytorowi nie równy... .............................................135 15.2. Dokumenty i pliki ...................................................k.............136 15.3. Paski narzędzi ...................................................k.....................137 15.4. Wyświetlanie tekstu ...................................................k...........138 15.5. Operacje blokowe...................................................k.............. 140 15.6. Ogólne zasady pisania tekstów ...........................................141 15.7. Formatowanie tekstów ...................................................k..... 142 15.8. Rysunki ...................................................k...............................143 15.9. Tabele...................................................k.................................. 144 15.10. Drukowanie dokumentu ...................................................k145 Sprawdzian ...................................................k..................................146 16. Arkusz kalkulacyjny 149 16.1. Zalety arkuszy kalkulacyjnych ........................................... 149 16.2. Uruchamianie arkusza kalkulacyjnego .............................150 16.3. Okno programu ...................................................k................. 151 16.4. Komórka aktywna ...................................................k.............152 16.5. Nawigacja i zaznaczanie...................................................k....152 16.6. Rozmiary i liczba komórek .................................................153 16.7. Wprowadzanie danych...................................................k......153 16.8. Edycja danych ...................................................k....................154 16.9. Formatowanie danych...................................................k.......155 16.10. Wykresy ...................................................k.............................157 16.11. Drukowanie...................................................k.......................158 16.12. Funkcje i formuły...................................................k.............159 Sprawdzian ...................................................k..................................160 17. Bazy danych 163 17.1. Rzeka informacji ...................................................k................163 17.2. Komputerowe bazy danych.................................................164 17.3. Tabele i kartoteki na papierze .............................................164 17.4. Tabele i kartoteki w komputerze ........................................165 17.5. Odchudzanie tabeli ...................................................k...........165 17.6. Lista potrzeb ...................................................k.......................166 17.7. Nie ma bazy uniwersalnej....................................................166 17.8. Ogólne zasady projektowania.............................................167 S P I S T R E Ś C I 7 17.9. Jak działają bazy danych?...................................................k..167 17.10. Relacje...................................................k................................168 17.11. Twoja baza danych ...................................................k...........169 17.12. Praca z programem ...................................................k..........169 17.13. Obiekty bazy danych ...................................................k.......169 17.14. Definiowanie pól ...................................................k............ 170 17.15. FAQ — edycja baz danych ................................................171 Sprawdzian ...................................................k................................. 172 18. Metody prezentacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej 175 18.1. HTML...................................................k..................................175 18.2. Prezentacja informacji w Internecie.................................. 177 Sprawdzian ...................................................k................................. 178 Źródła informacji i metody komunikacji 1.1. Ćwierć wieku przemian Tematy ♦ Wzrost liczby przetwarzanych informacji wymusił zwiększenie dostępności komputerów. IBM PC odpowiadał na zapotrzebowania społeczeństwa. ♦ Komputery umożliwiły skuteczniejsze przetwarzanie informacji, ale komunikowanie się nadal realizowane było z wykorzystaniem tradycyjnych form łączności: listów, telefonu i faksu. ♦ Internet ułatwił rozwijanie działalności naukowej. Rozwój nauki nie byłby możliwy bez szybkiej wymiany myśli i efektów pracy naukowców. Internet umożliwił błyskawiczne udostępnianie plików. ♦ Komputery i ich oprogramowanie były optymalizowane pod kątem łatwiejszej obsługi. Jest to ważne dla osób o wykształceniu nieinformatycznym. Przełomowe znaczenie miało wprowadzenie systemów z interfejsem graficznym. Komputer stał się wówczas narzędziem dostępnym dla wszystkich — jak maszyna do pisania czy kalkulator. 1 2 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K Ó Ł P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H 1.2. Morze informacji Tematy ♦ Stale rosnąca liczba informacji spowodowała, że tradycyjne — drukowane i pisane — źródła informacji przestały wystarczać. ♦ Komputery nadają się do zapamiętywania i przetwarzania dużych zbiorów informacji. ♦ Objętość zbiorów danych zapisanych w plikach jest znacznie mniejsza niż po wydrukowaniu ich na papierze. ♦ Dane w postaci elektronicznej łatwiej jest aktualizować, wyszukiwać i udostępniać niż informacje przechowywane w postaci wydruków. Ćwiczenie 1.1 Baza danych wyszukiwarki Google jest aktualizowana co pewien czas. Zanotuj, jak zmieniła się liczba zebranych informacji w ciągu: a) miesiąca, b) kwartału, c) semestru, d) roku szkolnego. 1.3. Podstawowe pojęcia Tematy ♦ Liczba informacji, w przeciwieństwie do zasobów naturalnych, nieustannie rośnie. ♦ Gospodarka nadmiaru będzie mogła istnieć, gdy odpowiednia infrastruktura umożliwi powszechny do niej dostęp, a społeczeństwo zostanie do tego przygotowane. ♦ Komputer jest podstawowym narzędziem służącym do wyszukiwania informacji. ♦ Informacja jest podstawą rozwoju każdego człowieka. Ź R Ó D Ł A I N F O R M A C J I I M E T O D Y K O M U N I K A C J I 1 3 Ćwiczenie 1.2 Podaj przykłady zasobów naturalnych, których wielkość zmniejsza się nieodwracalnie. Uzupełnij poniższą listę przykładów źródeł informacji, których objętość stale rośnie. Podaj uzasadnienie: ♦ wykaz obowiązujących aktów prawnych, ♦ książka telefoniczna, ♦ spis numerów rejestracyjnych samochodów, ♦ … 1.4. Społeczeństwo informacyjne a TI Tematy ♦ Społeczeństwo informacyjne kształtuje się w krajach postindustrialnych, w których rozwój technologii osiągnął najszybsze tempo. Zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach. ♦ Cechy społeczeństwa informacyjnego: ♦ elitarność (przynależność tylko niektórych jednostek), ♦ wielka liczebność, ♦ rozproszenie terytorialne, ♦ anonimowość jednostki, ♦ brak zorganizowania, wspólnych zwyczajów i instytucji. Ćwiczenie 1.3 Wymień zastosowania technologii informacyjnej, z których nie korzystasz z powodu braku środków technicznych. Uporządkuj je według ocze- kiwanych korzyści. Ćwiczenie 1.4 Wymień zastosowania technologii informacyjnej, z których nie korzystasz z powodu braku umiejętności. Uporządkuj je według oczekiwanych ko- rzyści. 1 4 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K Ó Ł P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H 1.5. Źródła informacji Tematy ♦ Rola pisanych i drukowanych źródeł informacji maleje, natomiast rośnie znaczenie źródeł elektronicznych. ♦ Podstawowe kryteria wyboru źródeł informacji są następujące: dostępność, umiejętność obsługi, wiarygodność informacji. ♦ Źródłem informacji jest poznawanie świata (dane, informacje, wiedza). Materiały pomocnicze do wykonania ćwiczenia 1.5 znajdują się na płycie CD. Ćwiczenie 1.5 Porównaj wygodę korzystania z internetowego rozkładu jazdy pociągów z wertowaniem rozkładu w postaci książki. 1.6. Zagrożenia związane z korzystaniem z niewłaściwych źródeł informacji Tematy ♦ Nieodpowiedzialne używanie słów kluczowych utrudnia wyszukanie właściwych informacji. ♦ Internet umożliwia dużo szybsze opublikowanie informacji niż gazeta czy książka. ♦ Istotnym kryterium selekcji źródeł informacji jest częstotliwość ich aktualizacji. ♦ Informacje publikowane w Internecie nie są cenzurowane. ♦ Szkodliwy wpływ komputerów na system wartości człowieka. ♦ Gry edukacyjne. Materiały pomocnicze do wykonania ćwiczeń z podręcznika znaj- dują się na płycie CD. Ź R Ó D Ł A I N F O R M A C J I I M E T O D Y K O M U N I K A C J I 1 5 Jeśli chcesz wiedzieć więcej… Poniżej wyszczególnione są strony, na których znajdziesz infor- macje o wpływie Internetu i nowoczesnych technologii na społe- czeństwo i kulturę. ♦ http://www.kbn.gov.pl/gsi/, http://spoleczenstwoinformacyjne.pl/, http://republika.pl/cyberbadacz/ Sprawdzian Przykłady wymagań na poszczególne oceny Ocena 2 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Uczeń: – podaje kilka przykładów źródeł informacji; – uruchamia pomoc do programu, np. systemu Windows. Znajduje informację na zadany temat. Uczeń: – podaje powody występowania w sieci nieaktualnych informacji; – uruchamia przeglądarkę internetową. Znajduje w Internecie informacje o aktualnych wydarzeniach na świecie. Uczeń: – wymienia źródła informacji, z których korzysta. Uzasadnia wybór; – wskazuje zalety i wady używanych źródeł informacji. Uczeń: – podaje kilka powodów popularności komputerów osobistych; – uruchamia program edukacyjny, np. encyklopedię tematyczną – znajduje informacje na zadany temat. Ocena 3 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: – zna pojęcia: społeczeństwo przemysłowe, społeczeństwo informacyjne. – zna pojęcia: informatyka, technologia informacyjna. – zna pojęcia: wyszukiwarka, informacja. – wymienia zastosowania technologii informacyjnej, z których korzysta. 1 6 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K Ó Ł P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H Ocena 4 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: – wymienia zależności pomiędzy terminami: technologia i technologia informacyjna; – zna zalety i wady publikowania informacji w Internecie. – rozumie związki i zależności między wiedzą, a danymi; – zna zalety i wady korzystania z informacji publikowanych w Internecie. – rozumie związki i zależności między komunikacją, a technologią informacyjną; – wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z różnych mediów, przed którymi chroniłby młodsze rodzeństwo. – rozumie związki i zależności między informatyką, a technologią informacyjną; – wymienia zagrożenia spowodowane korzystaniem z niewłaściwych źródeł informacji. Ocena 5 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: – prawidłowo dzieli źródła informacji na te, które mogą dezinformować, i te, które takiego zagrożenia nie stanowią. – prawidłowo określa kryteria, które powinny spełniać rzetelne źródła informacji; – potrafi korzystać ze źródeł informacji w sposób wybiórczy; – oprawnie selekcjonuje wyszukane informacje. – wymienia źródła informacji, które straciły, i te, które zyskały na znaczeniu; – porównuje zalety i wady poszczególnych źródeł informacji; – potrafi znaleźć w Internecie informację sformułowaną tak, aby przyciągnąć jak najwięcej czytelników; – zna adresy renomowanych serwisów informacyjnych. – potrafi znaleźć w prasie nagłówek informacji, który jest niezgodny z treścią artykułu; – poprawnie charakteryzuje kilka gazet i czasopism. Ź R Ó D Ł A I N F O R M A C J I I M E T O D Y K O M U N I K A C J I 1 7 Ocena 6 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: – wie, w jakim kierunku postępuje rozwój źródeł informacji; – wskazuje wpływ rozwoju źródeł informacji na życie społeczeństwa; – wskazuje, jaki wpływ na jego życie może mieć rozwój źródeł informacji; – wymienia zmiany w klasyfikowaniu źródeł informacji, które zaszły na przestrzeni ostatnich kilku lat. – omawia przyszłość poszczególnych źródeł informacji. Wskazuje te, które zyskają, i te które stracą popularność. – sprawnie korzysta z możliwości różnych metod wyszukiwania informacji. – wskazuje, jaki wpływ na życie wybranej grupy osób (np. osób niepełnosprawny ch) może mieć rozwój źródeł informacji; – wymienia zawody, które pojawiły się lub zyskały na znaczeniu dzięki upowszechnieniu technologii informacyjnej; – wymienia zawody, które zanikły lub straciły na znaczeniu po upowszechnieniu technologii informacyjnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkół ponadgimnazjalnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: