Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 004113 21314773 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 - książka
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 - książka
Autor: , Liczba stron: 80
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1859-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> gimnazjum
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

'Informatyka Europejczyka' to doskonały i kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion. Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane w taki sposób, aby ich użytkownicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale też szybko i skutecznie utrwalać nowe wiadomości. Proponowane przez nas rozwiązania są szczególnie ważne właśnie dziś, gdy znajomość informatyki stała się kluczowa - bez niej nie sposób nadążyć za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieć fundamentalnych zmian zachodzących na całym świecie.

'Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5' jest stworzony specjalnie po to, aby pomóc nauczycielom informatyki, realizującym program opracowany z myślą o użytkownikach komputerów typu Macintosh, właściwie rozplanować zajęcia, określić cele dydaktyczne oraz kryteria oceny uczniów na różnych etapach edukacji gimnazjalnej. Szczegółowy rozkład materiału, spiralny układ treści nauczania, gwarantujący w każdej kolejnej klasie powrót do tematyki poruszanej wcześniej, by ją uzupełnić i uaktualnić, spójność z podręcznikiem oraz zeszytem ćwiczeń mają za zadanie zapewnić strukturę, w ramach której każdy pedagog z łatwością się odnajdzie. Wykorzystanie proponowanych tu projektów oraz różnego typu wskazówek pozwoli na znaczną oszczędność cennego czasu, który będzie można przeznaczyć na wzmacnianie bezpośredniego kontaktu z uczniami.

'Informatyka Europejczyka' to:

Podręczniki szyte na miarę - informatyka w najlepszym wydaniu

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 Autorzy: Jolanta Pañczyk, Jaros³aw Sk³odowski ISBN: 978-83-246-1859-0 Format: 122194, stron: 80 „Informatyka Europejczyka” to doskona³y i kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponuj¹cego ogromnym doœwiadczeniem lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych – wydawnictwo Helion. Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿¹ce do tej serii zosta³y opracowane w taki sposób, aby ich u¿ytkownicy mogli nie tylko poszerzaæ swoj¹ wiedzê, ale te¿ szybko i skutecznie utrwalaæ nowe wiadomoœci. Proponowane przez nas rozwi¹zania s¹ szczególnie wa¿ne w³aœnie dziœ, gdy znajomoœæ informatyki sta³a siê kluczowa – bez niej nie sposób nad¹¿yæ za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieæ fundamentalnych zmian zachodz¹cych na ca³ym œwiecie. „Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5” jest stworzony specjalnie po to, aby pomóc nauczycielom informatyki, realizuj¹cym program opracowany z myœl¹ o u¿ytkownikach komputerów typu Macintosh, w³aœciwie rozplanowaæ zajêcia, okreœliæ cele dydaktyczne oraz kryteria oceny uczniów na ró¿nych etapach edukacji gimnazjalnej. Szczegó³owy rozk³ad materia³u, spiralny uk³ad treœci nauczania, gwarantuj¹cy w ka¿dej kolejnej klasie powrót do tematyki poruszanej wczeœniej, by j¹ uzupe³niæ i uaktualniæ, spójnoœæ z podrêcznikiem oraz zeszytem æwiczeñ maj¹ za zadanie zapewniæ strukturê, w ramach której ka¿dy pedagog z ³atwoœci¹ siê odnajdzie. Wykorzystanie proponowanych tu projektów oraz ró¿nego typu wskazówek pozwoli na znaczn¹ oszczêdnoœæ cennego czasu, który bêdzie mo¿na przeznaczyæ na wzmacnianie bezpoœredniego kontaktu z uczniami. „Informatyka Europejczyka” to: • gruntowne poznanie podstaw obs³ugi komputera i najczêœciej u¿ywanych programów; • atrakcyjnie przekazywana wiedza, niezbêdna do zrozumienia wspó³czesnego œwiata; • kreatywne wykorzystanie dostêpnych mo¿liwoœci i proponowanie w³asnych rozwi¹zañ. Podrêczniki szyte na miarê – informatyka w najlepszym wydaniu Spis treŁci 1. Wprowadzenie 2. Informatyka w szkole 3. Podstawa programowa ksztaĪcenia ogólnego — informatyka 4. Charakterystyka programu nauczania dla gimnazjum „Informatyka Europejczyka” 5. Cele edukacyjne programu 6. Zagadnienia tematyczne 7. TreŁci nauczania, szczegóĪowe cele ksztaĪcenia, planowane cele i kontrola ich osiîgniĂcia 8. MateriaĪ nauczania 9. Metody i zasady nauczania informatyki — propozycje 10. Jak sprawdzað i oceniað osiîgniĂcia uczniów — propozycje 5 6 8 12 17 18 18 47 58 61 C E L E E D U K A C Y J N E P R O G R A M U 1 7 5. Cele edukacyjne programu Cele edukacyjne programu Cel gĪówny Celem gķównym jest przygotowanie mķodego czķowieka do aktyw- nego i odpowiedzialnego Ůycia w spoķeczeĹstwie informacyjnym. Cele szczegóĪowe 1. Przygotowanie do bezpiecznego, samodzielnego posķugiwania siď zestawem komputerowym, oprogramowaniem i korzystania z zasobów sieci. 2. Omówienie podstawowych pojďý informatycznych i narzďdzi realizujûcych typowe zadania z praktyki szkolnej i Ůycia codziennego. 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji pochodzûcych z róŮnych Ŭródeķ, w tym internetu. 4. Komunikowanie siď za pomocû komputera i technologii informacyjnej. 5. Opracowywanie za pomocû komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji i prezentacji multimedialnych. 6. Rozwiûzywanie za pomocû komputera problemów praktycznych z zakresu róŮnych przedmiotów, stosowanie podejŎcia algorytmicznego. 7. Realizacja projektów z wykorzystaniem róŮnych programów uŮytkowych. 8. Ukazywanie spoķecznych, etycznych i ekonomicznych aspektów rozwoju informatyki oraz ocena zagroŮeĹ i ograniczeĹ. 9. UwraŮliwienie na zagroŮenia pķynûce z niewķaŎciwego lub nieostroŮnego korzystania z dostďpu do sieci globalnej i narzďdzi multimedialnych. 10. UmoŮliwienie realizacji wķasnych zainteresowaĹ. Uwaga W treĞciach nauczania cele szczegóáowe programu Informatyka Euro- pejczyka oznaczono jako C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. 1 8 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W G I M N A Z J U M 6. Zagadnienia tematyczne 1. Bezpieczny i legalny komputer. 2. Praca z plikami katalogami. 3. Obróbka grafiki i retusz zdjďý. 4. Redagowanie dokumentów tekstowych. 5. Przetwarzanie ruchomych obrazów i dŬwiďku. 6. Komunikowanie siď w internecie. 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. 8. Zarzûdzanie zbiorem informacji. 9. Projektowanie prostych algorytmów. 10. Modelowanie i symulacje. 7. TreŁci nauczania, szczegóĪowe cele ksztaĪcenia, planowane cele i kontrola ich osiîgniĂcia TreŁci nauczania, szczegóĪowe cele ksztaĪcenia Uwaga Zagadnienia ujĊte w kolumnie Zakres treĞci nauczania zapisane po- grubioną czcionką zawierają treĞci rozszerzające. 1. Ušytkowanie wspóĪczesnego zestawu komputerowego Odniesienie do podstawy programowej: UczeĴ opisuje moduIJowö bu- dowĊ komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równieũ budowĊ i dziaIJanie urzödzeĴ zewnĊtrznych, opisuje korzyʼnci i niebezpieczeĴstwa wy- nikajöce z rozwoju informatyki i powszechnego dostĊpu do informacji, wyjaʼnnia zagroũenia zwiözane z uzaleũnieniem siĊ od komputera, wymienia zagadnie- nia etyczne i prawne, zwiözane z ochronö wIJasnoʼnci intelektualnej i ochronö danych oraz przejawy przestĊpczoʼnci komputerowej. T R E ŀ C I N A U C Z A N I A , S Z C Z E G Ó ĩ O W E C E L E K S Z T A ĩ C E N I A 1 9 Lp. 1. Zakres treŁci nauczania Regulamin pracowni komputerowej. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem (C1). 2. 3. Znaczenie komputera we wspóķczesnym Ŏwiecie (C8). Dziedziny Ůycia, w których komputer znajduje zastosowanie (C6). ZagroŮenia i korzyŎci wynikajûce ze stosowania komputerów i powszechnego dostďpu do informacji (C8, C9). 4. Reprezentacja danych w pamiďci komputera (C2). SzczegóĪowe cele OsiîgniĂcia ucznia Omówienie i uzasadnienie zaleceĹ regulaminu pracowni komputerowej. WyjaŎnienie, na czym polega bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Omówienie zastosowania komputera w róŮnych dziedzinach Ůycia. UŎwiadomienie zagroŮeĹ i korzyŎci wynikajûcych ze stosowania komputerów i powszechnego dostďpu do informacji. WyjaŎnienie pojďý informatyka i technologia informacyjna. Poznanie zaleŮnoŎci miďdzy systemem dziesiûtkowym i dwójkowym. UczeĹ: i zna i rozumie regulamin pracowni komputerowej, i potrafi wyjaŎniý, na czym polega higieniczna i bezpieczna praca z komputerem. UczeĹ: i wie, jakie zastosowanie ma komputer we wspóķczesnym Ŏwiecie, i rozumie potrzebď wykorzystywania narzďdzia, jakim jest komputer. UczeĹ: i rozumie korzyŎci i zagroŮenia wynikajûce z zastosowaĹ komputerów i powszechnego dostďpu do informacji. UczeĹ: i wie, na czym polega binarny zapis liczby, i potrafi dokonaý konwersji liczby pomiďdzy systemami liczenia. 2 0 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W G I M N A Z J U M SzczegóĪowe cele OsiîgniĂcia ucznia Zakres treŁci nauczania Prawo autorskie (C3). Co jest wķasnoŎciû intelektualnû w internecie i kogo dotyczy ochrona praw autorskich? Zagadnienia etyczne i prawne zwiûzane z ochronû wķasnoŎci intelektualnej i ochronû danych (C3, C8). Informatyka jako dziedzina wiedzy (C8). Poznanie pojďý licencja, piractwo komputerowe. UŎwiadomienie koniecznoŎci prawnej ochrony wķasnoŎci intelektualnej. Zaznajomienie z rodzajami licencji na oprogramowanie: public domain, freeware, GNU, adware, cardware, shareware, demo, trial. Zrozumienie koniecznoŎci uŮywania legalnego oprogramowania. WyjaŎnienie pojďcia informatyka. Zapoznanie z historiû rozwoju informatyki. Budowa komputera (C1, C2). Urzûdzenia wewnûtrz jednostki centralnej oraz urzûdzenia peryferyjne. Jednostki pamiďci. Poznanie podstawowych elementów zestawu komputerowego i ich przeznaczenia. RozróŮnianie, które czďŎci zestawu sķuŮû do wprowadzania, a które do wyprowadzania danych. Lp. 5. 6. 7. UczeĹ: i zna pojďcia prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe, i rozumie koniecznoŎý prawnej ochrony twórczoŎci, i dostrzega potrzebď poszanowania i ochrony pracy innych osób, i wie, jak zgodnie z prawem korzystaý z oprogramowania. UczeĹ: i potrafi wyjaŎniý pojďcia informatyka i technologia informacyjna, i wie, jakie znaczenie ma rozwój komputeryzacji i internetu. UczeĹ: i zna elementy zestawu komputerowego, i wie, w jaki sposób poķûczyý elementy zestawu, i potrafi wymieniý elementy wnďtrza komputera. T R E ŀ C I N A U C Z A N I A , S Z C Z E G Ó ĩ O W E C E L E K S Z T A ĩ C E N I A 2 1 Lp. 8. Zakres treŁci nauczania Podķûczanie elementów zestawu komputerowego. SzczegóĪowe cele OsiîgniĂcia ucznia Zapoznanie z wnďtrzem komputera. RozróŮnianie rodzajów pamiďci, jednostek pamiďci i noŎników informacji. UmiejďtnoŎý poprawnego poķûczenia czďŎci zestawu komputerowego. i potrafi scharakteryzowaý elementy wnďtrza komputera, i umie dokonaý podziaķu na urzûdzenia wejŎciowe i wyjŎciowe, i rozróŮnia rodzaje i jednostki pamiďci, i zna rodzaje i zastosowanie noŎników informacji. Uwaga Na początkowych zajĊciach nauczyciel zapoznaje uczniów z regula- minem pracowni komputerowej, przedmiotowym systemem ocenia- nia, uwraĪliwia ich na koniecznoĞü dbania o sprzĊt komputerowy, bĊdą- cy wáasnoĞcią szkoáy lub innych osób. Omawiając zagadnienia związane z rolą komputera we wspóáczesnym Ğwiecie, podkreĞla znaczenie po- zytywnych skutków rozwoju informatyki i wynikające z tego konsekwen- cje. Realizując zagadnienia związane z prawem autorskim, uĞwiadamia spoáeczną szkodliwoĞü piractwa komputerowego. Kontrola osiûgniďtych celów Nauczyciel obserwuje i ocenia: i poprawnoŎý rozumienia pojďý informatyka i technologia informacyjna oraz pojďý zwiûzanych z prawem autorskim i licencjami; i przestrzeganie przez uczniów regulaminu pracowni i zachowania uczniów uwzglďdniajûce bezpieczeĹstwo komputerowej; i higienď pracy; i wypowiedzi na temat zastosowaĹ komputerów we wspóķczesnym Ŏwiecie; i przestrzeganie zasad prywatnoŎci wobec zapisanych na komputerze plików innych osób; 2 2 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W G I M N A Z J U M i wiedzď dotyczûcû wnďtrza komputera, urzûdzeĹ wejŎciowych i wyjŎciowych, rodzajów i jednostek pamiďci; i wķaŎciwe podķûczanie czďŎci zestawu komputerowego. 2. Praca z plikami i katalogami Odniesienie do podstawy programowej: UczeĴ stosuje podstawowe usIJugi systemu operacyjnego i programów narzĊdziowych do zarzödzania zaso- bami i instalowania oprogramowania, wyszukuje i uruchamia programy, ko- rzysta z pomocy systemowej, porzödkuje i archiwizuje dane, stosuje profilaktykĊ antywirusowö. Lp. 1. Zakres treŁci nauczania Pojďcie systemu operacyjnego (C1, C2). Biurko, ikony biurka. Rozpoczynanie i koĹczenie pracy systemu i programów (C1). Szukanie plików i katalogów (C1, C3). SzczegóĪowe cele Poznanie pojďý system operacyjny, aplikacja, interfejs uũytkownika, ikona. UmiejďtnoŎý uruchamiania i wyķûczania systemu, logowania i wylogowywania, rozpoczynania i koĹczenia pracy programów. ZnajomoŎý elementów systemu Mac OS X, porównanie z innymi systemami. UmiejďtnoŎý odszukiwania okreŎlonych zasobów. UmiejďtnoŎý posķugiwania siď archiwami danych. OsiîgniĂcia ucznia UczeĹ: i zna i rozumie pojďcia system operacyjny, aplikacja, interfejs uũytkownika, ikona, i umie zalogowaý siď do systemu i wylogowaý siď, i zdaje sobie sprawď z róŮnorodnoŎci systemów operacyjnych i ma ŎwiadomoŎý wolnego wyboru stosowanego systemu, i potrafi odszukiwaý pliki i teczki, i umie spakowaý i rozpakowaý pliki i foldery. T R E ŀ C I N A U C Z A N I A , S Z C Z E G Ó ĩ O W E C E L E K S Z T A ĩ C E N I A 2 3 Lp. 2. 3. Zakres treŁci nauczania Okna w Mac OS X (C1). Budowa okna, praca z kilkoma oknami. Podstawowe operacje na plikach i katalogach (C1). Tworzenie struktury katalogów (C1). Korzystanie z zasobów sieci lokalnej (C1, C4). Praca w sieci lokalnej Mac OS X. Zarzûdzanie plikami zapisanymi na dyskach. Przeszukiwanie systemu plików (C3). Archiwizacja danych (C3). SzczegóĪowe cele UmiejďtnoŎý pracy z kilkoma otwartymi oknami. UmiejďtnoŎý tworzenia plików i teczek oraz struktury katalogów. Zasady korzystania z zasobów sieci lokalnej. Zapoznanie z zasadami udostďpniania zasobów innym uŮytkownikom. UmiejďtnoŎý zarzûdzania plikami zapisanymi na dyskach. UmiejďtnoŎý przeszukiwania systemu plików. UmiejďtnoŎý stosowania znaków wieloznacznych do przeszukiwania systemu plików. OsiîgniĂcia ucznia UczeĹ: i potrafi pracowaý jednoczeŎnie z kilkoma otwartymi oknami, i tworzy teczki oraz ich strukturď, i wie, jak korzystaý z zasobów sieci lokalnej, i potrafi udostďpniý swoje pliki innym i pobraý pliki od innego uŮytkownika. UczeĹ: i potrafi zarzûdzaý danymi na dysku, i potrafi wyszukiwaý rzeczy na dyskach komputera, i stosuje znaki wieloznaczne w celu wyszukania rzeczy na dyskach komputera, i wie, na czym polega kompresja i dekompresja danych, i umie pakowaý i rozpakowywaý pliki. 2 4 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W G I M N A Z J U M Lp. 4. Zakres treŁci nauczania Rodzaje plików. Atrybuty plików. 5. Wirusy komputerowe (C8, C9). SzczegóĪowe cele Poznanie róŮnych rodzajów plików i skojarzenie ich z domyŎlnymi ikonami. UmiejďtnoŎý odczytania atrybutów pliku i ich zmiany. Poznanie pojďcia wirus komputerowy. Zrozumienie roli programów antywirusowych. UŎwiadomienie koniecznoŎci ochrony danych przed wirusami. Poznanie rodzajów wirusów. OsiîgniĂcia ucznia UczeĹ: i zna róŮne rodzaje plików, i potrafi powiûzaý pliki wybranego typu z reprezentujûcû je domyŎlnû ikonû. UczeĹ: i wie, w jaki sposób chroniý komputer przed wirusami, i dostrzega potrzebď stosowania programów antywirusowych, i potrafi przestrzegaý zasad bezpiecznej pracy, i pracuje z programem antywirusowym. 6. Samodzielne rozwiûzywanie problemów w pracy z systemem operacyjnym. Pomoc systemowa (C6, C7). Omówienie sposobu korzystania z pomocy systemowej. UczeĹ: i wie, jak korzystaý z pomocy systemowej. Kontrola osiûgniďtych celów Nauczyciel obserwuje i ocenia: i poprawnoŎý rozumienia pojďý system operacyjny, biurko, ikona, znaczek, menu, skrót, pseudonim, okno programu, wirus komputerowy, program antywirusowy; T R E ŀ C I N A U C Z A N I A , S Z C Z E G Ó ĩ O W E C E L E K S Z T A ĩ C E N I A 2 5 i umiejďtnoŎý poprawnego rozpoczynania i koĹczenia pracy i poprawnoŎý wykonywania podstawowych operacji programów i systemu; na plikach i katalogach; i umiejďtnoŎý pracy z wieloma oknami systemu i aplikacji; i umiejďtnoŎý wyszukiwania rzeczy na dyskach komputera; i wypowiedzi na temat zagroŮeĹ wirusami komputerowymi oraz przeciwdziaķania im; i umiejďtnoŎý korzystania z udostďpniania plików w sieci lokalnej. Uwaga Zapoznając siĊ z treĞciami dotyczącymi systemu operacyjnego, ucznio- wie mogą przygotowaü referaty na temat róĪnic i podobieĔstw pomiĊdzy róĪnymi systemami operacyjnymi. Podczas omawiania zagadnieĔ zwią- zanych z wirusami komputerowymi pracują z dostĊpnym programem antywirusowym lub korzystają z propozycji na páycie CD-ROM doáączo- nej do podrĊcznika, instalują go z pomocą nauczyciela, skanują dyski, poznają funkcje programu. 3. Obróbka grafiki i retusz zdjĂð Odniesienie do podstawy programowej: UczeĴ przy uũyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjĊø, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przeksztaIJca formaty plików graficznych, posIJuguje siĊ urzödzeniami multimedialnymi, tworzy dokumenty zawierajöce róũne obiekty, wykorzystuje programy specjalnego przeznaczenia. Lp. Zakres treŁci nauczania Rodzaje grafiki (C2). Formaty graficzne (C2). 1. SzczegóĪowe cele OsiîgniĂcia ucznia Zapoznanie z rodzajami grafiki komputerowej. Zaznajomienie z podstawowymi formatami graficznymi. UczeĹ: i rozumie pojďcia grafika rastrowa i grafika wektorowa, i zna podstawowe formaty graficzne, i potrafi sprawdziý rozmiar pliku graficznego.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: