Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 003971 21521470 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu (wydanie IV) - książka
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu (wydanie IV) - książka
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4862-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Każdy gimnazjalista z komputera korzysta

Pokolenie dzisiejszych nastolatków nie wyobraża sobie już rzeczywistości bez komputerów. Istnienie 'myślących maszyn' jest dla Państwa uczniów naturalne; to za ich pomocą bawią się, zdobywają informacje, komunikują. Po prostu żyją. Tym trudniejsza jest obecnie rola nauczyciela informatyki - w jaki sposób przekazać wymagane programem treści, by młodych ludzi zainteresować oraz nauczyć czegoś nowego?

Przygotowany z myślą o tym wyzwaniu Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu jest częścią nowatorskiego zestawu Informatyka Europejczyka. Praca z nim pozwoli Państwu przekazywać treści programowe nie tylko na zasadzie wykładu, lecz także wzbogacić proces nauki o zajęcia z wykorzystaniem obrazu, dźwięku, muzyki i animacji. Pomoże to uczniom w zgłębieniu niedostępnych dla nich wcześniej tajemnic świata komputerów.

Wykorzystanie wskazówek zawartych w programie nauczania wspaniale wesprze Państwa w próbach uatrakcyjnienia zajęć.

Program nauczania z serii Informatyka Europejczyka zawiera:

Podręcznik, zeszyt ćwiczenia oraz płyta z serii Informatyka Europejczyka pozwolą uczniom zdobywać wiedzę poprzez praktykę, a nauczycielom ułatwią przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób. Helion, największe wydawnictwo informatyczne w Polsce, teraz pomaga zgłębić tajemnice świata komputerów także pokoleniu przyszłych specjalistów.

Wciśnij Enter i do dzieła!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Program nauczania przeznaczony dla III etapu edukacyjnego. Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., nr 4, poz. 17). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Joanna Łotocka Projekt okładki: ULABUKA Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?iepng4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-4862-7 Copyright © Helion 2012 Wydanie IV Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Informatyka w szkole 5 5 3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego — informatyka 7 4. Charakterystyka programu nauczania dla gimnazjum „Informatyka Europejczyka” 5. Cele edukacyjne programu 6. Zagadnienia tematyczne 7. Treści nauczania, szczegółowe cele kształcenia, opis założonych osiągnięć i metody pomiaru 8. Materiał nauczania 9. Metody i zasady nauczania informatyki — propozycje 10. Jak sprawdzać i oceniać osiągnięcia uczniów — propozycje 10 14 15 15 40 44 47 4 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W G I M N A Z J U M T R E Ś C I N A U C Z A N I A , S Z C Z E G Ó Ł O W E C E L E K S Z T A Ł C E N I A 15 7. Realizacja projektów z wykorzystaniem różnych programów użytkowych. 8. Ukazywanie społecznych, etycznych i ekonomicznych aspektów rozwoju informatyki oraz ocena zagrożeń i ograniczeń. 9. Uwrażliwienie na zagrożenia płynące z niewłaściwego wykorzystania dostępnych informacji. 10. Umożliwienie realizacji własnych zainteresowań. U w a g a W treściach nauczania cele szczegółowe programu „Informatyka Europejczyka” zaznaczono jako C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. 6. Zagadnienia tematyczne 1. Budowa i zastosowanie komputera 2. System operacyjny 3. Podstawy grafiki 4. Praca w edytorze tekstu 5. Multimedia 6. Internet i sieci 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 8. Bazy danych 9. Algorytmy 10. Modelowanie i symulacja 7. Treści nauczania, szczegółowe cele kształcenia, opis założonych osiągnięć i metody pomiaru Treści nauczania, szczegółowe cele kształcenia U w a g a Zagadnienia zapisane w kolumnie Treści nauczania pogrubioną czcionką to treści rozszerzające. 16 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W G I M N A Z J U M 1. Budowa i zastosowanie komputera (Podstawa programowa: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań. Opisywanie innych zastosowań informatyki. Ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki). Lp. Treści nauczania 1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej (C1). 2. 3. 4. Znaczenie komputera we współczesnym świecie (C8). Dziedziny życia, w których komputer znajduje zastosowanie (C8). Zagrożenia i korzyści wynikające ze stosowania komputerów i powszechnego dostępu do informacji (C8), (C9). Reprezentowanie i przetwarzanie informacji przez człowieka i komputer (C2). Szczegółowe cele Omówienie regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. Omówienie zastosowań komputerów w różnych dziedzinach życia. Uświadomienie zagrożeń i korzyści wynikających ze stosowania komputerów i powszechnego dostępu do informacji. Wyjaśnienie, na czym polega przetwarzanie informacji przez człowieka i komputer. Poznanie systemów liczbowych: binarnego i dziesiętnego. Osiągnięcia ucznia Uczeń: – zna regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Uczeń: – wie, jakie zastosowanie ma komputer we współczesnym świecie; – rozumie potrzebę wykorzystywania narzędzia, jakim jest komputer. Uczeń: – zna korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji. Uczeń: – wie, na czym polega binarny i dziesiętny system liczbowy; – rozumie, na czym polega przetwarzanie informacji przez komputer. T R E Ś C I N A U C Z A N I A , S Z C Z E G Ó Ł O W E C E L E K S Z T A Ł C E N I A 17 Lp. Treści nauczania Informatyka jako 5. dziedzina wiedzy. Społeczne, ekonomiczne i etyczne aspekty rozwoju informatyki (C8). Szczegółowe cele Wyjaśnienie pojęcia informatyka. Wskazanie i poznanie aspektów rozwoju informatyki. 6. 7. 8. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem (C1). Wyjaśnienie, na czym polega bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Prawo autorskie (C3). Co jest własnością w internecie, a co nie? Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych (C3), (C8). Budowa komputera (C1, C2). Urządzenia wewnątrz jednostki centralnej oraz urządzenia peryferyjne. Omówienie pojęć licencja, piractwo komputerowe. Uświadomienie konieczności prawnej ochrony własności intelektualnej. Zaznajomienie z rodzajami oprogramowania: public domain, freeware, adware, shareware, demo. Stosowanie legalnego oprogramowania. Omówienie podstawowych elementów zestawu komputerowego. Osiągnięcia ucznia Uczeń: – potrafi wyjaśnić pojęcie informatyka; – wie, jakie znaczenie ma rozwój komputeryzacji i internetu; – rozumie korzyści i zagrożenia, jakie pociąga za sobą rozwój informatyki. Uczeń: – potrafi wyjaśnić, na czym polega higieniczna i bezpieczna praca z komputerem. Uczeń: – zna pojęcia: prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe; – rozumie konieczność prawnej ochrony twórczości; – dostrzega potrzebę poszanowania i ochrony pracy innych osób; – wie, jak zgodnie z prawem korzystać z oprogramowania. Uczeń: – zna elementy zestawu komputerowego; – wie, w jaki sposób połączyć elementy zestawu; 18 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W G I M N A Z J U M Lp. Treści nauczania Jednostki pamięci. Podłączanie elementów zestawu komputerowego. Osiągnięcia ucznia – potrafi wymienić elementy wnętrza komputera; – potrafi scharakteryzować elementy wnętrza komputera; – rozróżnia rodzaje i jednostki pamięci; – zna rodzaje i zastosowanie nośników informacji. Szczegółowe cele Wyjaśnienie, które części zestawu służą do wprowadzania, a które do wyprowadzania danych. Podstawowe informacje o elementach wnętrza komputera. Rozróżnianie rodzajów pamięci i jednostek pamięci komputera oraz nośników informacji. Poprawne łączenie części komputerowych. Metody pomiaru: Nauczyciel obserwuje i ocenia: i poprawność rozumienia pojęcia informatyka oraz pojęć związanych z prawem autorskim; i przestrzeganie przez uczniów regulaminu pracowni komputerowej; i zachowania uczniów uwzględniające bezpieczeństwo i higienę pracy; i wypowiedzi na temat zastosowań komputerów we współczesnym świecie; i przestrzeganie zasad prywatności wobec zapisanych na komputerze plików innych osób; i wiedzę dotyczącą wnętrza komputera, urządzeń wejściowych i wyjściowych, rodzajów i jednostek pamięci; i właściwe podłączanie elementów zestawu komputerowego. U w a g a Na początkowych zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów z re- gulaminem szkolnej pracowni komputerowej, przedmiotowym systemem oceniania, uwrażliwia ich na konieczność dbania o sprzęt komputerowy. Omawiając zagadnienia związane ze znaczeniem komputera we współczesnym świecie, podkreśla znaczenie pozy- T R E Ś C I N A U C Z A N I A , S Z C Z E G Ó Ł O W E C E L E K S Z T A Ł C E N I A 19 tywnych skutków rozwoju informatyki oraz wynikające z tego konsekwencje, uświadamia zagrożenia i uzależnienia. Realizując za- gadnienia związane z prawem autorskim, zwraca uwagę na szkodli- wość piractwa komputerowego. 2. System operacyjny (Podstawa programowa: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Korzystanie z sieci komputerowej). Lp. 1. Treści nauczania Systemy operacyjne — różnice i podobieństwa (C1) (C2). Pulpit, ikony pulpitu, instalacja oprogramowania. Rozpoczynanie i kończenie pracy z programami (C1). Wyszukiwanie plików i folderów (C1), (C3). 2. Okna w Windows (C1). Operacje na plikach i folderach (C1). Tworzenie struktury folderów (C1). Szczegółowe cele Omówienie pojęć system operacyjny, ikona. Umiejętność instalacji oprogramowania oraz rozpoczynania i kończenia pracy z danym programem. Znajomość podobieństw i różnic wybranych systemów operacyjnych (np. Windows, Linux, MAC). Umiejętność odszukiwania określonych zasobów. Umiejętność pracy w kilku otwartych oknach. Umiejętność tworzenia plików i folderów oraz budowania struktury folderów. Osiągnięcia ucznia Uczeń: – zna i rozumie pojęcia system operacyjny, ikona; – umie instalować oprogramowanie; – potrafi odszukiwać pliki i foldery; – wie, w jaki sposób pracować w kilku otwartych oknach. Uczeń: – potrafi pracować w kilku otwartych oknach; – tworzy foldery oraz ich strukturę; – wie, jak korzystać z zasobów sieci lokalnej. 20 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W G I M N A Z J U M Lp. 3. 4. Treści nauczania Korzystanie z zasobów sieci lokalnej (C1), (C4). Zarządzanie danymi. Kompresja i dekompresja danych (C3). Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie plików i folderów w systemie (C3). 5. Wirusy komputerowe (C8), (C9). Szczegółowe cele Zasady korzystania z zasobów sieci lokalnej. Umiejętność zarządzania danymi za pomocą programów nazywanych menedżerami plików. Omówienie, na czym polegają kompresja i dekompresja danych. Poznanie różnych rodzajów ikon reprezentujących określone rodzaje plików. Umiejętność odszukiwania atrybutów plików. Umiejętność wyszukiwania plików i folderów w systemie. Umiejętność stosowania odpowiednich znaków wieloznacznych do wyszukiwania plików i folderów w systemie. Omówienie pojęcia wirus komputerowy. Przedstawienie roli programów antywirusowych. Osiągnięcia ucznia Uczeń: – rozumie potrzebę stosowania programów do zarządzania danymi; – wie, na czym polegają kompresja i dekompresja danych; – umie spakować i rozpakować pliki. Uczeń: – zna różne rodzaje plików; – potrafi powiązać rodzaj pliku z reprezentującą go ikoną; – potrafi wyszukiwać w systemie pliki i foldery; – zna odpowiednie znaki wieloznaczne ułatwiające wyszukiwanie plików i folderów w systemie. Uczeń: – wie, w jaki sposób chronić komputer przed wirusami; T R E Ś C I N A U C Z A N I A , S Z C Z E G Ó Ł O W E C E L E K S Z T A Ł C E N I A 21 Lp. Treści nauczania Szczegółowe cele Uświadomienie konieczności ochrony danych przed wirusami. Rodzaje wirusów. 6. Rozwiązywanie problemów, czyli jak korzystać z pomocy i obsługi technicznej (C6), (C7). Omówienie sposobu korzystania z pomocy i obsługi technicznej w celu rozwiązania problemów. Osiągnięcia ucznia – dostrzega konieczność stosowania programów antywirusowych; – pracuje z programem antywirusowym. Uczeń: – wie, jak korzystać z pomocy i obsługi technicznej systemu i oprogramowania. Metody pomiaru: Nauczyciel obserwuje i ocenia: i poprawność rozumienia pojęć system operacyjny, pulpit, ikona, skrót, okno programu, kompresja i dekompresja danych, wirus komputerowy, program antywirusowy; i dostrzeganie podobieństw i różnic pomiędzy wybranymi systemami operacyjnymi; i umiejętność instalacji oprogramowania oraz poprawnego rozpoczynania i kończenia pracy; i wykonywanie różnych operacji na plikach, folderach i w oknach programów; i umiejętność odszukiwania plików i folderów w systemie; i wypowiedzi na temat zagrożeń wirusami komputerowymi oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. U w a g a Zapoznając się z treściami dotyczącymi systemu operacyjnego, uczniowie mogą przygotować referaty na temat różnych syste- mów operacyjnych. Istotne zagadnienia to zarządzanie danymi oraz kompresja i dekompresja danych, dlatego warto pokazać ich praktyczne zastosowania. Podczas omawiania zagadnień związa- nych z wirusami komputerowymi można wykorzystać program antywirusowy znajdujący się na płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika. 22 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W G I M N A Z J U M 3. Podstawy grafiki (Podstawa programowa: Opracowywanie za pomocą komputera rysun- ków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji mul- timedialnych. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edu- kacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin). Lp. Treści nauczania 1. Rodzaje grafiki (C2). Formaty graficzne (C2). Szczegółowe cele Omówienie rodzajów grafiki. Zaznajomienie z podstawowymi formatami graficznymi. 2. Importowanie grafiki (C3), (C5). Omówienie możliwości pobierania obrazów z różnych źródeł. 3. Praca z programem graficznym GIMP (C1) (C5). Inne programy do tworzenia grafiki. Tworzenie kompozycji graficznych (C5). Omówienie elementów okna programu GIMP i funkcji programu. Znajomość innych programów graficznych. Osiągnięcia ucznia Uczeń: – rozumie pojęcia grafika rastrowa i grafika wektorowa; – zna podstawowe formaty graficzne; – umie zapisać rysunek w określonym formacie graficznym; – zapisuje pliki w różnych formatach; – potrafi sprawdzić rozmiar pliku graficznego. Uczeń: – wie, w jaki sposób pobrać obraz ze skanera, internetu, cyfrowego aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego; – zapisuje pobrany plik w określonym formacie graficznym. Uczeń: – zna elementy okna programu GIMP; – stosuje podstawowe funkcje programu; – tworzy rysunki w programie; – wie, jak osiągnąć efekt przenikania fotografii. T R E Ś C I N A U C Z A N I A , S Z C Z E G Ó Ł O W E C E L E K S Z T A Ł C E N I A 23 Lp. Treści nauczania 4. Przetwarzanie obrazów. Fotomontaż (C5). Dodawanie napisów do obrazów. Animacja tekstu. Skanowanie zdjęć. 5. Tworzenie animacji. Szczegółowe cele Poznanie możliwości związanych z komputerowym przetwarzaniem obrazów i fotomontażem. Omówienie sposobu skanowania zdjęć i obrazów. Tworzenie animacji przy użyciu edytora grafiki GIMP. 6. Publikowanie własnych zdjęć w internecie. Publikowanie w serwisach internetowych własnych zdjęć. Osiągnięcia ucznia Uczeń: – wie, na czym polega przetwarzanie obrazów i fotomontaż; – potrafi w programie GIMP dodawać napisy do obrazów; – wie, jak utworzyć na obrazie animowany napis. Uczeń: – wie, na czym polega tworzenie „iluzji ruchu”; – wie, w jakim programie można utworzyć prostą animację; – potrafi przygotować rysunki do kolejnych klatek składających się na animację obrazka; – wie, jak zapisać oraz jak odtworzyć animację obrazka. Uczeń: – wie, na czym polega rejestrowanie i logowanie w serwisach internetowych; – umie publikować w serwisach internetowych własne zdjęcia; – podczas publikowania zdjęć i obrazów przestrzega prawa autorskiego oraz regulaminu serwisu. 24 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W G I M N A Z J U M Metody pomiaru: Nauczyciel obserwuje i ocenia: i umiejętność praktycznego używania różnych formatów graficznych stosownie do przeznaczenia pliku graficznego; i umiejętność optymalnego wykorzystania narzędzi programu graficznego; i umiejętność importowania grafiki; i tworzenie kompozycji graficznych, fotomontażu; i wykonanie projektu „Wakacyjne wspomnienia” z zastosowaniem efektu przenikania fotografii w programie GIMP; i wykonanie projektu „Pocztówka z wakacji” w formie fotomontażu z napisem w programie GIMP; i wykonanie elektronicznej fotografii z wakacji z animowanym napisem; i tworzenie animacji; i umiejętność publikowania własnych zdjęć w serwisach internetowych. U w a g a Uczniowie zapisują pliki graficzne w różnych formatach, projek- tują wakacyjne kartki, dodają do nich napisy statyczne i dynamicz- ne (animacje tekstu), wykonują fotomontaże, projektują animo- wane obrazki. Wykorzystują skaner, gotowe grafiki z internetu, cyfrowego aparatu fotograficznego, telefonu. Warto podczas zajęć zwrócić uwagę, że z prac innych autorów możemy korzystać tylko wtedy, gdy uzyskamy na to zgodę. 4. Praca w edytorze tekstu (Podstawa programowa: Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadze- nie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Opra- cowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu (wydanie IV)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: