Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 003109 21323757 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej, kl. IV - VI. Edycja Windows XP, Windows Vista, Mac OS 10.5, Linux Ubuntu - książka
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej, kl. IV - VI. Edycja Windows XP, Windows Vista, Mac OS 10.5, Linux Ubuntu - książka
Autor: , Liczba stron: 88
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2499-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Informatyka Europejczyka' to doskonały i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.

Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane w taki sposób, aby ich użytkownicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale też szybko i skutecznie utrwalać nowe wiadomości.

Proponowane przez nas rozwiązania szczególnie ważne są właśnie dziś, gdy znajomość informatyki stała się kluczowa - bez niej nie sposób nadążyć za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieć fundamentalnych zmian zachodzących na całym świecie.

'Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej, kl. IV - VI. Edycja Windows XP, Windows Vista, Mac OS 10.5, Linux Ubuntu' nie jest po prostu kolejnym materiałem dydaktycznym dla nauczycieli prowadzących zajęcia z informatyki w szkole podstawowej.

Jego wyjątkowość polega na tym, że jest on niezależny od platformy sprzętowej i może być wykorzystywany podczas pracy na różnych systemach operacyjnych (Mac, Vista i XP). Wydawnictwo odpowiedziało w ten sposób na postulaty zgłaszane przez samych nauczycieli. W książce znaleźć można szczegółowe założenia programu, opis poszczególnych osiągnięć i systemu oceniania uczniów, a także proponowane metody pracy i środki dydaktyczne.

Ponadto zamieszczono tu dokładne omówienie treści nauczania oraz działań uczniów w zakresie celowego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania ze sprzętu, obsługi podstawowych programów, rozwiązywania problemów, wyszukiwania informacji oraz zagadnień etycznych i prawnych.

'Informatyka Europejczyka' to:

'Podręczniki szyte na miarę - informatyka w najlepszym wydaniu'
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej, kl. IV – VI. Wydanie III Autorzy: Danuta Kia³ka, Katarzyna Kia³ka ISBN: 978-83-246-2499-7 Format: 122×194, stron: 88 „Informatyka Europejczyka” to doskona³y i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponuj¹cego ogromnym doœwiadczeniem lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych – wydawnictwo Helion. Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿¹ce do tej serii zosta³y opracowane w taki sposób, aby ich u¿ytkownicy mogli nie tylko poszerzaæ swoj¹ wiedzê, ale te¿ szybko i skutecznie utrwalaæ nowe wiadomoœci. Proponowane przez nas rozwi¹zania szczególnie wa¿ne s¹ w³aœnie dziœ, gdy znajomoœæ informatyki sta³a siê kluczowa – bez niej nie sposób nad¹¿yæ za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieæ fundamentalnych zmian zachodz¹cych na ca³ym œwiecie. „Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej, kl. IV – VI” nie jest po prostu kolejnym materia³em dydaktycznym dla nauczycieli prowadz¹cych zajêcia z informatyki w szkole podstawowej. Jego wyj¹tkowoœæ polega na tym, ¿e jest on niezale¿ny od platformy sprzêtowej i mo¿e byæ wykorzystywany podczas pracy na ró¿nych systemach operacyjnych (Mac, Vista i XP). Wydawnictwo odpowiedzia³o w ten sposób na postulaty zg³aszane przez samych nauczycieli. W ksi¹¿ce znaleŸæ mo¿na szczegó³owe za³o¿enia programu, opis poszczególnych osi¹gniêæ i systemu oceniania uczniów, a tak¿e proponowane metody pracy i œrodki dydaktyczne. Ponadto zamieszczono tu dok³adne omówienie treœci nauczania oraz dzia³añ uczniów w zakresie celowego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania ze sprzêtu, obs³ugi podstawowych programów, rozwi¹zywania problemów, wyszukiwania informacji oraz zagadnieñ etycznych i prawnych. „Informatyka Europejczyka” to: (cid:129) gruntowne poznanie podstaw obs³ugi komputera i najczêœciej u¿ywanych programów; (cid:129) atrakcyjnie przekazywana wiedza, niezbêdna do zrozumienia wspó³czesnego œwiata; (cid:129) kreatywne wykorzystanie dostêpnych mo¿liwoœci i proponowanie w³asnych rozwi¹zañ. „Podrêczniki szyte na miarê – informatyka w najlepszym wydaniu” Spis treŁci 1. Od autora 2. ZaĪošenia programu 3. SzczegóĪowy program nauczania do przedmiotu ZajĂcia komputerowe w szkole podstawowej w klasach IV – VI 4. TreŁci nauczania oraz dziaĪania uczniów 5. OsiîgniĂcia ucznia 6. Ocena pracy ucznia 7. Metody pracy i Łrodki dydaktyczne 7.1. Metody pracy 7.2. ōrodki dydaktyczne Bibliografia 5 6 8 65 71 72 79 79 83 88 1 . O D A U T O R A 5 1. Od autora Pomysķ napisania programu nauczania niezaleŮnego od platformy sprzďtowej zrodziķ siď w czasie moich licznych spotkaĹ z nauczycie- lami informatyki, które odbywaķy siď w trakcie konferencji meto- dycznych organizowanych przez wydawnictwo Helion w caķej Pol- sce. Nauczyciele bardzo czďsto pytali mnie, dlaczego nie ma na rynku takiego programu, zwķaszcza Ůe w coraz wiďkszej liczbie szkóķ równo- legle funkcjonujû pracownie wykorzystujûce róŮne Ŏrodowiska (Linux, Windows, Mac OS X). Zazwyczaj uczy w nich ten sam nauczyciel. Ponadto coraz czďŎciej uŮytkownicy komputerów instalujû alter- natywne systemy operacyjne. Doszķam do wniosku, Ůe uczeĹ po- winien zostaý tak przygotowany, by w przyszķoŎci potrafiķ pracowaý w róŮnych Ŏrodowiskach, nawet takich, których wczeŎniej nie znaķ. W zamiarze napisania uniwersalnego programu utwierdziķo mnie dodatkowo wprowadzenie nowej podstawy programowej [1]. W skķad pakietu Informatyka Europejczyka opracowanego na po- trzeby ksztaķcenia blokowego wchodzû: i program nauczania oraz (dostosowane do platformy sprzďtowej edycje: Windows XP, Windows Vista, Mac): i podrďcznik, który zawiera omówienie zagadnieĹ niezbďdnych do realizacji treŎci programowych, i zeszyt ýwiczeĹ (cz. I – II) zastďpujûcy zeszyt przedmiotowy, zawierajûcy komplet zadaĹ do wszystkich rozdziaķów podrďcznika, i pķyta CD dla ucznia, i poradnik dla nauczyciela, i strona http://edukacja.helion.pl z gotowymi materiaķami dla nauczyciela, takimi jak: i propozycje rozkķadów materiaķu, i plany wynikowe, i konspekty lekcji, i zestawy testów do kaŮdego rozdziaķu, i kryteria oceniania, i wskazówki do pracy z uczniami uzdolnionymi i pracy nad projektem, i wskazówki metodyczne, i forum. 6 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H IV - VI Nauczycielom rozpoczynajûcym pracď z pakietem Informatyka Eu- ropejczyka proponujď w pierwszej kolejnoŎci zarejestrowanie siď na stronie http://edukacja.helion.pl i wybranie odpowiedniego rozkķadu materiaķu. Do kaŮdego podpiďte sû konspekty lekcji oraz plany wynikowe w wersji edytowalnej, na bazie których moŮna przygo- towaý wķasne dokumenty potrzebne w pracy. Dostďpne jest równieŮ forum, gdzie moŮna uzyskaý bezpoŎredniû pomoc i wsparcie w razie jakichkolwiek wûtpliwoŎci. Serwis internetowy jest na bieŮûco moni- torowany, uzupeķniany i aktualizowany. 2. ZaĪošenia programu ZaĪošenia programuProgram nauczania zostaķ opracowany zgodnie z: i Rozporzûdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztaķcenia ogólnego w poszczególnych typach szkóķ (Dz. U. z 2009 roku, Nr 4, poz. 17); i Rozporzûdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniajûcym rozporzûdzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkoķach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442); i Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia siď przez caķe Ůycie (2006/962/WE). Gķównym celem nauczyciela pracujûcego z tym programem jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego i odpowiedzialnego posķugiwania siď komputerem i korzystania z technologii in- formacyjnej. Gķównym zadaniem — wsparcie ucznia w dûŮeniu do pogķďbiania wiedzy i opanowywania nowych umiejďtnoŎci. ZajĊcia komputerowe uczû, jak wykorzystaý komputer i jak stosowaý technologiď informacyjnû. Celowo pominďķam wiele technicznych zagadnieĹ, gdyŮ na tym etapie najwaŮniejsze jest opanowanie nie- zbďdnych umiejďtnoŎci manualnych oraz wyksztaķcenie wķaŎciwych nawyków zwiûzanych z posķugiwaniem siď aplikacjami uŮytkowymi. Realizujûc materiaķ nauczania, uczniowie zdobywajû wiedzď i umiejďtnoŎci takŮe z innych dziedzin. Zadania i ýwiczenia doty- Z A ĩ O Š E N I A P R O G R A M U 7 czû zagadnieĹ poruszanych na lekcjach przyrody, jďzyka polskiego, historii, plastyki, matematyki. Rozwiûzanie to pozwala zachowaý spójnoŎý z treŎciami programowymi realizowanymi w szkole. Program dostosowany jest do moŮliwoŎci intelektualnych uczniów na tym etapie rozwoju. UŎwiadamia im, jakie zagroŮenia niesie z sobû korzystanie z komputera i internetu. Uczy realizacji projektów. Program ma ukķad spiralny, co umoŮliwia wielokrotne powra- canie do tych samych treŎci, prezentowanych jednakŮe w bogatszej i bardziej rozwiniďtej formie. UczeĹ, siďgajûc ponownie do po- znanych wczeŎniej informacji, utrwala i wzbogaca swojû wiedzď. Aby zapewniý uczniom nabycie kompetencji przewidzianych w podstawie programowej, w niniejszym programie nauczania uwzglďdniķam treŎci umoŮliwiajûce poznanie mechanizmów dziaķa- nia programów komputerowych. Na zakoĹczenie cyklu ksztaķcenia uczniowie bďdû mieli podstawowe umiejďtnoŎci w zakresie: i obsķugi komputerów i urzûdzeĹ opartych na technice i stosowania róŮnego rodzaju programów uŮytkowych komputerowej, i edukacyjnych, i korzystania z dostďpnych Ŭródeķ informacji (w tym z internetu), i rozwiûzywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera i internetu, i komunikowania siď za pomocû komputera z innymi uŮytkownikami (kolegami i koleŮankami z klasy). Program jest przewidziany do realizacji w trzech kolejnych latach nauczania informatyki, w wymiarze jednej godziny tygodniowo (ķûcznie 90 godzin). MoŮliwe sû równieŮ inne rozkķady: i dwie godziny w pierwszym roku, jedna w drugim roku nauczania, i jedna godzina w pierwszym, dwie w drugim roku nauczania. Program moŮe byý takŮe realizowany w wymiarze 2 godzin tygo- dniowo w cyklu dwuletnim, co daje 120 godzin. Wtedy uczniowie bďdû mieli szansď zdobycia wymienionych kompetencji na pozio- mie wyŮszym niŮ minimalny. Aby zrealizowaý zaķoŮenia programowe, zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej szkoķa powinna: 8 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H IV - VI i wyposaŮyý pracowniď komputerowû w takû liczbď stanowisk, aby kaŮdy uczeĹ miaķ do dyspozycji osobny komputer z dostďpem do internetu; i zapewniý moŮliwoŎý korzystania z licencjonowanego oprogramowania i multimedialnych programów edukacyjnych. 3. SzczegóĪowy program nauczania do przedmiotu ZajĂcia komputerowe w szkole podstawowej w klasach IV – VI Wersja dla trzyletniego cyklu ksztaķcenia i 1 godziny tygodniowo — razem 90 godzin. S Z C Z E G Ó ĩ O W Y P R O G R A M N A U C Z A N I A 9 y z d e i w a ķ d ó r Ŭ ý i n e i m y w e i m U . e c y t a m r o f n i o ď i s e j u m j a z m y z c , a i n Ŏ a j y W . a k y t a m r o f n i . e c y t a m r o f n i w ” a n z c i g o l o n h c e t a j c u l o w e r „ e i c e j o p e i m u z o R y c a r p j e n z c e i p z e b y d a s a z e j u s o t s i a n Z . m e r e t u p m o k z ď i r o t s i h o k t ó r k a i w a m O . w ó r e t u p m o k y c a r p j e n z c e i p z e b y d a s a z a i n Ŏ a j y W . m e r e t u p m o k z m s i p o s a z c y ķ u t y t a i n e i m y W . i c e i z d a l d h c y w o r e t u p m o k . e c û j a k i n y w a i n e Ů o r g a z a g e z r t s o D j e n z c e i p z e b d a s a z a i n a m a ķ z m e r e t u p m o k z y c a r p j e n z c i n e i g i h i o g e w o ķ d i w a r p e i n i k t u k s e j u d i w e z r P o g e w o r e t u p m o k a i n a w o z i n a g r o z . y c a r p a k s i w o n a t s a i n e i n Ů e l a z u o k s i w a j z e j u s i p O . a r e t u p m o k d o ď i s e j u m j a z m y z c , ý i l Ŏ e r k o i f a r t o P . a k y t a m r o f n i d a s a z h c y w o w a t s d o p m e i n a w o h c a z z . y c a r p y n e i g i h i a w t s Ĺ e z c e i p z e b i j c a z i n a g r o b ó r p e j u n o k o D y c a r p a k s i w o n a t s o g e n s a ķ w m e r e t u p m o k z y c a r p i j c a z i n a g r o z a r o a c s j e i m i u s a z c j e j e c û z c y t o d j e w o ķ d i w a r p y d a s a z a i n e i m y W . a ķ a i c i j c y z o p y c a r p j e n z c e i p z e b y d a s a z a i n e i m y W . m e r e t u p m o k z a i n e i n Ů e l a z u o k s i w a j z e j u s i p O . a r e t u p m o k d o a i n a i n e c o a i r e t y r k a n Z . u t o i m d e z r p z e w o ķ ó g e z c z s e l e C e c û j a z r e z s z o r a i n a g a m y W e w o w a t s d o p d a n o p a i n a g a m y W e w o w a t s d o p a i n a g a m y W : Ĺ e z c U : Ĺ e z c U : Ĺ e z c U liczba godzin Proponowana 5 1 i j c k e l t a m e t y n a w o n o p o r P . p L y t k n u p e w o z c u l K a i n a z c u a n . 1 á a i z d z o R , e i n e z d a w o r p W w ó ķ s a k l i k i l y z c e z r e t u p m o k o j ă i s e j u m a z m y z C ? a k y t a m r o f n i . 1 . 1 . 1 ď i s y m e i z d ď b m y z c O ? h c a j c k e l a n ý y z c u a c a r p a n z c e i p z e B . m e r e t u p m o k z . a i n a i n e c o a i r e t y r K 10 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H IV - VI n o r t s y s e r d a ý i n e i m y w i f a r t o P h c y n o c ď i w Ŏ o p h c y w o t e n r e t n i . i c e i s w u w t s Ĺ e z c e i p z e b e w o ķ ó g e z c z s e l e C e c û j a z r e z s z o r a i n a g a m y W e w o w a t s d o p d a n o p a i n a g a m y W e w o w a t s d o p a i n a g a m y W : Ĺ e z c U : Ĺ e z c U : Ĺ e z c U e n o z c z s e i m z o r i k s i c y z r p e j u s i p O . e z r e t u p m o k a n . m y Ů e l a n e i n o g e z c a l d , a i n Ŏ a j b O e t s y S u g o l a t a k ý a w o k i f y d o m y z c Ĺ o k i a n y z c o p z o r o w o ķ d i w a r P s w o d n i W i m a m e t s y s z ď c a r p . X S O c a M i u w a t s e z y t n e m e l e y z c û Ķ . o g e w o r e t u p m o k y m a r g o r p i j c k e l a n e n a i w a m o e i n a i m a h c u r u i e j u l a t s n I . e w o r e t u p m o k y c a r p o k s i w o n a t s e j u w o s o t s o D j e n z c e i p z e b Ĺ a g a m y w o d . y c a r p j e n z c i n e i g i h i u w a t s e z y t n e m e l e a i n e i m y W . o g e w o r e t u p m o k , a r e n a k s e i n a w o s o t s a z a l Ŏ e r k O . u m e d o m i a k i n Ŏ o ķ g , a r e t o l p m y w o r e t u p m o k e i w a t s e z w m e i c Ŏ j e z r p o g e j a a r e t u p m o k m y z d ď i m ď c i n Ů ó r a i n Ŏ a j y W e i n e z c û ķ y w m y t i w o k ķ a c . a i n e i p Ŏ u n a t s w a z r t ď n w h c y w o d a ķ k s w ó t n e m e l e e i n e z c a n z e z r p a i n Ŏ a j y W . a r e t u p m o k y t n e m . e l e e w o w a t s d o p a i n Ů ó r z o R o g e w o r e t u p m o k u w a t s e z . m e r e t u p m o k z ď c a r p ý y z c Ĺ o k a z i ý û z c o p z o r o w o ķ d i w a r p e i m U . a r e t u p m o k a i n e i p ʼn u n a t s t o r w z e i m u z o R a i n e z d û z r u e w o w a t s d o p e j u k i f y s a l K e i w a t s e z w a i c Ŏ j y w i a i c Ŏ j e w e j u z a k s w i e j a w y z a n , m y w o r e t u p m o k . e i n a w o s o t s a z h c i a z r t ď n w e w o d a ķ k s y t n e m e l e a i n e i m y W . a r e t u p m o k o g e n a w o l a t s n i a z o g e n j y c a r e p o . i n w o c a r p w h c a r e t u p m o k a n u m e t s y s ď w z a n ý a d o p i f a r t o P liczba godzin Proponowana 1 i j c k e l t a m e t y n a w o n o p o r P . p L y t k n u p e w o z c u l K a i n a z c u a n z a r o p r e t u p m o K y z s w r e i p . u w a t s e z a w o d u B o g e w o r e t u p m o k . 2 . 1 y c a r p e i n e z c Ĺ o k a z i . m e r e t u p m o k z e w o ķ d i w a r P e i c ď z c o p z o r S Z C Z E G Ó ĩ O W Y P R O G R A M N A U C Z A N I A 11 . ) u t i p l u p ( a k r u i b d û l g y w a i n e i m Z i c Ŏ o n l i b y t a p m o k e i c ď j o p a i w a m O . w ó r e t u p m o k û i c ď i m a p a û n j y c a r e p o û i c ď i m a p y z d ď i m e c i n Ů ó r a i n e i m y W . a r e t u p m o k û n z r t ď n w e z h c y n o z r o w t ý Ŏ o t r a w a z e j u k d û z r o P . ) k e z c e t ( w ó g o l a t a k , u k i l p y n o k i e i w a t s d o p a n a l Ŏ e r k O . y n o z r a j o k s n o t s e j û j c a k i l p a û k a j z . w ó k i l p y p y t e n Ů ó r e j a n z o p z o R y m e j a d o p h c i k a j w , i k t s o n d e j a n Z . u g o l a t a k b u l u k i l p r a i m z o r . i c e i s w y c a r p y d a s a z a n Z a c a r p a i w i l Ů o m u o c , a i n Ŏ a j y W . i c e i s w y m a r g o r p : a i c ď j o p e i m u z o R . e r a w d a , n i a m o d c i l b u p . o g e w o r e t u p m o k a w t c a r i p e n w a r p e j c n e w k e s n o k e j u z y r e t k a r a h C . w ó r e t u p m o k y c r ó w t o g e n a r b y w ý a t s o p ý a s i p o i f a r t o p i a n Z , e r a w e r a h s , e r a w e e r f y m a r g o r p e i k s r o t u a a w a r p , a j c n e c i l , e w o r e t u p m o k o w t c a r i p : a i c ď j o p ý i n Ŏ a j y w i f a r t o P z a r o . o m e d , k i l p , ) k e z c a n z ( a n o k i : a i c ď j o p e i m u z o R . ) a k z c e t ( g o l a t a k ď c a r p y z c Ĺ o k i a n y z c o p z o r o w o ķ d i w a r P . i c e i s w . e i n o k i o p w ó k i l p y p y t e j a n z o p z o R . a w o r e t u p m o k ø e i s e i c ď j o p a n Z i f a r t o p , i g o l a t a k i i k i l p a i n Ů ó r z o R . û j a z c a n z o o c , ý i l Ŏ e r k o w ó t n e m u k o d w ó r o i b z i w ó m a r g o r p z . j e w o r e t u p m o k i n w o c a r p j e n l o k z s w a i n a t s y z r o k y d a s a z a i n e i m y W a l d k e n u c a z s c û j u z a k o , i j c a m r o f n i w ó r o i b z h c y n a z a k s w e z a t s y z r o K . j e n l a u t k e l e t n i i c Ŏ o n s a ķ w j e z d u c a i n a t s y z r o k s a z c d o p a r e t u p m o k a k i n w o k t y Ů u a w a r p a i w a m O . w ó m a r g o r p z w ó t n e m u k o d w ó r o i b z i w ó m a r g o r p z . j e w o r e t u p m o k i n w o c a r p j e n l o k z s w a i n a t s y z r o k y d a s a z a i n Ŏ a j b O 1 1 , e w o r e t u p m o k o w t c a r i p : a i c ď j o p e i m u z o R y m a r g o r p z a r o e i k s r o t u a a w a r p , a j c n e c i l . o m e d , e r a w e r a h s , e r a w e e r f ñ e i z d e i w n e i n i w o p o C k i n w o k t y Ţ u y d Ţ a k ? a r e t u p m o k . 3 . 1 y n i m r e t e w o w a t s d o P e n a w y Ů u a i c ď j o p i . m y c a r p s a z c d o p e r e t u p m o k z e n z c y t e a i n e i n d a g a Z i c Ŏ o n s a ķ w û n o r h c o z e n a z û i w z e n w a r p i . j e n l a u t k e l e t n i . i j c n e c i l e j a z d o R . i c e i s w a c a r P o w a r p a r e t u p m o K . 4 . 1 12 P R O G R A M N A U C Z A N I A I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H IV - VI y w o s u r i w y t n a m a r g o r p e j u l a t s n I . a l e i c y z c u a n z e z r p y n a z a k s w e m m a r g o r p ý i z d w a r p s i f a r t o P i k i n Ŏ o n e n n i m y w o s u r i w y t n a . D C ď t y ķ p . p n , i j c a m r o f n i h c y n a i w a m o e i n h c y w o s u r i w y t n a w ó m a r g o r p e i n a ķ a i z d a i n Ŏ a j b O . i j c k e l a n . h c y n w a r p s o n ķ e p e i n b ó s o b e z r t o p o d o g e n j y c a r e p o u m e t s y s i a r e t u p m o k a i n a w o s o t s o d y b o s o p s ý a s i p o i f a r t o P ý a s i p o i f a r t o p i h c y w o r e t u p m o k w ó s u r i w e j a z d o r a n Z . a i n a ķ a i z d h c i i k t u k s y n a z a k s w y w o s u r i w y t n a m a r g o r p a i m a h c u r u e i n l e i z d o m a S . a l e i c y z c u a n z e z r p . i k s o i n w e j a d o p , m y w o s u r i w y t n a e m m a r g o r p u k s y d a i n e z d w a r p s e j u n o k o d e i n l e i z d o m a S w ó m a r g o r p a i n a ķ a i z d b ó s o p s a n Z . h c y w o s u r i w y t n a m a i n a z c e i p z e b a z b ó s o p s a i w a m O u m o d w i e l o k z s w w ó r e t u p m o k e s u r i w m e i n a w o k e f n i a z d e z r p . m y w o r e t u p m o k . m e r e t u p m o k z y c a r p j e n z c i n e i g i h i e c û j a k i n y w a i n e Ů o r g a z e j u s i p O j e n z c e i p z e b d a s a z a i n a m a ķ z e j u s o t s e i m o d a i w Ŏ i e i m u z o R j e n l o k z s u n i m a l u g e r y d a s a z . j e w o r e t u p m o k i n w o c a r p i n w o c a r p j e n l o k z s w ď i s a i n a w o h c a z o g e w o ķ d i w a r p y d a s a z e i m u z o R e c û j a k i n y w j e w o r e t u p m o k . h c i a g e z r t s e z r p i i n w o c a r p u n i m a l u g e r z y w o s u r i w y t n a m a r g o r p ý a w z a n i f a r t o P . j e w o r e t u p m o k i n w o c a r p j e n l o k z s w h c a r e t u p m o k a n y n a w o l a t s n i a z . y w o s u r i w y t n a m a r g o r p a l e i c y z c u a n k e w ó z a k s w g u ķ d e w a i m a h c u r U e a l e i c y z c u a n û c o m o p z e j u n o k o D m m a r g o r p u k s y d a i n e z d w a r p s . m y w o s u r i w y t n a j e n l o k z s w y c a r p y d a s a z a i n e i m y W . j e w o r e t u p m o k i n w o c a r p y w o r e t u p m o k s u r i w : a i c ď j o p e i m u z o R . a w o s u r i w y t n a a k y t k a l i f o r p i . y w o r e t u p m o k s u r i w t s e j o t o c , e i W 1 e w o r e t u p m o k y s u r i W . e w o s u r i w y t n a y m a r g o r p i i n w o c a r p n i m a l u g e R . j e w o r e t u p m o k ? e z r e t u p m o k a n y c a r p w e n Ţ a w t s e j e z c z s e j o C . 5 . 1 e w o ķ ó g e z c z s e l e C e c û j a z r e z s z o r a i n a g a m y W e w o w a t s d o p d a n o p a i n a g a m y W e w o w a t s d o p a i n a g a m y W : Ĺ e z c U : Ĺ e z c U : Ĺ e z c U liczba godzin Proponowana i j c k e l t a m e t y n a w o n o p o r P . p L y t k n u p e w o z c u l K a i n a z c u a n
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej, kl. IV - VI. Edycja Windows XP, Windows Vista, Mac OS 10.5, Linux Ubuntu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: