Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 008820 23017356 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum - książka
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum - książka
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0561-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> gimnazjum
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzięki książce 'Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum' poznałeś możliwości komputerów i przykłady ich zastosowania podczas nauki, pracy i zabawy. Dowiedziałeś się, do czego można wykorzystać arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu i bazę danych, nauczyłeś się wyszukiwać informacje w internecie i przygotowywać prezentacje multimedialne. Jednak umiejętność korzystania z komputerów to przede wszystkim wiedza praktyczna.

'Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum' to doskonałe uzupełnienie podręcznika. Znajdziesz tu różnorodne ćwiczenia, dzięki którym powtórzysz i utrwalisz swoją wiedzę z zakresu informatyki. Wykorzystasz przy tym zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Stojące przed Tobą zadania są związane z korzystaniem z systemu operacyjnego Windows oraz dołączonych do niego aplikacji, z obróbką grafiki, przygotowywaniem dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych oraz używaniem internetu. Nauczysz się także pisać proste programy oraz opracowywać algorytmy rozwiązywania bardziej skomplikowanych zadań programistycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 83-246-0561-4 Format: B5, stron: 88 Dziêki ksi¹¿ce „Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum” pozna³eœ mo¿liwoœci komputerów i przyk³ady ich zastosowania podczas nauki, pracy i zabawy. Dowiedzia³eœ siê, do czego mo¿na wykorzystaæ arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu i bazê danych, nauczy³eœ siê wyszukiwaæ informacje w internecie i przygotowywaæ prezentacje multimedialne. Jednak umiejêtnoœæ korzystania z komputerów to przede wszystkim wiedza praktyczna. „Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum” to doskona³e uzupe³nienie podrêcznika. Znajdziesz tu ró¿norodne æwiczenia, dziêki którym powtórzysz i utrwalisz swoj¹ wiedzê z zakresu informatyki. Wykorzystasz przy tym zarówno wiedzê teoretyczn¹, jak i praktyczn¹. Stoj¹ce przed Tob¹ zadania s¹ zwi¹zane z korzystaniem z systemu operacyjnego Windows oraz do³¹czonych do niego aplikacji, z obróbk¹ grafiki, przygotowywaniem dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych oraz u¿ywaniem internetu. Nauczysz siê tak¿e pisaæ proste programy oraz opracowywaæ algorytmy rozwi¹zywania bardziej skomplikowanych zadañ programistycznych. Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym .........5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego ...........................11 Rozdział 3. System operacyny, oprogramowanie .........................15 Rozdział 4. Podstawy edycji grafiki ................................................23 Rozdział 5. Praca z edytorem tekstu ..............................................31 Rozdział 6. Multimedia ....................................................................43 Rozdział 7. Internet i sieci ...............................................................51 Rozdział 8. Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych ....................59 Rozdział 9. Bazy danych ..................................................................69 Rozdział 10. Algorytmy i symulacje ..............................................77 Inf_Eur_01.indd 3 17-07-2006 20:39:34  Rozdział4 Podstawy edycji grafiki Inf_Eur_04.indd 23 25-07-2006 18:19:59 Ć w i c z e n i e 4 . 1 . Napisz, co umożliwiają programy graficzne. ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... Ć w i c z e n i e 4 . 2 . Zaprojektuj na komputerze w dowolnym programie graficznym kartkę okolicznościową, na przykład urodzinową. Ć w i c z e n i e 4 . 3 . Narysuj w dowolnym programie graficznym rysunek podobny do poniższego. Pokoloruj go. Korzystaj z linii krzywej. Zwróć uwagę na powtarzające się elementy. Zapisz rysunek pod nazwą Motyl w folde- rze Moje dokumenty. 24 Inf_Eur_04.indd 24 25-07-2006 18:19:59 Ć w i c z e n i e 4 . 4 . Narysuj w programie Paint rysunek podobny do poniższego. Zapisz go w plikach z wymienionymi poniżej rozszerzeniami. Sprawdź i dopisz poniżej, ile miejsca w pamięci komputera zajmuje ten rysunek w za- leżności od rozszerzenia, z jakim został zapisany. Stosując różne odcienie zieleni, korzystaj z kolorów niestandardowych. Mapa.bitowa.24-bitowa.(*.bmp).—.............................................. Mapa bitowa 256-kolorowa (*.bmp).—.......................................... Mapa bitowa 16-kolorowa (*.bmp).—........................................... Mapa.bitowa.monochromatyczna.(*.bmp).—.................................. JPG.(*.JPG).—...................................................................... GIF.(*.GIF).—........................................................................ TIFF.(*.TIFF).—..................................................................... Ć w i c z e n i e 4 . 5 . Napisz, jakiego polecenia należy użyć w programie graficznym Paint, aby został wyświetlony pasek narzędzi przedstawiony poniżej. ....................................................................................... i k fi a r g i j c y d e . y w a t s d o P 25 Inf_Eur_04.indd 25 25-07-2006 18:20:00 Ć w i c z e n i e 4 . 6 . Dokończ zdania: Zapamiętywanie przez komputer obrazu w postaci mapy bitowej (obrazu rastrowego) polega na ................................................. ....................................................................................... Zapamiętywanie obrazów w postaci obiektów uwzględniających naj- istotniejsze szczegóły (nazywane grafiką wektorową) polega na ......... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... Ć w i c z e n i e 4 . 7 . Poniższe rysunki przedstawione są w dużym powiększeniu. Napisz obok każdego z nich, jaką reprezentują kompresję obrazu — stratną czy bezstratną . . ................................................................... ................................................................... Ć w i c z e n i e 4 . 8 . Korzystając z klawisza Print Screen, utwórz na komputerze obraz okna programu Paint. Dokonaj takiej obróbki, aby w nowym oknie programu Paint uzyskać kilka poniżej przedstawionych ikonek z kolo- rowymi ramkami różnej grubości. . . . . . 26 Inf_Eur_04.indd 26 25-07-2006 18:20:00 Ć w i c z e n i e 4 . 9 . Korzystając z narzędzi dostępnych w programie Paint, wykonaj na komputerze w rysunek podobny do poniższego. Następnie zaznacz go dostępnym w przyborniku przyciskiem i przeciągnij, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. Jak teraz wygląda rysunek? Ć w i c z e n i e 4 . 1 0 . Narysuj w programie graficznym Paint rysunek pod tytułem Pejzaż. Korzystaj z kolorów niestandardowych, uwzględnij szczegóły. Podczas ich rysowania pracę ułatwi Ci siatka (Widok/Powiększenie/Pokaż siatkę). Zastosuj pierwszy i drugi plan dla poszczególnych elementów rysunku. Zapisz rysunek w folderze Moje dokumenty. Ć w i c z e n i e 4 . 1 1 . Napisz poniżej, jakie znasz programy do przeglądania zdjęć i obrazów. ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... i k fi a r g i j c y d e . y w a t s d o P 27 Inf_Eur_04.indd 27 25-07-2006 18:20:00 Ć w i c z e n i e 4 . 1 2 . Dokończ zdanie: Fotomontaż polega na ........................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... Ć w i c z e n i e 4 . 1 3 . Korzystając z obrazków zamieszczonych na dołączonej do podręcz- nika płycie CD , wykonaj fotomontaż. Dołącz samodzielnie wymy- ślone elementy i połącz je tak, aby powstał spójny obraz. Ć w i c z e n i e 4 . 1 4 . W dowolnym programie graficznym wykonaj ozdobny inicjał. Sprawdź, jak będzie on wyglądał w połączeniu z innymi literami. Zapisz swoją pracę. Ć w i c z e n i e 4 . 1 5 . Zaprojektuj w programie graficznym logo swojej szkoły. Zastanów się, jakie charakterystyczne elementy powinny zostać przy tym uwzględnione. 28 Inf_Eur_04.indd 28 25-07-2006 18:20:00 Test sprawdzający 1. Grafika komputerowa to: a. tworzenie tekstów za pomocą komputera b. tworzenie rysunków i animacji za pomocą komputera c. wszystkie dostępne programy służące do tworzenia rysunków i.animacji 2. Przybornik w programie Paint: a. zawiera narzędzia do tworzenia i obróbki rysunków b. służy do przeglądania utworzonych rysunków c. umożliwia animację utworzonych rysunków 3. Piksel jest to: a. jednostka pamięci b. drobny element obrazu wypełniony wieloma kolorami c. najmniejszy element obrazu wyświetlanego na monitorze komputera 4. Raster jest to: a. siatka drobnych punktów, z których składa się obraz b. jeden punkt obrazu c. zestaw kolorów składających się na dany obraz 5. Kompresja obrazu jest to: a. zmniejszenie rozmiarów rysunku b. sposób zapisu pliku graficznego umożliwiający zmniejszenie jego rozmiarów c. sposób zapisu pliku graficznego umożliwiający zwiększenie . jego rozmiarów i k fi a r g i j c y d e . y w a t s d o P 29 Inf_Eur_04.indd 29 25-07-2006 18:20:00
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: