Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 008800 23017377 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org - książka
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2497-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> gimnazjum
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzięki książce 'Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org. Wydanie II' poznałeś możliwości komputerów i przykłady ich użycia podczas nauki, pracy i zabawy. Dowiedziałeś się, do czego można wykorzystać arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu i bazę danych, nauczyłeś się wyszukiwać informacje w internecie i przygotowywać prezentacje multimedialne. Jednak umiejętność korzystania z komputerów to przede wszystkim wiedza praktyczna.

'Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org' to doskonałe uzupełnienie podręcznika. Znajdziesz tu różnorodne ćwiczenia, dzięki którym powtórzysz i utrwalisz swoją wiedzę z zakresu informatyki. Potrzebna Ci będzie przy tym zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna. Stojące przed Tobą zadania związane są z praktycznym wykorzystywaniem systemu operacyjnego Windows Vista wraz z dołączonymi do niego aplikacjami, a polegają między innymi na obróbce grafiki, przygotowywaniu dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych oraz korzystaniu z internetu. Z tym zeszytem ćwiczeń nauczysz się także tworzyć strony internetowe oraz opracowywać algorytmy rozwiązywania bardziej skomplikowanych zadań programistycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2497-3 Format: 168x237, stron: 104 Dziêki ksi¹¿ce „Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org. Wydanie II” pozna³eœ mo¿liwoœci komputerów i przyk³ady ich u¿ycia podczas nauki, pracy i zabawy. Dowiedzia³eœ siê, do czego mo¿na wykorzystaæ arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu i bazê danych, nauczy³eœ siê wyszukiwaæ informacje w internecie i przygotowywaæ prezentacje multimedialne. Jednak umiejêtnoœæ korzystania z komputerów to przede wszystkim wiedza praktyczna. „Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org” to doskona³e uzupe³nienie podrêcznika. Znajdziesz tu ró¿norodne æwiczenia, dziêki którym powtórzysz i utrwalisz swoj¹ wiedzê z zakresu informatyki. Potrzebna Ci bêdzie przy tym zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna. Stoj¹ce przed Tob¹ zadania zwi¹zane s¹ z praktycznym wykorzystywaniem systemu operacyjnego Windows Vista wraz z do³¹czonymi do niego aplikacjami, a polegaj¹ miêdzy innymi na obróbce grafiki, przygotowywaniu dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych oraz korzystaniu z internetu. Z tym zeszytem æwiczeñ nauczysz siê tak¿e tworzyæ strony internetowe oraz opracowywaæ algorytmy rozwi¹zywania bardziej skomplikowanych zadañ programistycznych. Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym .........5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego ...........................13 Rozdział 3. System operacyjny, oprogramowanie ........................19 Rozdział 4. Podstawy grafiki ...........................................................29 Rozdział 5. Praca z edytorem tekstu ..............................................37 Rozdział 6. Multimedia ....................................................................49 Rozdział 7. Internet i sieci ...............................................................59 Rozdział 8. Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych ....................71 Rozdział 9. Bazy danych ..................................................................81 Rozdział 10. Algorytmy i symulacje ..............................................89 3 Rozdział 4 Podstawy grafiki Ćwiczenie 4.1. Napisz, co umożliwiają programy graficzne. ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... Ćwiczenie 4.2. Zaprojektuj na komputerze w dowolnym programie graficznym kartkę okolicznościową, na przykład urodzinową. Ćwiczenie 4.3. Narysuj w dowolnym programie graficznym rysunek podobny do poniższego. Pokoloruj go. Korzystaj z linii krzywej. Zwróć uwagę na powtarzające się elementy. Zapisz rysunek pod nazwą Motyl w folde- rze Moje dokumenty. 30 Ćwiczenie 4.4. Narysuj w programie Paint rysunek podobny do poniższego. Zapisz go w plikach w wymienionych poniżej typach. Sprawdź i dopisz poniżej, ile miejsca na dysku zajmuje ten rysunek w zależności od typu pliku, w jakim został zapisany. Dobierając odcienie zieleni, korzystaj z kolorów niestandardowych. Mapa bitowa 24-bitowa (*.bmp) — ............................................ Mapa bitowa 256-kolorowa (*.bmp) — ........................................ Mapa bitowa 16-kolorowa (*.bmp) — ......................................... Mapa bitowa monochromatyczna (*.bmp) — ................................ JPG (*.JPG) — .................................................................... GIF (*.GIF) — ...................................................................... TIFF (*.TIFF) — ................................................................... Ćwiczenie 4.5. Napisz, jakiego polecenia należy użyć w programie graficznym Paint, aby został wyświetlony pasek narzędzi przedstawiony poniżej. ...................................................................................... i k fi a r g y w a t s d o P 31 Ćwiczenie 4.6. Dokończ zdania. Zapamiętywanie przez komputer obrazu w postaci mapy bitowej (ob- razu rastrowego) polega na .................................................... ...................................................................................... Zapamiętywanie obrazów w postaci obiektów uwzględniających kształt, kolor, rozmiar i położenie (nazywane grafiką wektorową) polega na ......................................................................... ...................................................................................... Ćwiczenie 4.7. Poniższe rysunki przedstawione są w dużym powiększeniu. Napisz obok każdego z nich, jaką reprezentują kompresję obrazu — stratną czy bezstratną. Wyjaśnij, na czym polega każda z nich. ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... Ćwiczenie 4.8. Korzystając z klawisza Print Screen, utwórz zrzut okna programu Paint. Dokonaj takiej obróbki, aby w nowym oknie programu Paint uzyskać poniżej przedstawione ikony z kolorowymi ramkami różnej grubości. 32 i k fi a r g y w a t s d o P Ćwiczenie 4.9. Korzystając z narzędzi dostępnych w programie Paint, wykonaj na komputerze rysunek podobny do poniższego. Następnie zaznacz odpowiedni fragment rysunku dostępnym w przy- borniku przyciskiem i przeciągnij, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. Jak teraz wygląda rysunek? ...................................................................................... Ćwiczenie 4.10. Narysuj w programie graficznym Paint rysunek pod tytułem Pejzaż. Korzystaj z kolorów niestandardowych, uwzględnij szczegóły. Podczas ich rysowania pracę ułatwi Ci siatka (Widok/Powiększenie/Pokaż siatkę). Zastosuj pierwszy i drugi plan dla poszczególnych elementów rysunku. Zapisz rysunek w folderze Moje dokumenty. Ćwiczenie 4.11. Napisz poniżej, jakie znasz programy do przeglądania zdjęć i obrazów. ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... Ćwiczenie 4.12. Dokończ zdanie. Fotomontaż polega na .......................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... 33 Ćwiczenie 4.13. Korzystając z obrazków zamieszczonych na dołączonej do podręcznika płycie CD, wykonaj fotomontaż. Wstaw także samodzielnie wykonane elementy i połącz je tak, aby powstał spójny obraz. Ćwiczenie 4.14. W dowolnym programie graficznym wykonaj ozdobny inicjał. Sprawdź, jak będzie on wyglądał w połączeniu z innymi literami. Zapisz swoją pracę. Ćwiczenie 4.15. Zaprojektuj w programie graficznym logo swojej szkoły. Zastanów się, jakie charakterystyczne elementy powinny zostać w nim uwzględnione. 34 Test sprawdzający 1. Grafika komputerowa to: a. tworzenie tekstów za pomocą komputera b. tworzenie rysunków i animacji za pomocą komputera c. wszystkie dostępne programy służące do tworzenia rysunków i animacji 2. Przybornik w programie Paint: a. zawiera narzędzia do tworzenia i obróbki rysunków b. służy do przeglądania utworzonych rysunków c. umożliwia animację utworzonych rysunków 3. Piksel jest to: a. jednostka pamięci b. drobny element obrazu wypełniony wieloma kolorami c. najmniejszy element obrazu wyświetlanego na monitorze komputera 4. Raster jest to: a. siatka drobnych punktów, z których składa się obraz b. jeden punkt obrazu c. zestaw kolorów składających się na dany obraz 5. Kompresja obrazu jest to: a. zmniejszenie rozmiarów rysunku b. sposób zapisu pliku graficznego umożliwiający zmniejszenie jego rozmiarów c. sposób zapisu pliku graficznego umożliwiający zwiększenie jego rozmiarów i k fi a r g y w a t s d o P 35
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: