Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 002538 22739674 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Część I - książka
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Część I - książka
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0559-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła podstawowa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komputery są wszędzie -- spotykamy je w domu, szkole, sklepach i setkach innych miejsc. Zapewniają nam dostęp do informacji, rozrywkę i narzędzia pomocne w nauce i pracy. Umiejętność obsługi komputera jest przydatna już dziś, a w przyszłości będzie wręcz niezbędna. Dzięki komputerowi rozwiążesz zadanie domowe z matematyki, przygotujesz interesujące materiały na lekcje biologii, historii i fizyki, a jeśli jakieś zagadnienie poruszone na lekcji zainteresuje Cię bardziej, w internecie na pewno znajdziesz na jego temat mnóstwo ciekawych informacji. Musisz jednak zrobić pierwszy krok -- poznać możliwości komputera i dowiedzieć się, jak je wykorzystać.

Dzięki książce 'Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej' nauczyłeś się korzystać z podstawowych możliwości komputera. Dowiedziałeś się, z jakich elementów zbudowany jest zestaw komputerowy i do czego służy system operacyjny. Poznałeś przeznaczenie plików oraz folderów a także skorzystałeś z internetu.

'Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej' to świetne uzupełnienie podręcznika. W składającym się z dwóch części zestawie znajdziesz zadania i ćwiczenia, dzięki którym powtórzysz i utrwalisz swoją wiedzę z zakresu informatyki. Wykonując ćwiczenia z części I, przećwiczysz zasady korzystania z systemów Windows i Linux, opanujesz techniki szybkiego pisania na klawiaturze oraz poznasz w praktyce edytory tekstu i grafiki. Dowiesz się także, w jaki sposób komputer może pomóc Ci w nauce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej. Czêœæ I Autorzy: Danuta Kia³ka, Katarzyna Kia³ka ISBN: 83-246-0559-2 Format: 195×260, stron: 192 Komputery s¹ wszêdzie — spotykamy je w domu, szkole, sklepach i setkach innych miejsc. Zapewniaj¹ nam dostêp do informacji, rozrywkê i narzêdzia pomocne w nauce i pracy. Umiejêtnoœæ obs³ugi komputera jest przydatna ju¿ dziœ, a w przysz³oœci bêdzie wrêcz niezbêdna. Dziêki komputerowi rozwi¹¿esz zadanie domowe z matematyki, przygotujesz interesuj¹ce materia³y na lekcje biologii, historii i fizyki, a jeœli jakieœ zagadnienie poruszone na lekcji zainteresuje Ciê bardziej, w internecie na pewno znajdziesz na jego temat mnóstwo ciekawych informacji. Musisz jednak zrobiæ pierwszy krok — poznaæ mo¿liwoœci komputera i dowiedzieæ siê, jak je wykorzystaæ. Dziêki ksi¹¿ce „Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szko³y podstawowej” nauczy³eœ siê korzystaæ z podstawowych mo¿liwoœci komputera. Dowiedzia³eœ siê, z jakich elementów zbudowany jest zestaw komputerowy i do czego s³u¿y system operacyjny. Pozna³eœ przeznaczenie plików oraz folderów a tak¿e skorzysta³eœ z internetu. „Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej” to œwietne uzupe³nienie podrêcznika. W sk³adaj¹cym siê z dwóch czêœci zestawie znajdziesz zadania i æwiczenia, dziêki którym powtórzysz i utrwalisz swoj¹ wiedzê z zakresu informatyki. Wykonuj¹c æwiczenia z czêœci I, przeæwiczysz zasady korzystania z systemów Windows i Linux, opanujesz techniki szybkiego pisania na klawiaturze oraz poznasz w praktyce edytory tekstu i grafiki. Dowiesz siê tak¿e, w jaki sposób komputer mo¿e pomóc Ci w nauce. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl IECWPO_C1_R01_p07.qxd 22-09-06 14:31 Page 5 Spis treści 9 1. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 1.1. Komputer po raz pierwszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 1.2. Co każdy użytkownik komputera wiedzieć powinien? Cz. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 1.3. Co każdy użytkownik komputera wiedzieć powinien? Cz. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 1.4. Jak zaradzić wirusom komputerowym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 1.5. Poznajemy regulamin pracowni komputerowej. Sprawdzamy dysk programem antywirusowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 1.6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 26 2. Środowisko pracy 2.1. Poznajemy środowisko pracy. Opis systemów Windows i Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 2.2. Środowisko pracy — ćwiczenia. Poznajemy sposoby uruchamiania programów . . . . . . . . . . .30 2.3. Środowisko pracy — ćwiczenia utrwalające i rozszerzające. Praca w kilku otwartych oknach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 2.4. Środowisko pracy — ćwiczenia utrwalające, rozszerzające i sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . .34 2.5. Pliki i katalogi — wprowadzenie: nośniki informacji, tworzenie plików i katalogów . . . . . . .37 2.6. Pliki i katalogi — kopiowanie, usuwanie, odzyskiwanie z Kosza plików i katalogów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 2.7. Pliki i katalogi — zapisujemy i odczytujemy wyniki pracy z komputerem . . . . . . . . . . . . . . . .43 2.8. Pliki i katalogi — ćwiczenia utrwalające. Utrzymujemy porządek na dysku . . . . . . . . . . . . . .45 2.9. Pliki i katalogi — ćwiczenia utrwalające i rozszerzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 2.10. Pliki i katalogi — porządkujemy swoje prace. Ćwiczenia utrwalające, rozszerzające i sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 2.11. W poszukiwaniu zguby. Korzystanie z wbudowanej pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 2.12. Akcesoria komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 2.13. Ćwiczenia utrwalające i rozszerzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 2.14. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 3. Nauka pisania na klawiaturze komputera 60 3.1. Klawiatura narzędziem do pisania tekstów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 3.2. Ćwiczenia w pisaniu przy użyciu programu Mistrz Klawiatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 3.3. Ćwiczenia w pisaniu przy użyciu odpowiedniego programu — cz. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 3.4. Ćwiczenia w pisaniu przy użyciu odpowiedniego programu — cz. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 3.5. Ćwiczenia w pisaniu przy użyciu odpowiedniego programu — cz. III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 3.6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Tabela wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 5 IECWPO_C1_R01_p07.qxd 22-09-06 14:31 Page 6 4. Podstawy edycji grafiki 4.1. Pierwsze kroki w grafice komputerowej 75 — poznajemy program TuxPaint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 4.2. Rysujemy proste rysunki z wykorzystaniem narzędzi programu TuxPaint . . . . . . . . . . . . . . . .78 4.3. Rysowanie na ekranie — TuxPaint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 4.4. TuxPaint — ćwiczenia utrwalające i sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 4.5. Uruchomienie i opis programu Paint. Wykonujemy rysunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 4.6. Przygotowanie dokumentu do druku. Drukujemy swoje prace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 4.7. Rysujemy i malujemy na ekranie — otwieranie pliku, modyfikacja, zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 4.8. Rysujemy i malujemy na ekranie. Drukujemy swoje prace 4.9. Rysujemy i malujemy na ekranie — ćwiczenia utrwalające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 4.10. Rysujemy i malujemy na ekranie — ćwiczenia rozszerzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 4.11. Wstawianie tekstu do rysunku, drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 4.12. Kopia ekranu — wykorzystanie funkcji Print Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 4.13. Komponowanie własnych rysunków cz. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 4.14. Komponowanie własnych rysunków cz. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 4.15. Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 4.16. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 5. Podstawy edycji tekstu 104 5.1. Pierwsze kroki w edytorze tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 5.2. Wykonujemy operacje na blokach tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 5.3. Wykonujemy operacje na blokach tekstu — ćwiczenia utrwalające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 5.4. Formatowanie dokumentu tekstowego — zmiana rodzaju, rozmiaru, stylu i koloru czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 5.5. Formatowanie dokumentu tekstowego — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 5.6. Tworzymy listy numerowane i punktowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 5.7. Tworzymy listy numerowane i punktowane — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 5.8. Poznajemy przydatne funkcje edytora tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 5.9. Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu z wykorzystaniem klipartów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 5.10. Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu z wykorzystaniem edytora grafiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 5.11. Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu z wykorzystaniem WordArt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 5.12. Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu z wykorzystaniem autokształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 5.13. Numerowanie stron, wstawianie tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 5.14. Przygotowanie dokumentu do druku i wydruk prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 6 IECWPO_C1_R01_p07.qxd 22-09-06 14:31 Page 7 5.15. Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 5.16. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 6. Komputer w edukacji i rozrywce 149 6.1. Pierwsze kroki w multimediach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 6.2. Poznajemy multimedialne programy edukacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 6.3. Jak wykorzystywać internet w edukacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 6.4. Rozrywka z komputerem — gry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 6.5. Rozrywka z komputerem — przygotowanie krzyżówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 6.6. Rozrywka z komputerem — przygotowanie rebusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 6.7. Rozrywka z komputerem — opracowanie ilustrowanego słowniczka do nauki języka obcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 6.8. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Dodatek A Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 167 A.1. Pytania utrwalające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 A.2. Ćwiczenia utrwalające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 A.3. Przygotowanie wspólnego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 A.4. Opracowanie i wydruk materiałów do prezentacji projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 A.5. Prezentacja i omówienie prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 A.6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Notatki Bibliografia Polecam literaturę 187 191 192 7 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 104 55 Podstawy edycji tekstu Podstawy edycji tekstu 16 godzin 5.1. Pierwsze kroki w edytorze tekstu 5.2. Wykonujemy operacje na blokach tekstu 5.3. Wykonujemy operacje na blokach tekstu — ćwiczenia utrwalające 5.4. Formatowanie dokumentu tekstowego — zmiana rodzaju, rozmiaru, stylu i koloru czcionki 5.5. Formatowanie dokumentu tekstowego — ćwiczenia 5.6. Tworzymy listy numerowane i punktowane 5.7. Tworzymy listy numerowane i punktowane — ćwiczenia 5.8. Poznajemy przydatne funkcje edytora tekstu 5.9. Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu z wykorzystaniem klipartów 5.10. Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu z wykorzystaniem edytora grafiki 5.11. Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu z wykorzystaniem WordArt 5.12. Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu z wykorzystaniem autokształtów 5.13. Numerowanie stron, wstawianie tabeli 5.14. Przygotowanie dokumentu do druku i wydruk prac 5.15. Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające 5.16. Podsumowanie 104 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 105 5.1. Pierwsze kroki w edytorze tekstu Ćwiczenie 1. Do czego służą edytory tekstu? Liczba punktów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 2. Wymień edytory tekstu dostępne na każdym komputerze z systemem Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 3. W jaki sposób należy uruchomić program Word (lub OpenOffice)? Wymień kolejne kroki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 106 Ćwiczenie 4. W jaki sposób prawidłowo zamykamy poznane programy do edycji tekstu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 5. Czy potrafisz rozpoznać plik zawierający dokument tekstowy na podstawie ikony? Jeśli tak, to narysuj tę ikonę. Jeśli nie, poproś nauczyciela o pomoc. Miejsce na Twój rysunek Ćwiczenie 6. Opisz elementy budowy okna programu Word (rysunek 5.1) oraz programu OpenOffice (rysunek 5.2). Wyjaśnij przeznaczenie poszczególnych składników (podręcznik, str. 108, rysunki 5.3 i 5.4). Rysunek 5.1. Okno programu Word 106 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 107 Rysunek 5.2. Okno programu OpenOffice I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I obszar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porównaj oba programy. Co zauważyłeś(aś)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 108 Ćwiczenie 7. Wyjaśnij, na czym polega czynność redagowania tekstu w edytorze tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 8. Narysuj przycisk i opisz przeznaczenie najczęściej używanych przycisków dostępnych na pasku narzędzi edytora tekstu. Porównaj oba programy. Przycisk Microsoft Word OpenOffice Przeznaczenie 108 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 109 Ćwiczenie 9. Wymień reguły poprawnego wprowadzania tekstu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 10. Wykonaj ćwiczenia 5.1 i 5.2 z podręcznika, str. 110 i 112. Wypunktuj trzy zasady poprawnego wprowadzania tekstu, które musiałeś(aś) zastosować, wykonując ćwiczenia. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 110 Ćwiczenie 11. Porównaj sposób zapisania dokumentu tekstowego z zapisem grafiki. Czy widzisz jakieś podobieństwa, a może różnice? Odpowiedz pełnym zdaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Wykonujemy operacje na blokach tekstu Liczba punktów: Ćwiczenie 1. Odszukaj w słowniku języka polskiego wyjaśnienia pojęcia „akapit” i wpisz poniżej. Odpowiedz na pytanie: w jaki sposób wyróżnia się akapity? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 2. W jaki sposób komputer wyróżnia akapity? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 111 Ćwiczenie 3. Jaką czynność należy wykonać, jeśli chce się dokonać zmian większego fragmentu tekstu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 4. Opisz metody wykonania tej czynności. Co zaznaczamy W jaki sposób zaznaczamy? dowolny I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fragment tekstu I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyraz zdanie akapit I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cały dokument I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 5. W jaki sposób kasujemy tekst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 6. W jaki sposób można odzyskać skasowany tekst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 112 Ćwiczenie 7. Uzupełnij zdanie: Zaznaczony fragment tekstu nazywamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 8. Do czego służy polecenie Wyczyść z menu Edycja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 9. Jaką czynność wykonujemy za pomocą klawiszy Delete i Backspace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 10. W jaki sposób wykonujemy operacje Kopiuj i Wklej? Opisz kolejne kroki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 11. Co oznacza zwrot: „poprawnie używa znaków interpunkcyjnych”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 113 5.3. Wykonujemy operacje na blokach tekstu — ćwiczenia utrwalające Ćwiczenie 1. Do czego służą przyciski? Liczba punktów: — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 2. Co oznacza określenie „formatowanie dokumentu tekstowego”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 3. Przepisz poniższy tekst: Nagle wpadł na pomysł. Jedno z okien na piętrze było otwarte, ale nie miał drabiny. Jednak gdyby tylko mógł się dostać na daszek nad gankiem, dałby radę wejść przez okno. Nagle wpadł na pomysł. Jaki? Nie myślał o drabinie, schodach ani o wspinaniu się po ścianach. {„MENSA Zadania i testy na inteligencję” w tłumaczeniu Adama Sumera, Świat Książki, 1996} Pewien mężczyzna wracając do domu stwierdził, że zapomniał klucza od drzwi wejściowych, a cały ogród jest zakryty wodą. (Rozwiązanie zadania znajdziesz na końcu rozdziału) Zapisz dokument w pliku mensa w katalogu TEKSTY, a następnie: I wytnij ostatnie zdanie i wklej na początek dokumentu; 113 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 114 I usuń pierwsze zdanie; I przedostatnie zdanie (w nawiasie) umieść na końcu w oddzielnym akapicie; I zapisz ponownie dokument pod niezmienioną nazwą; I spróbuj rozwiązać zadanie (odpowiedź znajdziesz w ćwiczeniach). Ćwiczenie 4. Opisz, w jaki sposób można otrzymać znaki: ………………………………… @ ………………………………… ! …………………………… Ćwiczenie 5. Przepisz poniższy tekst, następnie zapisz w pliku o nazwie muminki w katalogu TEKSTY. Pewnego szarego poranka na Dolinę Muminków spadł śnieg. Padał miękko i cicho – w parę godzin wszystko było białe. Muminek stał na schodkach przed domem patrząc, jak dolina zakrywa się zimowa kołdrą. „Dziś wieczorem – myślał sobie – ułożymy się do długiego zimowego snu”. (Wszystkie trolle Muminki układają się do snu zimowego gdzieś koło listopada. Bardzo to rozsądnie ze strony każdego, kto nie lubi zimna i zimowych ciemności). Potem Muminek zamknął za sobą drzwi i poszedł do swojej mamy. – Śnieg przyszedł! – powiedział. – Wiem – odpowiedziała Mama Muminka. – Macie już wszyscy w łóżeczkach najcieplejsze kołdry. Ty będziesz spał w pokoiku na poddaszu po stronie zachodniej razem z Ryjkiem. – Ale Ryjek tak okropnie chrapie – powiedział Muminek. – Czy nie mógłbym zamiast z nim spać z Włóczykijem? – Jak chcesz – odpowiedziała Mama Muminka. – Ryjek może spać w pokoiku na poddaszu od strony wschodniej. Następnie rodzina Muminków i wszyscy jej przyjaciele i znajomi uroczyście i z namaszczeniem zaczęli przygotowywać się do długiej zimy. ..... Tove Jansson „W Dolinie Muminków”, przełożyła Irena Szuch-Wyszomirska, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975 I Zaznacz pierwszy akapit i zmień kolor czcionki na niebieski, zaznacz drugi akapit i zmień styl czcion- ki na kursywa. W trzecim akapicie zaznacz słowo „śnieg” i zmień styl czcionki na pogrubiony. I Policz, ile zapisałeś akapitów. Użyj przycisku . Prawidłowa odpowiedź: ….. akapitów. Odpowiedź uzasadnij. Zakończ pracę z dokumentem, zapisz wprowadzone zmiany, nie zmieniając nazwy pliku. 114 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 115 5.4. Formatowanie dokumentu tekstowego — zmiana rodzaju, rozmiaru, stylu i koloru czcionki Liczba punktów: Ćwiczenie 1. Opisz przeznaczenie przycisków. Rysunek 5.3. Fragment paska narzędzi programu Word I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 2. Przepisz zdanie w dowolnym edytorze tekstu, następnie wyjaśnij, jak uzyskać następujące style. Podaj rodzaj i rozmiar czcionki: I Informatyka Europejczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Informatyka Europejczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Informatyka Europejczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 116 I Informatyka Europejczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Informatyka Europejczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Informatyka Europejczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 3. Przepisz tekst, formatując go w podany niżej sposób: G czcionka Arial; G rozmiar 12 pkt.; G kolor automatyczny; G styl normalny; G na końcu każdego zdania użyj klawisza Enter. Doktor Arnold Gluck, psychiatra z Nowego Jorku, napotkał podczas swej pracy najgorliwszego na świecie mola książkowego. Był taki już od dzieciństwa. Cały czas pożerał książki. Jednak nigdy nie pracował zawodowo ani nie chodził do biblioteki publicznej. Nie odziedziczył po nikim fortuny, prawdę mówiąc nie miał ani grosza. Jak więc mógł pochłonąć tyle książek. „MENSA Zadania i testy na inteligencję” w tłumaczeniu Adama Sumera, Świat Książki, 1996 (Rozwiązanie zadania znajdziesz na końcu rozdziału) Zapisz w pliku o nazwie mensa1 w katalogu TEKSTY. Ćwiczenie 4. Sformatuj przepisany tekst w sposób ułatwiający jego czytanie i zrozumienie. Podaj sposób formatowania dokumentu: I wers pierwszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I wers drugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 117 I wers trzeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I wers czwarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I wers piąty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I wers szósty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakończ pracę z dokumentem, zapisz wprowadzone zmiany, nie zmieniając nazwy pliku. 5.5. Formatowanie dokumentu tekstowego — ćwiczenia Liczba punktów: Ćwiczenie 1. Sprawdź, co zawiera zakładka wcięcia i odstępy w opcji Format/Akapit. Opisz najważniejsze opcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 118 Ćwiczenie 2. Przepisz tekst, formatując go w podany sposób: G czcionka Times New Roman; G rozmiar 10 pkt.; G kolor automatyczny; G styl normalny; G wcięcie pierwszego wiersza akapitu 0,5 cm; G odstępy miedzy wierszami — 1,5 wiersza. Rozdział pierwszy W którym mowa jest o tym, jak Muminek, Włóczykij i Ryjek znaleźli Czarodziejski Kapelusz, o tym, jak niespodziewanie pojawiło się pięć małych obłoczków, i o tym, jak Paszczak znalazł sobie nowe hobby. W pewien wiosenny poranek o godzinie czwartej do Doliny Muminków przyleciała pierwsza kukułka. Usiadła na dachu niebieskiego domu Muminków i zakukała osiem razy, co prawda trochę ochryple, gdyż była to jeszcze bardzo wczesna wiosna. Potem poleciała dalej na wschód. Muminek obudził się i leżał dłuższą chwilę patrząc w sufit, zanim sobie zdał sprawę, gdzie się znajduje. Spał sto dni i sto nocy, w głowie wirowały mu jeszcze sny, usiłując wciągnąć go ponownie w swoją krainę. Ale gdy odwrócił się na drugi bok, chcąc znowu ułożyć się przyjemnie do dalszej drzemki, zobaczył coś, co sprawiło, że otrząsnął się ze snu natychmiast – łóżko Włóczykija było puste! Muminek usiadł na łóżku. Tove Jansson W Dolinie Muminków, przełożyła Irena Szuch-Wyszomirska, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975 Wykonaj teraz następujące czynności: I zwiększ rozmiar czcionki w tekście do 12 pkt.; I zmień czcionkę słowa Muminek na pogrubioną, zastosuj tę zmianę w całym tekście; I tytuł opowiadania umieść (użyj opcji Przenieś lub Wytnij i Wklej) nad tekstem, wyśrodkuj, zmień roz- miar czcionki na 16 pkt., nazwa czcionki Garamound, kursywa, ustaw kursor na końcu tekstu i wciśnij Enter; I zwrot Rozdział pierwszy wyrównaj do lewej, czcionka Arial 14 pkt., pogrubiona; I tekst opowiadania wyrównaj do lewej strony; I ostatni wiersz (autor i ...) wyrównaj do prawej strony. Zapisz w pliku o nazwie dolinka w katalogu TEKSTY. 118 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 119 5.6. Tworzymy listy numerowane i punktowane Liczba punktów: Ćwiczenie 1. Uzupełnij zdanie: Opcja punktatory i numeracja służy do ……………………………………… …………………………………………………………………………………………… Znajduje się w ………………………………………………………………………………………………………… Ćwiczenie 2. Zanim wykonasz zadanie 1. i zadanie 2., uruchom edytor tekstu Word lub OpenOffice, utwórz pliki tekstowe o nazwach cw1 i cw2. Zapisz pliki w katalogu TEKSTY. Zadanie 1. Utwórz listy numerowane będące rozwiązaniem zadania. Odmień w czasie teraźniejszym w liczbie pojedynczej i mnogiej czasownik dyskutować. Zamień na kolorową czcionkę cząstkę uj we wszystkich wyrazach. Liczba pojedyncza 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba mnoga 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 120 Zadanie 2. Utwórz listy numerowane będące rozwiązaniem zadania. Odmień w czasie teraźniejszym w liczbie pojedynczej i mnogiej czasownik przewidywać. Zamień na kolorową czcionkę rz we wszystkich wyrazach. Liczba pojedyncza 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczba mnoga Ćwiczenie 3. W nowym dokumencie edytora tekstu zapisz plan najważniejszych zajęć na najbliższe pięć dni według wzoru. Zapisz go w pliku pod nazwą Plan zajęć w katalogu TEKSTY. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poniedziałek: I Poćwiczę pisanie na klawiaturze komputera I ……………………………………………… I ……………………………………………… Wtorek: I Przygotuję się do sprawdzianu I ……………………………………………… I ……………………………………………… ………… I ……………………………………………… I ……………………………………………… I ……………………………………………… 120 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 121 5.7. Tworzymy listy numerowane i punktowane — ćwiczenia Liczba punktów: Ćwiczenie 1. Opisz, w jaki sposób tworzymy: I listy numerowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I listy punktowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 2. W nowym dokumencie edytora tekstu przepisz i rozwiąż zadanie 3., a następnie zapisz w pliku pod nazwą obrona w katalogu TEKSTY. Zadanie 3. Podaj sposoby, za pomocą których zwierzęta chronią się przed drapieżnikami. Podkreśl sposoby obro- ny biernej. I ryby — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I żaby — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ślimaki — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utworzyłeś(aś) listę ……………………………… Ćwiczenie 3. W nowym dokumencie edytora tekstu utwórz numerowaną, alfabetyczną listę uczniów Twojej klasy. Dokument zapisz w pliku o nazwie Lista klasy w katalogu TEKSTY. Opisz w kolejnych krokach, w jaki sposób utworzyłeś(aś) numerowaną, ułożoną alfabetycznie listę klasy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 122 Ćwiczenie 4. Napisz swoją opinię o poznanych grach komputerowych. Wypowiedz się, tworząc listę wypunktowaną: Gry komputerowe — za i przeciw. Za: I ……………………………………………………………………………………………… I ……………………………………………………………………………………………… I ……………………………………………………………………………………………… I ……………………………………………………………………………………………… Przeciw: I ……………………………………………………………………………………………… I ……………………………………………………………………………………………… I ……………………………………………………………………………………………… I ……………………………………………………………………………………………… Przedstaw klasie swoją opinię i po dyskusji podaj wnioski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisz wnioski w dowolnym edytorze tekstu i zapisz w pliku o nawie gry w katalogu TEKSTY. 5.8. Poznajemy przydatne funkcje edytora tekstu Liczba punktów: Ćwiczenie 1. Uzupełnij zdanie: Opcja Pisownia i gramatyka służy do …………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Znajduje się w ………………………………………………………………………………………………………… 122 IECWPO_C1_R05_p06.qxd 20-09-06 19:37 Page 123 Ćwiczenie 2. Uzupełnij zdanie: Opcja Znajdź i zamień służy do …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Znajduje się w ……………………………………………………………………………….………….. Ćwiczenie 3. W nowym dokumencie edytora tekstu przepisz tekst. „To, co widać na ekranie uruchomionego Maka, nazywamy Biurkiem (Desktop). Jego nazwa wprowa- dza nas w świat komputerowych metafor, po zaakceptowaniu których łatwo już będzie opanować pracę z Makiem. Biurko jest analogią zwykłego biurka, przy którym zasiadamy do pracy. Tak jak na zwykłe, wykładamy na biurko macintosha dokumenty i teczki, pracujemy z nimi, a potem cho- wamy w inne miejsca lub pozostawiamy tam, gdzie są, do następnego seansu”. I Sprawdź za pomocą systemu sprawdzania pisowni, czy nie popełniłeś(aś) błędów, przepisując tekst. Opisz, w jaki sposób korzystałeś(aś) z systemu sprawdzania pisowni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oblicz, ile razy w tekście występuje: I wyraz biurko, I wyraz mak. Zapisz dokument w pliku o nazwie mak w katalogu TEKSTY. Ćwiczenie 4. Otwórz ponownie plik mak. Za pomocą właściwych narzędzi edytora znajdź w tekście wyraz biurko i zamień czcionkę na pogrubioną — biurko. Opisz w kolejnych krokach, jak tego dokonać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakończ pracę z dokumentem, nie zapisując zmian. 123
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Część I
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: