Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 003682 21342117 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla gimnazjum - książka
Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla gimnazjum - książka
Autor: , Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2498-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Uwaga: Książka dedykowana dla pracowni MacOS

'Informatyka Europejczyka' to doskonały i kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion. Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane w taki sposób, aby ich użytkownicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale też szybko i skutecznie utrwalać nowe wiadomości. Proponowane przez nas rozwiązania są szczególnie ważne właśnie dziś, gdy znajomość informatyki stała się kluczowa - bez niej nie sposób nadążyć za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieć fundamentalnych zmian zachodzących na całym świecie.

Zeszyt ćwiczeń, będący uzupełnieniem książki 'Informatyka Europejczyka. iPodręcznik dla gimnazjum', w niebanalny sposób poszerza i pozwala wykorzystać wiedzę zdobytą podczas lekcji informatyki. Rozwiązywanie interesujących problemów, tworzenie własnych projektów, a także pisanie prostych programów zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, działa na ich wyobraźnię i inspiruje do dalszej, samodzielnej nauki. W miarę przechodzenia do kolejnych zadań gimnazjaliści doskonalą umiejętność korzystania z komputerów typu Macintosh, uczą się obsługiwać najprzydatniejsze programy - edytory tekstu i grafiki, tworzą multimedia, pracują z arkuszem kalkulacyjnym i aplikacjami sieciowymi, zarządzają prostą bazą danych - a także poznają podstawy algorytmiki i programowania.

'Informatyka Europejczyka' to:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. iÆwiczenia dla gimnazjum Autorzy: Jolanta Pañczyk, Jaros³aw Sk³odowski ISBN: 978-83-246-2498-0 Format: 168×237, stron: 112 „Informatyka Europejczyka” to doskona³y i kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponuj¹cego ogromnym doœwiadczeniem lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych – wydawnictwo Helion. Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿¹ce do tej serii zosta³y opracowane w taki sposób, aby ich u¿ytkownicy mogli nie tylko poszerzaæ swoj¹ wiedzê, ale te¿ szybko i skutecznie utrwalaæ nowe wiadomoœci. Proponowane przez nas rozwi¹zania s¹ szczególnie wa¿ne w³aœnie dziœ, gdy znajomoœæ informatyki sta³a siê kluczowa – bez niej nie sposób nad¹¿yæ za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieæ fundamentalnych zmian zachodz¹cych na ca³ym œwiecie. Zeszyt æwiczeñ, bêd¹cy uzupe³nieniem ksi¹¿ki „Informatyka Europejczyka. iPodrêcznik dla gimnazjum”, w niebanalny sposób poszerza i pozwala wykorzystaæ wiedzê zdobyt¹ podczas lekcji informatyki. Rozwi¹zywanie interesuj¹cych problemów, tworzenie w³asnych projektów, a tak¿e pisanie prostych programów zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, dzia³a na ich wyobraŸniê i inspiruje do dalszej, samodzielnej nauki. W miarê przechodzenia do kolejnych zadañ gimnazjaliœci doskonal¹ umiejêtnoœæ korzystania z komputerów typu Macintosh, ucz¹ siê obs³ugiwaæ najprzydatniejsze programy – edytory tekstu i grafiki, tworz¹ multimedia, pracuj¹ z arkuszem kalkulacyjnym i aplikacjami sieciowymi, zarz¹dzaj¹ prost¹ baz¹ danych – a tak¿e poznaj¹ podstawy algorytmiki i programowania. (cid:129) Komputer we wspó³czesnym œwiecie i prawo autorskie (cid:129) Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem (cid:129) Budowa wspó³czesnego zestawu komputerowego i przygotowanie go do pracy (cid:129) Praca z plikami i katalogami (cid:129) Obróbka grafiki i retusz zdjêæ oraz redagowanie dokumentów tekstowych (cid:129) Przetwarzanie ruchomych obrazów i dŸwiêku (cid:129) Komunikowanie siê w internecie, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna, ftp, podstawy HTML (cid:129) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym oraz zarz¹dzanie zbiorem informacji (cid:129) Projektowanie prostych algorytmów, modelowanie i symulacje „Informatyka Europejczyka” to: (cid:129) gruntowne poznanie podstaw obs³ugi komputera i najczêœciej u¿ywanych programów; (cid:129) atrakcyjnie przekazywana wiedza, niezbêdna do zrozumienia wspó³czesnego œwiata; (cid:129) kreatywne wykorzystanie dostêpnych mo¿liwoœci i proponowanie w³asnych rozwi¹zañ. Spis treści Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 5 Test sprawdzający / 13 Rozdział 2. Budowa współczesnego zestawu komputerowego / 14 Test sprawdzający / 17 Rozdział 3. Praca z plikami i katalogami / 19 Test sprawdzający / 26 Rozdział 4. Obróbka grafi ki i retusz zdjęć / 27 Test sprawdzający / 33 Rozdział 5. Redagowanie dokumentów tekstowych / 35 Test sprawdzający / 45 Rozdział 6. Przetwarzanie ruchomych obrazów i dźwięku / 46 Test sprawdzający / 54 Rozdział 7. Komunikowanie się w internecie / 56 Test sprawdzający / 77 Rozdział 8. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym / 79 Test sprawdzający / 87 Rozdział 9. Zarządzanie zbiorem informacji / 88 Test sprawdzający / 94 Rozdział 10. Projektowanie prostych algorytmów i symulacji / 95 Test sprawdzający / 104 i c ś e r t s i p S 3 Rozdział 3. Praca z plikami i katalogami Ćwiczenie 3.1. Opisz, kiedy system będzie próbował skopiować, a kiedy przenieść rzecz podczas przemieszczania jej ikony na ekranie. System będzie kopiował, gdy ......................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... System będzie przenosił, gdy ........................................................ ....................................................................................... ....................................................................................... Ćwiczenie 3.2. Dokończ zdania. czynność w Windows w Mac OS Aby zmusić system do kopiowania, należy przytrzymać klawisz Aby zmusić system do przenoszenia, należy przytrzymać klawisz Aby skopiować rzecz, należy wcisnąć kombinację klawiszy Aby wkleić rzecz, należy wcisnąć kombinację klawiszy Aby wyciąć rzecz, należy wcisnąć kombinację klawiszy Aby zaznaczyć wszystkie rzeczy, należy wcisnąć kombinację klawiszy Aby cofnąć ostatnią operację, należy wcisnąć kombinację klawiszy 19 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla gimnazjum Ćwiczenie 3.3. Połącz właściwe znaczeniowo określenia spotykane na przyciskach w programach polsko- i anglojęzycznych: Tak Drukuj Nie Nowy Otwórz Anuluj Dalej Opcja Wstecz Właściwości Pomoc Przeglądaj Nowy katalog Zapisz Zakończ Zamknij Back Option Browse Properties New folder Cancel Close Print Save New Finish Help Open Next No Yes Ćwiczenie 3.4. W poniższym tekście w ramkach narysuj symbole znajdujące się na klawiszach, o któ- rych mowa. Wpisz też brakujące słowa. Klawisza użyjesz, gdy będziesz pisać małe polskie litery: ą, ę, ó, ł, ć, ń, ś, ź, ż. Wciskając klawisz jednocześnie z klawiszem litery, uzyskasz wielką literę. Kiedy chcesz pisać wielkie litery w sposób ciągły, wciskasz raz klawisz . O tym, że jest on aktywny, informuje umieszczona na nim . Aby go wyłączyć, wystarczy powtórnie go nacisnąć. Klikając z przytrzymanym klawiszem , możesz wyświetlić tzw. menu kontekstowe. 20 Aby napisać znak opisany na klawiszu w górnej jego części, przytrzymujesz klawisz . Klawisza użyj, gdy chcesz przejść do następnego wiersza lub zatwierdzić swój wybór. Klawisz usuwa znak znajdujący się po lewej stronie migającego kursora. Natomiast klawiszem możemy usunąć znak znajdujący się po prawej . 3 ł a i z d z o R stronie kursora. Za pomocą klawisza zwiększysz głośność, klawisz zmniej- sza głośność, a wyłącza dźwięk zupełnie. Ćwiczenie 3.5. Nazwij elementy widoczne na ekranie Twojego komputera, wpisując właściwe okre- ślenia w białe ramki. Rysunek 3.1. 21 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla gimnazjum Ćwiczenie 3.6. Wpisz właściwe objaśnienia wskazanych elementów. Rysunek 3.2. Ćwiczenie 3.7. Utwórz archiwum rzeczy wymienionych poniżej i oblicz, jaki procent pierwotnej wielkości zajmują dane po spakowaniu. a) Twoje dokumenty ................................................................. b) Twoje obrazki ..................................................................... c) katalog Biblioteki z Twojej teczki domowej ...................................... d) dowolny program ................................................................. Ćwiczenie 3.8. Znajdź na dysku duży plik (co najmniej 100 MB), na przykład z fi lmem lub prezenta- cją multimedialną. Skompresuj go, wykorzystując różne programy pakujące, które dostępne są w internecie, np. na stronie www.macupdate.com. Wyniki eksperymentu zapisz w tabeli. 22 . 3 ł a i z d z o R Lp. Nazwa programu pakującego Format pliku wynikowego (rozszerzenie) Wielkość pliku przed pakowaniem Wielkość otrzymanego archiwum Zmierzony czas pakowania 1 2 3 4 5 6 YemuZip Zippist CocoaZip Finder (system) iArchiver BetterZip Ćwiczenie 3.9. Dla każdej z poniższych sytuacji oceń w skali 1 – 10, na ile może ona wskazywać na działanie wirusa. Komputer często się zawiesza. Nagle nie można połączyć się z internetem. System działa wolniej niż zwykle. Na ekranie pojawia się co jakiś czas dziwny komunikat. Nie można uruchomić panelu ustawień ekranu. Obraz na ekranie lekko drży. Z wnętrza komputera dochodzi niezbyt głośne buczenie. Komputer nie chce przyjąć płyty CD, ciągle ją wyrzuca ze stacji. System informuje, że nie może zapisać pliku na dysku, ponieważ brakuje miejsca. Podczas pisania na klawiaturze na ekranie pojawiają się inne znaki niż wpisywane. 23 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla gimnazjum Ćwiczenie 3.10. Z jakiego polecenia skorzystasz, by: po raz kolejny zapisać opracowywany właśnie dokument na dysku? otworzyć w programie plik opracowywany chwilę wcześniej? sprawdzić lub zmienić właściwości pliku lub folderu? uporządkować ikony na biurku lub w oknie? Ćwiczenie 3.11. Podpisz, co oznaczają poszczególne ikony. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. Rysunek 3.3. 24 Ćwiczenie 3.12. W lewej kolumnie wypisane zostały pojęcia związane z systemem Windows. W prawej kolumnie znajdują się ich odpowiedniki w systemie Mac OS X. Połącz odpowiadające sobie pojęcia. . 3 ł a i z d z o R Windows Explorer Panel sterowania Program Files Skrót Pasek szybkiego uruchamiania Zasobnik systemowy Katalog Windows Wyszukaj Właściwości Gadżety Ćwiczenie 3.13. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. Programy Teczka System Spotlight Menulety Informacje Preferencje systemowe Pseudonim Finder Widżety Dock 1 R 4 5 B A E 3 D Z I 2 P 6 P F F U N U 7 A E J J T C C R A K I R L L C K A K E D I Z O N A N E K E E 1. Program inaczej (z interfejsem graficznym). 2. Inaczej ustawienia (w systemie Mac OS X). 3. Inne określenie katalogu. 4. Kopia inaczej. 5. Inne określenie ikony. 6. Pulpit w systemie Mac OS X. 7. Ogólnie pliki zapisane na nośniku. 25 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla gimnazjum Test sprawdzający 1. Ikona jest to: a) zainstalowany program lub plik b) element służący do szybkiego uruchamiania programów c) mały obrazek reprezentujący zasób systemowy d) grafi czna reprezentacja plików na dysku 2. Rozszerzenie nazwy jest to: a) część nazwy pliku nadawana w celu jego identyfi kacji b) bardziej precyzyjne określenie zasobu systemowego c) dodatek do systemu ułatwiający pracę z plikami i katalogami d) zastąpienie w nazwach plików spacji znakiem podkreślenia 3. Dzięki Finderowi można: a) przeglądać zasoby internetowe b) przeglądać zawartość komputera c) instalować programy d) synchronizować dane zapisane na dysku 4. Podczas uruchamiania komputera najpierw startuje: a) sterownik karty grafi cznej b) przeglądarka internetowa c) okno logowania d) system operacyjny 26
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla gimnazjum
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: