Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00111 003056 21326620 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI. Część I - książka
Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI. Część I - książka
Autor: , Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2593-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Uwaga: Książka dedykowana dla pracowni MacOS

'Informatyka Europejczyka' to doskonały i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion. Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane w taki sposób, aby ich użytkownicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale też szybko i skutecznie utrwalać nowe wiadomości. Proponowane przez nas rozwiązania szczególnie ważne są właśnie dziś, gdy znajomość informatyki stała się kluczowa - bez niej nie sposób nadążyć za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieć fundamentalnych zmian zachodzących na całym świecie.

Dwuczęściowy zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie materiału zawartego w książce 'Informatyka Europejczyka. iPodręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI' (opracowanej dla szkół, w których korzysta się z komputerów typu Mac). Zeszyt składa się z zadań o różnym stopniu trudności, dostosowanych do możliwości uczniów zarówno przeciętnych, jak i bardzo zdolnych. Poprzez realizację ciekawych projektów, rozwiązywanie łamigłówek i zabawę bezstresowo wprowadza dzieci w świat informatyki, a ponadto pozwala im rozwinąć własne talenty i zainteresowania. Mierząc się z kolejnymi zadaniami, uczniowie szybko poznają środowisko pracy, opanują podstawowe pojęcia oraz obsługę popularnych programów, nauczą się odpowiedzialnie korzystać z internetu, a także na bieżąco ugruntowują zdobytą wiedzę.

'Informatyka Europejczyka' to:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. iÆwiczenia dla szko³y podstawowej, kl. IV–VI. Czêœæ I Autorzy: Danuta Kia³ka, Katarzyna Kia³ka ISBN: 978-83-246-2593-2 Format: 195×260, stron: 176 „Informatyka Europejczyka” to doskona³y i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponuj¹cego ogromnym doœwiadczeniem lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych – wydawnictwo Helion. Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿¹ce do tej serii zosta³y opracowane w taki sposób, aby ich u¿ytkownicy mogli nie tylko poszerzaæ swoj¹ wiedzê, ale te¿ szybko i skutecznie utrwalaæ nowe wiadomoœci. Proponowane przez nas rozwi¹zania szczególnie wa¿ne s¹ w³aœnie dziœ, gdy znajomoœæ informatyki sta³a siê kluczowa – bez niej nie sposób nad¹¿yæ za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieæ fundamentalnych zmian zachodz¹cych na ca³ym œwiecie. Dwuczêœciowy zeszyt æwiczeñ stanowi uzupe³nienie materia³u zawartego w ksi¹¿ce „Informatyka Europejczyka. iPodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV–VI” (opracowanej dla szkó³, w których korzysta siê z komputerów typu Mac). Zeszyt sk³ada siê z zadañ o ró¿nym stopniu trudnoœci, dostosowanych do mo¿liwoœci uczniów zarówno przeciêtnych, jak i bardzo zdolnych. Poprzez realizacjê ciekawych projektów, rozwi¹zywanie ³amig³ówek i zabawê bezstresowo wprowadza dzieci w œwiat informatyki, a ponadto pozwala im rozwin¹æ w³asne talenty i zainteresowania. Mierz¹c siê z kolejnymi zadaniami, uczniowie szybko poznaj¹ œrodowisko pracy, opanuj¹ podstawowe pojêcia oraz obs³ugê popularnych programów, naucz¹ siê odpowiedzialnie korzystaæ z internetu, a tak¿e na bie¿¹co ugruntowuj¹ zdobyt¹ wiedzê. (cid:129) Pierwsze terminy i pojêcia zwi¹zane z komputerem i prac¹ w sieci (cid:129) Podstawowe informacje o popularnych systemach operacyjnych (cid:129) Pliki i katalogi – najwa¿niejsze czynnoœci (cid:129) Edycja tekstu i grafiki (cid:129) Komputer jako pomoc w edukacji i rozrywce (cid:129) Dzia³ania na arkuszu kalkulacyjnym (cid:129) Prezentacje multimedialne (cid:129) Internet jako Ÿród³o informacji (cid:129) Tworzenie prostych animacji „Informatyka Europejczyka” to: (cid:129) gruntowne poznanie podstaw obs³ugi komputera i najczêœciej u¿ywanych programów; (cid:129) atrakcyjnie przekazywana wiedza, niezbêdna do zrozumienia wspó³czesnego œwiata; (cid:129) kreatywne wykorzystanie dostêpnych mo¿liwoœci i proponowanie w³asnych rozwi¹zañ. Spis treści Drogi Uczniu! / 5 Drogi Nauczycielu! / 7 Rozdział 1. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze / 9 1.1. Czym zajmuje się informatyka? / 9 1.2. Komputer po raz pierwszy / 12 1.3. Co powinien wiedzieć każdy użytkownik komputera? / 15 1.4. Komputer a prawo / 17 1.5. Co jeszcze jest ważne w pracy z komputerem? / 20 1.6. Podsumowanie / 23 Rozdział 2. Środowisko pracy / 26 2.1. Poznajemy środowisko pracy / 26 2.2. Pliki i katalogi — najważniejsze czynności / 30 2.3. Wyszukiwanie informacji / 39 2.4. Poznajemy przydatne programy / 41 2.5. Podsumowanie / 43 Rozdział 3. Nauka pisania na klawiaturze komputera / 45 3.1. Wprowadzenie / 45 3.2. Ćwiczenia do nauki pisania / 48 3.3. Podsumowanie / 53 Rozdział 4. Podstawy edycji grafiki / 56 4.1. Edytory graficzne — wprowadzenie / 56 4.2. Program Tux Paint / 58 4.3. Program Doozla / 66 4.4. Program MacPaint X / 73 4.5. Zrzut ekranu (zdjęcie) z zapisem do pliku / 84 4.6. Komponowanie własnych rysunków — cz. I / 86 4.7. Komponowanie własnych rysunków — cz. II / 88 4.8. Drukowanie / 91 4.9. Podsumowanie / 93 i c ś e r t s i p S 3 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część I Rozdział 5. Podstawy edycji tekstu / 95 5.1. Pierwsze kroki w edytorze tekstu / 95 5.2. Wykonujemy operacje na blokach tekstu / 99 5.3. Formatowanie i modyfikacja dokumentu tekstowego / 103 5.4. Listy numerowane i wypunktowane / 110 5.5. Wstawianie rysunku do dokumentu tekstowego / 118 5.6. Ozdobne napisy i tabele w dokumencie tekstowym / 122 5.7. Urozmaicamy dokumenty tekstowe i drukujemy je / 125 5.8. Redagujemy i drukujemy nowe dokumenty tekstowe / 129 5.9. Realizacja projektu / 135 5.10. Podsumowanie / 138 Rozdział 6. Komputer w edukacji i rozrywce / 140 6.1. Multimedia / 140 6.2. Multimedialne programy użytkowe / 142 6.3. Edukacja w internecie / 146 6.4. Rozrywka z komputerem / 149 6.5. Podsumowanie / 157 Dodatek A Powtórzenie i utrwalenie wiadomości / 159 A.1. Pytania utrwalające / 159 A.2. Ćwiczenia utrwalające / 163 A.3. Przygotowanie wspólnego projektu / 168 A.4. Opracowanie i wydruk materiałów do prezentacji projektu / 170 A.5. Prezentacja i omówienie prac / 170 A.6. Podsumowanie / 171 4 Rozdział 1. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze . 1 ł a i z d z o R Liczba godzin 5 1.1. Czym zajmuje się informatyka? 1.2. Komputer po raz pierwszy 1.3. Co powinien wiedzieć każdy użytkownik komputera? 1.4. Komputer a prawo 1.5. Co jeszcze jest ważne w pracy z komputerem? 1.6. Podsumowanie 1.1. Czym zajmuje się informatyka? Liczba punktów Ćwiczenie 1. Dokończ zdanie. Informatyka to .......................................................................... Ćwiczenie 2. O czym będziesz uczył się na zajęciach komputerowych? Dokończ zdania. Nauczę się .............................................................................. ........................................................................................... Dowiem się ............................................................................. ........................................................................................... Poznam ................................................................................. ........................................................................................... Ćwiczenie 3. Wymień najważniejsze zasady bezpiecznej pracy z komputerem. ........................................................................................... ........................................................................................... 9 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część I ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 4. Rozwiń punkt 8. ze str. 18 w podręczniku. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 5. Omów zjawisko uzależnienia od komputera i zagrożenia z nim związane (rysunek 1.1). ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ Rysunek 1.1. Plakat akcji „Dziecko w Sieci” ........................................................ ........................................................ 10 Ćwiczenie 6. Z kim powinieneś porozmawiać w przypadku zauważenia objawów uzależnienia od kom- putera u siebie lub u kolegów? ........................................................................................... ........................................................................................... . 1 ł a i z d z o R Ćwiczenie 7. Pokoloruj rysunek, który przedstawia prawidłową postawę przy pracy z komputerem. 11 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część I Ćwiczenie 8. Wpisz w ramkę kolorem czerwonym to, co przeszkadza Ci w pracy z komputerem, a ko- lorem zielonym to, co pomaga. PRZESZKADZA POMAGA 1.2. Komputer po raz pierwszy Liczba punktów Ćwiczenie 1. Nazwij urządzenia przedstawione na rysunkach. ......................................... ........................................... ......................................... ........................................... 12 ......................................... ........................................... . 1 ł a i z d z o R ......................................... ........................................... ......................................... ........................................... Ćwiczenie 2. Dokończ zdania opisujące wygląd komputerów. Komputer z obudową typu desktop to ................................................... Komputer z obudową typu tower to ..................................................... Laptop to ................................................................................ Ćwiczenie 3. Urządzenia podłączone do komputera dzielimy na urządzenia wejściowe i wyjściowe. Wymień je i opisz w kilku słowach ich przeznaczenie. Urządzenia wejściowe: ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... 13 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część I ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Urządzenia wyjściowe: ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 4. Wymień najważniejsze elementy znajdujące się we wnętrzu komputera. 1. ........................................ 5. ........................................ 2. ........................................ 6. ........................................ 3. ........................................ 7. ........................................ 4. ........................................ 8. ........................................ Ćwiczenie 5. Jak prawidłowo włączyć komputer? Omów kolejne czynności. Ćwiczenie 6. Dokończ zdanie. Stan uśpienia komputera to ............................................................. Wymień kolejne czynności potrzebne do przełączenia komputera w stan uśpienia. ........................................................................................... ........................................................................................... 14 Ćwiczenie 7. Jak prawidłowo wyłączyć komputer? Omów kolejne czynności. Ćwiczenie 8. Wymień podobieństwa i różnice w pracy komputera i twórczej działalności człowieka. Podobieństwa: Różnice: • ..................................... • ..................................... • ..................................... • ..................................... • ..................................... • ..................................... Ćwiczenie 9. Rozpoznaj i opisz w kilku słowach urządzenie przedstawione na rysunku 1.2. . 1 ł a i z d z o R ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. Rysunek 1.2. Podaj źródło informacji. ........................................................................................... 1.3. Co powinien wiedzieć każdy użytkownik komputera? Liczba punktów Ćwiczenie 1. Wymień typy plików reprezentowane przez poniższe ikony. ........................................................................................... ........................................................................................... 15 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część I Ćwiczenie 2. Uzupełnij zdania. Plik to zbiór ............................................................................. Katalog (inaczej teczka) zawiera ....................................... , ale może też zawierać inne .......................... , w których znajdują się ....................... i kolejne ................................ . Ćwiczenie 3. Zapisz: • jednostkę, w jakiej podaje się rozmiar pliku: ..................................... • rozmiar pustego katalogu (teczki): ............................................... Ćwiczenie 4. Dokończ zdanie. Sieć komputerowa to ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 5. Opisz, co oznacza i jak przebiega logowanie do sieci komputerowej. ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 6. Wymień możliwości, jakie udostępnia sieć komputerowa. ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... 16 . 1 ł a i z d z o R Ćwiczenie 7. Opisz wybraną postać, która przyczyniła się do rozwoju informatyki na świecie. Zrób krótką notatkę na jej temat. Wklej zdjęcie, jeśli je posiadasz (np. odszukaj w czasopiśmie komputerowym). ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Podaj źródło informacji. ................................................................. Ćwiczenie 8. Wymień źródła wiedzy o informatyce. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... 1.4. Komputer a prawo Liczba punktów Ćwiczenie 1. Wymień typy programów komputerowych, których kopiowanie nie jest kradzieżą. • ..................................... • ..................................... • ..................................... • ..................................... 17 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część I Ćwiczenie 2. Wyjaśnij pojęcia. • Prawo autorskie ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... • Programy freeware ........................................................................................... ........................................................................................... • Programy shareware ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Czy przestrzegasz prawa autorskiego, gdy korzystasz z komputera? Odpowiedź uzasadnij. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 3. Uzupełnij zdanie. Licencja to .............................................................................. ........................................................................................... Ćwiczenie 4. Co oznacza wyrażenie piractwo komputerowe? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... 18 . 1 ł a i z d z o R Ćwiczenie 5. Zapisz tytuł czasopisma dla dzieci zainteresowanych informatyką. Wklej do zeszytu frag- ment tekstu lub rysunek (fotografię) z tego czasopisma i napisz w kilku słowach, czego dowiedziałeś się z tego wycinka. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 6. Wymień poznane rodzaje licencji. ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 19 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część I Ćwiczenie 7. Do czasopism komputerowych dla dzieci często dołączane są płyty CD lub DVD zawierające multimedialne programy edukacyjne. Podaj rodzaj licencji, na jakiej można korzystać z dostarczonego oprogramowania. ........................................................................................... 1.5. Co jeszcze jest ważne w pracy z komputerem? Liczba punktów Ćwiczenie 1. Co to jest wirus komputerowy? ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 2. Dokończ zdanie. Zadaniem programu antywirusowego jest .............................................. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 3. Podaj nazwę programu antywirusowego stosowanego w Twojej szkolnej pracowni. ........................................................................................... Ćwiczenie 4. Co oznacza wyrażenie profilaktyka antywirusowa? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... 20 . 1 ł a i z d z o R Ćwiczenie 5. Wymień kilka zasad profilaktyki antywirusowej. • .................................................................................... • .................................................................................... • .................................................................................... • .................................................................................... Ćwiczenie 6. Wymień kilka możliwych skutków braku ochrony antywirusowej komputera. • ..................................... • ..................................... • ..................................... • ..................................... Ćwiczenie 7. Jak uniknąć zarażenia wirusem komputerów znajdujących się w szkolnej pracowni kom- puterowej, a jak ochronić przed tym komputery domowe? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 8. Znajdź w prasie informacje na temat szkód wyrządzonych na świecie przez wirusy kom- puterowe w ostatnim roku. Sporządź notatkę. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... 21 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część I ........................................................................................... ........................................................................................... Podaj źródło informacji. ................................................................ Ćwiczenie 9. Wymień w punktach kilka zasad regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej w Twojej szkole. • .................................................................................... • .................................................................................... • .................................................................................... • .................................................................................... • .................................................................................... • .................................................................................... • .................................................................................... • .................................................................................... • .................................................................................... Ćwiczenie 10. Który punkt regulaminu szkolnej pracowni komputerowej w Twojej szkole najczęściej nie jest przestrzegany i dlaczego? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 11. Uzasadnij konieczność przestrzegania jednego z punktów regulaminu obowiązującego w szkolnej pracowni komputerowej. Wybierz punkt według Ciebie najważniejszy. ........................................................................................... ........................................................................................... 22 . 1 ł a i z d z o R ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 12. Znajdź w czasopismach komputerowych informacje na temat programów antywirusowych dostępnych na polskim rynku. Wymień kilka z nich. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Podaj źródło informacji. ................................................................. 1.6. Podsumowanie Liczba punktów Ćwiczenie 1. Z tego rozdziału dowiedziałem się: ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... 23 Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Część I ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 2. Czytając rozdział, poznałem: ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... Ćwiczenie 3. Dzięki lekturze rozdziału nauczyłem się: ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... 24 Ćwiczenie 4. Uzupełnij tabelkę, poproś nauczyciela o wpisanie oceny. Temat Liczba punktów do uzyskania Liczba zdobytych punktów Podpis rodzica (opiekuna) . 1 ł a i z d z o R 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Razem punktów: Ocena: Dodatkowe punkty: Łączna liczba uzyskanych punktów: 25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI. Część I
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: