Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00113 005819 22565208 na godz. na dobę w sumie
Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz - ebook/pdf
Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 242
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-516-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji jest pierwszym na rynku kompleksowym omówieniem tematu rad pracowników, który dotyczy praktycznie wszsytkich średnich i dużych pracodawców w Polsce.
Istotną zaletą komentarza jest to, iż powstał on między innymi na podstawie pytań, jakie kierowali internauci - pracodawcy, pracownicy, działacze związkowi oraz członkowie rad pracowników do portalu www.radypracowników.pl. Opracowanie zawiera ponadto wzory dokumentów, przydatnych przy tworzeniu i działalności rady pracowników.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Pod red. W. Muszalskiego KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 5 Du¿e Komentarze Becka J. Wratny KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Becka A. Kopeæ, M. Wojewódka PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Krótkie Komentarze Becka A. M. Œwi¹tkowski KODEKS PRACY. KOMENTARZ, Tom I–II Komentarze Becka PRAWO PRACY Zbiór Przepisów UBEZPIECZENIA SPO£ECZNE Zbiór Przepisów KODEKS PRACY, wyd. 22 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji Komentarz do ustawy Anna Pabisiak Marcin Wojewódka Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 978-83-7483-516-9 Spis treœci S³owo wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wprowadzenie – prawo europejskie oraz stosunek do innych reprezentacji pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) . . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. S³owniczek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Sk³ad rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Powo³anie rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Ustalenia rady z pracodawc¹ . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Koszty dzia³alnoœci rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Ustalanie liczby zatrudnionych. . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Wybory cz³onków rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Prawo wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Komisja wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Kadencja rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Cz³onkostwo w radzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Informowanie pracowników . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Przeprowadzanie konsultacji. . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Powo³anie eksperta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Tajemnica informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Ochrona szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Informacja dla ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Naruszenie przepisów ustawy. . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Samorz¹d za³ogi przedsiêbiorstwa pañstwowego . . Art. 21. Przedsiêbiorstwa mieszane . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. Porty Lotnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 15 17 17 23 27 30 38 48 53 59 63 68 76 82 90 97 101 104 111 117 121 126 126 127 V Spis treœci Art. 23. Zwolnienia grupowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Wy³¹czenie stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Stosowanie ustawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. Przegl¹d stosowania ustawy . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Przepisy zwi¹zkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiaj¹ca ogólne ramowe warunki informo- wania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspól- nocie Europejskiej (tekst polski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Co- uncil of 11 March 2002 establishing a general framework for in- forming and consulting employees in the European Community – Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on employee representation (tekst angielski) . 3. Ustawa o zwi¹zkach zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ustawa o europejskich radach zak³adowych . . . . . . . . . . . . 5. Kodeks pracy – wybrane przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Wzory wybranych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wniosek o zorganizowanie wyborów cz³onków rady (art. 8 ust. 1 ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Regulamin Komisji Wyborczej (art. 10 ust. 2 ustawy) . . . . . . 3. Zwo³anie pierwszego posiedzenia rady (art. 11 ust. 2 ustawy) . . 4. Pismo przewodnie do przekazywanych informacji (art. 13 127 128 133 137 139 141 143 145 156 166 186 204 211 213 214 217 ust. 1 ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 5. Pismo przewodnie do przekazywanych informacji (art. 13 ust. 1 w zwi¹zku z art. 16 ust. 1 ustawy) . . . . . . . . . . . . . . 219 6. Odmowa przekazania ¿¹danych informacji Radzie Pracowni- ków (art. 16 ust. 2 ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Informacja dla ministra w³aœciwego ds. pracy (art. 18 ustawy) . . 220 221 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 VI S³owo wstêpne S³owo wstêpne Ustawa z dnia 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadza- niu z nimi konsultacji wprowadza do polskiego systemu prawnego now¹ in- stytucjê zbiorowego prawa pracy w postaci rad pracowników. Z za³o¿enia ustawodawcy, rady pracowników powinny zaistnieæ praktycznie we wszyst- kich zak³adach pracy, zatrudniaj¹cych co najmniej 50 pracowników. Celem wprowadzenia tego gremium jest przede wszystkim realizacja za³o¿eñ eu- ropejskiej dyrektywy, maj¹cej na celu zapewnienie wspó³uczestnictwa pra- cowników w zarz¹dzaniu zak³adem pracy. Idea partycypacji pracowniczej jest jedn¹ z istotnych kwestii, tak pierwotnego, jak te¿ wtórnego prawa euro- pejskiego. Wprowadzone ustaw¹ rady pracowników s¹ w³aœnie przejawem praktycznej realizacji idei partycypacji pracowniczej na szczeblu krajowym. Polska ustawa, stanowi¹c implementacjê dyrektywy europejskiej, nie jest wolna od niejasnoœci, luk czy czasami pozostaj¹cych ze sob¹ w sprzecz- noœci postanowieñ. Jednak¿e, mimo to, bêdzie mia³a w wielu zak³adach pracy du¿y wp³yw na jakoœciow¹ zmianê relacji pracodawca–pracownicy. Polski ustawodawca przyj¹³ rozwi¹zania modelu wêgierskiego, zgodnie z którym w zak³adach pracy, gdzie funkcjonuj¹ zwi¹zki zawodowe, dopuœci³ wspó³ist- nienie rad pracowników oraz organizacji zwi¹zkowych. Zdecydowa³ siê jednak w du¿ej mierze na faktyczne podporz¹dkowanie rad organizacjom zwi¹zkowym. Natomiast ustawa mo¿e wprowadziæ now¹ jakoœæ w wielu polskich firmach, gdzie zwi¹zki zawodowe nie funkcjonuj¹, po raz pierw- szy bowiem na pracodawcê na³o¿ono obowi¹zek prawny sta³ego informo- wania przedstawicieli pracowników, a tak¿e po raz pierwszy wprowadzono na tak szerok¹ skalê ochronê trwa³oœci stosunku pracy pracowników. Celem niniejszego komentarza jest przede wszystkim dostarczenie pra- codawcom, pracownikom, zwi¹zkom zawodowym oraz cz³onkom rad pra- cowników informacji koniecznych do zapewnienia prawid³owego tworze- nia i funkcjonowania rad pracowników. Powy¿szemu celowi s³u¿y tak¿e zamieszczenie przyk³adowych wzorów dokumentów, które mog¹ byæ przy- datne na ró¿nych etapach dzia³ania rad. Z uwagi na stosunkowo niewielk¹ jeszcze liczbê publikacji na temat ko- mentowanej ustawy oraz brak orzecznictwa s¹dów w tym zakresie, treœæ ko- mentarza zosta³a oparta na praktycznych doœwiadczeniach autorów, radców prawnych praktyków, w zakresie tworzenia i funkcjonowania rad pracowni- ków w pierwszym pó³roczu po wejœciu w ¿ycie ustawy. Problemy omawia- ne w niniejszym opracowaniu w du¿ej czêœci pochodz¹ z sytuacji faktycz- VII S³owo wstêpne nych, z którymi zetknêli siê autorzy komentarza oraz z pytañ internautów korzystaj¹cych ze strony internetowej www.radypracowników.pl. Pragniemy wyraziæ nadziejê, i¿ zawartoœæ komentarza spe³ni Pañstwa oczekiwania przybli¿aj¹c tematykê tworzenia oraz funkcjonowania insty- tucji informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz u³atwi rozwi¹zywanie problemów prawnych zwi¹zanych z radami pracow- ników. Autorzy VIII Wykaz skrótów 1. (cid:1)ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów Dyrektywa ................ Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.3.2002 r. ustanawiaj¹ca ogólne warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pra- cownikami we Wspólnocie Europejskiej EuroRZU .................. ustawa z 5.4.2002 r. o europejskich radach zak³ado- wych (Dz.U. Nr 62, poz. 556 ze zm.) IiKPracU ................... ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550) Konstytucja RP ......... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP ............................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA .......................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- KSH .......................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KW ........................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz.U. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Nr 12, poz. 114 ze zm.) PPU ........................... ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiêbiorstwach pañstwo- wych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) SamZPPU ................. ustawa z 25.9.1981 r. o samorz¹dzie za³ogi przedsiê- biorstwa pañstwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) ZwZawU ................... ustawa z 23.5.1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Inne skróty art. ............................. artyku³ MPiPS ....................... Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej IX Wykaz skrótów ODDK ....................... Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr pkt ............................. punkt RM ............................ Rada Ministrów SN ............................. S¹d Najwy¿szy tj. ............................... to jest t.j. .............................. tekst jednolity TK ............................. Trybuna³ Konstytucyjny TKSG ........................ Trójstronna Komisja do Spraw Spo³eczno-Gospo- darczych ust. ............................ ustêp w zw. ......................... w zwi¹zku ze zm. ........................ ze zmianami zob. ........................... zobacz X Wprowadzenie – prawo europejskie oraz stosunek do innych reprezentacji pracowników 1. Prawo pracowników do informacji i konsultacji Wprowadzenie – prawo europejskie... Wprowadzenie – prawo europejskie... Ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji wdra¿a do polskiego porz¹dku prawnego regulacje Dy- rektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.3.2002 r., usta- nawiaj¹cej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania kon- sultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. Dyrektywa zosta³a opublikowana w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej L2002/80/29. Powy¿sza Dyrektywa stanowi rozwiniêcie uznanego ju¿ wczeœniej na grun- cie prawa europejskiego, prawa pracowników do otrzymywania informacji i prowadzenia konsultacji w ramach zak³adu pracy. Prawo pracowników do zasiêgania informacji, konsultowania oraz uczestnictwa zosta³o zapisane ju¿ we Wspólnotowej Karcie Podstawowych Praw Socjalnych Pracowni- ków z 1989 r. Dokument ten zosta³ tak¿e powo³any w punkcie 2 Preambu³y Dyrektywy. Zgodnie z art. 17 powy¿szego dokumentu nale¿y rozszerzyæ for- my informacji, konsultacji oraz partycypacji pracowniczej wed³ug odpo- wiednich zasad, uwzglêdniaj¹cych praktykê poszczególnych pañstw cz³on- kowskich1. Prawo pracowników do informowania i konsultacji zosta³o równie¿ potwierdzone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Artyku³ 27 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej stwierdza, ¿e pra- cownikom lub ich przedstawicielom nale¿y zapewniæ, na w³aœciwych szcze- blach, informacje i konsultacje we w³aœciwym czasie, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w prawie wspólnotowym oraz ustawach i prak- tyce krajowej. Wspieranie dialogu spo³ecznego pomiêdzy przedstawicielami praco- dawców i pracowników jest szczególnym celem Wspólnoty i Pañstw Cz³onkowskich. Zgodnie z art. 136 Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, powo³anym w Preambule Dyrektywy, Wspólnota i Pañstwa Cz³onkowskie maj¹ na celu promowanie zatrudnienia, poprawê warunków ¿ycia i pracy tak, aby umo¿liwiæ ich wyrównanie z jednoczesnym zachowa- niem postêpu, odpowiedni¹ ochronê socjaln¹, dialog miêdzy partnerami spo³ecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalaj¹cy podnosiæ i utrzymaæ 1 L. Florek, Europejskie Prawo Pracy, Warszawa 2005, s. 213. XI Wprowadzenie – prawo europejskie... poziom zatrudnienia oraz przeciwdzia³anie wy³¹czeniu. Przes³aniem ide- owym Dyrektywy jest utrwalone w krajach europejskich przekonanie, ¿e pracownikom przys³uguje prawo wypowiadania siê w sprawach zak³adu pracy, a wiêc prawo do wp³ywania na rozstrzygniêcia dotycz¹ce ich warsz- tatu pracy1. 2. Postanowienia Dyrektywy Dyrektywa najpe³niej reguluje materiê zwi¹zan¹ z prawem pracowni- ków do informowania i konsultowania. Jej g³ównym celem jest uchwalenie ogólnych ram ustanawiaj¹cych minimalne wymagania w zakresie prawa do informacji i konsultacji z pracownikami w przedsiêbiorstwach i zak³adach we Wspólnocie. Powodem tego jest fakt, i¿ istniej¹ce wczeœniej regulacje prawne na szczeblu krajowym i wspólnotowym nie zawsze zapobiega³y po- dejmowaniu przez pracodawców wa¿nych decyzji dotycz¹cych zak³adu pracy i pracowników bez wczeœniejszego powiadomienia pracowników. Dyrektywa d¹¿y do realizacji innych celów wskazanych w Preambule, w tym wspierania dialogu spo³ecznego pomiêdzy przedstawicielami praco- dawców i pracowników (pkt 1 Preambu³y). Zgodnie z pkt 9 Preambu³y in- formowanie i przeprowadzanie konsultacji w odpowiednim czasie jest wa- runkiem wstêpnym powodzenia restrukturyzacji i przystosowania przedsiê- biorstw do nowych warunków stworzonych przez globalizacjê gospodarki, szczególnie w zwi¹zku z rozwojem nowych form organizacji pracy. Wcze- œniej istniej¹ce ramy prawne nie zapewnia³y realizacji powy¿szych celów w stopniu wystarczaj¹cym. Ustalenie zasad i procedur dotycz¹cych przeka- zywania informacji, ma na celu zapewnienie pracownikom mo¿liwoœci do- stosowania siê do rozwoju zatrudnienia w ich zak³adzie pracy oraz podjêcie decyzji o dostosowaniu ich kwalifikacji do wymagañ danego pracodawcy oraz ogólnej sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Dyrektywy, jej zapisy znajduj¹ zastosowanie do: a) przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych co najmniej 50 pracowników w którym- kolwiek Pañstwie Cz³onkowskim; b) zak³adów zatrudniaj¹cych co naj- mniej 20 pracowników w którymkolwiek Pañstwie Cz³onkowskim. W ro- zumieniu Dyrektywy przedsiêbiorstwem jest przedsiêbiorstwo publiczne lub prywatne, prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bez wzglêdu na to, czy jego celem jest osi¹ganie zysku czy nie, i którego siedziba znajduje siê na te- rytorium Pañstw Cz³onkowskich (art. 2 pkt a) Dyrektywy). Natomiast pod pojêciem „zak³ad” nale¿y rozumieæ jednostkê organizacyjn¹ przedsiêbior- 1 J. Wratny, Prawo pracowników do informacji i konsultacji w sprawach gospodarczych przedsiêbiorstwa, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Nr 6/2006, s. 27. XII Wprowadzenie – prawo europejskie... stwa, zdefiniowan¹ zgodnie z krajowym prawem i praktyk¹, której siedziba znajduje siê na terytorium Pañstwa Cz³onkowskiego, prowadz¹c¹ dzia³al- noœæ gospodarcz¹ w sposób nieprzerwany, maj¹c do dyspozycji zasoby ludzkie i materialne (art. 2 pkt b) Dyrektywy). Powy¿sze definicje powodo- wa³y trudnoœci podczas prac nad implementacj¹ Dyrektywy na grunt prawa polskiego, gdy¿ zarówno pojêcie „przedsiêbiorstwo”, jak i pojêcie „zak³ad” nie maj¹ swoich wyraŸnych odpowiedników w polskim prawie pracy. Defi- nicja przedsiêbiorstwa zawarta w art. 551 KC1 jest nieadekwatna do pojêcia przedsiêbiorstwa wynikaj¹cego z dyrektywy, zaœ wspólnotowe pojêcie „zak³adu” tak¿e nie ma swojego odpowiednika w prawie polskim2. Zgodnie z Dyrektyw¹ informowanie i przeprowadzanie konsultacji obej- muje: 1) 2) 3) informowanie na temat ostatniego i prawdopodobnego rozwoju dzia³al- noœci przedsiêbiorstwa lub zak³adu oraz ich sytuacji ekonomicznej; informowanie i przeprowadzanie konsultacji na temat sytuacji, struktu- ry i prawdopodobnego rozwoju zatrudnienia w przedsiêbiorstwie lub zak³adzie oraz przewidywanych œrodków, w szczególnoœci, w przypad- ku gdy istnieje zagro¿enie zatrudnienia; informowanie i przeprowadzanie konsultacji w sprawie decyzji, które prawdopodobnie bêd¹ prowadzi³y do istotnych zmian w organizacji pracy lub w stosunkach umownych. Natomiast konsultacja ma miejsce: 1) o ile zapewnione zostanie, ¿e czas, metoda i jej przedmiot s¹ w³aœciwe; 2) na odpowiednim poziomie kierowniczym i przedstawicielskim, w zale¿- noœci od przedmiotu dyskusji; 1 Artyku³ 551 Przedsiêbiorstwo jest zorganizowanym zespo³em sk³adników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Obejmuje ono w szczególnoœci: 1) oznaczenie indywidualizuj¹ce przedsiêbiorstwo lub jego wyodrêbnione czêœci (nazwa przed- siêbiorstwa); 2) w³asnoœæ nieruchomoœci lub ruchomoœci, w tym urz¹dzeñ, materia³ów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomoœci lub ruchomoœci; 3) prawa wynikaj¹ce z umów najmu i dzier¿awy nieruchomoœci lub ruchomoœci oraz prawa do korzystania z nieruchomoœci lub ruchomoœci wynikaj¹ce z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelnoœci, prawa z papierów wartoœciowych i œrodki pieniê¿ne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa w³asnoœci przemys³owej; 7) maj¹tkowe prawa autorskie i maj¹tkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiêbiorstwa; 9) ksiêgi i dokumenty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. 2 J. Wratny, Prawo pracowników do informacji i konsultacji w sprawach gospodarczych przedsiêbiorstwa, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Nr 6/2006, s. 28. XIII Wprowadzenie – prawo europejskie... 3) na podstawie informacji dostarczonej przez pracodawcê oraz opinii, do której sformu³owania uprawnieni s¹ przedstawiciele pracowników; 4) w taki sposób, by umo¿liwiæ przedstawicielom pracowników spotkanie z pracodawc¹ i uzyskanie odpowiedzi oraz uzasadnienia tej odpowiedzi odnoœnie do jakiejkolwiek opinii, któr¹ mog¹ przedstawiæ przedstawi- ciele pracowników; 5) w celu osi¹gniêcia porozumienia w sprawie decyzji pozostaj¹cych w za- kresie kompetencji pracodawcy. Natomiast w celu zapewnienia stosowania jej zapisów w praktyce Dy- rektywa zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie do: 1) zapewnienia przedstawicielom pracowników ochrony i gwarancji umo¿- liwiaj¹cych im w³aœciwe wykonywanie powierzonych obowi¹zków; 2) wprowadzenia stosownych œrodków, w tym odpowiednich procedur s¹dowych lub administracyjnych, jak równie¿ wprowadzenia sankcji za naruszenie jej postanowieñ; 3) zapewnienia pracodawcom mo¿liwoœci nieprzekazywania informacji lub nieprzeprowadzania konsultacji, jeœli charakter takiej informacji lub konsultacji jest taki, ¿e zgodnie z obiektywnymi kryteriami, wy- rz¹dzi³by powa¿n¹ szkodê w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa lub zak³adu lub pogorszy³by ich sytuacjê. Postanowienie Dyrektywy nale¿a³o implementowaæ do prawodawstwa pañstw cz³onkowskich najpóŸniej do 23.3.2005 r. Polska dokona³a transpo- zycji ponad rok póŸniej – IiKPracU zosta³a uchwalona 7.4.2006 r., a wesz³a w ¿ycie 25.5.2006 r. Nale¿y wspomnieæ, ¿e zgodnie z art. 12 Dyrektywy do 23.3.2007 r. Ko- misja Europejska, po konsultacji z pañstwami cz³onkowskimi oraz przed- stawicielami pracodawców i pracowników na szczeblu wspólnotowym, do- kona przegl¹du stosowania Dyrektywy w celu przed³o¿enia propozycji koniecznych zmian. Ponadto, zgodnie z art. 9 postanowienia Dyrektywy nie naruszaj¹ szczególnych procedur informowania i przeprowadzania konsul- tacji okreœlonych w: 1) Dyrektywie 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbli¿ania ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do zwolnieñ grupowych; 2) Dyrektywie 2001/23/WE z 12.3.2001 r. w sprawie zbli¿ania ustawo- dawstw Pañstw Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do ochrony praw pra- cowniczych w przypadku przejêcia przedsiêbiorstw, zak³adów lub czê- œci przedsiêbiorstw lub zak³adów; 3) Dyrektywie 94/45/WE z 22.9.1994 r. w sprawie ustanowienia Europej- skiej Rady Zak³adowej lub trybu informowania i konsultowania pra- cowników w przedsiêbiorstwach lub w grupach przedsiêbiorstw o za- siêgu wspólnotowym; XIV Wprowadzenie – prawo europejskie... 4) Dyrektywie 97/74/WE z 15.12.1997 r. rozszerzaj¹cej na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej Dyrektywê 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zak³adowej lub trybu infor- mowania i konsultowania pracowników w przedsiêbiorstwach lub w gru- pach przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym; 5) praw do informacji, konsultacji i uczestnictwa wynikaj¹cych z przepi- sów krajowych1. 3. Rada pracowników a inne reprezentacje pracowników Szereg przepisów obowi¹zuj¹cych w Polsce przewiduje obowi¹zek two- rzenia reprezentacji pracowników dla szczególnych celów. Nazwy tych cia³ s¹ zbli¿one do siebie, jednak s¹ one tworzone na ró¿nych podstawach praw- nych, posiadaj¹ ró¿ne kompetencje. W celu unikniêcia nieporozumieñ nazw tych cia³ nie nale¿y stosowaæ zamiennie. 1) Rady pracownicze Rada pracownicza stanowi organ przedsiêbiorstwa pañstwowego zgodnie z art. 30 PPU. Natomiast kompetencje rady pracowniczej okre- œlone s¹ w SamZPPU. S¹ one stosunkowo szerokie, a nale¿¹ do nich w szczególnoœci: a) uchwalenie oraz zmiana planu rocznego przedsiêbiorstwa, b) przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu, c) podejmowanie uchwa³ w sprawie ³¹czenia i podzia³u przedsiê- biorstw. Zgodnie z art. 25 ust. 1 IiKPracU rada pracownicza przedsiêbiorstwa ma prawo wyra¿ania opinii we wszystkich sprawach dotycz¹cych przedsiêbiorstwa oraz jego kierownictwa. Ustawa o informowaniu pra- cowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji wyraŸnie wskazuje w art. 25 ust. 2, ¿e rada pracownicza przedsiêbiorstwa ma prawo do uzy- skiwania informacji i przeprowadzania konsultacji zgodnie z przepisa- mi IiKPracU. Z tego te¿ wzglêdu, przepisów IiKPracU co do zasady nie stosuje siê do przedsiêbiorstw pañstwowych. 2) Europejskie Rady Zak³adowe Europejskie rady zak³adowe tworzone s¹ w oparciu o przepisy ustawy EuroRZU. Powy¿sza ustawa okreœla zasady tworzenia i funkcjonowa- nia europejskich rad zak³adowych oraz sposoby informowania pracow- ników i konsultacji z pracownikami w przedsiêbiorstwach i grupach przedsiêbiorstw, których dzia³alnoœæ ma zasiêg wspólnotowy, w celu 1 Przyk³adem takiego przepisu w Polsce jest ustawa z 5.4.2002 r. o europejskich radach zak³adowych (Dz.U. Nr 62, poz. 556 ze zm.). XV Wprowadzenie – prawo europejskie... realizacji prawa pracowników do informacji i konsultacji. Nale¿y pod- kreœliæ, ¿e ustawa nie narusza uprawnieñ do informacji i konsultacji okreœlonych w przepisach odrêbnych. Ustawa o europejskich radach zak³adowych znajduje zastosowanie do: a) przedsiêbiorstw i grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny ma siedzibê w Polsce, b) przedsiêbiorstw i grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma siedziby w pañstwie cz³onkow- skim, je¿eli zarz¹d ten wyznaczy³ swojego przedstawiciela z sie- dzib¹ w Polsce, c) przedsiêbiorstw i grup przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnotowym, których zarz¹d centralny nie ma siedziby w pañstwie cz³onkow- skim i nie wyznaczy³ przedstawiciela w pañstwie cz³onkowskim, je¿eli w Polsce znajduje siê zak³ad pracy wchodz¹cy w sk³ad takie- go przedsiêbiorstwa lub przedsiêbiorstwo wchodz¹ce w sk³ad takiej grupy, w których zatrudnia siê najwiêksz¹ liczbê pracowników za- trudnionych w pañstwach cz³onkowskich w danym przedsiêbior- stwie lub grupie przedsiêbiorstw. 3) Zwi¹zki zawodowe 4) Rada pracowników jest cia³em odrêbnym od zwi¹zków zawodowych. Posiada ona w³asn¹ wewnêtrzn¹ strukturê organizacyjn¹ i odrêbne kompetencje. U pracodawcy, u którego dzia³a jedna lub wiêcej organi- zacji zawodowych s¹ one uprawnione do tworzenia rady pracowników. Koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem takiej rady ponosz¹ organizacje zwi¹zkowe. Cz³onkowie rad pracowników korzystaj¹ z ochrony trwa- ³oœci stosunku pracy podobnej do ochrony przewidzianej dla dzia³aczy zwi¹zkowych. Inne reprezentacje Przepisy prawa, w tym prawa pracy, przewiduj¹ tak¿e szereg innych cia³ lub gremiów przedstawicielskich. W szczególnoœci ma to miejsce w tych zak³adach pracy, gdzie nie dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe. Przyk³a- dowo s¹ to reprezentacje pracowników dla zawarcia umowy zak³adowej w ramach pracowniczego programu emerytalnego, cz³onkowie komisji socjalnych i bhp, czy te¿ przedstawiciele pracowników w przypadku koniecznoœci zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pra- cy czy przeprowadzenia procedury zwolnieñ grupowych. Nale¿y pod- kreœliæ, i¿ rada pracowników nie posiada kompetencji powy¿szych gre- miów. XVI A. Tekst ustawy Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji1 z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu... A. Tekst ustawy Art. 1. [Zakres przedmiotowy] 1. Ustawa okreœla warunki informowa- nia pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wybo- ru rady pracowników. 2. Przepisy ustawy stosuje siê do pracodawców wykonuj¹cych dzia³al- noœæ gospodarcz¹ zatrudniaj¹cych co najmniej 50 pracowników. 3. Przepisów ustawy dotycz¹cych zasad wyboru rady pracowników i ochrony jej cz³onków nie stosuje siê do: 1) przedsiêbiorstw pañstwowych, w których tworzony jest samorz¹d za- ³ogi przedsiêbiorstwa; 2) przedsiêbiorstw mieszanych zatrudniaj¹cych co najmniej 50 pracowni- ków; 3) pañstwowych instytucji filmowych. 4. W podmiotach, o których mowa w ust. 3, prawo do uzyskiwania infor- macji i przeprowadzania konsultacji przys³uguje radzie pracowniczej. Art. 2. [S³owniczek] U¿yte w ustawie okreœlenia oznaczaj¹: 1) organizacja zwi¹zkowa – zak³adow¹ lub miêdzyzak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ – reprezentatywn¹ w rozumieniu art. 24125a § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.); przepisy art. 24125a § 3–5 stosuje siê odpowiednio; 2) informowanie – przekazywanie radzie pracowników danych w spra- wach dotycz¹cych pracodawcy umo¿liwiaj¹cych zapoznanie siê ze spraw¹; 3) przeprowadzanie konsultacji – wymianê pogl¹dów oraz podjêcie dialo- gu miêdzy pracodawc¹ a rad¹ pracowników. 1 Przepisy ustawy wdra¿aj¹ postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z 11.3.2002 r. ustanawiaj¹cej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowa- dzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. WE L 80 z 23.3.2002 r.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, s. 219). 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: