Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 003645 20995187 na godz. na dobę w sumie
Inne podatki 2017 - ebook/pdf
Inne podatki 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789518 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Publikacja zawiera ujednolicone teksty (stan prawny marzec 2017 r.):

• ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

• ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

• ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

• ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

• ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

• ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

• ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych

Dodatkowo publikacja zawiera

• Zasady stosowania ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych – interpretacja ogólna MF

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

USTAWA O PCC art. 1 5 USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 223; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948)1 Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. [Czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu]2 1.Podatkowipodlegają: 1) następująceczynnościcywilnoprawne:  a)umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy         iprawmajątkowych, b)umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonychtylkocodogatunku, c)(uchylona) d)umowydarowizny–wczęścidotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów iciężarówalbozobowiązańdarczyńcy, e)umowydożywocia, f) umowyodziałspadkuorazumowyoznie- sienie współwłasności – w części doty- czącejspłatlubdopłat, g)(uchylona) h)ustanowieniehipoteki, i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,   2) 3) 1) j) umowydepozytunieprawidłowego, k)umowyspółki; zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodująonepodwyższeniepodstawyopo- datkowania podatkiem od czynności cywil- noprawnych,zzastrzeżeniemust.3pkt4; orzeczeniasądów,wtymrównieżpolubow- nych,orazugody,jeżeliwywołująonetakie sameskutkiprawne,jakczynnościcywilno- prawnewymienionewpkt1lub2. 2.Przepisyustawyo: umowiespółkiijejzmianie–stosujesięod- powiedniodoaktówzałożycielskichspółek, statutówspółekiichzmiany; 2) czynnościach cywilnoprawnych – stosuje sięodpowiedniodoprzedmiotówopodat- kowaniaokreślonychwust.1pkt2i3;  3) umowie o dziale spadku oraz umowie ozniesieniuwspółwłasności–stosujesię odpowiedniodo: a)nabycia własności rzeczy wspólnej lub wspólnego prawa majątkowego albo ich części przez niektórych dotych- czasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność–wczęścispłatlubdo- płat, b) odpłatnego wyodrębnienia własności lo- kali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli. 3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowyuważasię: 1) przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkęudzielonąspółceprzezwspólni- ka,dopłatyorazoddanieprzezwspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnegoużywania; 2) przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środkówspółkiorazdopłaty; 3) przekształcenielubłączeniespółek,jeże- li ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółkiosobowejlubpodwyższeniekapita- łuzakładowegospółkikapitałowej; 4) przeniesienienaterytoriumRzeczypospo- litej Polskiej z terytorium państwa niebę- dącegopaństwemczłonkowskim: a)rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,  1 W ujednoliconym tekście uwzględniono wszystkie obowiązujące zmiany. W treści ustawy pogrubioną czcionką wyróżnionozmianywprowadzonezdniem1marca2017r.ustawąz16listopada2016r.–Przepisywprowadzające ustawęoKrajowejAdministracjiSkarbowej(Dz.U.poz.1948;ost.zm.Dz.U.z2017r.poz.379). 2 Hasławklamrachpochodząodredakcji.  KODEKSksięgowego IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inne podatki 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: