Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00331 004898 20219573 na godz. na dobę w sumie
Innowacje i konkurencyjność - ebook/pdf
Innowacje i konkurencyjność - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2977-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce autor omawia wybrane aspekty procesów innowacji, traktowanych jako wynik współpracy służb ekonomicznych, marketingowych i technicznych, a same innowacje postrzega jako podstawowy instrument zapewniający przedsiębiorstwom i gospodarce uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Proponuje też nowe podejście do analizy mechanizmów innowacji i postuluje potrzebę zastosowania nowych zasad modelowania procesów innowacyjnych.

Książka przeznaczona dla teoretyków i praktyków ekonomii, kadry dydaktycznej wyższych uczelni, przedstawicieli nauk technicznych oraz studentów ekonomii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OD AUTORA innowacji w przedsie˛biorstwach i gospodarce. Ksia˛z˙ka zawiera prezentacje˛, omo´wienie znaczenia i szczego´łowe rozwinie˛cie Innowacyjnos´c´ problematyki przedsie˛biorstw i gospodarki nie jest traktowana jako cel działan´ zarza˛do´w firm i programo´w rza˛dowych, ale jako narze˛dzie kształtowania potencjału konkuren- cyjnos´ci podmioto´w gospodaruja˛cych. Podstawowym celem ksia˛z˙ki jest wykaza- nie, iz˙ innowacje produktowe, procesowe i organizacyjno-funkcjonalne stanowia˛ gło´wny instrument uzyskiwania przez przedsie˛biorstwa, gałe˛zie działalnos´ci gospodarczej, regiony i pan´stwa wysokiego i trwałego poziomu konkurencyjno- s´ci. Sama konkurencyjnos´c´ tez˙ nie jest postrzegana jako ostateczny cel pod- mioto´w, lecz, z jednej strony, jako s´rodek do umacniania pozycji w udziale w rynku, przywo´dztwie, rentownos´ci przedsie˛biorstw, a z drugiej – w wymiarze makroekonomicznym – do podnoszenia poziomu z˙ycia obywateli, zwie˛kszenia konsumpcji, lepszego zagospodarowania geograficznej przestrzeni pan´stw i ich ugrupowan´. Adresatami ksia˛z˙ki sa˛ ekonomis´ci teoretycy i praktycy. Teoretycy ekonomii moga˛ dojrzec´ w tres´ci ksia˛z˙ki pewne nowe aspekty proceso´w innowacji (z´ro´dła, dynamika, wpływ na instrumenty konkurowania i nos´niki konkurencyjnos´ci) lub znalez´c´ inspiracje˛ do poszukiwania nowych metod budowy modeli. Ekonomis´ci pełnia˛cy funkcje zarza˛dcze i eksperckie w przedsie˛biorstwach, firmach konsultin- gowych, organach doradczych rza˛du, be˛da˛ mogli z wie˛ksza˛ swoboda˛ poruszac´ sie˛ po złoz˙onej problematyce innowacyjnos´ci firm i konkurencyjnos´ci gospodarek. Ksia˛z˙ka jest adresowana ro´wniez˙ do kadry dydaktycznej wyz˙szych uczelni, przekazuja˛cej wiedze˛ w dziedzinie formułowania strategii, doniosłos´ci problematyki innowacyjnej, narze˛dzi konkurencji i zarza˛dzania operacyjnego. Odre˛bna˛, ale waz˙na˛ grupe˛ adresato´w stanowia˛ przedstawiciele nauk technicz- nych. Rozwijanie teorii projektowania w kierunku dyktowanym potrzeba˛ zapew- nienia konkurencyjnos´ci proponowanych rozwia˛zan´ (produkty, metody wytwarzania i kosztowe implikacje projekto´w technicznych) ma znaczenie nie tylko w obszarze samej innowacyjnos´ci, ale takz˙e w s´wietle wdroz˙en´ paradygmatu gospodarki opartej na wiedzy. Problem ten w ro´wnej mierze dotyczy teorii projektowania, opracowania nowych monografii, jak i zorganizowania takiego procesu dydaktycz- nego, w kto´rym umieje˛tnos´c´ wspo´łpracy absolwento´w uczelni technicznych ze 8 Od autora słuz˙bami ekonomicznymi przedsie˛biorstw be˛dzie sprzyjac´ rozwojowi i komerc- jalizacji odkryc´, wynalazko´w i pomysło´w racjonalizatorskich. O ile procesy innowacyjne stały sie˛ przedmiotem uwagi i intensywnych badan´ ekonomisto´w juz˙ na przełomie lat szes´c´dziesia˛tych i siedemdziesia˛tych ubiegłego wieku, o tyle zagadnienie konkurencyjnos´ci przedsie˛biorstw i gospodarek dopiero zaczyna sie˛ cieszyc´ zainteresowaniem teoretyko´w jako obszar wymagaja˛cy badan´ empirycznych i dociekan´ metodologicznych. Badania nad konkurencyjnos´cia˛ gospodarek, regiono´w i branz˙ zostały zainicjowane przez Michaela E. Portera na gruncie zainteresowania przesłankami, i wynikami wykorzystania przewag konkurencyjnych. Wyniki wysiłko´w badaczy problematyki innowacyjnos´ci i konkurencyjnos´ci nie zostały niestety inkorporowane przez ekonomisto´w gło´wnego nurtu rozwoju teorii ekonomii, w modelach konkurencji zas´ w dalszym cia˛gu stosowany jest gło´wnie mechanizm cenowy. instrumentami, przejawami Neowalrasowska teoria ro´wnowagi ogo´lnej, uzyskuja˛c status teorii fundamen- talnej, na podstawie kto´rej nalez˙y budowac´ wszelkie inne teorie ekonomiczne, doprowadziła do tego, z˙e egzogeniczne lub quasi-endogeniczne modele wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie poste˛pu technicznego, stały sie˛ podstawa˛ badan´ proceso´w innowacyjnych. Postawa ta doprowadziła do nadmiernej eksploatacji funkcji produkcji Cobba- -Douglasa i, jakz˙e cze˛sto, do jałowych pro´b wykazania skutko´w wpływu oryginalnej, ale zawsze indywidualnej innowacji na cała˛ gospodarke˛. Pro´by te moz˙na zilustrowac´ metafora˛ badania składu chemicznego wo´d jeziora. Skutki wlania nawet bardzo silnego zwia˛zku chemicznego do jeziora przy brzegu nie powinny byc´ oceniane na podstawie analizy zawartos´ci pro´bek wody pobranych na s´rodku jeziora w tym samym momencie. Wprowadzenie innowacji na rynek lub do sposobo´w funkcjonowania instytucji pan´stwa jest wynikiem podje˛cia ryzyka przez indywidualnego innowatora – dyfuzja i rozprzestrzenianie sie˛ innowacji jest z kolei rezultatem metabolizmu gospodarki i reakcji innych podmioto´w. Proces przystosowania sie˛ innych podmioto´w do wprowadzanej innowacji trwa w czasie. Zanim skutki innowacji odczuje cała gospodarka, upłynie okres przestawiania sie˛ przedsie˛biorstw. Dynamiki tej nie sa˛ w stanie uchwycic´ funkcje produkcji. innowacji do sposobo´w wykazania jej W instrumentarium nauk ekonomicznych brak jest metodologii przejs´cia od implikacji w skali gałe˛zi oryginalnej gospodarki zaopatruja˛cych przedsie˛biorstwa w maszyny i urza˛dzenia (innowacje procesowe) lub w surowce, materiały i elementy montaz˙owe (innowacje produkto- we), a takz˙e w skali całej gospodarki (zmiany w zapotrzebowaniu na proces, na nowe kwalifikacje pracowniko´w i towarzysza˛cy tym zjawiskom spadek zatrudnienia w gałe˛ziach o przestarzałych produktach czy technologiach). Na tym tle formułowana jest teza o nieadekwatnos´ci teorii konkurencji oraz teoretycznych rozwaz˙an´ ekonomisto´w nad innowacjami ich wpływem na konkurencyjnos´c´ w stosunku do wyzwan´, przed jakimi stoja˛ przedsie˛biorstwa i Od autora 9 i formułowania zasad polityki i gospodarka narodowa. Wyzwania te sa˛ pochodna˛ proceso´w globalizacji i integracji gospodarki s´wiatowej, ale dotykaja˛ zarza˛do´w przedsie˛biorstw, doradco´w rza˛dowych i polityko´w gospodarczych. O ile wynikaja˛ce z obecnego stanu wiedzy podejs´cia do formułowania strategii przedsie˛biorstw nie stwarzaja˛ wie˛kszych problemo´w, o tyle programy działan´ instytucji pan´stwa zmierzaja˛ce do podnoszenia konkuren- innowacyjnej, nie maja˛ce wsparcia cyjnos´ci teoretycznego, nie przynosza˛ potrzebnych efekto´w. Przykłady ilustruja˛ce ten stan rzeczy moz˙na mnoz˙yc´, ale wystarczy podac´ tylko niepowodzenie celo´w deklaracji lizbon´skiej – innowacyjnos´c´ i konkurencyjnos´c´ krajo´w Unii Europejskiej cia˛gle pozostaje w tyle za gospodarka˛ USA. Na gruncie polskich dos´wiadczen´ moz˙na wymienic´ konstatacje zawarte w artykule Andrzeja H. Jasin´skiego pod wymownym tytułem Czy polityka innowacyjna ma wpływ na innowacje? Odpowiedz´ brzmi jednoznacznie: obecnie realizowana polityka innowacyjna nie ma wpływu na innowacyjnos´c´ i tempo przenikania innowacji do gospodarki. Nie moz˙e byc´ tu pocieszeniem, z˙e innowacyjnos´c´ gospodarek innych krajo´w Europy ro´wniez˙ pozostawia wiele do z˙yczenia. Jednym z powodo´w tego stanu rzeczy jest brak adekwatnych modeli i dobrej teorii. Wyniki analizy problematyki innowacji i konkurencyjnos´ci podmioto´w gos- podarczych umoz˙liwiły sformułowanie tezy, iz˙ konieczne jest wprowadzenie do programo´w studio´w ekonomicznych elemento´w nauki o projektowaniu struktur i zasad funkcjonowania instytucji pan´stwowych i społecznych. Wiedza ta wpłynie na ulepszenie przebiegu proceso´w innowacyjnych w gospodarce. Nie bez znaczenia jest fakt, iz˙ dzie˛ki temu nowemu elementowi wiedzy, ekonomis´ci be˛da˛ mogli lepiej porozumiewac´ sie˛ z inz˙ynierami i two´rcami pomysło´w innowacyjnych. Ksia˛z˙ka składa sie˛ z pie˛ciu rozdziało´w. W pierwszym rozdziale została przedstawiona problematyka zmian w gospodarce. Omo´wiono elementarne motywa- cje, lez˙a˛ce u podstaw diagnoz moz˙liwos´ci projektowania zmian, a takz˙e koncepcje˛ mentalnej mapy zmian. Drugi rozdział pos´wie˛cono prezentacji pozaekonomicznych aspekto´w zmian, w tym inz˙ynierii proceso´w projektowania. Zasygnalizowano w nim ro´wniez˙ problematyke˛ i badan´ w przygotowaniu i realizacji proceso´w zmian. roli sektora nauki W rozdziale trzecim zaje˛to sie˛ innowacjami jako obszarem zasługuja˛cym na lepsze poznanie. Powia˛zano poje˛cie zmian z innowacjami. Na tym tle zostały wykazane pewne słabos´ci w oficjalnych sposobach definiowania innowacji. Wiele uwagi w porza˛dkowaniu tego obszaru pos´wie˛cono wyczerpuja˛cej typologii innowacji przy zastosowaniu czterech gło´wnych kryterio´w. Ekonomiczne wymiary problematyki innowacji sa˛ przedstawiane w kolejnym rozdziale. Na tle niedocenionego w odpowiednim czasie wkładu Josepha A. Schumpetera w identyfikacje˛ i sposo´b pojmowania innowacji w przedsie˛biorst- wach i gospodarce omo´wiono gło´wne schematy proceso´w innowacyjnych oraz perspektywy budowy modeli innowacji przydatnych w analizach ekonomicznych. Rozdział czwarty kon´czy rozwinie˛cie zasygnalizowanych w rozdziale drugim 10 Od autora zagadnien´ zwia˛zanych z rola˛ sektora nauki i badan´ (paradygmat gospodarki opartej na wiedzy) oraz wskazanie sposobo´w oddziaływania innowacji na konkurencyjnos´c´. Pia˛ty – kon´cowy – rozdział ksia˛z˙ki został napisany w konwencji podkres´laja˛cej i budowania konkurencyjnos´ci. Sta˛d materialne strony proceso´w konkurencji bierze sie˛ omo´wienie zagadnien´ zwia˛zanych ze strategia˛, instrumentami i nos´nikami przewag konkurencyjnych. Na tle tego uje˛cia została przedstawiona problematyka konkurencyjnos´ci przedsie˛biorstw i gospodarek. Na kształt i zawartos´c´ ksia˛z˙ki wielki wpływ wywarły wymiana pogla˛do´w, przemys´len´ oraz oceny przedstawione przez prof. Ewe˛ Okon´-Horodyn´ska˛ i prof. Edwarda Cyrsona. Profesor Okon´-Horodyn´ska, wskazuja˛c na doniosłos´c´ prob- lematyki innowacyjnos´ci, zache˛ciła mnie do przedstawienia pełniejszego i bardziej zwartego przegla˛du zagadnien´ zwia˛zanych z powstawaniem i wykorzystaniem innowacji w gospodarce. Jej uwagi krytyczne wobec pierwotnego zamysłu umoz˙liwiły mi wyraz´niejsze zarysowanie tez oraz lepsze uje˛cie całos´ci problematyki. i mechanizmo´w sprzyjaja˛cych wzrostowi innowacji Profesor Edward Cyrson, znawca problematyki konkurencyjnos´ci i rynkowych strategii przedsie˛biorstw, wywarł wpływ na układ ksia˛z˙ki i przedstawione argumenty, mie˛dzy innymi dzie˛ki wskazaniu sposobo´w wykorzystania dorobku Michaela Portera. Wiele uwag postuluja˛cych potrzebe˛ modyfikacji układu, wprowadzenia us´cis´len´ i wyostrzen´ omawianych zagadnien´ skłoniło mnie do wyraz´niejszego przedstawienia cenowych i pozacenowych instrumento´w budowania przewag konkurencyjnych. Dzie˛kuja˛c recenzentom za trud włoz˙ony w sformułowanie propozycji ulepszen´, wyraz˙am nadzieje˛, z˙e struktura i tres´c´ ksia˛z˙ki spełnia oczekiwania co do pracy adresowanej do naukowco´w, dydaktyko´w i praktyko´w. Profesor Dariusz Dziuba w duz˙ej mierze przyczynił sie˛ do tego, z˙e w ksia˛z˙ce zostało przedstawione rozwinie˛te uje˛cie problematyki konkurencyjnos´ci. Dzie˛kuje˛ ro´wniez˙ Panu magistrowi Dariuszowi Słykowi za wkład w przygotowanie materiału ilustracyjnego, pomoc terminologiczna˛ i scalenie poszczego´lnych partii ksia˛z˙ki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Innowacje i konkurencyjność
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: