Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 005146 22591969 na godz. na dobę w sumie
Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy - ebook/pdf
Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 278
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9290-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
 Ostatnie kilkanaście lat przyniosło radykalne przewartościowanie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. W centrum uwagi znalazły się zasoby informacji, wiedzy, innowacji, a współczesna gospodarka otrzymała miano gospodarki opartej na wiedzy. Nastąpiło przeskalowanie procesów społeczno-gospodarczych z poziomu narodowego na poziom międzynarodowy (globalny) i regionalny. Kluczową płaszczyzną procesów rozwoju oraz kształtowania polityki gospodarczej stał się region.
Zebrane w publikacji artykuły pogrupowane zostały w dwa kluczowe wątki tematyczne.
Część pierwsza, zatytułowana „Wiedza, nauka, innowacje a rozwój regionów”, prezentuje rozważania na temat roli i znaczenia potencjału wiedzy i innowacji w rozwoju regionu, w kontekście uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy.
Tematyka drugiej części monografii, zatytułowanej „Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionów”, koncentruje się wokół problematyki innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście tworzenia regionalnych systemów innowacji. W centrum uwagi tej części publikacji znajduje się problem szeroko interpretowanej innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście tworzenia regionalnych systemów innowacji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Aleksandra Jewtuchowicz, Wojciech Kosiedowski, Edward Stawasz RECENZENCI REDAKTOR TECHNICZNY Anna Araszkiewicz OPRACOWANIE GRAFICZNE Anna Wosiak OKŁADKĘ PROJEKTOWAŁA Barbara Grzejszczak Publikacja finansowana ze środków Uniwersytetu Łódzkiego i Urzędu Miasta Łodzi © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2009 Wydanie I. Nakład 100 egz. Ark. druk. 17,375. Papier kl. III, 80 g, 70 × 100 Zam. 33/4497/2009 ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-258-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-290-2 SPIS TREŚCI Wstęp ..................................................................................... 1. Wiedza, nauka, innowacje a rozwój regionów .................. Wanda Maria Gaczek Kapitał wiedzy a poziom rozwoju gospodarczego regionów europejskich ........................................................................... Mariusz Czupich Innowacyjność regionów państw Europy Środkowo- -Wschodniej ............................................................................ Beata Bal-Domańska Konkurencyjność polskich regionów ze względu na poziom gospodarki opartej na wiedzy .................................................. Tomasz Parteka Jakub Pietruszewski Metropolia wiedzy w regionach innowacyjnych (przykład gdańskiego obszaru metropolitalnego) ..................................... Aleksandra Nowakowska Wiedza i świadomość proinnowacyjna podmiotów regionalnej polityki innowacyjnej .............................................................. Agnieszka Olechnicka Regionalny potencjał nauki polskiej (na podstawie oceny parametrycznej MNiSW oraz wskaźników publikacji i cytowań) ............................................................................... Catherine Peyroux Aleksandra Nowakowska Mariusz E. Sokołowicz Oddziaływanie wyŜszych uczelni na rozwój środowiska przedsiębiorczości. Przykład Łodzi ........................................... Beata Wieteska-Rosiak Innowacje w budowaniu bezpieczeństwa publicznego .............. 5 9 11 27 45 63 79 93 109 127 2. Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionów .......... 139 Bogusław Plawgo Magdalena Klimczuk Wpływ inicjatyw klastrowych na innowacyjność regionu .......... Krzysztof B. Matusiak Regionalne uwarunkowania tworzenia i rozwoju parków technologicznych ..................................................................... Joanna Dominiak Rola otoczenia innowacyjnego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy .................................................................... Lucyna Lewandowska Innowacyjność firm w regionie w kontekście niekonwencjonalnego finansowania ......................................... Monika Kondratiuk-Nierodzińska Innowacyjność podlaskich przedsiębiorstw w kontekście budowy regionalnego systemu innowacji ................................. Dorota Miłek Przedsiębiorstwa w regionalnym systemie innowacji – wyniki badań ..................................................................................... Paulina Nowak Innowacyjność przedsiębiorstw w aspekcie wdraŜania regionalnej strategii innowacji ...................................................... Gaël Gueguen Estelle Pellegrin-Boucher Wpływ relacji interpersonalnych na racjonalność decyzji ekonomicznych. Gdy nad racjami górują emocje ...................... 141 157 187 203 219 235 249 261 WSTĘP Ostatnie kilkanaście lat przyniosło radykalne przewartościowanie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. W centrum uwagi zna- lazły się zasoby informacji, wiedzy, innowacji, a współczesna gospo- darka otrzymała miano gospodarki opartej na wiedzy. Nastąpiło prze- skalowanie procesów społeczno-gospodarczych z poziomu narodo- wego na poziom międzynarodowy (globalny) i regionalny. Kluczową płaszczyzną procesów rozwoju oraz kształtowania polityki gospodar- czej stał się region. Współcześnie region (terytorium) postrzegany jest jako inkubator wiedzy i innowacji, czynnik niezbędny dla zaistnienia procesów kreo- wania, absorpcji i dyfuzji innowacji. Region staje się fundamentalną płaszczyzną organizacji gospodarki, miejscem tworzenia nie tylko kolektywnej wiedzy i innowacji, ale zarazem zdolności innowacyjnych i technologicznych pojedynczych podmiotów. Zdolności innowacyjne poszczególnych jednostek gospodarczych w duŜej mierze stały się po- chodną sieciowo zorganizowanego systemu, mającego bardziej regio- nalny niŜ branŜowy (sektorowy) charakter. Równocześnie dokonano radykalnej reorientacji polityki wspólno- towej na lata 2007–2013. Nowa filozofia tej polityki akcentuje ko- nieczność przyspieszenia i wzmocnienia budowy gospodarki opartej na wiedzy, ofensywnego dąŜenia do efektywnego wykorzystania zaso- bów wiedzy i innowacji oraz wzmacniania regionalnych systemów innowacji. Tworzenie procesów wiedzy i innowacji na rzecz wzmacnia- nia konkurencyjności europejskiej gospodarki znalazło centralną po- zycję w nowej polityce wspólnotowej. Na tle zachodzących przemian w globalnej gospodarce i w euro- pejskiej polityce społeczno-gospodarczej, wyzwaniem polskiej polityki regionalnej staje się wzmacnianie pozycji konkurencyjnej regionów poprzez dynamiczny i ustawiczny rozwój zdolności innowacyjnych, zarówno poszczególnych podmiotów, jak i całego systemu regionalne- go. Wyzwaniom tym mogą sprostać jedynie regiony zdolne do tworze- 5 Aleksandra Nowakowska nia proinnowacyjnych zasobów i postaw, innowacyjnego środowiska oraz wewnątrz regionalnych mechanizmów adaptacji i uczenia się. Fundamentalną rolę w tym procesie odgrywają władze regionalne, będące koordynatorem i katalizatorem proinnowacyjnych postaw i działań podejmowanych w regionie. Regionalna polityka innowa- cyjna staje się wiodącą płaszczyzną aktywności władz publicznych, wymagającą wzmocnienia i reorganizacji dla wykorzystania szans, jakie niesie integracja europejska. Prezentowana monografia stanowi zbiór 16 opracowań poświęco- nych zarysowanej powyŜej problematyce. Inspiracją do jej przygoto- wania była dyskusja, rozwaŜania i badania zaprezentowane w trakcie konferencji „Innowacyjność regionów w gospodarce globalnej”, trzeciej z cyklu „Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regio- nalny”. Konferencja ta zorganizowana została w maju 2008 r. przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkie- go. Zebrane artykuły pogrupowane zostały w dwa kluczowe wątki tematyczne. Część pierwsza, zatytułowana „Wiedza, nauka, innowacje a rozwój regionów”, prezentuje rozwaŜania na temat roli i znaczenia potencjału wiedzy i innowacji w rozwoju regionu, w kontekście uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy. Autorzy dokonują oceny kapitału wiedzy oraz stanu gospodarki opartej na wiedzy w euro- pejskich regionach (W.M. Gaczek, M. Czupich, B. Bal-Domańska), oceny kondycji i oddziaływania potencjału nauki na rozwój gospo- darczy (A. Olechnicka, C. Peyroux, A. Nowakowska, M.E. Sokołowicz). Autorzy podejmują takŜe problem znaczenia zasobów wiedzy dla roz- woju funkcji metropolitalnych (T. Parteka, J. Pietruszewski), oceny świadomości proinnowacyjnej podmiotów polityki regionalnej (A. Nowa- kowska) oraz szeroko rozumianych innowacji na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa publicznego (B. Wieteska-Rosiak). Tematyka drugiej części monografii, zatytułowanej „Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionów”, koncentruje się wokół proble- matyki innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście tworzenia regio- nalnych systemów innowacji. Artykuły zawarte w tej części dotykają problemów finansowania rozwoju innowacyjności podmiotów gospo- darczych (L. Lewandowska), otoczenia instytucjonalnego (K.B. Matu- siak oraz J. Dominiak) czy znaczenia klastrów w budowaniu in- nowacyjności regionów (B. Plawgo, M. Klimczuk). W centrum uwagi tej części publikacji znajduje się problem szeroko interpretowanej 6 Wstęp innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście tworzenia regionalnych systemów innowacji, mający odzwierciedlenie w opracowaniach M. Kondratiuk-Nierodzińskiej, D. Miłek, P. Nowak oraz G. Gueguena i E. Pellegrin-Boucher. Prezentowany zestaw publikacji dotyka bardzo waŜnych i aktual- nych problemów polityki regionalnej. Dostarcza bogatego materiału empirycznego i przemyśleń na temat przeobraŜeń regionów, a zara- zem stanowi interesujący przegląd kierunków badań i poszukiwań róŜnych ośrodków akademickich. 7 Wanda Maria Gaczek Akademia Ekonomiczna w Poznaniu KAPITAŁ WIEDZY A POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONÓW EUROPEJSKICH 1. Wprowadzenie Liczba czynników rozwoju regionów w ostatnich 20. latach ubie- głego wieku została znacznie rozszerzona. Do tradycyjnych czynników z teorii wzrostu gospodarczego (zasoby naturalne, kapitał i praca) dodano postęp techniczny, rozumiany jako wartość wyposaŜenia w maszyny i urządzenia przedsiębiorstw, a następnie kapitał spo- łeczny i ludzki, kapitał intelektualny czy kapitał wiedzy. Wszystkie z nich moŜna wiązać z konkretnym obszarem i mogą być one źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarki, ale siła ich oddziaływania i zna- czenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego zmienia się w czasie. Najnowsze koncepcje rozwoju regionów podkreślają pozytywny skutek współwystępowania specyficznych cech terytorium, głównie cech ka- pitału instytucjonalnego i społecznego, który wywołuje efekt synergii powstający na styku elementów sfery społecznej, organizacyjno- -instytucjonalnej i ekonomicznej (Crescenzi 2005, s. 475–490; Cooke i in. 2007, s. 26–75; Rodriguez-Pose, Crescenzi 2008, s. 55–64). Celem artykułu jest próba wyjaśnienia oraz ilościowego opisania, czy i w jakim stopniu kapitał wiedzy generuje wzrost gospodarczy regionu, a tym samym utrzymanie przewagi konkurencyjnej jego go- spodarki. Artykuł przedstawia wstępne wyniki badań1 i koncentruje się na próbie wyjaśnienia zaleŜności cząstkowych między wybranymi atrybutami kapitału wiedzy a wzrostem gospodarczym w makrore- gionach europejskich. 1 Artykuł jest częścią publikacji finansowanej ze środków na naukę w latach 2006–2008 jako projekt badawczy. 11 Mariusz Czupich Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu INNOWACYJNOŚĆ REGIONÓW PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 1. Wprowadzenie Globalna gospodarka moŜe być rozpatrywana jako mozaika regio- nalnych systemów produkcyjnych, z których kaŜdy posiada swój rynek, specyficzne działalności i powiązania z innymi regionami. Pojawia się tu paradoks, który mówi o tym, Ŝe chociaŜ rewolucja technologiczna dostarczyła infrastruktury dla rozprzestrzeniania się globalizacji gospodarki, to wciąŜ wzrasta rola miast i regionów jako kluczowych struktur dla rozwoju ekonomicznego (Huggins 1997, s. 102). Dzieje się tak dlatego, Ŝe regiony stają się silnymi ekonomicz- nie jednostkami poprzez mobilizacje swoich zasobów, zwłaszcza lokal- nych przedsiębiorstw, które współpracują z zewnętrznym środowis- kiem, zdobywając, głównie przez zastosowanie innowacji, przewagę konkurencyjną. Współcześnie region odgrywa rolę platformy dla tworzenia, absor- pcji i dyfuzji innowacji. Innowacje nabierają cech procesu sieciowego i zintegrowanego, dlatego moŜliwości wykreowania innowacji nie zaleŜą juŜ tylko od przedsiębiorstwa, lecz sieciowo zorganizowanej kooperacji, która nabiera cech regionalnych (Parteka 2007, s. 84). Relacje, jakie panują między zjawiskiem kumulowania i transferu wiedzy a płaszczyzną regionalną, mają charakter współzaleŜności. Region jest formą organizacji redukującą niepewność i ryzyko. Sta- nowi on źródło informacji, nabywania wiedzy i umiejętności oraz innowacyjności, w konsekwencji czego większego znaczenia nabierają dynamiczne efekty zewnętrzne związane z bliską lokalizacją (obecność uniwersytetów, ośrodków badawczych, usług dla przedsiębiorców) (Pietrzyk 2001, s. 58). Bliska lokalizacja sprzyja powiązaniom między sektorem badawczo-rozwojowym (B+R), innowacyjnymi przedsiębior- 27 Beata Bal-Domańska Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH REGIONÓW ZE WZGLĘDU NA POZIOM GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 1. Wprowadzenie Na przełomie XX i XXI w. kapitał wiedzy stał się fundamentem funkcjonowania gospodarki i wzrostu gospodarczego. Celem artykułu jest wskazanie pozycji polskich regionów w europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na poziom GOW oraz określenie relacji między poziomem wybranych czynników GOW i poziomem rozwoju regio- nalnego. 2. Gospodarka oparta na wiedzy jako czynnik konkurencyjności regionów Podstawy gospodarki opartej na wiedzy (GOW, ang. knowledge based economy) zostały zapoczątkowane wraz z przyjęciem Strategii Lizbońskiej, mającej na celu stworzenie na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata. Obecnie cel ten jest realizowany z uwagi na cztery priorytetowe obszary reform określone przez Radę Europejską wiosną 2006 r. Są to: wiedza i innowacje, otoczenie biznesu, zatrudnienie, energia i zmiany klimatu. Kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy przypisuje się promowaniu trójkąta wiedzy (kształcenie, badania, innowacje). Roz- wój gospodarczy łączony jest takŜe z potrzebą zwiększenia zasobów ludzkich w obszarze nauki i technologii oraz poprawy atrakcyjności Europy dla wysoko wykwalifikowanych naukowców. Czynnikami GOW istotnymi dla rozwoju gospodarczego i wzmocnienia pozycji rynkowej jest takŜe zapewnienie wszystkim obywatelom moŜliwości 45 Tomasz Parteka Politechnika Gdańska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Jakub Pietruszewski Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego METROPOLIA WIEDZY W REGIONACH INNOWACYJNYCH (PRZYKŁAD GDAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO) 1. Wprowadzenie Gospodarka globalna funkcjonuje obecnie w warunkach silnej konkurencji nie tylko między podmiotami gospodarczymi, ale takŜe między miastami, regionami, państwami, a nawet między zgrupowa- niami państw, czego znakomitym przykładem jest Unia Europejska, konkurująca i współpracująca z państwami ASEAN1-u czy NAFTA2. Strategia Lizbońska przyjęta przez kraje Unii zakłada, Ŝe ma ona zająć czołową pozycję wśród najbardziej konkurencyjnych i nowoczesnych gospodarek świata. W tym współzawodnictwie cztery czynniki odgry- wają najwaŜniejszą rolę: – rozwój technologii i ścisły związek badań naukowych z proce- sem produkcji i zarządzania; – dostęp do szerokiego, chłonnego, bogatego rynku; – róŜnica między kosztem produkcji w miejscu wytwarzania i ceną produktu na rynku przeznaczenia; – zdolność polityczna instytucji narodowych i ponadnarodowych 1 Ang. Association of South East Asian Nations) – Stowarzyszenie Narodów Azji Po- łudniowo-Wschodniej. 2 Ang. North American Free Trade Agreement) – Północnoamerykański Układ Wol- nego Handlu. 63 Aleksandra Nowakowska Uniwersytet Łódzki WIEDZA I ŚWIADOMOŚĆ PROINNOWACYJNA PODMIOTÓW REGIONALNEJ POLITYKI INNOWACYJNEJ 1. Wprowadzenie Wśród uwarunkowań determinujących regionalną politykę, jak wskazuje literatura przedmiotu, istotną pozycję zajmuje wiedza i świadomość proinnowacyjna podmiotów publicznych, podmiotów wyznaczających ramy tej polityki (Karwat, Milanowski 1982; Grabiń- ski 1989; Chmaj, śmigrodzki 1995). Jest to podstawowy warunek podmiotowości władz publicznych, warunek zdolności świadomego podejmowania suwerennych i racjonalnych działań. Podmiotowość władz regionalnych w tworzeniu polityki innowa- cyjnej określana jest przez wiele współzaleŜnych uwarunkowań, wśród których pierwszoplanową rolę odgrywają następujące elementy: 1. Władze regionalne muszą posiadać moŜliwość podejmowania suwerennych decyzji. Muszą być samorządne i samodzielne w two- rzeniu polityki innowacyjnej. Powinny mieć dostateczny zakres swo- body w określaniu celów i tworzeniu polityki innowacyjnej. 2. Władze regionalne muszą mieć moŜliwość realizacji swoich ce- lów. Warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiednich instru- mentów i środków finansowych umoŜliwiających realizację polityki innowacyjnej oraz oddziaływanie na podmioty tworzące regionalny system innowacji. 3. Władze regionalne muszą charakteryzować się zdolnością świa- domego działania. Inaczej mówiąc, powinny cechować się kompeten- cyjnością i wiedzą definiowaną przez następujące elementy składowe: – wiedza i świadomość władz lokalnych miejsca oraz roli, jaką 79
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: