Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 002538 22772657 na godz. na dobę w sumie
Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka - ebook/pdf
Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 188
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3104-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Przedstawiona w dwóch tomach monografia, pt. 'Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria i praktyka'. T. 1 i 'Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce', T. 2, stanowi oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej innowacyjności w praktyce i teorii pedagogicznej. Publikacja zawiera rozważania dotyczące roli nauczyciela innowatora w kreowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, opiekuńczego i organizacyjnego funkcjonowania przedszkola i szkoły, a w związku z tym potrzeby kształcenia przyszłych pedagogów do innowacyjnego myślenia o procesie edukacji. Publikacja zawiera również przykłady innowacji z praktyki pedagogicznej w przedszkolu, klasach 1-11/ szkoły podstawowej, a także kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Publikacja jest adresowana do szerokiej rzeszy nauczycieli, badaczy, którzy wrażliwi są na nieustannie zmieniające się otoczenie społeczno-kulturowe, w którym stale i na nowo odnajdują się teoretycy, jak i praktycy zaangażowani w kreowanie procesu edukacji dzieci. Stanowi ona kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu działań innowacyjnych w pracy z dzieckiem. Monografia może stanowić źródło inspiracji do ciekawych propozycji dydaktycznych z dzieckiem dla studentów, nauczycieli czy rodziców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej Tom I Teoria i praktyka I n n o w a c y j n o ś ć w p r a k t y c e p e d a g o g i c z n e j . T o m I : T e o r i a i p r a k t y k a Innowacyjność w praktyce pedagogicznej Tom I Teoria i praktyka Innowacyjność w praktyce pedagogicznej Tom I Teoria i praktyka pod redakcją Urszuli Szuścik i Renaty Raszki Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ■ Katowice 2017 Redaktor serii: Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Urszula Szuścik Recenzent Irena Adamek Redakcja: Joanna Zwierzyńska Projekt okładki: Aleksandra Gaździcka Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: Anna Sońta Łamanie: Marek Zagniński Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-633 ISBN 978-83-226-3103-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3104-1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 11,75. Ark. wyd. 14,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Spis treści Wstęp (Urszula Szuścik, Renata Raszka) / 7 Lidia Wollman Nauczyciel innowator XXI wieku jako organizator środowiska uczenia się / 11 Krystyna Duraj-Nowakowa Innowacje nauczycieli jako liderów organizacji i  zarządzania praktyką pedago- giczną / 25 Maciej Kołodziejski, Małgorzata Przybysz-Zaremba Polimorficzne wymiary generowania innowacji w edukacji – wątki rozproszone / 38 Beata Oelszlaeger-Kosturek O  potrzebie kształcenia studentów pedagogiki do innowacyjnego myślenia o  procesie edukacji w kontekście nabywania kompetencji komunikacyjnych / 50 Małgorzata Zalewska-Bujak Obszary deficytów twórczych działań nauczycieli dzisiejszej szkoły / 67 Jolanta Bonar, Anna Buła Refleksyjna praktyka źródłem kompetencji nauczyciela dla wspierania rozwoju dziecka / 78 Elżbieta Marek W poszukiwaniu metod wspierania aktywności edukacyjnej dzieci w młodszym wieku szkolnym (na podstawie analizy wybranych programów kształcenia zintegrowa- nego) / 88 Jadwiga Oleksy Studenckie praktyki pedagogiczne jako przestrzeń realizacji działań twórczych / 104 6 Spis treści Teresa Giza Innowacje w teorii i praktyce wczesnoszkolnej na Ukrainie / 116 Gabriela Kapica, Kornelia Solich W  poszukiwaniu skutecznej koncepcji kształcenia nauczycieli dzieci / 128 języka obcego Dominika Duraj Jak pomóc dziecku stać się przedszkolakiem. Proces adaptacji do środowiska przed- szkolnego / 142 Barbara Cygan Skuteczna diagnoza szkolu / 156 jako podstawa pomocy pedagogicznej dzieciom w  przed- Anida Szafrańska Innowacyjna działalność placówek wychowania przedszkolnego na przykładzie Przed- szkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu / 170 Indeks nazwisk / 183 Wstęp Innowacyjność tak w teorii, jak i praktyce pedagogicznej jest podyktowana perspektywą nieustannie zmieniającego się otoczenia społeczno-kulturowego. Teoretycy oraz praktycy zaangażowani w  kreowanie procesu edukacji dzieci stale powinni zadawać sobie pytanie nie tylko o to, czy szkoła przygotowuje ko- lejne pokolenia do życia w prawdziwym, realnym świecie, ale również – w jakim kierunku orientuje ich życie. Pierwszy tom, pt. Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria i praktyka, który oddajemy do rąk Czytelników, zawiera rozważania dotyczące roli nauczy- ciela innowatora w kreowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuń- czego oraz organizacyjnego funkcjonowania przedszkola i szkoły, a w związku z tym potrzeby kształcenia przyszłych pedagogów do innowacyjnego myślenia o procesie edukacji. Publikacja zawiera również przykłady innowacji z praktyki pedagogicznej w przedszkolu oraz klasach I–III szkoły podstawowej. Lidia Wollman ukazuje współczesnego nauczyciela jako innowatora XXI wie- ku, będącego przede wszystkim organizatorem środowiska uczenia się uczniów. Jego zadaniem jest rozpoznanie dotychczasowej wiedzy, umiejętności i potrzeb edukacyjnych uczniów, obserwowanie ich rozwoju w celu aranżowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które będą sprzyjać aktywności poznawczej każ- dego dziecka. Krystyna Duraj-Nowakowa ukazuje nauczyciela jako lidera organizacji i za- rządzania własną praktyką pedagogiczną. Od kwalifikacji, a także kompetencji organizacyjnych i  do zarządzania nauczyciela jako lidera zależy efektywność jego pracy i  współpracy z  uczniami. Zdaniem Autorki, nauczyciel sam powi- nien być wychowany w  procesach przygotowania do, po pierwsze, odbioru, tj. przyjęcia i aplikacji cudzych pomysłów działań innowacyjnych, a po drugie, do współtworzenia lub tworzenia, wytwarzania pomysłów na innowacje. Maciej Kołodziejski i Małgorzata Przybysz-Zaremba przedstawiają wymiary generowania innowacji w edukacji. Autorzy zwracają uwagę na kreatywne my- 8 Wstęp ślenie jako niezbędny czynnik pojawienia się innowacyjności rozumianej jako działanie i wdrożenie. Uważają oni, iż w edukacji obarczonej wieloma czynni- kami należy raczej myśleć o  innowacjach przyrostowych (podtrzymujących), wzmacniających coś, co już jest i działa, co jest używane. Dzięki temu można poprawić jakość procesu edukacyjnyjnego lub uczynić go bardziej efektywnym i skutecznym. Beata Oelszlaeger-Kosturek dostrzega potrzebę kształcenia studentów do innowacyjnego, tj. kreatywnego i  niestereotypowego myślenia o  praktyce pedagogicznej. Zdaniem Autorki, w kontekście kształcenia studentów do inno- wacyjnego myślenia o edukacji szczególne znaczenie mają kompetencje komuni- kacyjne nauczyciela, bowiem dzięki nim możliwe jest odbieranie i wartościowe wykorzystanie w procesie edukacyjnym informacji docierających do nauczyciela ze strony uczniów w formie samorzutnych wypowiedzi (pytań i stwierdzeń). Małgorzata Zalewska-Bujak ukazuje obszary deficytów twórczych działań dzisiejszej szkoły. Swoje spostrzeżenia wywodzi z autorskich analiz wywiadów swobodnych z  nauczycielami opisującymi to, czego doświadczają w  swej co- dzienności. Jolanta Bonar i Anna Buła przedstawiają założenia i wyniki projektu „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć”, realizowanego w latach 2010–2014 na Uniwersyte- cie Łódzkim. Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczes- nej edukacji opracowane zostały na podstawie koncepcji refleksyjnej praktyki pedagogicznej, niezbędnej do rozumienia zdarzeń edukacyjnych zachodzących w klasie szkolnej oraz umiejętności ich wyjaśniania. Elżbieta Marek prezentuje wyniki prowadzonej przez siebie analizy jakoś- ciowej wybranych programów kształcenia zintegrowanego, której celem było poszukiwanie najciekawszych sposobów wspierania aktywności edukacyjnej dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jadwiga Oleksy ukazuje rzeczywiste doświadczenia przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i  wychowania przedszkolnego w  zakresie możliwości oraz warunków podejmowania przez nich działań twórczych. Autorka zwraca uwagę na to, że zdarza się, iż studenci realizujący praktyki pedagogiczne w szkole lub przedszkolu trafiają tam ze świadomością konieczności realizacji zajęć zgodnie z najnowszymi koncepcjami edukacyjnymi, w których twórczość odmieniana jest na wiele sposobów, jednak konfrontacja z rzeczywistością bardzo szybko weryfikuje i ostudza ich zapał do podejmowania działań twórczych aktywizujących dzieci. Teresa Giza opisuje innowacje w teorii i praktyce wczesnoszkolnej dokonujące się obecnie na Ukrainie, w których to, jak zauważa Autorka, zarówno następują powrót do dokonań nowatorskich z lat po II wojnie światowej oraz wdrażanie doświadczeń zagranicznych, jak i powstają nowe rozwiązania. Gabriela Kapica i Kornelia Solich prezentują koncepcję kształcenia nauczy- cieli edukacji elementarnej i języka obcego. Poruszany przez Autorki temat może zaciekawić uczelnie, które planują uruchomienie takich specjalności. Wstęp 9 Dominika Duraj ukazuje istotę procesu adaptacji małego dziecka do środo- wiska przedszkolnego oraz podkreśla szczególną rolę, jaka przypada rodzicom przygotowującym dziecko do przedszkola. Barbara Cygan opisuje rezultaty badań własnych odnoszących się do wczes- nego wykrywania u  dzieci w  wieku przedszkolnym trudności, opóźnień, dys- harmonii czy zaburzeń rozwojowych oraz ich korygowania z  wykorzystaniem „Programu wspomagająco-korygującego”. Anida Szafrańska opisuje innowacyjną działalność placówek wychowania przedszkolnego na przykładzie programu „Nauczyciele i rodzice razem”, reali- zowanego w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Bytomiu. Redaktorzy tomu składają szczególne podziękowania Recenzentowi – Profe- sor dr hab. Irenie Adamek – za podjęcie trudu recenzowania pracy oraz cenne uwagi i  sugestie przekazane wszystkim autorom opracowania. Jednocześnie wyrażają swoje uznanie i dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania publikacji. Urszula Szuścik, Renata Raszka Indeks nazwisk A Adamek Irena 9, 54, 56, 62, 92, 100, 101, 165, 168 Altszuller Gienrich 12 Amabile Teresa 45 Amin Ash 39, 47 Amonaszwili Szałwa 119 Andrzejewska Ewa 128, 130, 139, 145, 154 Andrzejewska Jolanta 145, 154 Anglin Jeremy M. 18, 22 Arends Richard I. 55, 56, 62 B Babiaková Simoneta 58, 62 Balowski Mieczysław 59, 63 Bałachowicz Józefa 54, 58, 62, 156, 168 Banajski Ryszard 29, 35 Barge Kevin J. 60, 64 Bartkowicz Zdzisław 35, 54, 64 Barton Len 58, 64 Bartosik Bożena 156, 168 Bartz Brunon 29 Bąbel Przemysław 71, 76 Bednarkowa Wiga 91, 101 Bednarowicz Sebastian 85, 86 Benavides Francisco 12, 17, 18, 22, 23 Bereźnicki Franciszek 56, 62, 88, 101 Bibler Włodzimierz 119, 120 Biłos Edward 59, 62 Blachnik-Gęsiarz Marietta 108, 114 Błasiak Anna 151, 155 Boczarowa Ołena 116, 125 Boekaerts Monique 17, 19, 22 Bogdanienko Jerzy 40, 47 Bogdanowicz Marta 96, 165, 168 Bogdanowska Zenobia 38, 47 Bokus Barbara 59, 60, 62, 64 Bonar Jolanta 8, 78, 80, 85, 86, 87, 107, 108, 111, 113, 116, 126 Bowkett Stephen 109, 113 Brudnik Edyta 90, 99, 101 Bruner Jerome S. 17, 18, 22 Bruton Davis 43, 45, 47 Brzezińska Anna I. 156, 168 Brzozowska-Brywczyńska Maja 72, 76 Budniak Alina 56, 65 Bukowska Anna 153, 154 Buller Leszek 38, 47 Buła Anna 8, 78, 80, 85–87, 116, 126 Burkovičova Radmila 56, 62 Bybluk Marian 119, 125 C Cabanová Mariana 65 Carnell Eileen 14, 16, 23 Chutorski Andriej 119 Ciechanowska Dorota 56, 64 Claxton Guy 14–18, 20–23 Clero Claude 109, 111, 113 184 Indeks nazwisk Csikszentmihalyi M. 43 Cygan Barbara 9, 156, 169 Cytowska Beata 157, 168 Czeglik Agnieszka 143, 154, 162, 168 Czekaj Katarzyna 108, 113 Czerepaniak-Walczak Maria 52, 62, 82, 86 D Damski J. 29, 35 Danek Jan 56, 62 Dawid Łucja 59, 61, 64, 66 Dawydow Wasilij 119 Day Christopher 60, 62 Dąbrowska Małgorzata 60, 62 De Bono Edward 17, 22 Deleżyńska Katarzyna 137, 139 Delors Jacques 19, 22 Den Brok Perry 55, 65 Denek Kazimierz 52, 55, 62, 63, 70, 71, 76, 138, 140 Denicolo Pam 57, 62, 63 Dennison Gail 165, 168 Dennison Paul 165, 168 Deverell Andrea 44, 47 Dewey John 111 Długosz-Biłous Henryka 70, 76 Douškova Alena 62 Drucker Peter F. 39, 47 Dudzikowa Maria 65, 68, 76, 82, 86 Dumont Hanna 12, 17, 18, 22, 23 Duraj Dominika 9, 142, 155 Duraj-Nowakowa Krystyna 7, 25, 26, 28–30, 35, 36 Dybowska Ewa 151, 155 Dylak Stanisław 56, 57, 61–63, 80, 82, Dymara Bronisława 15, 19, 21–23, 50, 51, 86 54, 62, 111 E Ehrlich Andrzej 39, 47, 48 Elkonin Daniił 119 Elsner Danuta 27, 35 Erenc-Grygoruk Grażyna 137, 139 F Fischer Kurt W. 18, 22 Fish Della 80, 81, 86 Fish Marion C. 55, 64 Fisher Robert 58, 62 Franko Iwan 121 Freeman Christopher 39, 47 Freinet Celestyn 54, 63, 92, 95, 101, 111, 178, 179 G Gabzdyl Jolanta 60, 66 Gajdzica Anna 54, 56, 62, 64 Gibbs Graham 72, 76 Giza Teresa 8, 116, 125–127 Giza-Poleszczuk Anna 34, 35 Gloton Robert 109, 111, 113 Gładysz Jolanta 137, 140 Goddard John B. 39, 47 Godlewski Michał 89, 102 Gołębniak Bogusław 56, 62 Gonczarenko Semen 120 Gordon Thomas 27, 35 Góralski Andrzej 54, 63 Górniewicz Ewa 160, 168 Górniok-Naglik Alina 23, 24, 107, 113 Grabczak-Ryszka Elżbieta 12, 23 Grabowska Elżbieta 54, 63 Griffin Ricky W. 27, 35 Gruszczyk-Kolczyńska Edyta 145, 147, 154, 156, 165, 168, 169 Grzeszkiewicz Bożena 63 Gustina Charles 44, 47 Guz Sabina 142, 145, 154 Guziuk-Tkacz Marta 161, 162, 168 H Hackbert Peter H. 44, 47 Haman Maciej 59, 60, 62, 64 Hatti John 21 Hawryluk Piotr 165, 168 Hejnicka-Bezwińska Teresa 80, 86 Hinton Christina 18, 22 Holt John 67, 76 Hurek Józef 55, 65 Indeks nazwisk 185 Hurło Lucyna 38, 47 Hutchinson Scott 44, 47 I Iljin Jewgienij 119 Iluk Jan 137, 140 Istance David 12, 17, 18, 22, 23 Izdebski Paweł 60, 64 J Jakubowicz-Bryx Anna 92, 101 Janicka-Panek Teresa 91, 97, 101 Janowska Zofia 12, 17, 18, 22, 23, 105 Janowski Andrzej 12, 17, 18, 22, 23, 105, 114 Janowski Maciej 114 Jarosz Ewa 157, 158, 160, 161, 168 Jarowienko Tetiana 120 Jaworska Aleksandra 60, 64 Jegier Aneta 91, 101 Jodłowska Bogusława 107, 113 Juszczyk Stanisław 56, 65 K Kaliszewska Małgorzata 86 Kamińska Aleksandra 55, 63 Kandiko Camille B. 43, 47 Kapica Gabriela 8, 107, 110, 114, 128, 137, 140, 141 Kapica-Curzytek Joanna 137, 140 Karbowniczek Jolanta 151, 155 Karpińska-Szaj Katarzyna 128, 139 Karwat T. 171, 180 Karwowska-Struczyk Małgorzata 129, 137, 140, 141 Kasáčová Bronislava 58, 59, 62, 63, 65 Kempisty Anna 153, 154 Key Ellen 111 Kędra Marzena 91, 95, 101, 102 Kic-Drgas Joanna 130, 131, 140 Kienig Anna 142, 154 Kipp Katherine 144, 155 Kisiel Bożena 165, 168 Kisiel Mirosław 51, 52, 56, 63–65 Kiszkurno-Koziej Ewa 58, 64 Klichowski Michał 55, 64 Klim-Klimaszewska Anna 147, 148, 152, 154, 171, 172, 180 Kliś Maria 52, 63 Klus-Stańska Dorota 58, 63, 81, 83, 86, 89, 101 Kłosińska Tatiana 54, 63, 95, 101 Knutsen Zofia 58, 64 Kobylińska Dorota 60, 64 Kocór Maria 55, 63 Koć-Seniuch Genowefa 53, 63 Kojs Wojciech 53, 57–59, 61, 63, 64, 66, 70, 76, 107, 114 Kołodziejski Maciej 7, 38, 48, 54, 63 Komora Juraj 64 Komorowska Hanna 128, 130, 131, 137, 140 Konopnicka Iwona 58, 63, 112, 114 Konowrocka Dorota 67, 76 Kopeć Izabela 149, 154 Kopijek P. 35 Kopik Aldona 91, 95, 102 Korczak Janusz 111 Kotarba-Kańczugowska Marta 130, 140 Kotusiewicz Alicja 82, 86 Kowaluk Marzena 35, 54, 64 Kowolik Piotr 52, 53, 63 Kozielecki Józef 106, 114 Krajewski Jacek 156, 168 Krajewski Władysław 29, 35 Krauze-Sikorska Hanna 55, 64 Krawcewicz Stanisław 57, 65 Krejtz Krzysztof 72, 76 Kruk-Lasocka Joanna 156, 168 Kruszewski Krzysztof 55, 58, 62, 63, 80, 86, 109, 113 Krzemińska Wanda 129, 131, 140 Kubacki Krzysztof 46, 47 Kubiczek Bożena 92, 101 Kujawiński Jerzy 33, 35 Kupisiewicz Czesław 56, 63, 88, 101 Kuszak Kinga 55, 56, 63, 64 Kwaśnica Robert 53, 63, 82–84, 86 Kwaśniewska Małgorzata 143, 155 Kwiatkowska Anna 38, 47 186 Indeks nazwisk Kwiatkowska Henryka 57, 63, 80, 81, 86 Kwieciński Piotr 58, 64 Kwieciński Zbigniew 53, 56, 58, 62–64, 83, 86 L Laska Eugenia I. 57, 63 Levine D.A. 18, 23 Lewartowska-Zychowicz Małgorzata 83, 86 Lewowicki Tadeusz 56, 60, 62–64 Ligęza Maria 59, 64 Ligus Rozalia 35 Lipska Agnieszka 137, 140 Lisenkowa Sofia 119 Lisowska Elżbieta 159, 168 Lodge Caroline M. 14, 16, 23 Lubowiecka Jadwiga 142, 144, 148, 155 Lucas Bill 18, 23 Lyons P. 35 Ľuptáková-Vančiková Katarina 62 Ł Łoskot Małgorzata 95, 96, 101 Łukasik Beata 71, 76 Łukaszewicz Ryszard 21, 23, 24 M Maciąg Jolanta 59, 64 Mackiewicz Michał 108, 113 Maclaren Iain 45, 47 Madaliński Michał 17, 22 Magda-Adamowicz Marzenna 26, 35, 36, 150, 155 Makowska Alicja 27, 35 Maleńczyk Halina 129, 140 Malinowski Mariusz 50, 65 Marek Elżbieta 8, 88, 100, 101, 103, 136, 139, 140 Marody Mirosława 34, 35 Masgutowa Swietłana 165, 168 Matusiak Krzysztof B. 39, 48 Meighan Roland 58, 64 Melosik Zbyszko 108, 113 Michalak Joanna 60, 62 Michalewska Maria T. 51–53, 63–65 Michałowski Stanisław Czesław 23 Mickiewicz Adam 42 Mielech Alina 51, 64 Milerski Bogusław 29, 35, 52, 62 Mizerek Henryk 81, 86 Modrzejewska-Świgulska Monika 44 Molyak Valentin O. 124 Montessori Maria 111, 119 Moore Sarah 44, 47 Moroz Henryk 70, 76, 137, 140 Morreale Shewryn P. 60, 64 Moss Gloria 46, 47 Moszyńska Anna 90, 99, 101 Mroziak Barbara 18, 22 Mrózek Robert 53, 63, 70, 76, 137, 140 Mucha Karina 91, 101 Muchacka Bożena 58, 64, 66 Murawska Ewa 56, 58, 63 Musierowicz Małgorzata 177 Musioł Adam 54, 66 N Nagajowa Maria 54, 64 Nalaskowski Aleksander 69, 76 Nesterowicz Piotr 36 Nęcka Ewa 30, 36, 44, 71 Niemierko Bolesław 88, 101 Nowak Jolanta 55, 64 Nowakowska-Buryła Ilona 54, 64 Nowicka Marzena 58, 63 O Obuchowska Irena 161 O’Connor Evelyn A. 55, 64 Oelszlaeger Beata 56, 64, 138, 140 Oelszlaeger-Kosturek Beata 8, 50 Ogrodzka-Mazur Ewa 54, 56, 58, 64–66, 107, 110, 114 Okoń Wincenty 30, 31, 36, 41, 47, 56, 64, 88, 89, 100–102, 144, 155, 171, 180 Olczak Agnieszka 150, 155 Oleksy Jadwiga 8, 104, 105, 107, 110, 114, 115 Oleśniewicz Piotr 55, 63 Indeks nazwisk 187 Olszewska Barbara 92, 101 Osiatyński Wiktor 12, 23 Ostrowska Bronisława 54, 65 Owczarska Beata 90, 99, 101 P Palka Stanisław 137, 140 Pamuła Małgorzata 131, 137, 140 Parkhurst Helen 111 Pasternacka-Ochocka Grażyna 137, 140 Pearson Allen T. 105, 114 Perkins David 21, 23 Petlák Erich 64 Pęczkowski Ryszard 57, 62, 63 Piaget Jean 144, 147 Pielachowski Józef 82, 86 Pieter Józef 104, 114 Pietrasiński Zbigniew 29, 36 Piwowarska-Krukowska Hanna 153, 155 Podracki Jerzy 54, 64 Poplucz Jan 56–58, 65 Porayski-Pomsta Józef 54, 64 Portik Milan 65 Półturzycki Józef 88, 102 Pridakova A. 63 Prufer Paweł 54, 65 Przyborowska Beata 171, 180 Przybysz-Zaremba Małgorzata 7, 38, 47, 49, 54, 65 Puślecki Władysław 59, 63, 112, 114 R Rabczuk Wiktor 19, 22 Radzikowska Dorota 80, 85, 86 Raszka Renata 9, 65 Redlisiak Grażyna 91, 101 Revelle Jack B. 46, 47 Ritchhart Ron 21, 23 Rogalska-Marasińska Aneta 34, 36 Rostańska Eugenia 52, 55, 65 Rusakowska Daniela 32 Rusiński Michał 35 S Sajdak Anna 71, 72, 76 Samujło Małgorzata 35, 54, 64 Sandeen Cathy A. 44, 47 Sawiński Julian P. 172, 180 Schaffer David R. 144, 155 Schön Donald 80 Schulz Roman 29, 31, 33, 34, 36, 38, 47, 50, 65, 111 Sherborne Weronika 165, 168 Siek-Piskozub Teresa 137, 140 Šimik Ondřej 56, 65 Skałbania Barbara 157–161, 168 Smak Ewa 30, 36 Small Ruth V. 43, 47 Smith Andrew 46, 48 Smogorzewska Joanna 70, 71, 76 Sobierańska Dorota 129, 137, 140, 141 Sobieszczyk Maria 36 Solich Kornelia 8, 128, 141 Sørensen Patricia 144, 155 Sośnicki Kazimierz 88, 102 Spietzberg Brian H. 60, 64 Stalmach-Tkacz Anna 91, 101 Stawasz Edward 39, 48 Steiner Rudolf 119 Stemplewska-Żakowicz Katarzyna 72, 76 Stopolska Joanna 108, 113 Strykowska Justyna 82, 86 Strykowski Wacław 81, 82, 86 Studenski Ryszard 70, 76 Such Renata 40, 48 Suchomlinski Wasilij 116 Suświłło Małgorzata 145, 146, 155 Sweet Rebecca 44, 47 Szadzińska Ewa 57, 65 Szafrańska Anida 9, 170, 181 Szczepański Jan 33, 36 Szczepska-Pustkowska Maria 83, 86, 89, 101 Szczotka Martyna 151, 155 Szczurek-Boruta Alina 56, 64, 65 Szczytniewska Bożena 58, 65 Szefler Elżbieta 36 Szempruch Jolanta 108, 114 Szerszeń Paweł 137, 140 Szewczuk Katarzyna 151, 155 188 Indeks nazwisk 76, 111 140, 141 Szewczuk Włodzimierz 144, 155 Szmidt Krzysztof J. 26, 36, 44, 54, 65, 68, Szot Maria 137, 140 Szpotowicz Magdalena 129, 131, 137, 139–141 Whalley Caroline 14, 16, 23 Wielgosz E. 54, 66 Wieszczeczyńska Ewa 131, 137, 141 Więckowski Ryszard 69, 76, 89, 102, 136, Wilczyńska Magdalena 165, 168 Wiliam Dylan 21, 23 Winczura Barbara 157, 168 Włoch Agnieszka 156, 159, 167, 169 Włoch Stanisława 59, 63, 156, 159, 167, Wojciechowska-Charlak Barbara 61, 66 Wojtaś Martyna 144, 155 Wollman Lidia 7, 11, 14, 22, 23, 106–108, 169 113, 114 Wołkow Igor 119 Wosianek Joanna 91, 101 Woydyłło Ewa 12, 23 Woźniak Olga 130, 141 Wysocka Ewa 157, 161, 162, 168, 169 Y Yasik Anastasia E. 55, 64 Z Zaczyński Władysław 89, 102 Zalewska-Bujak Małgorzata 8, 53, 54, 58, 64–67, 77 Zalewski Romuald I. 39, 48 Zankow Leonida 119 Zatorska Monika 91, 102 Zbróg Zuzanna 156, 168 Zhao Yifan 44, 48 Zielińska Ewa 145, 147, 154, 156, 165, 168 Ziemski Stefan 158 Zimny Tomasz M. 71, 76 Zyzik Elżbieta 143, 155 Ż Żłobicki Wiktor 109, 114 Żuchelkowska Krystyna 150, 155 Żuchowski Jerzy 39, 48 Żylińska Marzena 19, 23, 100, 102 Sztejnberg Aleksander 55, 65 Szuman Stefan 111 Szumna Dorota 58, 66 Szurowska Beata 91, 101 Szuścik Urszula 9, 54, 56, 58, 64–66, 100, 101, 107, 110, 114 Szybisz Maria 57, 63 Szymański Mirosław 58, 66 Szyszka Edyta 104, 114 Szyszka Michał 104, 114 Ś Śliwerski Bogusław 24, 29, 35, 52, 53, 56, 62, 63, 66, 68, 69, 76, 83, 86, 108, 113 Świrko-Pilipczuk Janina 56, 62 T Taraszkiewicz Małgorzata 91, 101 Taraszkiewicz Zuzanna 91, 101 Tarnowska K. 137, 141 Toffler Alvin 12, 23 Tomaszewski Tadeusz 89, 102 Tripp David 80, 86 U Usenko Natalii 179 V Vaidyanathan Sheena 43, 48 Vikas Om 43, 48 W Walker Stephen 58, 64 Waloszek Danuta 21, 23 Wasielewski M. 60, 62 Watkins Chris 14, 16, 18, 23 Wawrzyniak-Beszterda Renata 68, 76 Webber Ross A. 39, 48 Innowacyjność w praktyce pedagogicznej Tom I Teoria i praktyka I n n o w a c y j n o ś ć w p r a k t y c e p e d a g o g i c z n e j . T o m I : T e o r i a i p r a k t y k a
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: