Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 002749 22443629 na godz. na dobę w sumie
Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom. 3: Współdziałanie rodziców - dziecka - nauczyciela - ebook/pdf
Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom. 3: Współdziałanie rodziców - dziecka - nauczyciela - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 256
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322633427 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Przedstawiona monografia pt. „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej w kontekście współdziałania rodziców – dziecka – nauczyciela” to kolejny, trzeci tom, który poprzedziły dwa tomy pt.:  „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Teoria i praktyka”. T. 1 oraz „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce”, T. 2, pod redakcją Urszuli Szuścik i Renaty Raszki. Monografia stanowi kontynuację wątków podejmowanych w dwóch pierwszych tomach. Należy ją traktować jako zaproszenie Czytelników do refleksji nad nieustająco aktualnym, ważnym zagadnieniem innowacyjności pedagogicznej. Różnorodną i bogatą tematykę tekstów, zawartych w tomie trzecim, przenika przekonanie ich Autorów o niezbywalnej wartości jaką stanowi bliska współpraca rodziców, dzieci i nauczycieli (trójpodmiotowość) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jak również otwartość tych podmiotów na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Teksty, zamieszczone w monografii, zostały pogrupowane tematycznie w trzech częściach zatytułowanych następująco: 1. Alternatywne, innowacyjne działania w procesie nauczania-uczenia się, 2. Podmioty innowacyjnych działań edukacyjnych, 3. Innowacyjność w środowisku szkolnym – przykłady dobrych praktyk.

Publikacja adresowana jest do nauczycieli akademickich – teoretyków i praktyków odpowiedzialnych za proces kształcenia pedagogów, nauczycieli – wychowawców w różnych instytucjach i placówkach oświatowych (przede wszystkim na niższych szczeblach edukacji), studentów pedagogiki, a także rodziców coraz liczniej organizujących nauczanie domowe swych dzieci.

 

Renata Raszka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym UŚ na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje wychowanie i edukację dzieci wczesnoszkolnych, i przedszkolnych, a przede wszystkim edukację matematyczną oraz ekonomiczną, a także stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspomaganiu procesu kształcenia najmłodszych uczniów oraz edukację medialną.
 

Urszula Szuścik, dr hab. prof. UŚ jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski. Jej zainteresowania naukowo-badawcze związane są z problematyką nauczania i wychowania, edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną, z zagadnieniami edukacji przez sztukę, szczególnie plastyką i psychologią twórczości, arteterapią. [09.2017\
 

Anna Trzcionka-Wieczorek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowo-badawcze związane są z edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, edukacją muzyczną w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym oraz rolą nauczyciela w edukacji muzycznej wychowanków. [08.11.2019\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej Tom III Współdziałanie rodziców – dziecka – nauczyciela Innowacyjność w praktyce pedagogicznej Tom III Współdziałanie rodziców – dziecka – nauczyciela pod redakcją Urszuli Szuścik, Renaty Raszki i Anny trzcionki-Wieczorek Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ■ Katowice 2019 Redaktor serii: Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Urszula Szuścik Recenzent Gabriela Kapica Redakcja: Michał Noszczyk Projekt okładki: Aleksandra Bibrzycka Korekta: Marzena Marczyk Łamanie: Bogusław Chruściński Copyright © 2019 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-633 ISBN 978-83-226-3341-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3342-7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 16,0. Ark. wyd. 19,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 39,90 zł (w tym VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71 -063 Szczecin Spis treści Wstęp (Urszula Szuścik, Renata Raszka, Anna Trzcionka-Wieczorek) / 7 ALTERNATYWNE, INNOWACYJNE DZIAŁANIA W PROCESIE NAUCZANIA–UCZENIA SIĘ Edyta Gruszczyk -Kolczyńska Co wiemy o dzieciach matematycznie uzdolnionych: wyniki badań i działania napraw- cze / 13 Elżbieta Marek Innowacje we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej (na podstawie analizy wybranych programów kształcenia zintegrowanego) / 38 Roman Szablicki Kulturelle Varietät in Eiichiro Odas One Piece / 60 Anna Boguszewska Zmiany w doborze lektury ucznia w wieku wczesnoszkolnym na przełomie XX i XXI wieku w polskiej szkole / 71 Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek Wartościowanie języka i tekstów kultury. Konteksty edukacyjne / 86 PODMIOTY INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Karolina Skarbek Rola nauczyciela w rozbudzaniu zainteresowań i rozwijaniu uzdolnień matematycznych dzieci / 105 6 Spis treści Jadwiga Oleksy Rodzic, uczeń i nauczyciel w przestrzeni szkoły – w poszukiwaniu optymalnych modeli współpracy i współdziałania / 120 Beata Oelszlaeger -Kosturek O funkcjonowaniu nauczyciela „na starcie” – zarys problemu / 131 Jolanta Maciąg W poszukiwaniu alternatywnej strategii rozwijania potencjału myślenia i uczenia się dzieci we wczesnej edukacji / 143 Renata Raszka Wychowanie ekonomiczne w kontekście kształcenia nauczycieli małego dziec- ka / 155 INNOWACYJNOŚĆ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Stefania Kewesz, Joanna Radwan -Kmiecik Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Pierśćcu oparta na idei regionalizmu przykła- / 177 dem innowacyjnych działań w procesie dydaktyczno -wychowawczym szkoły Darina Jirotková, Anna Kuřík Sukniak, Pavlína Placzková Metoda Hejnego w nauczaniu matematyki. Komunikat z warsztatów / 191 Ondřej Šimik The Socrative Application and Its Use in Primary School / 201 Magdalena Christ Twórcze rozwiązywanie problemów na przykładzie programów: Odyseja Umysłu i Destination Imagination / 214 Jolanta Krzyżewska, Wiesława Orszulik O możliwości wykorzystania w edukacji heurystycznych walorów dowcipu języko- wego / 224 Izabela Stelmasiak Żywotność edukacji chrześcijańskiej w ponowoczesności / 239 Indeks nazwisk / 249 Wstęp Oddajemy do rąk Czytelników trzeci tom Innowacyjności w praktyce pe- dagogicznej, noszący tytuł Współdziałanie rodziców – dziecka – nauczyciela, który stanowi kontynuację wątków podejmowanych w tomie pierwszym (Teoria i praktyka) i drugim (Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce) wydanych pod redakcją Urszuli Szuścik i Renaty Raszki. Różnorodną i bogatą tematykę tekstów niniejszego tomu przenika prze- konanie ich autorów o niezbywalnej wartości, jaką stanowi bliska współpraca rodziców, dzieci i nauczycieli (trójpodmiotowość) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jak również otwartość tych podmiotów na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Współczesny nauczyciel to „przewodnik stojący z boku”1, intencjonalnie stwa- rzający optymalne warunki zewnętrzne, uruchamiające wewnętrzne warunki tkwiące w wychowanku, sprzyjające procesowi kształtowania postaw i umiejętno- ści ucznia oraz wspierające go w jego aktywnym i twórczym budowaniu własnej wiedzy. Taki nauczyciel – przekonany o tym, że społeczność uczących się tworzą nie tylko uczniowie – dzieli swoją odpowiedzialność za jakość rozwoju każdego ucznia z rodzicami i/lub opiekunami dziecka poprzez udzielanie im pośredniej i bezpośredniej pomocy. Nie tylko sam oczekuje pomocy, ale sam jej udziela, pod- nosząc poziom świadomej działalności wychowawczej rodziców. Celowo współ- działa z uczniami, ich rodzicami, opiekunami oraz innymi uczestnikami procesu edukacyjnego w tworzeniu jak najlepszych sytuacji dydaktyczno -wychowawczych, będących źródłem pozytywnych zmian, dokonujących się przede wszystkim w uczniach, ale również w pozostałych uczestnikach tego procesu2. 1 S. Juszczyk, J. Jańczyk, D. Morańska, M. Musioł: Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. Toruń 2004, s. 111. 2 R. Kozieł: „Mędrzec na scenie” czy „przewodnik stojący z boku”. W: Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia. Artykuły, eseje, wspomnienia, szkice. Red. B. Dymara, B. Cholewa -Gałuszka, E. Kochanowska. Kraków 2011, s. 54–55. 8 Wstęp Część pierwszą publikacji otwiera rozprawa Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej, która przedstawia ważniejsze wyniki badań zrealizowanych w projekcie Rozpo- znawanie i wspomaganie rozwoju uzdolnień do uczenia się matematyki u starszych przedszkolaków i małych uczniów, które zmieniły dotychczasowe podejście do diagnozowania zadatków uzdolnień matematycznych dzieci oraz wspomagania ich rozwoju. Elżbieta Marek opisuje, porządkuje i podsumowuje wyniki własnej analizy trzynastu innowacyjnych programów kształcenia zintegrowanego, której celem było rozpoznanie nowatorskich rozwiązań. Roman Szablicki w swoim artykule charakteryzuje dzisiejszy świat kultury i literatury, na który wpływa nieograniczony dostęp do innych kultur oraz mieszanie się ich elementów. Autor omawia cechy mangi – hybrydy literacko- -artystycznej pochodzącej z Japonii. Dokonując szczegółowej analizy wyglądu czy zachowania głównych bohaterów mangi One Piece, a także wykorzystanej w niej muzyki, autor prezentuje liczne przykłady występujących w niej nawiązań i parafraz kulturowych, czyli mieszania się elementów kultury japońskiej, grec- kiej, włoskiej czy amerykańskiej. Anna Boguszewska przedstawia rolę lektury szkolnej w edukacji i wychowa- niu uczniów klas I–III szkoły podstawowej. W oparciu o przeprowadzoną analizę programów i pakietów edukacyjnych obowiązujących po 1999 roku, przedstawia katalog lektur szkolnych proponowanych dla wychowanków kształcenia zinte- growanego. Swoboda w wyborze i analizie lektur pozostawiona nauczycielom to walor, ale także zagrożenie, gdyż nie gwarantuje ona kształtowania u ucznia najwyższego poziomu kultury literackiej. Izabela Łuc oraz Małgorzata Bortliczek w swoim artykule prezentują reflek- sje na temat jakości języka współczesnych Polaków oraz współczesnej kultury, która upowszechniana jest przez media. Autorki zwracają uwagę na zagrożenia postmodernizmu dla kształtowania się osobowości młodych ludzi. Dokonując analizy treści i obrazów zawartych w reklamach, podkreślają rolę nauczyciela (i edukacji polonistycznej) w zakresie upowszechniania wartości oraz kształto- wania u uczniów postaw związanych z umiejętnością refleksyjnego krytycyzmu wobec narzucanych przez media wzorców. Autorzy drugiej części publikacji eksponują znaczącą rolę podmiotów in- nowacyjnych działań edukacyjnych. Karolina Skarbek ukazuje wycinek swoich szeroko zakrojonych badań nad uczniem uzdolnionym matematycznie. Za odkrywanie i  podsycanie owych uzdolnień czyni odpowiedzialnymi nie tylko rodziców, ale w dużej mierze nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego też prezentuje ważne ustalenia dotyczące sposobów kierowania przez nauczycieli procesem uczenia się oraz prowadzenia edukacji uzdolnionych matematycznie dzieci. Teoretyczne rozważania Jadwigi Oleksy o współdziałaniu rodziców i nauczy- cieli w imię dobra dziecka odwołują się do przykładu z rzeczywistości szkolnej, w której wywiązała się daleko idąca współpraca między rodzicami, nauczycie- lami i dziećmi. Wstęp 9 Tekst Beaty Oelszlaeger -Kosturek jest głosem w dyskusji nad funkcjonowa- niem młodych pedagogów w szkole w roli nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej a ich przygotowaniem do jej pełnienia. Autorka zauważa konieczność nieustan- nego udoskonalania programów studiów nauczycielskich dla solidnego przygo- towania merytorycznego i metodycznego studentów do odważnego zmieniania szkoły na lepsze. Jolanta Maciąg podnosi kwestię alternatywnej strategii rozwijania potencjału myślenia i uczenia się młodszych dzieci. Celem tej koncepcji jest wspomaganie wychowanków przedszkola i kształcenia zintegrowanego w sposób wielowymia- rowy, aby stali się oni świadomymi uczestnikami procesu uczenia się. Aktyw- ność dzieci powinna być oparta na działaniu operatywnym, które ściśle łączy się z myśleniem. Autorka podkreśla także stymulującą rolę nauczyciela, który – wykorzystując w grupie przedszkolnej czy wczesnoszkolnej metody problemowe, eksplorację oraz eksperymentowanie – umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy w sposób aktywny i twórczy. Renata Raszka przedstawia wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród studentów pedagogiki, a dotyczących wiedzy i opinii przyszłych na- uczycieli na temat wychowania ekonomicznego dzieci w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej. Zauważa potrzebę przygotowania merytorycznego i metodycznego przyszłych nauczycieli małego dziecka w zakresie edukacji ekonomicznej. W swoich rozważaniach podkreśla niezbędność współdziałania nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas początkowych szkoły podstawo- wej ze środowiskiem rodzinnym w zakresie wychowania ekonomicznego, celem zachowania zgodności sposobu wychowania dzieci przez rodziców ze schema- tami poznawczymi konstruowanymi przez dzieci w przedszkolu i szkole. Trzecia część publikacji dotyczy innowacyjnych działań podejmowanych przez nauczycieli w środowisku szkolnym. Stefania Kewesz i Joanna Radwan- -Kmiecik przedstawiają nieocenione walory wplatania idei regionalizmu w co- dzienność współczesnej polskiej szkoły. Prezentują one innowacyjne działania podejmowane w ramach procesu dydaktyczno -wychowawczego ich szkoły, któ- rych celem jest propagowanie idei regionalizmu w samej szkole, jak i w środowi- sku lokalnym. Zdaniem autorek, edukacja regionalna stanowi istotne narzędzie w budowaniu tożsamości regionalnej wychowanków oraz w kształceniu młodych ludzi na przyszłych liderów społeczności lokalnych. Darina Jirotková, Anna Kuřík -Sukniak i Pavlína Placzková relacjonują przebieg warsztatów dotyczących Metody Hejnego, stosowanej w uczeniu się matematyki. Warsztaty miały miejsce w trakcie II Międzynarodowej Konferen- cji Naukowej Innowacyjność w praktyce pedagogicznej, zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która odbyła się 27 kwietnia 2016 roku. 10 Wstęp Ondřej Šimik w swoim artykule prezentuje aplikację Sokrates oraz jej wyko- rzystanie w szkole podstawowej jako programu multimedialnego wspierającego edukację uczniów oraz komunikację wśród nauczycieli i wychowanków. Autor szczegółowo omawia zasady wykorzystania aplikacji w pracy z uczniami, pre- zentuje zarówno zalety aplikacji (m.in. łatwość wykorzystania, niskie koszty, motywowanie do pracy i uaktywnienie wszystkich uczniów, indywidualizacja w uczeniu) oraz jej ograniczenia (m.in. brak internetu w szkole, ignorancja ze strony nauczycieli, trudności rozwojowe u dzieci – dzieci muszą umieć czytać i pisać, by korzystać z Sokratesa). Magdalena Christ definiuje kreatywność oraz przedstawia jej rolę i miejsce we współczesnej przestrzeni edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Autorka zwraca uwagę na to, iż stymulowanie twórczego potencjału człowieka powinno być procesem ciągłym, regularnym, realizowanym na jak najwcześniejszym etapie życia; dogłębnie opisuje dwa innowacyjne programy edukacyjne: „Odyseja Umysłu” oraz „Destination Imagination”. Obydwa programy mają charakter międzynarodowy i ukierunkowane są na rozwijanie kreatywności dzieci i mło- dzieży. Jolanta Krzyżewska i Wiesława Orszulik, przytaczając liczne przykłady dowcipów językowych i żartów lingwistycznych, zwracają uwagę na możliwość wykorzystania ich heurystycznych walorów w procesie nauczania i uczenia się na wszystkich etapach kształcenia dzieci i młodzieży. „Zabawa słowami” – w opinii Autorek – posiada wartości poznawcze oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów twórczych, ale może także pociągać za sobą ryzyko negatywnych konsekwencji społecznych. Izabela Stelmasiak przedstawia założenia edukacji chrześcijańskiej w Polsce, której celem jest między innymi kształtowanie w wychowankach wrażliwości na dobro i zło. Autorka podkreśla także rolę rodziny, kościoła, grup społecznych oraz innych instytucji w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Edukacja chrześcijańska – jak pisze Stelmasiak – „nie jest łatwą ofertą w pluralistycznym, zrelatywizowanym świecie”, ale stwarza szansę wyposażenia młodego człowieka w taki system wartości, który pozwoli mu odnaleźć się w świecie postmoderni- stycznym. Redaktorzy tomu składają szczególne podziękowania Recenzentowi – prof. nadzw. dr hab. Gabrieli Kapicy – za podjęcie trudu recenzowania pracy oraz cenne uwagi i sugestie przekazane wszystkim autorom opracowania. Jednocześ- nie wyrażają swoje uznanie i dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania publikacji. Urszula Szuścik, Renata Raszka, Anna Trzcionka -Wieczorek Alternatywne, innowacyjne działania w procesie nauczania–uczenia się
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom. 3: Współdziałanie rodziców - dziecka - nauczyciela
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: