Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 002605 22736689 na godz. na dobę w sumie
Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych - ebook/pdf
Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-481-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Istotne znaczenie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych wynika z faktu, że określa ona „ścieżkę dokumentu”, począwszy od jego sporządzenia, poprzez przepływ do komórek pośrednich, kontrolę, ewidencję połączoną z właściwym grupowaniem w akta dokumentacyjne, aż po przechowywanie i archiwizowanie. Od jakości dokumentów i ich wiarygodności uzależniona jest jakość informacji, jaką ze sobą niosą.

Im szerszy wachlarz dokumentów występuje w danej jednostce organizacyjnej, tym pojawia się większa potrzeba zaprowadzenia porządku w dokumentacji, co zapewne ułatwi dostęp do każdego z dokumentów i wykorzystanie go w bieżącej pracy do celów kontrolnych, analitycznych lub decyzyjnych. Wprowadzony w danej jednostce ład w dokumentacji stanowi wizytówkę jednostki wobec podmiotów zewnętrznych, m.in. instytucji ją kontrolujących, a także pozwala na bieżąco i terminowo prowadzić ewidencję operacyjną oraz księgową, co z kolei umożliwia terminowe sporządzanie sprawozdań, deklaracji i informacji.

Wobec tego obowiązek ustalenia i stosowania przez jednostki sektora finansów publicznych instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych powinien być traktowany bardzo odpowiedzialnie, a nie wyłącznie formalnie. Specyfika tego dokumentu sprawia, że jego kształt w poszczególnych jednostkach może być bardzo zróżnicowany, a zakres przyjętych w nim uregulowań może być ogólny lub bardzo szczegółowy, w zależności od sposobu podejścia do tej kwestii przez kierownika danej jednostki, a także od charakteru tej jednostki, rodzaju i skali działalności oraz potrzeb informacyjnych, lecz niezależnie w każdym z przypadków jako „przewodnia” powinna być stosowana zasada dobrej organizacji.

Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych powinna być dokumentem dostosowanym ściśle do indywidualnych potrzeb każdej jednostki i stanowić dobry sposób na komunikację jednostki z otoczeniem, a jednocześnie zapewniać wiarygodność, szybkość i kompletność informacji oraz prawidłowy i bezpieczny obrót składnikami majątku.  Prawidłowo zorganizowany obieg dowodów księgowych jest znaczącym elementem kontroli zarządczej.

Prezentowany w publikacji przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zawierającego w swej treści praktyczne wskazówki oraz rozwiązania, po uwzględnieniu specyfiki każdej jednostki i jej indywidualnych uwarunkowań, może być pomocny przy opracowywaniu nowej instrukcji lub aktualizacji dotychczas obowiązującej w przypadku wystąpienia m.in. zmian w zasadach sporządzania i przechowywania dokumentacji lub w zasadach prowadzenia gospodarki finansowej czy też zmian wynikających z potrzeb zarządzania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBlIOTEKA Inforlex MARIA JASIŃSKA gRZEgORZ KURZĄTKOWSKI Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych SPIS TREŚCI 1. 2. Podstawy prawne dotyczące opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych ................................................ 5 Zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych z załącznikami ................................................... 6 Załącznik do Zarządzenia kierownika jednostki – Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych ................................................ 8 Rozdział I – Ustalenia ogólne .......................................................................................... 8 Rozdział II – Ustalenia szczegółowe ............................................................................. 10 Rozdział III – Dowody księgowe – dane szczegółowe ................................................... 12 Rozdział IV – Obieg i kontrola dokumentów – dokumentowanie operacji księgowych .... 17 Rozdział V – Ochrona danych i archiwizowanie dokumentów księgowych ................... 33 Rozdział VI – Postanowienia końcowe .......................................................................... 35 Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- -księgowych – Schemat ogólny dowodu księgowego ...................................................... 37 Załącznik nr 2 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- -księgowych – Terminarz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy biorących udział w sporządzaniu, obiegu, kontroli i archiwizowaniu dokumentów księgowych .......................................... 38 Załącznik nr 3 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- -księgowych – Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i stosowania zasad przyjętych w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych ........ 41 Załącznik nr 4 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- -księgowych – Wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia do wypłaty dowodów księgowych .................................................................................................... 42 Załącznik nr 5 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- -księgowych – Umowa zlecenia ..................................................................................... 42 Załącznik nr 6 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- -księgowych – Rozliczenie kart drogowych ................................................................... 43 Załącznik nr 7 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- -księgowych – Wykaz własnych dowodów wewnętrznych stanowiących podstawę dokumentowania operacji gospodarczych ...................................................................... 44 wrzesień 2014 r. 1 Załącznik nr 8 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- -księgowych – Wzory pieczątek służących do potwierdzenia kontroli oraz dekretacji dokumentów księgowych ............................................................................................... 44 Załącznik nr 9 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- -księgowych – Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych ................................ 46 Załącznik nr 1 do Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych – Wzory pieczęci i pieczątek .......................... 51 Załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych – Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej z tytułu zajmowanego stanowiska pracy ....................................................................... 53 Załącznik nr 3 do Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych – Protokół na okoliczność przekazania zbędnych i zużytych pieczęci/pieczątek lub przekazania pieczęci/pieczątek do dalszego użytkowania ............................................................................................. 53 Załącznik nr 4 do Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych – Zapotrzebowanie na wykonanie pieczęci/pieczątki ........................................................................................................ 54 Załącznik nr 5 do Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych – Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych .................................................................................................................55 Załącznik nr 6 do Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych – Protokół w sprawie likwidacji pieczątek służbowych .................................................................................................................56 Załącznik nr 7 do Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych – Protokół przekazania pieczęci urzędowej do Mennicy Polskiej SA w celu likwidacji .....................................................................57 2 wrzesień 2014 r. Maria Jasińska magister ekonomii, skarbnik jednostki samorządu terytorialnego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, szkoleniowiec z rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych. Ma także doświadczenie w pełnieniu funkcji przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek jednostek samorządu terytorialnego GrzeGorz kurzątkowski magister ekonomii, pracownik komórki finansowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego z doświadczeniem w ewidencji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych e9121bf7-688a-43ef-876b-1dffc7b20b8f Wstęp Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych jest dla kie- rownika jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych narzędziem wykorzystywa- nym w procesie zarządzania jednostką i powinna służyć utrzymaniu porządku dokumen- tacyjnego. Wiąże się ona nierozerwalnie z działalnością każdej jednostki o wieloosobowej strukturze organizacyjnej i służy realizacji celów z zakresu ewidencji, księgowości, sprawo- zdawczości, przepływu informacji i decyzyjności. Istotne znaczenie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- -księgowych wynika z faktu, że określa ona „ścieżkę dokumentu”, począwszy od jego sporządzenia, poprzez przepływ do komórek pośrednich, kontrolę, ewidencję połączoną z właściwym grupowaniem w akta dokumentacyjne, aż po przechowywanie i archiwizo- wanie. Od jakości dokumentów i ich wiarygodności uzależniona jest jakość informacji, jaką ze sobą niosą. Im szerszy wachlarz dokumentów występuje w danej jednostce organizacyjnej, tym po- jawia się większa potrzeba zaprowadzenia porządku w dokumentacji, co zapewne ułatwi dostęp do każdego z dokumentów i wykorzystanie go w bieżącej pracy do celów kontrol- nych, analitycznych lub decyzyjnych. Wprowadzony w danej jednostce ład w dokumentacji stanowi wizytówkę jednostki wobec podmiotów zewnętrznych, m.in. instytucji ją kontrolu- jących, a także pozwala na bieżąco i terminowo prowadzić ewidencję operacyjną oraz księ- gową, co z kolei umożliwia terminowe sporządzanie sprawozdań, deklaracji i informacji. Wobec tego obowiązek ustalenia i stosowania przez jednostki sektora finansów pub- licznych instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych po- winien być traktowany bardzo odpowiedzialnie, a nie wyłącznie formalnie. Specyfika tego dokumentu sprawia, że jego kształt w poszczególnych jednostkach może być bardzo zróż- nicowany, a zakres przyjętych w nim uregulowań może być ogólny lub bardzo szczegółowy, w zależności od sposobu podejścia do tej kwestii przez kierownika danej jednostki, a także od charakteru tej jednostki, rodzaju i skali działalności oraz potrzeb informacyjnych, lecz wrzesień 2014 r. 3 niezależnie w każdym z przypadków jako „przewodnia” powinna być stosowana zasada dobrej organizacji. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych powinna być dokumentem dostosowanym ściśle do indywidualnych potrzeb każdej jednostki i stano- wić dobry sposób na komunikację jednostki z otoczeniem, a jednocześnie zapewniać wia- rygodność, szybkość i kompletność informacji oraz prawidłowy i bezpieczny obrót skład- nikami majątku. Prawidłowo zorganizowany obieg dowodów księgowych jest znaczącym elementem kontroli zarządczej. Prezentowany w publikacji przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgo- wych, zawierającego w swej treści praktyczne wskazówki oraz rozwiązania, po uwzględ- nieniu specyfiki każdej jednostki i jej indywidualnych uwarunkowań, może być pomocny przy opracowywaniu nowej instrukcji lub aktualizacji dotychczas obowiązującej w przy- padku wystąpienia m.in. zmian w zasadach sporządzania i przechowywania dokumentacji lub w zasadach prowadzenia gospodarki finansowej czy też zmian wynikających z potrzeb zarządzania. Dla zachowania jak najwyższego stopnia skuteczności kontroli dokumentów finanso- wo-księgowych w praktyce, stopień realizacji postanowień zawartych w tej instrukcji musi być na bieżąco kontrolowany. Wprowadzoną zarządzeniem kierownika jednostki do stosowania w jednostce instruk- cję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych powinni otrzymać pracownicy w celu zapoznania się z jej treścią i stosowania w praktyce. 4 wrzesień 2014 r. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 1. Podstawy prawne dotyczące opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- -księgowych Przy opracowywaniu zarządzenia kierownika jednostki ustalającego instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych powinno się uwzględnić obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności: ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter- roryzmu, ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachun- kowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu teryto- rialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza gra- nicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia Ministra Finansów z 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposo- bu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowo- ści oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó- łowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości bud- żetowej, wrzesień 2014 r. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: