Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00139 008818 23017331 na godz. na dobę w sumie
Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników - ebook/pdf
Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 106
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-657-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera 15 praktycznych instrukcji dla podatników VAT. Dotyczą one transakcji oraz czynności, z jakimi najczęściej spotykają się podatnicy VAT w prowadzonej działalności. Instrukcje uwzględniają zmiany przepisów, które weszły w życie w 2019 r. oraz te, które wchodzą w życie w 2020 r. Z książki dowiemy się krok po kroku:
• Jak uzyskać status podatnika VAT przy rozpoczęciu działalności 
• Jak skutecznie wybrać zwolnienie z VAT 
• Jak uzyskać status podatnika VAT po rezygnacji ze zwolnienia lub utracie prawa do zwolnienia 
• Jak skutecznie skorzystać z ulgi na złe długi – instrukcja dla wierzyciela 
• Kiedy dłużnik musi skorygować odliczony VAT 
• Jak skutecznie przeprowadzić korektę deklaracji VAT-7/VAT-7K i JPK_VAT
• Jak udowodnić, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych
• Jak rozliczyć VAT od zakupu samochodu za granicą 
• Jak złożyć wniosek o WIS
• Jak wybrać kwartalne rozliczenie
• Jak sprawdzić, czy musimy stosować split payment
• Jak sprawdzić kontrahenta, aby nie stracić prawa do odliczenia VAT
• Jak ustalić termin rozliczenia VAT dla transakcji krajowych
• Jak przekazać pliki JPK na żądanie w trakcie kontroli lub czynności sprawdzających
• Jak rozliczyć VAT po zakończeniu działalności 

Instrukcje zawierają wypełnione formularze, wzory wniosków, regulaminów, przykłady rozliczeń w deklaracji. W publikacji znajdziemy również informacje, jak omawiane przepisy zmienią się w 2020 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

zgłoszenia rejestracyjnego 1.1. Kiedy podatnik nie musi składać Podatnik rozpoczynający działalność nie musi od razu rejestrować się do VAT. Gdy wybiera zwolnienie, nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Podatnik nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży w proporcji do prowadzonej działalności nie przekroczy 200 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających działalność limit zwolnienia ulega zmniejszeniu w proporcji do okresu prowadzonej działalności w danym roku. Należy to wyliczyć według następującego wzoru: Powstaje pytanie, jaki dzień wyznacza rozpoczęcie działalności. Zdaniem organów podatkowych nie jest to dzień rejestracji czy dokonania pierwszej sprzedaży, ale dzień dokonania pierwszego zakupu. Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 11 maja 2015 r. (sygn. ITPP1/4512-232/15/MN). Limit obrotu = 200 000 zł x liczba dni prowadzonej działalności/365(366) 1. Jak uzyskać status podatnika VAT przy rozpoczęciu działalności Przykład Jan Kowalski dokonał 5 września pierwszych zakupów związanych z działalnością. Zgłoszenie rejestracyjne złożył 27 września 2019 r. i wybrał zwolnienie. Pierwsza sprze- daż miała miejsce 20 października. Limit zwolnienia jest liczony od 5 września. Ozna- cza to, że od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku zostało 118 dni. Limit zwol- nienia wyniesie 64 657,53 zł (200 000 zł x 118/365). Ze zwolnienia można korzystać do czasu przekroczenia limitu zwolnienia. Zgłoszenie rejestracyjne należy złożyć dzień przed przekroczeniem limitu zwolnienia. Ze zwolnienia nie mogą korzystać podatnicy, którzy wykonują czynności wskazane w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Od 1 września 2019 r. wykaz tych towarów znacznie się poszerzył. instrukcje_VAT-2019.indd 7 7 04.11.2019 11:27:07 Czynności, których wykonywanie powoduje, że nie możemy korzystać ze zwolnienia Lp. Rodzaj wykonywanych czynności 2 Uwagi 3 Dostawy towarów wymienionych w za- łączniku nr 12 do ustawy Są to wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali. 1 1. 2. 3. Dostawy towarów opodatkowanych podat- kiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: ■■ energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0, od 1 kwietnia 2020 r. CN 2716 00 00), ■■ wyrobów tytoniowych, ■■ samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepi- sów o podatku dochodowym, do środ- ków trwałych podlegających amortyzacji Dostawy budynków, budowli lub ich czę- ści, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT 4. Dostawy terenów budowlanych 5. Dostawy nowych środków transportu następujących Dostawy towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fi- zycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na 6. 8 Ze zwolnienia nie może korzystać podat- nik, który sprzedaje napoje alkoholowe, gdyż są zaliczane do wyrobów akcyzo- wych. Zwolnienie nie ma zastosowania do po- datników dokonujących sprzedaży bu- dynków przed pierwszym zasiedleniem lub gdy od pierwszego zasiedlenia nie minęły 2 lata. Tereny budowlane to grunty przeznaczo- ne pod zabudowę zgodnie z miejsco- wym planem zagospodarowania prze- strzennego, a w przypadku braku takie- go planu – zgodnie z decyzją o warun- kach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nowe środki transportu to m.in. pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemno- ści skokowej większej niż 48 centyme- trów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli: ■■ przejechały nie więcej niż 6000 kilo- metrów lub ■■ od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 mie- sięcy. instrukcje_VAT-2019.indd 8 04.11.2019 11:27:07 Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników 1. Jak uzyskać status podatnika VAT przy rozpoczęciu działalności 1 2 3 odległość do chwili zawarcia umowy włącznie: ■■ preparatów kosmetycznych i toaleto- wych (PKWiU 20.42.1), ■■ komputerów, wyrobów elektronicz- nych i optycznych (PKWiU 26), ■■ urządzeń elektrycznych i nieelektrycz- nego sprzętu gospodarstwa domowe- go (PKWiU 27), ■■ maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie- sklasyfikowanych (PKWiU 28) Dostawy hurtowych i detalicznych części do: ■■ pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3), ■■ motocykli (PKWiU 45.4) Świadczenie usług prawniczych Świadczenie usług w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związa- nego z uprawą i hodowlą roślin oraz cho- wem i hodowlą zwierząt, a także związane- go ze sporządzaniem planu zagospodaro- wania i modernizacji gospodarstwa rolnego Świadczenie usług jubilerskich Świadczenie usług ściągania długów, w tym faktoringu 7. 8. 9. 10. 11. MF potwierdziło, że biura rachunkowe, które wykonują usługi związane z obsłu- gą rachunkowo-księgową, w ramach której sporządzają deklaracje podatko- we, nie świadczą usług doradztwa. 1.2. Kiedy warto zarejestrować się do VAT Często mimo niedużych obrotów rejestracja do VAT jest bardziej opłacalna niż ko- rzystanie ze zwolnienia. Jest tak w przypadku, gdy: ■■ firma inwestuje więcej, niż zarabia, ■■ sprzedaż jest opodatkowana niższą stawką VAT od stawki VAT od zakupów, ■■ występuje sprzedaż poza granice Polski ze stawką NP. Takie sytuacje powodują, że u podatnika będzie występować nadwyżka podatku na- liczonego, którą będzie można wykazać do zwrotu. Jeśli rozpoczynając działalność nie będziemy korzystać ze zwolnienia, to przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi opodatkowanej VAT należy złożyć VAT-R. 1.3. Jak złożyć VAT-R instrukcje_VAT-2019.indd 9 9 04.11.2019 11:27:07 Wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R składanego przez rozpoczynających dzia- łalność POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status VAT-R ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Miejsce składania: Podstawa prawna: Art. 96 i art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”. 1) Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zgłoszenie rejestracyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby, a osoby fizyczne ze względu na miejsce zamieszkania. 2) Podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju składają zgłoszenie rejestracyjne do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 3) Podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadające na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie rejestracyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego – adres zamieszkania – w przypadku osoby fizycznej właściwego ze względu na stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. O właściwości urzędu decyduje: A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA – adres siedziby – w przypadku pozostałych WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO 4. Cel złożenia zgłoszenia (zaznaczyć właściwy kwadrat): podatników krajowych 5. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego jest adresowane zgłoszenie 1) 1. rejestracyjny 2. aktualizacja danych 6. Organ podatkowy oraz jego adres w państwie, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej (wypełniają podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium kraju) 7. Kod kraju organu podatkowego, o którym mowa w poz.6 Poz.8 i 9 należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia w celu aktualizacji danych. 8. Zakres zmiany danych (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. zmiana nie spowodowała zmiany właściwości organu podatkowego 2. zmiana spowodowała zmianę właściwości organu podatkowego 9. Poprzedni naczelnik urzędu skarbowego (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz. 8 kwadratu nr 2) B. DANE PODATNIKA (poszczególne pozycje wypełnia się tylko w przypadku, gdy dotyczą podatnika składającego zgłoszenie) * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 10. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podatnik niebędący osobą fizyczną 2. osoba fizyczna 3. osoba zagraniczna 2) 11. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię ** 12. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki ** Osoba fizyczna wpisuje datę urodzenia i PESEL 13. Numer identyfikacyjny REGON * / Numer ewidencyjny PESEL ** 14. Data rozpoczęcia działalności * / Data urodzenia ** (dzień - miesiąc - rok) B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 15. Kraj 18. Gmina 22. Miejscowość 16. Województwo 19. Ulica 17. Powiat 20. Nr domu 21. Nr lokalu 23. Kod pocztowy 24. Poczta B.3. DANE DODATKOWE PODATNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ ZAGRANICZNĄ 2) Poz.25 i 26 wypełnia się, jeżeli podatnik jest zidentyfikowany dla potrzeb takiego podatku w tym państwie. 25. Numer, pod którym podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej lub innego podatku o podobnym charakterze, w państwie, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 26. Kod kraju, o którym mowa w poz.25 Osoba fizyczna wpisuje swoje nazwi- sko i imiona. Nie wpisuje nazwy firmy VAT-R(13) 1/3 10 instrukcje_VAT-2019.indd 10 04.11.2019 11:27:07 Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników 1. Jak uzyskać status podatnika VAT przy rozpoczęciu działalności POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl C. OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG C.1. OKOLICZNOŚCI OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZEK PODATKOWY 3) 38. Data Ogólne informacje (zaznaczyć właściwe kwadraty): 27. podatnik nie jest podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy 28. podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium kraju 29. podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy 30. podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy 31. podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1, z wył. pkt 3, i art. 82 ustawy 32. podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy 33. podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy 34. podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy 35. podatnik traci (utracił) zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy 36. podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy 37. podatnik rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy 39. Obowiązek podatkowy u małych podatników (zaznaczyć właściwy kwadrat) : 1. podmiot wybiera (wybrał) metodę kasową 2. podatnik traci (utracił) prawo do rozliczania się metodą kasową 3. podatnik rezygnuje (zrezygnował) z metody kasowej 44. Deklaracje kwartalne (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podatnik wybiera (wybrał) możliwość rozliczania się za okresy kwartalne 2. podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze składania deklaracji za okresy kwartalne 47. Szczególne procedury (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podatnik zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy wybiera (wybrał) opodatkowanie w formie ryczałtu usług taksówek osobowych 2. podatnik zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania w formie ryczałtu usług taksówek osobowych 3. podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.122 ustawy 4. podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, zgodnie z art.123 ustawy C.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3) Podatnik będzie składał deklaracje (zaznaczyć właściwe kwadraty): 50. VAT-7 51. VAT-7K, w przypadkach, o których mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy 52. VAT-8, w zakresie dokonywanych nabyć zgodnie z art. 99 ust. 8 ustawy 53. VAT-12, w przypadkach, o których mowa w art. 114 ust. 3 ustawy (należy podać dzień-miesiąc-rok), od której podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa Zaznaczamy poz. 33 i wpisujemy datę rozpoczęcia działalności gospodarczej w poz. 38 Kwartał/miesiąc/rok (należy podać kwartał/rok początku stosowania metody kasowej albo miesiąc lub kwartał/rok utraty lub rezygnacji przez podatnika z jej stosowania) – wypełnić tylko w przypadku, gdy podatnik wybiera metodę kasową, traci prawo do jej stosowania lub rezygnuje z tego prawa 40. Kwartał 42. Miesiąc /41. Rok /43. Rok Kwartał/rok (należy podać kwartał/rok ostatnio złożonej deklaracji kwartalnej) – wypełnić tylko w przypadku, gdy podatnik rezygnuje ze składania deklaracji za okresy kwartalne 45. Kwartał /46. Rok Miesiąc/rok (należy podać miesiąc/rok wyboru lub rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu) - wypełnić tylko w przypadku, gdy podatnik wybiera lub rezygnuje z opodatkowania w formie ryczałtu 48. Miesiąc /49. Rok Kwartał/miesiąc/rok (należy podać kwartał/rok lub miesiąc/rok, za który podatnik złoży pierwszą deklarację wymienioną w poz. od 50 do 54) 54. Kwartał 56. Miesiąc /55. Rok /57. Rok VAT-R(13) 2/3 Gdy rozpoczynamy działalność, nie możemy wybrać kwartalnego rozliczenia instrukcje_VAT-2019.indd 11 11 04.11.2019 11:27:07 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl 3) C.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH Część tę wypełniają podatnicy, o których mowa w art. 97 ust. 1, 2, 3 lub 13 ustawy. Rejestracja podatników VAT UE (zaznaczyć właściwe kwadraty): 58. podatnik podlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym dostawy, do której stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług 59. podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny lub osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 4) 60. podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług 61. Przewidywana data rozpoczęcia dokonywania czynności wymienionych w poz. 58, 59 lub 60 (dzień - miesiąc - rok) Informacje o zakończeniu dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (wypełnia się tylko, gdy nie zaznaczono kwadratu w poz. 58, 59 i 60) 62. podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE zaprzestał dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz świadczenia usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz nabywania usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług 63. (dzień - miesiąc - rok) - wypełnia się tylko, gdy zaznaczono kwadrat w poz. 62 D. WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT (art. 96 ust. 4 ustawy) 64. Podatnik wnioskuje o wydanie potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo podatnika VAT zwolnionego 5) (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. tak 2. nie E. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 6) 65. Imię 68. Adres e-mail 66. Nazwisko 67. Telefon kontaktowy 69. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 70. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO 71. Uwagi urzędu skarbowego Gdy chcemy uzyskać potwierdzenie rejestracji, musimy zapłacić opłatę skarbową 72. Identyfikator przyjmującego formularz 73. Podpis przyjmującego formularz 1) Przez naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest adresowane zgłoszenie rozumie się naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. 2) Przez osobę zagraniczną należy rozumieć podatnika nieposiadającego na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 3) W części C.1, C.2 i C.3 należy zaznaczyć właściwe dla podatnika kwadraty, również w przypadku aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego. 4) W przypadku podmiotów, które wybierają opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie pisemnego oświadczenia o takim wyborze, zaznaczenie tego kwadratu jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia. 5) Zaznaczenie w poz. 64 kwadratu 1 skutkuje koniecznością wniesienia opłaty skarbowej, o której mowa w części I. ust. 16 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). 6) W przypadku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przez pełnomocnika, na podstawie którego podmiot został zarejestrowany jako podatnik VAT, pełnomocnik ten zgodnie z art. 96 ust. 4b ustawy odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonywanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Odpowiedzialności tej nie stosuje się, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej (art. 96 ust. 4c ustawy) Pouczenie Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. Obowiązek rejestracji VAT UE dotyczy podatników: ■ dokonujących WDT ■ rozliczających WNT ■ świadczących usługi na rzecz podatników z innych krajów UE lub nabywających usługi, których miejsce świadczenia jest ustalane na podstawie art. 28b ustawy o VAT VAT-R(13) 3/3 12 instrukcje_VAT-2019.indd 12 04.11.2019 11:27:07 Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników 1. Jak uzyskać status podatnika VAT przy rozpoczęciu działalności Możemy to zrobić w formie elektronicznej przez system e-deklaracje http://www. finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/vat, ale wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R można również załączyć do wniosku o wpis do CEIDG. Zostanie wtedy przesłane za jego pomocą. Gdy wniosek do CEiDG jest składany w formie elektronicznej, w takim przypadku zgłoszenie może być zaopatrzone w pod- pis zaufany albo podpis osobisty, albo kwalifikowany. VAT-R w formie papierowej możemy także wysłać pocztą lub złożyć we właściwym urzędzie skarbowym, tj. urzędzie właściwym ze względu na adres: ■■ siedziby – jeśli prowadzimy firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednost- ka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie), ■■ miejsca zamieszkania – jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, ■■ miejsca prowadzenia działalności – jeśli nie mamy w Polsce siedziby, ale mamy sta- łe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli nie mamy siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, to musimy złożyć zgłoszenie do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa- -Śródmieście. Obecnie zgłoszenie składamy korzystając z 13 wersji formularza VAT-R. Jeśli rozpoczynamy działalność, nie możemy wybrać kwartalnych rozliczeń. Może to być również niemożliwe ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Musimy przez 12 miesięcy składać miesięczne deklaracje VAT-7. Mimo obowiązku składania miesięcznych deklaracji możemy rozliczać się kasowo. Złożenie zgłoszenia VAT-R jest bezpłatne, chyba że chcemy uzyskać potwierdzenie rejestracji. Wtedy musimy uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 zł na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na której terenie mieści się właściwy dla nas urząd skarbowy. Ponadto w zgłoszeniu rejestracyjnym musimy zaznaczyć w poz. 64, czy chcemy takie potwierdzenie. Zarejestrowanym podatnikiem VAT staniemy się w dniu złożenia formularza VAT-R. Nie zostaniemy zarejestrowani, jeśli: 1) w zgłoszeniu rejestracyjnym podamy dane niezgodne z prawdą lub 2) nasza firma nie istnieje, lub 3) nie można się z nami skontaktować ani z naszym pełnomocnikiem, lub 4) my lub nasz pełnomocnik nie stawimy się w urzędzie skarbowym, mimo wezwania, lub 5) z posiadanych przez organy podatkowe informacji będzie wynikać, że możemy pro- wadzić działalność z zamiarem wykorzystania banków lub spółdzielczych kas do wyłudzeń skarbowych, lub 6) sąd orzekł wobec nas, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia dzia- łalności gospodarczej. 1.5. Od kiedy jesteśmy zarejestrowani jako 1.4. Ile kosztuje złożenie VAT-R podatnicy VAT instrukcje_VAT-2019.indd 13 13 04.11.2019 11:27:07
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: