Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00539 011355 21055242 na godz. na dobę w sumie
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury - ebook/pdf
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789556 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Publikacja została powiązana ze specjalnym suplementem elektronicznym dostępnym po zalogowaniu do serwisu Inforlex Prawo. Zawiera on powiązane tematycznie z instrukcjami zamieszczonymi w książce:

• formularze,

• kalkulatory,

• wskaźniki i stawki,

• akty prawne,

• pakiet materiałów wideo.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KASY REJESTRUJĄCE 1. Instalacja kasy rejestrującej Wideo „Kasa fiskalna – jak zgłosić do urzędu i rozliczyć zakup” i „Kasa fiskalna, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT” dostępne po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl KroK 1. Zawiadomienie US o rozpoczęciu ewidencjonowania „„ Zawiadomienie należy złożyć przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży. „„ Zawiadomienie należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń VAT. UWAGA! Złożenie zawiadomienia umożliwia odliczenie lub zwrot kwoty wydatkowanej na za- kup kasy, zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Druk zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dostępny po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl WIDEO (imię i nazwisko/nazwa) Dane podatnika ............................................................... ............................................................... ............................................................... NIP/REGON ..................................... (adres) .................................... (miejscowość, data) FORMULARZE Naczelnik Urzędu Skarbowego w ........................................................... ZAWIADoMIENIE Informuję, że z dniem ............... rozpoczynam ewidencjonowanie z zastosowaniem nastę- pującej liczby kas rejestrujących: ................. (sztuk), w tym .............. (sztuk) kas rezerwowych. Kasy te będą się znajdować w następujących miejscach*: 1) ......................................................................................... (liczba szt.: .......) 2) ......................................................................................... (liczba szt.: .......) 3) ......................................................................................... (liczba szt.: .......) 4) ......................................................................................... (liczba szt.: .......) 5) ......................................................................................... (liczba szt.: .......) * Należy podać dokładny adres oraz nazwę placówki, w przypadku kas przenośnych – adres .......................................................... (czytelny podpis wnioskodawcy) siedziby lub adres zamieszkania podatnika. Podstawa prawna: § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2013 r. poz. 363 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących dostępne po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl § AKTY PRAWNE kwiecień 2017 r. Instrukcje księgowego 13 KASY REJESTRUJĄCE KroK 2. Fiskalizacja kasy „ Fiskalizacja kasy to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę mo- dułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. „ Fiskalizacji kasy należy dokonać przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży w kasie. „ Fiskalizacji dokonuje serwisant kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktyw- nienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfi- kacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. „ Wydruk raportu fiskalnego dobowego wykonany po zakończeniu fiskalizacji należy dołączyć do książki kasy. UWAGA! Po fiskalizacji kasy podatnicy mogą dokonywać wyłącznie sprzedaży w trybie fiskal- nym. Nie mogą dokonywać sprzedaży ewidencjonowanej z zastosowaniem kasy w żadnym innym trybie, w tym w trybie szkoleniowym. Wskaźnik „Kasy rejestrujące” dostępny po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl Podstawa prawna: § 2 pkt 2, § 6 ust. 1 pkt 2, § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2013 r. poz. 363 KroK 3. Zgłoszenie kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik powinien złożyć do US zgło- szenie danych dotyczących kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Druk zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy dostępny po zalogo- waniu na www.prawo.inforlex.pl WSKAŹNIKI I STAWKI FORMULARZE =*à26=(1,($.78$/,=$ -$1)35=(=32 $71,.$ $1 + 27 =Ą + .$6  ������������������� �������������Ċ�������������������Ĕ, miesią��������� ��������������������� 0,(-6 (6.à$ $1,$=*à26=(1,$ ����������������Ċ��������������� ���������� ������������Ğü��  $1(, (17 ),.$ -1(32 $71,.$ �������������������������������� 10. Nazwa/ImiĊ������������� ������������ ����������������� ���������������� $ 5(6 ���������� ����������������� ��������������������� 14. ������ �������������Ğü�� ������������� ��������������� ������������������ ������������ ���������������������� ������������� ������������������ 14 Instrukcje księgowego kwiecień 2017 r. KASY REJESTRUJĄCE 0,(-6 (,167$/$ -,.$65(-(6758-Ą + ���� ������������������������������ ��������������������2) ���������� kasy Numer unikatowy ���������������� ����� ������������� ����������ązku stosowania kasy Numer ������������ kasy3) � � � � � � � � � � ________________________ 1) Niepotrzebne skreĞ��ü. 2) W przypadku kas przenoĞ������������������������������������������������������� 3)��������������������������������������������������������Ċ puste. � � � � � � � � � � � � ��������������������� � �podpis i pieczĊü podatnika) � � UWAGA! Ważne dla podatników zgłaszających jedną kasę. Podatnicy, którzy zamierzają stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, mogą wypełnić obowiązki związane z rozpoczęciem ewidencjonowania: „„ dokonując fiskalizacji (patrz KROK 2) oraz „„ zawiadamiając US o rozpoczęciu ewidencjonowania na formularzu zgłoszenia danych dotyczących kasy (patrz KROK 3). Podstawa prawna: § 13 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2013 r. poz. 363 KroK 4. otrzymanie numeru ewidencyjnego „ Po uzyskaniu numeru ewidencyjnego kasy podatnicy nanoszą go w książce kasy oraz w sposób trwały na obudowę kasy. „ Numer ewidencyjny dla kasy oraz książki kasy jest identyczny i nie może być przypi- sany innym urządzeniom. Podstawa prawna: § 14 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2013 r. poz. 363 KroK 5. Ulga na zakup kasy Ulga obejmuje wyłącznie kasy zgłoszone w US przed rozpoczęciem ewidencjonowania: „ na formularzu zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania (patrz KROK 1) lub „ w przypadku podatnika zgłaszającego jedną kasę – na formularzu zgłoszenia da- nych dotyczących kasy (patrz KROK 3). UWAGA! Ulga na zakup kasy przysługuje tylko podatnikom, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie. kwiecień 2017 r. Instrukcje księgowego 15 KASY REJESTRUJĄCE Aby skorzystać z ulgi, podatnik powinien: „ zgłosić kasę w US (patrz KROKI 1–3), „ rozpocząć ewidencjonowanie w obowiązujących terminach oraz „ posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę. Ulga na zakup kasy Podstawa obliczenia ulgi Wysokość ulgi Kwoty wydatkowane na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania 90 ceny zakupu kasy (netto), nie więcej niż 700 zł Podstawa prawna: art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60 Wskaźnik „Ulga na zakup kasy rejestrującej” dostępny po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl WSKAŹNIKI I STAWKI Rozliczenie ulgi u podatnika VAT czynnego Podatnik VAT czynny może odliczyć ulgę w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w któ- rym rozpoczął ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. 1. odlicza kwotę ulgi od należnego podatku (gdy z deklaracji wynika podatek należny do zapłaty). Odliczenie nie może przekraczać kwoty należnego podatku. Podatnik VAT czynny: 2. Wykazuje ulgę do zwrotu (gdy podatek naliczony w deklaracji VAT jest wyższy niż należ- ny albo równy podatkowi należnemu). Zwrot wykazany w deklaracji nie może być większy niż: „ 25 ulgi, nie więcej niż 175 zł – w przypadku podatników składających deklaracje miesięczne, „ 50 ulgi, nie więcej niż 350 zł – w przypadku podatników składających deklaracje kwartalne. Podstawa prawna: § 3 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 163 Wideo „Kasa fiskalna 2017 – Wskazówki dla przedsiębiorców” dostępne po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl WIDEO Rozliczenie ulgi u podatnika VAT zwolnionego Podatnik VAT zwolniony Składa wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kasy/kas. Druk wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej dostępny po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl Podstawa prawna: § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odli- czenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 163 Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dostępne po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl Ustawa o podatku od towarów i usług dostępna po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl FORMULARZE § AKTY PRAWNE 16 Instrukcje księgowego kwiecień 2017 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: