Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 002634 22420029 na godz. na dobę w sumie
Integracja europejska i nowy ład gospodarczy - ebook/pdf
Integracja europejska i nowy ład gospodarczy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 99
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7383-598-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Konstrukcja europejska potrzebuje zmian. To pokazał kryzys. W prezentowanym raporcie dowodzimy, że warunkiem przywrócenia stabilności politycznej i gospodarczej w Unii Europejskiej są właściwe reformy unii gospodarczej i walutowej (UGW). Jej formuła zaplanowana w 1989 r. jako dwie integralne części jednej całości nie została dotąd zrealizowana. UGW była przede wszystkim unią walutową. Brak koordynacji fiskalnej naraża ją na ryzyko dezintegracji. Naprawa problemów UE, zwłaszcza w strefie euro, wymaga głębszej integracji w ramach unii gospodarczej.Raport – przedstawiający „ścieżki przejścia” od niekompletnej UGW do UGW zreformowanej – powstał pod wpływem toczącej się od jesieni 2011 r. intensywnej debaty nad przyszłością integracji europejskiej. Prowadzona głównie wśród członków strefy euro, dotyczy także Polski, jako przyszłego członka tej strefy.Autorzy
Nakładem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ukazuje się wyjątkowo cenna publikacja poświęcona wpływowi kryzysu strefy euro na integrację europejską. Jej wartość dodana przejawia się nie tylko w trafnej diagnozie zaistniałej sytuacji, lecz także w przedstawieniu realistycznych i wysoce profesjonalnych scenariuszy jej rozwiązania. fragment Wstępuprofesor dr hab. Edward M. HaliżakInstytut Stosunków Międzynarodowych UW'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Recenzent: prof. dr hab. Witold Orłowski Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright © by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Publikacja dofinansowana przez Instytyt Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ISBN 978-83-7383-598-6 Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa tel./fax 22 826 59 21, 22 828 95 63, 22 828 93 91 dział handlowy: jak wyżej, w. 105, 108 e-mail: info@scholar.com.pl http://www.scholar.com.pl Wydanie pierwsze Skład i łamanie: WN Scholar (Stanisław Beczek) Druk i oprawa: Drukarnia Read Me, Łódź Spis treści Synteza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Spis tabel i rycin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1. Kryzys w unii walutowej – diagnoza . . . . . . . . . . . . . 17 I. Czynnik zaskoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 II. Źródła problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 III. Normy fiskalne a deformacje gospodarcze . . . . . . . . . . 21 IV. Europejska polityka pieniężna . . . . . . . . . . . . . . . . 25 V. Dobro wspólne i centralizacja UGW . . . . . . . . . . . . . 26 VI. Przyjęte rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 33 Wnioski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Unia gospodarcza – koncepcje i uzgodnienia . . . . . . . . 34 I. Zasada przezorności fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 34 II. Bail-out państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 III. Stanowiska wobec konstrukcji UGW . . . . . . . . . . . . . 40 IV. Kompakt fiskalny a unia fiskalna . . . . . . . . . . . . . . . 42 V. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w UGW . . . 45 48 Wnioski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Unia gospodarcza – wizja strategiczna . . . . . . . . . . . 49 I. Europejski projekt federalny . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 II. „Kompakt fiskalny” a federacja . . . . . . . . . . . . . . . . 52 III. Narodowe rady fiskalne i Europejski Instytut Fiskalny . . . . 53 IV. Reguły wyjścia ze strefy euro. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 V. Wspólne obligacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 VI. Unia transferowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 VII. Wspólny podatek UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 60 VIII. EBC i funkcja pożyczkodawcy ostatniej instancji . . . . . . . Wnioski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4. UGW – kierunki i charakter działań . . . . . . . . . . . . . . 63 I. Pieniądz i demokracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 II. Główne kierunki działania dla Polski . . . . . . . . . . . . . 65 III. Działania krótko-, średnio- i długoterminowe . . . . . . . . . 68 69 Wnioski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Executive Summary of the Report . . . . . . . . . . . . . . . 86 Sommaire du rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Attachment to the Executive Summary . . . . . . . . . . . . . 96 Informacja o Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Synteza Synteza Niniejszy raport: • Przedstawia źródła przyczyn kryzysu finansowego z okresu 2007–kwiecień 2012 w perspektywie europejskiej i globalnej. • Analizuje problem przezorności fiskalnej w kontekście przyjętej w europejskich traktatach zasady dobra wspólnego realizowanej via PSW. • Omawia zagadnienia konstrukcji i zarządzania w unii gospodarczej i walutowej. • Wskazuje propozycje rozwiązań w odniesieniu do polityki fiskalnej i monetarnej oraz w obszarze zarządzania gospodarczego. Raport zwraca uwagę na dwa podstawowe czynniki, warunkujące zmianę podejścia do unii gospodarczej i walutowej w UE: • Najważniejszy ma charakter polityczny. Realizacja projektu UGW jest utrudniona z powodu zróżnicowanego podejścia państw UE do zasad jej funkcjonowania. To naraża wspólną walutę euro na ryzyko utraty stabilności oraz osłabienia jej znaczenia jako waluty międzynarodowej. • Drugi to czynnik gospodarczy. Globalizacja, która początkowo uła- twiała funkcjonowanie państw UE, dziś wyzwala nowe podejście do gospodarki zwane podejściem geoekonomicznym. Stosowanie tego paradygmatu jest równoznaczne z preferencją dla uzgodnień bilateralnych kosztem uzgodnień wielostronnych lub unijnych. Raport podkreśla, iż niezbędna zmiana podejścia państw-człon- ków UE do funkcjonowania UGW wymaga kontynuacji reform na trzech poziomach: 7 Synteza • Instytucji unijnych: poprawy egzekucji przyjętych norm zarządza- nia gospodarczego. • Dorobku prawnego UE: podejmowania działań, które zapewnią re- dukcję ryzyka destabilizacji politycznej i gospodarczej w UE. • Państwa: budowania strategii fiskalnych ze względu na przestrze- ganie zasady dobra wspólnego w UE. Raport dotyczy następujących propozycji działań: W obszarze polityki fiskalnej: • Zwiększenia roli reguł fiskalnych na poziomie krajowym i wzmoc- nienia skuteczności reguł na poziomie centralnym. • Opracowania warunków niezbędnych do emisji obligacji UE. • Rozważenia wprowadzenia wspólnego podatku UE. W obszarze polityki monetarnej: • Opracowania nowego raportu na temat korzyści i kosztów człon- • Rozważenia zmiany podejścia do wykonywania funkcji LOLR kostwa Polski w SE. przez EBC. W obszarze acquis communautaire: • Sprecyzowania reguł wyjścia z SE. W obszarze zarządzania gospodarczego: • Ustanowienia narodowych rad fiskalnych. • Ustanowienia Europejskiego Instytutu Fiskalnego. W obszarze reform konstytucyjnych: • Podjęcia debaty o roli i znaczeniu państwa w zmieniającej się Europie. • Opracowania strategii członkostwa państwa w unii fiskalnej. SpiS tabel i rycin SpiS tabel i rycin Tabele Tab. 1. Sankcje za brak przestrzegania PSW . . . . . . . . . . 30 31 Tab. 2. Procedura w EIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab. 3. Typologia unii walutowych i gospodarczych . . . . . . . 78 Tab. 4. Traktat o Stabilności, Koordynacji I Zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (TSKZ). . . . . . . . . . . . 81 Tab. 5. Reformy funkcjonowania unii walutowej . . . . . . . . . 83 Tab. 6. Proces ratyfikacji TSKZ . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Ryciny Ryc. 1. Rentowność obligacji 10-letnich, 1995–2011 . . . . . . 23 Ryc. 2. Ewolucja instytucjonalna w UGW, 1999–2012 . . . . . 80 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Integracja europejska i nowy ład gospodarczy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: