Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00505 009826 21047340 na godz. na dobę w sumie
Inteligencja emocjonalna 2.0. Wydanie udoskonalone - książka
Inteligencja emocjonalna 2.0. Wydanie udoskonalone - książka
Autor: , , Liczba stron: 224
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3025-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> komunikacja międzyludzka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

66 sprawdzonych strategii na doskonałą IE

Zawiera nową, udoskonaloną wersję najpopularniejszego na świecie testu na inteligencję emocjonalną!

To jest cudowna, praktyczna, pomocna książka, pełna narzędzi i technik, jakich możesz użyć, aby lepiej współpracować ze wszystkimi ludźmi spotkanymi w życiu.
Brian Tracy
Wszystkie istoty czujące posiadają świadomość, ale pośród nich tylko ludzie są wyposażeni we wspaniałą inteligencję. Wszyscy podlegamy stałemu strumieniowi pozytywnych i negatywnych myśli oraz emocji, ale nas jako ludzi wyróżnia to, że jesteśmy zdolni do pozytywnej zmiany. Ta książka zwięźle omawia, jak twórczo radzić sobie z emocjami i dobrze wykorzystać swoją inteligencję.
Dalajlama

Praktyczne sposoby rozwijania Twojej inteligencji emocjonalnej Czy chcesz nauczyć się w pełni wykorzystywać bogate zasoby Twojej inteligencji, wykształcenia i doświadczenia? Dzięki zrozumieniu, czym jest inteligencja emocjonalna, i umiejętności wykorzystania jej zasobów na co dzień zdobędziesz klucz do prawdziwego zawodowego oraz osobistego sukcesu.

Ta książka zawiera program pozwalający Ci dokładnie oszacować, a następnie krok po kroku rozwijać swoją inteligencję emocjonalną, z wykorzystaniem czterech umiejętności IE ... samoświadomości, samokontroli, świadomości społecznej i zarządzania relacjami.

Nowa, udoskonalona edycja najpopularniejszego na świecie testu na inteligencję emocjonalną, dostępna online, pokaże Ci, jaki poziom IE reprezentujesz teraz i co możesz zrobić, żeby natychmiast zacząć piąć się w górę, a także pozwoli Ci wziąć udział w teście po raz kolejny, abyś mógł sprawdzić, jak bardzo wzrosło Twoje IE dzięki wykonanej pracy. Niezależnie od tego, czy już od lat zagłębiasz się w tematykę inteligencji emocjonalnej, czy jesteś zupełnym laikiem w tej kwestii, ta książka może radykalnie zmienić sposób, w jaki myślisz o sukcesie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi Twój koszyk Twój koszyk Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Cennik i informacje Cennik i informacje Zamów cennik Zamów cennik Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Inteligencja emocjonalna 2.0. Wydanie udoskonalone Autorzy: Travis Bradberry, Jean Greaves, Patrick M. Lencioni Tłumaczenie: Przemysław i Karina Gancarczyk ISBN: 978-83-246-3025-7 Tytuł oryginału: Emotional Intelligence 2.0 Stron: 224 66 sprawdzonych strategii na doskonałą IE • Dowiedz się czegoś nowego o sobie • Ujawnij swoje najlepsze cechy • Doskonal swoje relacje z otoczeniem • Poznaj tajemnice sukcesu towarzyskiego Zawiera nową, udoskonaloną wersję najpopularniejszego na świecie testu na inteligencję emocjonalną! To jest cudowna, praktyczna, pomocna książka, pełna narzędzi i technik, jakich możesz użyć, aby lepiej współpracować ze wszystkimi ludźmi spotkanymi w życiu. Brian Tracy Wszystkie istoty czujące posiadają świadomość, ale pośród nich tylko ludzie są wyposażeni we wspaniałą inteligencję. Wszyscy podlegamy stałemu strumieniowi pozytywnych i negatywnych myśli oraz emocji, ale nas jako ludzi wyróżnia to, że jesteśmy zdolni do pozytywnej zmiany. Ta książka zwięźle omawia, jak twórczo radzić sobie z emocjami i dobrze wykorzystać swoją inteligencję. Dalajlama Praktyczne sposoby rozwijania Twojej inteligencji emocjonalnej Czy chcesz nauczyć się w pełni wykorzystywać bogate zasoby Twojej inteligencji, wykształcenia i doświadczenia? Dzięki zrozumieniu, czym jest inteligencja emocjonalna, i umiejętności wykorzystania jej zasobów na co dzień zdobędziesz klucz do prawdziwego zawodowego oraz osobistego sukcesu. Ta książka zawiera program pozwalający Ci dokładnie oszacować, a następnie krok po kroku rozwijać swoją inteligencję emocjonalną, z wykorzystaniem czterech umiejętności IE — samoświadomości, samokontroli, świadomości społecznej i zarządzania relacjami. Nowa, udoskonalona edycja najpopularniejszego na świecie testu na inteligencję emocjonalną, dostępna online, pokaże Ci, jaki poziom IE reprezentujesz teraz i co możesz zrobić, żeby natychmiast zacząć piąć się w górę, a także pozwoli Ci wziąć udział w teście po raz kolejny, abyś mógł sprawdzić, jak bardzo wzrosło Twoje IE dzięki wykonanej pracy. Niezależnie od tego, czy już od lat zagłębiasz się w tematykę inteligencji emocjonalnej, czy jesteś zupełnym laikiem w tej kwestii, ta książka może radykalnie zmienić sposób, w jaki myślisz o sukcesie. SPIS TRE¥CI Przedmowa 1. Podróĝ 2. Peïny obraz 3. Czym jest inteligencja emocjonalna — cztery umiejÚtnoĂci 4. Startujemy: plan dziaïania w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej 5. Strategie dotyczÈce samoĂwiadomoĂci 6. Strategie dotyczÈce samokontroli 7. Strategie dotyczÈce ĂwiadomoĂci spoïecznej 8. Strategie dotyczÈce zarzÈdzania relacjami Epilog Fakty: rzut oka na ostatnie odkrycia w dziedzinie inteligencji emocjonalnej Pytania do dyskusji Przypisy – 11 – 13 15 25 33 59 67 91 123 157 193 193 211 215 2 PE’NY OBRAZ W nastÚpnym rozdziale poznasz bardziej szczegóïowo kaĝdÈ z czterech umiejÚtnoĂci EQ, ale najpierw powinieneĂ posiÈĂÊ wiedzÚ o samej inteligencji emocjonalnej jako takiej. W ciÈgu minio- nej dekady przebadaliĂmy ponad póï miliona osób, aby sprawdziÊ, jakÈ rolÚ emocje odgrywajÈ w ĝyciu codziennym. DowiedzieliĂmy siÚ, jak ludzie postrzegajÈ samych siebie oraz jak ich samych postrze- gajÈ inni, i mieliĂmy okazjÚ siÚ przekonaÊ, jak róĝne czynniki wpïy- wajÈ na sukces w ĝyciu prywatnym i zawodowym. ChoÊ EQ staje siÚ coraz powszechniej znanym i coraz czÚĂciej branym pod uwagÚ elementem, nie zmienia siÚ to, iĝ generalnie ludzie nie rozumiejÈ swoich emocji i nie potrafiÈ nimi kierowaÊ. Tylko 36 procent ludzi, którzy brali udziaï w naszych badaniach, byïo zdolnych do poprawnego zidentyfikowania wïasnych emocji w momencie, gdy ich doĂwiadczali. To oznacza, ĝe dwie trzecie z nas z reguïy poddaje siÚ odczuwanym emocjom i nie potrafi ich zidentyfikowaÊ i wykorzystaÊ. ¥wiadomoĂci i umiejÚtnoĂci iden- tyfikowania emocji nie moĝna nauczyÊ siÚ w szkole. Wkraczamy w ĝycie zawodowe wyposaĝeni w umiejÚtnoĂÊ czytania, pisania i ope- rowania wiedzÈ, ale zbyt czÚsto brakuje nam umiejÚtnoĂci kiero- wania swoimi emocjami w chwili, gdy mamy do czynienia z proble- mem. Podejmowanie dobrych decyzji wymaga czegoĂ wiÚcej niĝ tylko wiedzy o faktach. Potrzeba do tego samoĂwiadomoĂci i umie- jÚtnoĂci panowania nad swoimi emocjami. BiorÈc pod uwagÚ zakres emocji, jakich doĂwiadczamy, nie moĝna siÚ dziwiÊ, ĝe zyskujÈ one nad nami przewagÚ. Mamy bardzo – 25 – Tylko 36 procent ludzi, którzy brali udziaï w naszych badaniach, byïo zdolnych do poprawnego zidentyfikowania wïasnych emocji w momencie, gdy ich doĂwiadczali. wiele okreĂleñ sïuĝÈcych do opisania uczuÊ, jakich doĂwiadczamy w ĝyciu, jednak wszystkie emocje to odmiany piÚciu podstawowych odczuÊ: szczÚĂcia, smutku, gniewu, strachu i wstydu. Gdy wykonujesz codzienne czynnoĂci — nie- zaleĝnie od tego, czy pracujesz, spÚdzasz czas z rodzinÈ czy przyjacióïmi, jesz, podróĝujesz, relaksujesz siÚ czy nawet Ăpisz — stale przepïywa przez Ciebie strumieñ emocji. Niezaleĝnie od tego, czy zauwaĝamy nasze reakcje emocjonalne, ïatwo zapominamy o tym, ĝe pojawiajÈ siÚ one w odniesieniu niemal do wszystkiego, co wydarza siÚ w naszym ĝyciu. Zïoĝony charakter emocji odzwier- ciedla siÚ w tym, z jak róĝnÈ intensywnoĂciÈ mogÈ przejawiaÊ siÚ na co dzieñ. WYZWALACZE I PORWANIA EMOCJONALNE Gdy Butch Connor walczyï z atakujÈcym go rekinem, doĂwiadczyï kilku „porwañ emocjonalnych” — momentów, w których jego emo- cje przejÚïy kontrolÚ nad jego zachowaniem i w których reagowaï bez zastanowienia. Z reguïy jest tak, ĝe im bardziej intensywne sÈ Twoje emocje, tym bardziej staje siÚ prawdopodobne, iĝ bÚdÈ rzÈ- dziïy Twoimi zachowaniami. Sytuacja na granicy ĝycia i Ămierci — taka jak atak ludojada — jest przykïadem wyzwalacza chwilowego porwania emocjonalnego. JeĂli chodzi o przypadek Butcha, porwanie emocjonalne spra- wiïo, ĝe sparaliĝowaï go strach, ale nawet w obecnoĂci rekina byï w stanie wykorzystaÊ swoje myĂli do tego, aby z powrotem przejÈÊ kontrolÚ nad emocjami. Butch przemawiaï sam sobie do rozsÈdku, dopóki paraliĝ nie ustÈpiï i póki on sam nie staï siÚ wystarczajÈco – 26 – spokojny, aby pïynÈÊ do brzegu. ChoÊ to myĂlenie nie spowodo- waïo, ĝe Butch przestaï odczuwaÊ strach czy przeraĝenie, pozwoliïo mu powstrzymaÊ emocje od kierowania jego zachowaniem. Jako ĝe nasze mózgi sÈ zaprogramowane tak, aby uczyniÊ z nas istoty emocjonalne, Twoja pierwsza reakcja na wydarzenie zawsze – 27 – jest emocjonalna. Nie masz kontroli nad tÈ czÚĂciÈ procesu. Moĝesz kontrolowaÊ myĂli, które pojawiajÈ siÚ po zaistnieniu emocji, i masz wiele do powiedzenia, jeĂli chodzi o to, jak zareagujesz na emocjÚ — jeĝeli jesteĂ tego Ăwiadomy. Niektóre doĂwiadczenia wyzwalajÈ emocje, które z ïatwoĂciÈ zauwaĝasz, natomiast czasami emocje pojawiajÈ siÚ niepostrzeĝenie. Kiedy jakaĂ sytuacja wyzwala prze- dïuĝonÈ reakcjÚ emocjonalnÈ, nazywamy jÈ „wydarzeniem wyzwa- lajÈcym” lub „wyzwalaczem”. Twoje reakcje na wyzwalacze sÈ uksztaïtowane przez TwojÈ osobistÈ historiÚ, w tym Twoje doĂwiad- czenia wiÈĝÈce siÚ z podobnymi sytuacjami w przeszïoĂci. W miarÚ rozwijania swoich umiejÚtnoĂci EQ nauczysz siÚ identyfikowaÊ swoje „wyzwalacze” i ÊwiczyÊ siÚ w produktywnych sposobach reagowania, tak abyĂ wykorzystywaï je automatycznie. OCENA CA’EJ OSOBY Inteligencja emocjonalna to Twoja zdolnoĂÊ do rozpoznania i zro- zumienia emocji, jakie odczuwasz Ty sam i inni ludzie, a takĝe Twoja umiejÚtnoĂÊ wykorzystania tej ĂwiadomoĂci do kierowania swoim zachowaniem i relacjami z innymi luděmi. Inteligencja emocjonalna to „coĂ” w kaĝdym z nas, wïaĂciwoĂÊ nie do koñca uchwytna. Wpïywa ona na to, jak efektywnie kierujemy swoim zachowaniem, jak radzimy sobie ze skomplikowanymi relacjami spoïecznymi i dokonujemy osobistych wyborów, dziÚki którym osiÈgamy sukcesy. Inteligencja emocjonalna opiera siÚ na fundamentalnym elemen- cie ludzkiej natury, który jest czymĂ zupeïnie innym niĝ Twój intelekt. Nie wiadomo, czy istniejÈ jakieĂ zwiÈzki pomiÚdzy IQ i EQ; nie moĝesz po prostu przewidzieÊ, jakie ktoĂ ma EQ, bazujÈc na tym, jak bardzo jest inteligentny. Inteligencja kognitywna, czyli IQ, nie jest plastyczna. Twoje IQ, z wyjÈtkiem traumatycznych doĂwiadczeñ, takich jak uraz mózgu, jest niezmienne od chwili – 28 – urodzenia. Nie stajesz siÚ bardziej inteligentny, uczÈc siÚ nowych rzeczy czy zdobywajÈc nowe informacje. Inteligencja to Twoja zdolnoĂÊ do uczenia siÚ i jest ona taka sama, gdy masz lat 15 i 50. Z drugiej strony, EQ jest umiejÚtnoĂciÈ, którÈ moĝna modelowaÊ i rozwijaÊ. ChoÊ prawdÈ jest, ĝe niektórzy ludzie z natury sÈ bar- dziej inteligentni emocjonalnie niĝ inni, moĝesz osiÈgnÈÊ wysoki poziom EQ takĝe dziÚki Êwiczeniom. OsobowoĂÊ to ostatni element ukïadanki. Jest to niezmienny „styl”, który definiuje kaĝdego z nas. Twoja osobowoĂÊ to wypad- kowa Twoich preferencji, takich jak skïonnoĂÊ do introwersji czy ekstrawersji. Mimo to, tak jak w przypadku IQ, na podstawie oso- bowoĂci nie moĝna wyrokowaÊ o czyjejĂ inteligencji emocjonalnej. Cechy osobowoĂci ujawniajÈ siÚ w poczÈtkowym okresie ĝycia i nie zanikajÈ. Ludzie czÚsto zakïadajÈ, ĝe dane cechy osobowoĂci (jak na przykïad ekstrawersja) wiÈĝÈ siÚ z wysokim poziomem EQ, ale osoba, która lubi przebywaÊ wĂród ludzi, nie jest bardziej inteli- gentna emocjonalnie niĝ ta, która wybiera samotnoĂÊ. Twoja osobo- woĂÊ moĝe byÊ pomocna w rozwijaniu EQ, ale inteligencja emocjo- nalna nie jest od niej zaleĝna. EQ jest plastycznÈ umiejÚtnoĂciÈ, podczas gdy osobowoĂÊ siÚ nie zmienia. OkreĂlenie czyjegoĂ IQ, EQ i osobowoĂci to najlepszy sposób na otrzymanie peïnego obrazu danej osoby. Gdy analizujesz te cechy w odniesieniu do jednostki, okazuje siÚ, ĝe nie majÈ zbyt wielu punktów wspólnych. W zamian za to kaĝda z nich pozwala opisaÊ specyficzny obszar, który pomaga wyjaĂniÊ, jakie sÈ motywy dziaïania danej osoby. ZNACZENIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ Jak duĝy wpïyw na Twój sukces zawodowy ma EQ? Odpowiedě jest krótka: ogromny! To bardzo efektywny sposób ukierunkowania Twojej energii na cel i osiÈgniÚcie niesamowitych rezultatów. – 29 – Inteligencja (IQ), osobowoĂÊ i inteligencja emocjonalna (EQ) to odrÚbne strefy skïa- dajÈce siÚ na obraz czïowieka. Wszystkie razem okreĂlajÈ to, w jaki sposób myĂlimy i dziaïamy. Nie jest moĝliwe, aby przewidzieÊ parametry jednej na podstawie drugiej. Ludzie mogÈ byÊ inteligentni, ale nie inteligentni emocjonalnie, a ludzi o wszelkich moĝliwych typach osobowoĂci moĝe charakteryzowaÊ wysoki poziom EQ i (lub) IQ. Z tych trzech wïaĂciwoĂci tylko EQ podlega zmianom i moĝna jÈ doskonaliÊ. BadaliĂmy inteligencjÚ emocjonalnÈ, porównujÈc jÈ do 33 innych waĝnych zachowañ zawodowych, i okazaïo siÚ, ĝe wiÚkszoĂÊ z nich jest ĂciĂle zwiÈzana z EQ, wïÈczajÈc w to zarzÈdzanie czasem, podejmowanie decyzji i komunikacjÚ. Twoja inteligencja emocjonalna to ěródïo bardzo wielu istotnych umiejÚtnoĂci — wpïywa niemal na wszy- stko, co mówisz i robisz kaĝdego dnia. Poziom inteligencji emocjonalnej jest tak istotny, jeĂli chodzi o sukces, ĝe odpowiada za 58 wyników w kaĝdej pracy. To najbardziej przewidywalny element majÈcy wpïyw na osiÈgane wy- Poziom inteligencji emocjonalnej jest tak istotny, jeĂli chodzi o sukces, ĝe odpowiada za 58 wyników w kaĝdej pracy. – 30 – niki w miejscu pracy, najwaĝniejszy czynnik, jeĂli chodzi o przy- wództwo i rozwój osobisty. Inteligencja emocjonalna to ěródïo bardzo wielu istotnych umiejÚtnoĂci. PodjÚcie nie- wielkiego wysiïku na rzecz rozwijania EQ moĝe wpïynÈÊ pozytywnie na wiele aspektów Twojego ĝycia. Niezaleĝnie od tego, jak wysoki czy niski poziom EQ prezen- tujÈ poszczególne osoby, mogÈ pracowaÊ nad tym, aby go podnieĂÊ na taki poziom, jaki prezentujÈ ich wspóïpracownicy. Badanie przeprowadzone na University of Queensland w Australii wykazaïo, ĝe ludzie, którzy majÈ niski poziom EQ i sïabe wyniki w pracy, mogÈ dorównaÊ swoim kolegom, którzy celujÈ w obu tych obsza- rach — wyïÈcznie dziÚki rozwiniÚciu swojej EQ. SpoĂród wszystkich osób, jakie badaliĂmy w Ărodowisku pracy, 90 procent tych, którzy osiÈgali Ăwietne wyniki, miaïo takĝe wysoki poziom EQ. Z drugiej strony, tylko 20 procent tych, którzy mieli – 31 – ZwiÈzek pomiÚdzy EQ i zarobkami jest tak bezpoĂredni, ĝe kaĝdy punkt wiÚcej w poziomie EQ przekïada siÚ na dodatkowe 1300 dolarów w poziomie rocznych zarobków. sïabe wyniki, miaïo wysokÈ EQ. Moĝesz byÊ Ăwietnym pracownikiem, nie majÈc zbyt rozwiniÚtej EQ, ale szanse na to sÈ nikïe. Ludzie, którzy rozwijajÈ swojÈ inteligencjÚ emocjonalnÈ, zwykle osiÈ- gajÈ sukcesy w pracy, poniewaĝ te dwie wïaĂciwoĂci idÈ ze sobÈ w parze. Oczywi- Ăcie, ludzie o wysokim EQ zarabiajÈ wiÚ- cej pieniÚdzy — Ărednio o okoïo 29000 dolarów rocznie wiÚcej niĝ ludzie z ni- skim poziomem inteligencji emocjonalnej. ZwiÈzek pomiÚdzy EQ i zarobkami jest tak bezpoĂredni, ĝe kaĝdy punkt wiÚcej w po- ziomie EQ przekïada siÚ na dodatkowe 1300 dolarów w poziomie rocznych zarobków. To odkrycie odnosi siÚ do ludzi pracujÈcych we wszystkich bran- ĝach, na wszystkich szczeblach, w kaĝdej czÚĂci Ăwiata. Nie zdoïa- liĂmy jeszcze znaleěÊ pracy, w której wyniki i zarobki nie byïyby ĂciĂle zwiÈzane z inteligencjÈ emocjonalnÈ. Aby odnosiÊ sukcesy i byÊ czïowiekiem speïnionym, musisz nauczyÊ siÚ maksymalnie wykorzystywaÊ swoje umiejÚtnoĂci w zakresie inteligencji emocjonalnej. Odpowiednie wykorzystywa- nie i rozumu, i uczuÊ gwarantuje najlepsze rezultaty. W dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki pokaĝemy Ci, jak to zrobiÊ. – 32 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inteligencja emocjonalna 2.0. Wydanie udoskonalone
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: