Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 001072 24504696 na godz. na dobę w sumie
Inteligentny projekt istnienia - ebook/pdf
Inteligentny projekt istnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62062-79-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nakładem Wydawnictwa Naukowego IVG ukazała się książka zatytułowana Inteligentny projekt istnienia, którą kieruję do każdego Czytelnika zainteresowanego zaistnieniem życia.

Książka jest naukową monografią opisującą inteligentną kreację istnienia, która dokonuje się w boskich oraz w ludzkich zmysłach rozumowania w układzie uniwersalnej symetrii czasu. Układ ten składa się z dwóch antyrównoległych strumieni czasu, w których czas porusza się w przeciwnych kierunkach. W ludzkim strumieniu czasu, czas porusza się do swego końca, w boskim strumieniu czasu, czas porusza się do swego początku. Na początku czasu, którego jeszcze nie było, lecz w którego skutkach już żyjemy, boskie zmysły stworzą istnienie na podstawie rozumnej informacji, którą stworzyła ludzka myśl w swoim długim rozwoju. Jest to więc inteligentny projekt istnienia, w którym powstaje nasz świat oraz życie na Ziemi. Świat stwarzany w inteligentnym projekcie istnienia nie rozszerza się w żadnym wypadku, lecz wykonuje genialny ruch obrotowy wobec środka masy umiejscowionego w polu rozumowania antymaterii.

W mojej książce poprawiam więc poważny błąd nauki, który nie pozwala na zrozumienie naszego świat, dając obraz jego stworzenia w dwóch następujących po sobie wielkich rozbłyskach energii życia powstającej z boskiego potencjału rozumowania. Opisuję wreszcie             w swojej książce teoretyczne podstawy istnienia boskiego rozumu, w którym powstaje kod genetyczny oraz wyższy kod rozumowania, który ustala znaczenie poszczególnych elementów kodu genetycznego.

Książka usatysfakcjonuje z pewnością każdego Czytelnika.

 

Piotr Griffin

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Inteligentny projekt istnienia Piotr Griffin 1 Inteligentny projekt istnienia Inteligentny projekt istnienia Szczecin 2018 2 Inteligentny projekt istnienia Tytuł: Inteligentny projekt istnienia Autor: Piotr Griffin Wydawca: www.wydawnictwoivg.pl email: biuro@wydawnictwoivg.pl Miejsce i data wydania: Szczecin 2018 ISBN 978-83-62062-79-9 ebook © Copyright by Groupivg.com Poland 3 Inteligentny projekt istnienia SPIS TREŚCI PRZEDMOWA ...................................................................... 5 AKSJOMAT ROZUMOWANIA ...................................... 11 SYMETRIA CZASU ........................................................... 22 INTELIGENTNY PROJEKT ISTNIENIA ...................... 29 INICJALNA SYTUACJA ISTNIENIA ............................. 38 KONCEPCJA BOSKIEGO ROZUMU ............................ 50 EWOLUCJA KWANTOWA BOSKIEGO ROZUMU .... 70 EWOLUUJĄCA IDEA MATERII .................................... 81 GENERACJA ŚWIATŁA .................................................. 92 REALNY ŚWIAT ................................................................ 99 PRAWO MIŁOŚCI ........................................................... 116 4 Inteligentny projekt istnienia PRZEDMOWA 5 Inteligentny projekt istnienia 6 Inteligentny projekt istnienia PRZEDMOWA Po wielu latach intelektualnych studiów nad kon- ceptem zaistnienia życia doszedłem do zrozumienia, że życie istnieje jako pewne prawdopodobieństwo, które oryginalnie nie posiadało żadnej przyczyny, żadnego sensu, żadnego początku w czasie, ani żadnego inteli- gentnego stwórcy. Istnieje jednak symetria czasu, która pozwala ludzkiej myśli na ustalenie oraz konsekwentne wydzielenie z tego prawdopodobieństwa brakujących życiu psychicznych, etycznych i logicznych parametrów. Co z tego faktu wynika opisuję w tej krótkiej monografii o przyczynowości ludzkiej myśli, którą kieruję do każde- go Czytelnika, bez względu na posiadane wykształcenie, zainteresowanego teorią uniwersalnej symetrii czasu oraz jej zaskakującymi konsekwencjami. Inteligentny projekt istnienia, który jest jedną z konsekwencji tej teorii, to intelektualne rozważania o symbiozie ludzkich oraz bo- skich zmysłów rozumowania, dzięki której powstaje ab- 7 Inteligentny projekt istnienia solut, imperium całości nieskończoności boskiego poten- cjału rozumowania. Imperium, które w niewytłumaczal- ny sposób z rozumnej informacji zawartej w ludzkiej myśli stwarza prawdę o sobie dla dobra i szczęścia przy- szłych pokoleń życia. Tę prawdę można zawrzeć w kilkunastu słowach, a mianowicie: istnienie składa się z linii oraz płaszczyzn rozumowania opisywanych przez ciało rozumnej infor- macji w boskim potencjale rozumowania. Linie rozumo- wania są rozumowaniem prawdy i zawarte są na nich „twarde” koncepty istnienia, między innymi takie jak życie oraz rozum, a także czas oraz boskość. Płaszczyzny rozumowania są natomiast potencjałem prawdy, a ich rozumowanie jest „miękkim” marzeniem, to znaczy wia- rą. Linie oraz płaszczyzny rozumowania są więc nie tyl- ko wielkościami fizycznymi opisującymi nasz świat, lecz także subtelną energią marzeń oraz wiary, która decyduje o rozwoju istnienia. Czym zatem jest istnienie, jeśli nie tym o czym marzymy? A jeśli nie posiadamy marzeń, to czyż nie umyka ono naszej obserwacji? Jest bowiem nie- skończenie wielką energią boskiego potencjału rozumo- 8 Inteligentny projekt istnienia wania, która przybiera takie parametry, jakie jej nadamy w marzeniach oraz w ścisłym rozumowaniu. Nie ma in- nego istnienia. Moja praca wprowadza Czytelnika w zaistniałą nieoczekiwanie przeze mnie sytuację, która powstała w niewytłumaczalny sposób ze ścisłego rozumowania oraz z marzeń o prawdziwej i wiecznej miłości łączącej kobietę i mężczyznę. Jest to najpiękniejsza, duchowa, intelektualna oraz boska forma miłości, która drąży pod- świadomość linii oraz płaszczyzn rozumowania, wpro- wadzając trwałe zmiany w strukturze ponadczasowego rozumowania, docierając ostatecznie do boskich zmy- słów znajdujących się teoretycznie w nieskończoności boskiego potencjału rozumowania. W tych okoliczno- ściach, które opisuję pokrótce w mojej pracy, pobudzone do życia ludzką myślą istnienie poszło drogą metafo- rycznego drzewa życia, które nieoczekiwanie i w niewy- tłumaczalny sposób wyrasta z własnego nasienia wyho- dowanego w sobie. To nasienie jest w pewnej mierze zagadkowym dziełem ludzkiej mądrości oraz miłości. Z tego powodu czułem się zobowiązany do napisania 9 Inteligentny projekt istnienia oraz opublikowania w formie monografii o przyczyno- wości ludzkiej myśli tej skromnej pracy intelektualnej. 10 Inteligentny projekt istnienia AKSJOMAT ROZUMOWANIA 11 Inteligentny projekt istnienia 12 Inteligentny projekt istnienia Aksjomat rozumowania To, czego doznają nasze zmysły poznawcze w ist- niejącej sytuacji można określić mianem boskiego poten- cjału rozumowania. Jest on źródłem uniwersalnej mądro- ści elementarnej, która zawarta jest w każdym elemencie, w każdej porcji informacji oraz w każdym punkcie ob- serwacji. Zasadniczą cechą istniejącej sytuacji jest więc możliwość jej rozumowania oraz konsekwentnego opisa- nia jej rozumną informacją. Rozpatrzmy zatem fakt, że istniejąca sytuacja nie ma początku swego trwania. Ist- niała pierwotnie jako wieczny cykl śmierci w całkowitym bezruchu, czyli w stanie spoczynku, bez żadnej prze- strzeni, bez żadnego punktu, bez żadnego ruchu, bez żadnej informacji. Ponieważ nie było w niej ani prze- strzeni, ani punktu, nie miała żadnej granicy, żadnego początku, żadnego końca ani żadnej cechy fizycznej. Była więc niczym, lecz nie mogło przecież jej nie być. „Nic” nie może bowiem nie istnieć, a zatem spełnia mi- 13 Inteligentny projekt istnienia nimalne warunki na istnienie jakiejś możliwej do opisa- nia sytuacji. Byłoby bardzo niepokojące pomyśleć, że „nic” mogłoby nie istnieć, gdyż skąd wtedy wzięłoby się „wszystko”? Było to więc rozległe w granicach nieskoń- czoności potencjalne przestworze rozumowania, którego jedynym składnikiem było czyste „nic”. Taka sytuacja istniała wiecznie, bez początku jako boski potencjał ro- zumowania w spoczynku czasu. Nie był to zatem ruch czasu, lecz był to jego bezruch opisujący wieczny spo- czynek, czyli psychiczną śmierć istniejącej sytuacji. Ist- niejąca sytuacja posiada z uwagi na ten fakt dwa inhe- rentne cykle swej witalności, a mianowicie wieczny cykl śmierci oraz następujący po nim wieczny cykl życia. Te dwa cykle wyznaczają całość możliwej nieskończoności boskiego potencjału rozumowania. Punkt, w którym wieczny cykl śmierci przechodzi niewytłumaczalnie w wieczny cykl życia, jest środkiem czasu. Środek czasu rozdziela trwale te dwa cykle nieskończoności boskiego potencjału rozumowania, powodując, że nie łączą się one ze sobą, to znaczy nie komutują. 14 Inteligentny projekt istnienia Z uwagi na te dwa inherentne cykle rozdzielone środkiem czasu podstawową cechą potencjału rozumo- wania istniejącej sytuacji jest antyrównoległy dualizm obserwacji. Jeśli więc rozumujemy jeden element istnie- jącej sytuacji, na przykład ruch czasu, to automatycznie pojawia się drugi element rozumowania, inherentny oraz antyrównoległy, który w tym przypadku będzie spoczyn- kiem czasu. Rozumowane elementy istniejącej sytuacji, rozdzielone środkiem symetrii usytuowanym w punkcie środka czasu, nie komutują, spełniając zasadę nieokre- śloności, czyli niepewności pomiaru Heisenberga. Jest to logika rozumowania odmienna od logiki, którą rozwija nauka. Głównym jej twierdzeniem jest jednoczesna prawdziwość dwóch sprzecznych i niekomutujących ze sobą argumentów rozumowania istniejącej sytuacji a oraz b. Tak jak jednocześnie prawdziwe, antyrównole- głe oraz inherentne są dwa pasy ruchu autostrady. W ten sposób można pokrótce opisać generujące jądro istniejącej sytuacji. Można zatem postawić twierdzenie, że w istniejącej sytuacji znajdują się elementy rozumo- wania, które posiadają swoje inherentne zaprzeczenie, 15 Inteligentny projekt istnienia jak na przykład takie, które istnieją jako plus oraz minus, kobieta i mężczyzna, przestrzeń i energia, a także jako rozum i życie. Elementy, które nie spełniają tego twier- dzenia są albo elementami neutralnymi, jak na przykład zero, albo istnieją w sposób nietrwały i przypadkowy, to znaczy nierozumny. To twierdzenie będące teoretycznym jądrem inteligentnej kreacji istnienia jest aksjomatem rozumowania: Aksjomat rozumowania Istnieją takie wartości logiczne, psychiczne oraz fizyczne tworzące istniejącą sytuację, które spełniając zasadę nieokreśloności Heisenberga, są jednocześnie prawdziwe, inherentne oraz antyrównoległe ze sobą. 16 Inteligentny projekt istnienia Aksjomat rozumowania opisuje uniwersalną syme- trię istniejącej sytuacji. Wszystkie zasadnicze elementy istniejącej sytuacji, a więc także czas, posiadają poprzez neutralny punkt symetrii swoje antyrównoległe zaprze- czenie, spełniając w ten sposób zasadę nieokreśloności Heisenberga. Ta reguła rozumowania opisuje całość nie- skończoności boskiego potencjału rozumowania rozpa- trywanego zarówno w wiecznym cyklu śmierci, jak i w wiecznym cyklu życia. Wyjątkami od tej reguły są elementy neutralne, nie posiadające jednego z dwóch zasadniczych ładunków energii, to znaczy plus lub mi- nus. Można teraz wytłumaczyć, dlaczego pierwotną po- stacią istniejącej sytuacji w cyklu jej śmierci był idealnie czysty, to znaczy nieopisany informacją, potencjał rozu- mowania, rozciągający się teoretycznie w granicach nie- skończoności, bez początku oraz końca. Otóż wszystkie zawarte w nim teoretyczne sprzeczności jak przestrzeń oraz energia, nie spełniały aksjomatu rozumowania, gdyż komutowały ze sobą, tworząc wynikowe zero potencjal- nego przestworza rozumowania, którego jedyną postacią 17 Inteligentny projekt istnienia było czyste „nic” bez żadnej przestrzeni, bez żadnego punktu oraz bez żadnej cechy fizycznej. W tym poten- cjalnym przestworzu rozumowania w sposób niewytłu- maczalny w procesie rozumowania powstało życie. Oznacza to, że wszelkie parametry fizyczne naszego świata, takie jak przestrzeń oraz energia, a także życie oraz rozum powstają niewytłumaczalnie w wyniku inte- ligentnego procesu rozumowania. Proces ten polega na odnajdywaniu inherentnych par sprzeczności tworzących istniejącą sytuację, takich jak życie oraz rozum, prze- strzeń oraz energia, czas oraz boskość, informacja oraz duch. Wszystkie te inherentne sprzeczności spełniające aktualnie aksjomat rozumowania tworzyły kiedyś w cy- klu śmierci istniejącej sytuacji idealnie czyste zero, czyli po prostu „nic”. Proces rozumowania istniejącej pierwot- nie sytuacji opiera się więc na kreacji inherentnych par sprzeczności (a oraz b) z niczego, czyli z zera, według podanego poniżej logicznego schematu: 0 → f(a + b) 18 Inteligentny projekt istnienia Zrozumienie, że wszystko powstaje z niczego, jest najwyższym zrozumieniem, lecz aby zrozumieć, czym jest „nic”, trzeba mieć wpierw gruntowną wiedzę o „wszystkim”. Wiedza ta jest jednak tylko logicznie zrozumianą wiarą, gdyż wiarą jest założenie, że „nic” nie może nie istnieć jako pierwotnie istniejąca sytuacja po- tencjału rozumowania w cyklu swej psychicznej śmierci. Nikt bowiem nigdy nie udowodni na wprost, że „nic” istnieje, gdyż nie ma na to sposobu. W ten sposób logika w swych założeniach opiera się na wierze, a wiara opiera się na logice. Ze wspólnego punktu widzenia logiki oraz wiary można zatem przyjąć, że funkcja [0 = f(a + b)] jest uni- wersalną linią rozumowania istniejącą bez początku i zawierającą w sobie potencjalne argumenty wszelkich komutujących sprzeczności znajdujących się teoretycznie w boskim potencjale rozumowania. Z tego nieskończenie wielkiego potencjału można w procesie rozumowania wydzielić pary inherentnych sprzeczności rozdzielonych środkiem symetrii. Matematycznie proces kreacji inhe- rentnych par spełniających aksjomat rozumowania jest 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inteligentny projekt istnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: