Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 003928 21767675 na godz. na dobę w sumie
Intercyzy i umowy między konkubentami. Klauzule umowne - ebook/pdf
Intercyzy i umowy między konkubentami. Klauzule umowne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 198
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0263-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Intercyza to umowa, która może mieć wiele zastosowań. Niegdyś traktowana nieufnie, jako „umowa na wypadek rozwodu”, obecnie znajduje swoje właściwe miejsce w obrocie prawnym. Jest m.in. środkiem ochrony niezależności ludzi, którzy się pobierają, ma także chronić majątek małżonków przed negatywnym wpływem okoliczności zewnętrznych, w tym ograniczyć skutki niepowodzeń majątkowych jednego z małżonków dla drugiego z nich i ich dzieci. W intercyzach zawiera się coraz szersze i bardziej szczegółowe postanowienia, będące wynikiem ustaleń między małżonkami lub małżonkami in spe związanych z ich sytuacją życiową. Na wiele z tych postanowień, ich ważność, kształt i interpretację wpływają nie tylko przepisy dotyczące bezpośrednio ustroju majątkowego małżonków, lecz także przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw, w tym podatkowych. Na te wszystkie kwestie zwrócono uwagę w publikacji Intercyzy i umowy między konkubentami. Klauzule umowne.

Książka jest przeznaczona dla prawników, którzy mogą ją potraktować jako punkt wyjścia do sporządzenia lub dokonania oceny już zawartej intercyzy, a także dla małżonków, przyszłych małżonków, przedsiębiorców będących w związkach małżeńskich, wchodzących w stosunki prawne z osobami pozostającymi w związkach małżeńskich. Jest także przeznaczona dla osób, które, nie będąc w związkach małżeńskich, tworzą długotrwały związek z inną osobą.

Dr Agnieszka Damasiewicz jest autorką publikacji dotyczących praktycznych kwestii umów. Źródłem podejścia praktycznego do prezentowanych zagadnień jest wieloletnia praca dla kancelarii radców prawnych związana z formułowaniem i negocjowaniem umów, a także egzekwowaniem ich realizacji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Intercyzy i umowy między konkubentami Klauzule umowne Agnieszka Damasiewicz Wydanie 2 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Hanna Czerniewska Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-278-0263-7 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I. Preambuła intercyzy i umowy partnerskiej . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II. Treść intercyzy i umowy partnerskiej . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ III. Kategorie majątków i ustroje majątkowe . . . . . . . . . . 1. Majątek wspólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Majątek osobisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Majątek dorobkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ IV. Klauzule dotyczące podmiotów, terminów i warunków zawarcia intercyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ V. Klauzule dotyczące rozdzielności majątkowej . . . . . . ROZDZIAŁ VI. Klauzule dotyczące rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 11 17 25 25 41 50 51 53 75 94 ROZDZIAŁ VII. Klauzule dotyczące rozszerzenia wspólności majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ROZDZIAŁ VIII. Klauzule dotyczące ograniczenia wspólności majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 ROZDZIAŁ IX. Klauzule dotyczące spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 ROZDZIAŁ X. Klauzule dotyczące zarządu majątkiem wspólnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5 Spis treści ROZDZIAŁ XI. Klauzule dotyczące nakładów na majątki osobiste i na majątek wspólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 ROZDZIAŁ XII. Intercyza a dziedziczenie majątków małżeńskich . . 182 ROZDZIAŁ XIII. Umowy konkubenckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 6 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego Biul.SN Gd.St.Praw. – „Gdańskie Studia Prawnicze” k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.k.w. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) k.p.c. k.r.o. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska – Lexis.pl – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska KPP Lex Lexis Nexis LexPolonica – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska MoP NPN ord.pod. – „Monitor Prawniczy” – „Nowy Przegląd Notarialny” – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. OSA OSAB OSNC OSNCP OSP OSPiKA Pal. PiP PPH pr.bank. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – „Palestra” – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa Handlowego” – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) pr.up.napr. – ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) PS – „Przegląd Sądowy” 7 Wykaz skrótów SP TPP u.k.w.h. – „Studia Prawnicze” – „Transformacje Prawa Prywatnego” – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707) u.n.f.p.b.m. – ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania bu- downictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 255) u.o.f.f.e. – ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) 8 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie We wprowadzeniu do poprzedniego wydania książki w 2008 r. wspo- mniałam o parze małżeńskiej, której prośba oraz pytania skłoniły mnie do napisania książki o intercyzach. Przypomnę, że byli nieco zażenowani tym, że proszą o sporządzenie dokumentu, który w powszechnym mnie- maniu dowodzi materialnego podejścia do życia i asekuranctwa. Od tam- tego czasu, choć minęło ledwie pięć lat, wizerunek intercyzy, jako umowy majątkowej małżeńskiej, zmienił się. Użyję tu słowa zarezerwowanego dla innych sytuacji, jednak tak dalece odzwierciedlającego mój pogląd na tę kwestię, że zaryzykuję tę zamierzoną „niepoprawność”. Otóż wizerunek intercyzy zmienił się na „słuszniejszy”. Mam na myśli to, że jest słuszniej oceniana – nie jako certyfi kat niewiary, ale jako dowód zapobiegliwości i dbałości małżonków lub przyszłych małżonków zarówno o rodzinę jako całość, jak i o każdego z jej członków z osobna. Pogląd ten uzupełniłabym jeszcze, choć z pewną ostrożnością. Miano- wicie sądzę – i ten osąd poddam testowi racjonalności w tej książce – że intercyza jest także korzystna dla wierzycieli. Zwłaszcza gdy myśli się o nich nie w kategorii wierzycieli, ale jako partnerów biznesowych czy partnerów w stosunkach prawnych, o charakterze majątkowym, innych niż biznesowe. W jaki sposób intercyza pełni tak ważne i użyteczne funkcje? Książka daje odpowiedź na to i inne pytania. Zawiera propozycje rozwiązania niektó- rych problemów majątkowych lub zapobieżenia im przez zawarcie intercyzy o okreś lonej treści. Proponowane klauzule pokazują, jak może wyglądać in- tercyza i jakie są skutki zawarcia w niej okreś lonych postanowień. Jednakże podkreślenia wymaga, że konkretna para może zawrzeć w umowie różne postanowienia, poruszając się w granicach swobody 9 Wprowadzenie umów (art. 3531 k.c.), dookreś lonych i uzupełnionych przez Kodeks ro- dzinny i opiekuńczy. Kodeks ten nie ogranicza natomiast związków part- nerskich co do kształtu zawieranych między partnerami umów. Takie umowy mogą być zawierane w ramach wspomnianej swobody umów, z uwzględnieniem treści przepisów o współwłasności w częściach ułam- kowych i zarządzie majątkiem przez współwłaś cicieli. Umowy te mogą zawierać podobne klauzule jak umowy majątkowe małżeńskie, jednakże skutki ich zawarcia mogą być inne ze względu na niestosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Książka zawiera komentarz do klauzul intercyzy oraz umowy między kon- kubentami (umowy partnerskiej), ze wskazaniem, które z klauzul zawie- ranych w intercyzach i z jakimi modyfi kacjami mogą znaleźć się w takich umowach. Książka ta jest przeznaczona dla małżonków, w tym małżonków z długim stażem, dla przyszłych małżonków, dla przedsiębiorców będących w związ- kach małżeńskich, którzy także wchodzą w stosunki prawne z osobami pozostającymi w związkach małżeńskich, a także dla prawników, którzy mogą tę książkę traktować jako punkt wyjścia sporządzenia intercyzy dla konkretnego klienta lub dokonania jej oceny, kiedy już została zawarta. Książka ta jest przeznaczona także dla osób pozostających w związku part- nerskim, które chcą skonstruować umowę regulującą kwestie majątkowe między sobą, oraz dla prawników, którzy takie umowy będą konstruować i proponować swoim klientom określone rozwiązania. 10 www.lexisnexis.pl Preambuła intercyzy i umowy partnerskiej Rozdział I Rozdział I. Preambuła intercyzy i umowy partnerskiej Intercyzy i umowy między konkubentami. Klauzule umowne 1. Umowa majątkowa małżeńska, okreś lana często mianem intercyzy, jest umową nazwaną, co oznacza, że jej istotna treść jest uregulowana przepi- sami, w tym przypadku przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie oznacza to, że Kodeks przewiduje konkretne postanowienia takiej umowy. Precyzuje on jedynie, co stanowi „istotną”, a więc konieczną treść umowy, aby traktować ją jako umowę majątkową małżeńską, a nie jakąś inną umowę, np. darowizny czy umowę dotyczącą alimentacji. Przy czym małżonkowie lub przyszli małżonkowie, którzy zawierają intercyzę, mogą w niej uregulować dużo więcej zagadnień niż okreś la Kodeks. 2. Umowa majątkowa między konkubentami (umowa partnerska) nie ma swojej szczególnej nazwy i jej treść nie jest okreś lona przepisami. Ten ostatni fakt decyduje o tym, że nie należy ona do żadnej szczególnej kate- gorii umów typowych i o jej kwalifi kacji decydować będzie każdorazowo jej treść. Można ją formułować w dowolny sposób, w granicach swobody umów wyznaczonych w art. 3531 k.c.: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właś ciwości (naturze) stosunku, ustawie ani za- sadom współżycia społecznego”. Na potrzeby tej publikacji umowa ta jest okreś lana jako umowa kohabitacyjna (ang. cohabit – „mieszkać razem bez ślubu”, por. słownik Collins, wydanie elektroniczne), czyli umowa mająt- kowa partnerska albo umowa konkubencka. 3. Zgodnie z obiegową, negatywną i – co najważniejsze – błędną opinią in- tercyza jest umową świadczącą jakoby o braku zaufania i cynicznym trak- towaniu związku małżeńskiego, mającą odseparować majątki małżonków na wypadek rozwodu. Czym jest więc intercyza, skoro przytoczona powyżej 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Intercyzy i umowy między konkubentami. Klauzule umowne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: