Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 005750 22568105 na godz. na dobę w sumie
Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze - ebook/pdf
Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 404
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-728-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

W 1970 roku do publicznej obrony pracy doktorskiej przystąpiła Hanna Tadeusiewicz, obecnie już Profesor. Od tego wydarzenia minęło 50 lat. Monografia została opracowana z myślą o dostojnej Jubilatce, która poprzez swoją osobowość, pracowitość, systematyczność oraz liczne prace naukowe i organizacyjne w bardzo istotny, niezwykle pozytywny sposób wpłynęła na rozwój i kształt polskiej nauki o książce i bibliotece. Bibliologia i informatologia, dyscyplina funkcjonująca pod tą nazwą w obszarze nauk humanistycznych w latach 2011–2018, po reformie została włączona do nauk społecznych, tworząc wspólny obszar badawczy z szeroko pojętymi naukami o komunikacji społecznej i mediach. Naukowcy zajmujący się przedmiotami badań przynależącymi do bibliologii i informatologii wciąż jednak piszą teksty z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, koncentrując się na mediach (do których należy zaliczyć też książkę i bibliotekę), komunikacji społecznej, ale także na kulturze i historii, czasem na literaturze i języku. W publikacji zawarto teksty o charakterze interdyscyplinarnym, a wśród autorów znaleźli się bibliolodzy, informatolodzy, literaturoznawcy, historycy, językoznawcy i kulturoznawcy. Z pewnością zebrane w tomie artykuły okażą się wartościową lekturą dla badaczy i pasjonatów nauk humanistyczno-społecznych. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do środowiska naukowego, ale również do studentów, bibliotekarzy i nauczycieli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Katedra Informatologii i Bibliologii, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173 RECENZENCI Bożena Koredczuk, Michał Rogoż REDAKTOR INICJUJĄCY Urszula Dzieciątkowska OPRACOWANIE REDAKCYJNE Beata Otocka SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR KOREKTA TECHNICZNA Leonora Gralka PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/VadimVasenin © Copyright by Authors, Łódź 2020 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 Praca powstała w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.09272.19.0.K Ark. wyd. 22,8; ark. druk. 25,25 ISBN 978-83-8142-727-2 e-ISBN 978-83-8142-728-9 Hanna Tadeusiewicz z okresu początków pracy w Uniwersytecie Łódzkim Źródło: Zbiory archiwalne Uniwersytetu Łódzkiego. Skan: Mariola Antczak Spis treści Część I Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka – Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze: koncepcja i realizacja ............................................................. 11 Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka – Hanna Tadeusiewicz – Uczona i Nauczycielka............................................................................................ 17 Profesor Hannie Tadeusiewicz z okazji 50 rocznicy obrony doktoratu. Tabula gratulatoria .............................................................................................. 31 7 Część II. Biblioteki i kultura książki Irena Socha – Szkoła – przestrzeń kultury książki. Stan badań bibliolo- gicznych .................................................................................................. 37 Adam Mazurkiewicz – Z historii powojennych badań literatury i kultury popularnej ............................................................................................... 75 Agata Walczak-Niewiadomska – Historia bibliotek publicznych dla dzieci (do 1914 roku) ......................................................................................... 109 Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska – Zrównoważony rozwój jako przed- miot zainteresowań organizacji bibliotekarskich ..................................... 129 Dariusz Grygrowski – Studia bibliotekoznawcze w kryzysie ..................... 145 Część III. Ludzie książki Maria Wichowa – Walenty z Widawy (1537–1601), profesor i rektor Akade- mii Krakowskiej – zarys biografii i twórczości. Księgozbiór uczonego ... 179 Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski – Z badań nad skryptorium kla- sztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku ............................. 197 Krzysztof Walczak – Zapomniana warszawska drukarnia braci Hindemithów. Dzieje i dorobek ....................................................................................... 231 Zdzisław Gębołyś – Bibliotekarze niemieccy w latach 1789–1871. Cechy osobowe bibliotekarzy .............................................................................. 241 Część IV. Prasa Ewa Andrysiak – Czasopisma polskiego ruchu bibliofilskiego w zasobach bibliotek i ich znaczenie dla księgoznawstwa .......................................... 265 Małgorzata Bańkowska – Obraz kulturalny Łodzi na łamach miesięcznika społeczno-literackiego „Wymiary” (1938–1939) .................................... 285 Marzena Woźniak-Łabieniec – Cenzorskie lekcje historii. Ingerencje Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w historyczno- -polityczną publicystykę tygodnika „Nowiny Literackie” (w roku 1947) ... 307 Magdalena Przybysz-Stawska – „Charaktery” i książki w latach 2016–2017 ............................................................................................... 321 Część V. Calisiana Bogumiła Celer – „Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschod- niej” z perspektywy 20 lat ....................................................................... 355 8 Ewa Obała – Międzywojenne przewodniki i informatory Kalisza jako źródło wiadomości o mieście ............................................................................... 371 Wykaz autorów w układzie alfabetycznym ............................................ 383 Indeks osobowy ........................................................................................... 385 Spis treści CZĘŚĆ I Mariola Antczak* Zbigniew Gruszka** Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze: koncepcja i realizacja Bibliologia i informatologia, dyscyplina funkcjonująca pod tą nazwą w obszarze nauk humanistycznych w latach 2011–2018, obecnie – po re- formie – została włączona do nauk społecznych, tworząc wspólny obszar badawczy z szeroko pojętymi naukami o komunikacji społecznej i me- diach. Naukowcy zajmujący się przedmiotami badań przynależącymi do bibliologii i informatologii wciąż jednak piszą teksty z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, koncentrując się na mediach (do których należy zaliczyć również książkę), komunikacji społecznej, ale także na kul- turze i historii, czasem na literaturze i języku. Ukazująca się w 2020 roku książka, którą oddajemy w Państwa ręce, zawiera teksty, których auto- rami są: bibliolodzy, informatolodzy, medioznawcy, literaturoznawcy, językoznawcy i kulturoznawcy. W rozumieniu redaktorów i inicjatorów tomu zebranie w jednej publikacji artykułów dotyczących bibliotek, wy- dawnictw, kultury książki i prasy, czyli szeroko pojętych mediów, czyni z niej wartościową, interdyscyplinarną lekturę dla badaczy i specjalistów w zakresie nauk humanistyczno-społecznych. Ze względu na charakter naukowy artykułów publikacja adresowana jest przede wszystkim do środowiska naukowego oraz studentów zgłębiających poruszane w niej zagadnienia, jak również dla bibliotekarzy i nauczycieli.1 11 * Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii, e-mail: mariola.antczak@uni.lodz.pl; ORCID: 0000–0002–4378–7101 ** Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii, e-mail: zbigniew.gruszka@uni.lodz.pl; ORCID: 0000-0002-7834-3893 12 Struktura książki Teksty zawarte w publikacji podzielono na pięć części. Część pierwszą otwiera okolicznościowy artykuł autorstwa Marioli Antczak i Zbigniewa Gruszki zatytułowany Hanna Tadeusiewicz – Uczona i Nauczycielka. Chcąc uczcić 50 rocznicę inicjacji naukowej znamienitej badaczki i specjalistki w zakresie biografistyki, autorzy opracowali notę biograficzną wybitnej Uczonej. Do materiału dołączono bibliografię podmiotowo-przedmiotową profesor Hanny Tadeusiewicz za lata 2010–2018 (por. załącznik pod tek- stem). Ponieważ wcześniejsze lata pracy naukowej Profesor zostały już udo- kumentowane przez Ewę Andrysiak i Marię Wichową, uznano, że właściwe będzie uzupełnienie istniejącej już dokumentacji jedynie o brakujące lata. Część pierwszą książki wieńczy wykaz osób, które złożyły Profesor Hannie Tadeusiewicz gratulacje z okazji ważnego jubileuszu odnowienia doktoratu. Na część drugą, poświęconą bibliotekom i kulturze książki, skła- da się pięć tekstów. Irena Socha skoncentrowała się na przedstawieniu szkoły jako miejsca rozwoju kultury książki i prowadzenia badań biblio- logicznych. Szkoły są przedmiotem badań interdyscyplinarnych, zarów- no humanistycznych, jak i społecznych; od dawna też zajmowały ważne miejsce w bibliologii jako instytucje kultury książki. To w nich nauczy- ciele doskonalą kompetencje czytelnicze uczniów poprzez lekturę i pra- cę z książką. Szkoła tworzy system kultury książki. Socha przedstawia rozległą panoramę badań odkrywających różne aspekty świata szkolnej książki i lektury oraz przekonuje, że w kontekście „wielowymiarowych” historycznie i kulturowo obszarów należałoby powołać interdyscyplinar- ne zespoły naukowców, w których badacze mogliby poddać analizie wła- ściwe zjawiska w sposób bardziej kompleksowy. Celem Adama Mazurkiewicza – autora kolejnego tekstu – było uka- zanie zmiany stosunku badaczy do zjawisk z kręgu literatury i kultury popularnej w okresie po 1945 roku. W artykule odnajdziemy rozważania o wpływie uwarunkowań społeczno-politycznych oraz rynkowych na postrzeganie popkultury i popliteratury. W tematyce bibliotekoznawczej znalazł się również tekst Agaty Wal- czak-Niewiadomskiej, poświęcony historii bibliotek publicznych dla dzie- ci. Autorka zakończyła zawarte w nim rozważania na 1914 roku. Materiały w języku polskim, upowszechniające wiedzę na temat początków biblio- tekarstwa dziecięcego na świecie, pojawiły się w literaturze fachowej po II wojnie światowej, najczęściej jednak były to publikacje stanowiące raczej przyczynki i rzadko traktujące ten temat kompleksowo. Celem Walczak- Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka -Niewiadomskiej było uzupełnienie stanu wiedzy w polskiej literaturze przedmiotu na temat początków wyodrębniania usług bibliotecznych dla dzieci. Pod uwagę wzięto Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, a także Belgię i niektóre kraje Skandynawii. Prezentowane w artykule zagadnienia zostały opracowane z wykorzystaniem metody krytycznej analizy przed- miotu, na bazie materiałów opublikowanych głównie za granicą. Wywód naukowy dopełniają zdjęcia bibliotek publicznych z omawianego okresu. Tematowi organizacji bibliotekarskich tekst poświęciła Małgorza- ta Fedorowicz-Kruszewska. Przedmiotem badań autorka uczyniła Sto- warzyszenie Bibliotek Amerykańskich (American Library Association – ALA), które w 1989 roku powołało Zespół ds. Środowiska Naturalnego (Task Force on the Environment – TFOE), będący częścią Grupy Dysku- syjnej ds. Odpowiedzialności Społecznej (Social Responsibility Round Table – SRRT) oraz Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytu- cji Bibliotekarskich (International Federation of Library Association and Institution – IFLA), która w 2002 roku przyjęła Statement on Libraries and Sustainable Development. Celem badaczki było prześledzenie aktywności organizacji bibliotekarskich w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju w bibliotekarstwie. Drugą część książki zamyka obszerny artykuł Dariusza Grygrow- skiego na temat nowej sytuacji prawnej studiów z zakresu bibliologii i in- formatologii. Za cel badań obrano analizę sytuacji w polskich ośrodkach akademickich prowadzących studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w okresie reformowania szkolnictwa wyższego, dokonaną na podstawie przeglądu aktów prawnych, literatury przed- miotu oraz serwisów internetowych. Grygrowski zauważył, iż większość ośrodków nie prowadzi studiów na kierunku „informacja naukowa i bi- bliotekoznawstwo”, zastępując je studiami o charakterze bardziej infor- matologicznym niż bibliologicznym. Rozważania autora zaprowadzi- ły do wskazania przyczyn zaistniałego stanu rzeczy: zapisów w aktach prawnych kierunków studiów na wyższych uczelniach oraz deregulacji zawodu bibliotekarza z 2013 roku. W części trzeciej publikacji zamieszczono cztery artykuły poświęco- ne ludziom związanym z książką. Opracowanie Marii Wichowej doty- czy badań księgozbioru Walentego z Widawy, który zapisał swoje zbiory w testamencie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie. Biblio- teka Widawity zawierała teksty literackie autorów greckich i rzymskich, słowniki, podręczniki gramatyki, stare wydania Biblii, postylle, komen- tarze biblijne, listy apostolskie, zbiory kazań, kroniki i inne dzieła; jest dowodem kontaktów intelektualnych profesora z ośrodkami naukowymi i drukarskimi w Europie. 13 Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze: koncepcja i realizacja 14 W kolejnym tekście Zbigniew Domżał i Andrzej Wałkówski zapre- zentowali wyniki swoich badań nad księgozbiorem mogilskim. Badacze ustalili m.in., że wśród trzech znanych z imienia pisarzy klasztornych byli opaci Herman i Engelbert oraz brat Ludwik. W trakcie badań Do- mżał i Wałkówski ustalili, że w skryptorium mogli pracować m.in: Jan Wartenberg, Arnold, Mikołaj Brygier, doktor Jakub z Paradyża, brat N, Piotr Hirszberg, bracia Jerzy z Sambora i Mikołaj. Obszerne studia zostały opatrzone licznymi zdjęciami ilustrującymi omawiane zagadnienia. Krzysztof Walczak przypomniał historię i dorobek warszawskiej drukarni braci Hindemithów. Autor opisał losy zapomnianej tłoczni za- łożonej w Warszawie przez synów znanego kaliskiego drukarza Karola Wilhelma Hindemitha. Dzieje drukarni wzbogaciły historię XIX-wieczne- go drukarstwa warszawskiego. Na podstawie głównie niemieckojęzycznych źródeł Zdzisław Gębo- łyś podjął się próby wskazania cech charakteru bibliotekarzy w XIX wie- ku. Jak możemy przeczytać w jego artykule – wyniki pracy bibliotekarzy należy rozpatrywać również przez pryzmat ich cech osobowych. Stano- wią one interesujące i zarazem niezbędne dopełnienie charakterystyki zawodowej, widzianej poprzez materialne dokonania (publikacje, na- rzędzia pracy bibliotecznej, katalogi, regulaminy, rejestry). Bibliotekarz w XIX wieku był z jednej strony uczonym mężem, osobą dobrze wy- kształconą, z drugiej – nierzadko brakowało mu kompetencji do wykony- wania powierzonych obowiązków. Fakt, iż zwracano na nie uwagę, i że znajdują się one w charakterystykach osobowych bibliotekarzy, świad- czy, iż nie były one bez znaczenia zarówno dla ówczesnych bibliotekarzy, jak i dla czytelników. Część czwarta książki zawiera cztery teksty badaczy zajmujących się czasopiśmiennictwem. Temat prasy bibliofilskiej w Polsce podjęła Ewa Andrysiak. W artykule autorka omówiła periodyki wydawane przez sto- warzyszenia bibliofilskie, przedstawiła ruch bibliofilski i określiła jego miejsce w polskiej bibliologii. Przedmiotem analizy wykonanej przez Małgorzatę Bańkowską był obraz kulturalny Łodzi, który wyłonił się w toku lektury przedwojennych zeszytów czasopisma „Wymiary” – miesięcznika wydawanego od kwiet- nia 1938 roku do czerwca 1939 roku. Pismo skupiało twórców o poglą- dach lewicowych i sympatyzujących z obozem Józefa Piłsudskiego, pro- pagowało ponadto model powszechnego dostępu do dóbr kultury oraz idee regionalizmu. Poddany badaniom materiał pozwolił Bańkowskiej na odtworzenie realiów życia kulturalnego Łodzi w drugiej dekadzie dwu- dziestolecia międzywojennego oraz umożliwił rekonstrukcję prokultu- ralnych działań władz miasta oraz środowiska literackiego. Bańkowska Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka zaprezentowała działalność najważniejszych instytucji kultury i mediów, omówiła też przedsięwzięcia towarzystw naukowych i instytucji oświa- towych oraz projekty urbanistycznego rozwoju Łodzi. Wątki prasoznawcze były również przedmiotem zainteresowań Ma- rzeny Woźniak-Łabieniec. Celem autorki była prezentacja ingerencji cenzorskich w redagowanym przez Jarosława Iwaszkiewicza tygodni- ku kulturalno-literackim „Nowiny Literackie”, wychodzącym w latach 1947–1948. Przedmiotem analizy uczyniono cięcia cenzorskie, które do- tyczyły artykułów o problematyce polityczno-historycznej i społecznej, ukazujących wydarzenia w kraju i mających wpływ na ówczesną politykę władz (amnestia, obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 maja, stosu- nek do ZSRR, pozycja Polskiej Partii Socjalistycznej). Materiałem źródło- wym stały się dokumenty archiwalne Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, głównie sprawozdania z cenzury prewencyjnej. Magdalena Przybysz-Stawska omówiła zawartość czasopisma „Cha- raktery”, zwracając uwagę na zamieszczane tam informacje o książce. Zgromadzone dane zostały uporządkowane w trzech grupach: reklamy, recenzje oraz pozostałe informacje. Przybysz-Stawska dokonała analizy ilościowo-jakościowej w obrębie wydzielonych grup tematycznych oraz opisała preferowany przez magazyn styl życia i osobowość docelowego czytelnika. Wywód ilustrują skany z zawartości analizowanego periodyku. W ostatniej części książki zatytułowanej Calisiana znalazły się dwa teksty o charakterze informacyjno-sprawozdawczym związane tematycz- nie z – bliskim Pani Profesor Hannie Tadeusiewicz – Kaliszem. Ich autorki należą do Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego członkiem honorowym jest Jubilatka. Tekst Bogumiły Celer został poświęcony przebiegowi prac nad powstaniem Słownika biograficznego Wielkopolski po- łudniowo-wschodniej: ziemi kaliskiej, którego pierwszy tom ukazał się pod redakcją Hanny Tadeusiewicz w 1998 roku. Kolejne dwa tomy zostały wydane w latach 2003 oraz 2007 pod redakcją nieodżałowanej Danuty Wańki. Planowany czwarty tom przygotowuje autorka tekstu. Zawartość kaliskich przewodników i informatorów okresu między- wojennego oraz ich znaczenie dla badaczy regionu zostały opisane przez Ewę Obałę w artykule zamykającym książkę. Każdy z zamieszczonych tekstów jest opatrzony bibliografią, abs- traktami oraz słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim. Pracę zamyka wykaz autorów z afiliacjami oraz indeks osobowy. Wyrażamy nadzieję, że lektura specjalistycznych, interdyscyplinar- nych tekstów o charakterze humanistyczno-społecznym będzie okazją do licznych refleksji naukowych oraz stanie się inspiracją dla wielu badaczy do dalszego zgłębiania poruszanych w nich tematów. 15 Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze: koncepcja i realizacja Mariola Antczak* Zbigniew Gruszka** Hanna Tadeusiewicz – Uczona i Nauczycielka ABSTRAKT W artykule zaprezentowano sylwetkę naukową prof. dr hab. Hanny Tadeusiewicz. Sku- piono się na przedstawieniu obszarów zainteresowań naukowych badaczki, jej działalno- ści dydaktycznej i najważniejszych publikacjach wydanych w latach 2010–2017. W tekście opisano różne okresy działalności akademickiej Pani Profesor, ze szczególnym uwzględ- nieniem publicznej obrony pracy doktorskiej w kwietniu 1970 roku. Do realizacji tematu wykorzystano metody: krytycznej analizy literatury przedmiotu, historyczną oraz biblio- graficzną. SŁOWA KLUCZOWE Hanna Tadeusiewicz, Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ, Katedra Bibliotekoznaw- stwa i Informacji Naukowej UŁ1 17 Hanna Barbara Tadeusiewicz przez całe życie związana była z Ło- dzią; tu urodziła się 19 października 1939 roku w rodzinie inteligenckiej, tutaj też uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 83 oraz Liceum Ogólno- kształcącego im. Joachima Lelewela, a następnie kontynuowała studia po- lonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie pod kierunkiem prof. Anieli Kowalskiej przygotowała pracę magisterską pt. Problematyka aktualna w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza (1963). Rok później rozpoczęła pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi, z któ- rą zawodowo była związana do 1983 roku, to jest przez 20 lat, zdobywając doświadczenie i stopnie awansu zawodowego; w 1970 roku obroniła dok- torat pt. Czasopisma warszawskie z lat 1825–1830 jako obraz życia literackiego stolicy przed powstaniem listopadowym (promotor prof. Aniela Kowalska, * Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii, e-mail: mariola.antczak@uni.lodz.pl; ORCID: 0000–0002–4378–7101 ** Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii, e-mail: zbigniew.gruszka@uni.lodz.pl; ORCID: 0000-0002-7834-3893 zob. fot. 1); w 1972 roku zdała egzamin na bibliotekarza dyplomowane- go; od 1978 roku pełniła funkcję kierownika Oddziału Prac Naukowych, w którym powstawał Słownik pracowników książki polskiej. W 1983 roku zło- żyła pracę pt. Drukarstwo polskie II połowy XIX wieku w świetle fachowych czasopism drukarzy z lat 1872–1900 zatwierdzoną w postępowaniu habili- tacyjnym, na podstawie której otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauki o książce (1984, zob. fot. 2)1. 18 Fot. 1. Hanna Tadeusiewicz w dniu publicznej obrony pracy doktorskiej – 24 kwietnia 1970 roku Źródło: Archiwum domowe Hanny Tadeusiewicz. Skan: Zbigniew Gruszka 1 Szczegóły biograficzne i zawodowe podajemy za: E. Andrysiak: Profesor Hannie Tadeusiewicz w 45-lecie pracy naukowej [w:] Ludzie i książki: szkice bibliologiczno-bio- graficzne, red. E. Andrysiak, Łódź: Wydawnictwo „Ibidem”, 2011, s. 7–11; J. Konieczna: Profesor Hanna Tadeusiewicz jako wychowawca kilku pokoleń bibliotekarzy i kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa UŁ, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2010, nr 16, s. 13–19; Profesor Hanna Tadeusiewicz, red. M. Wichowa, Łódź: Łódzkie Towarzy- stwo Naukowe, 2010. Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka Fot. 2. Dr Hanna Tadeusiewicz w trakcie uroczystości nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauki o książce Źródło: Archiwum domowe Hanny Tadeusiewicz. Skan: Zbigniew Gruszka 3 października 1983 roku 19 Z tematów przedstawionych prac naukowych wyłania się szeroki obraz zainteresowań badawczych Pani Profesor, do których należą: czasopiśmien- nictwo fachowe, głównie XIX-wieczne, a także biografistyka księgoznaw- cza; zagadnienia te dominowały w pracach magisterskich i doktorskich, których promotorstwa podejmowała się Hanna Tadeusiewicz. W 1984 roku Profesor otrzymała tytuł docenta w Katedrze Bibliote- koznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, kierowa- nej wówczas przez prof. Bolesława Świderskiego; z Katedrą była jednak związana już od 1970 roku, prowadziła bowiem cenione przez studentów zajęcia zlecone, m.in. z zakresu historii książki. W 1987 roku zastąpiła na stanowisku prof. Świderskiego i objęła funkcję Kierownika Katedry, któ- rą piastowała do 2010 roku, wiążąc się pracą zawodową i naukową z Uni- wersytetem Łódzkim na kolejne ponad dwadzieścia lat (zob. fot. 3). Uho- norowaniem pracy Hanny Tadeusiewicz było otrzymanie w 1994 roku tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych z rąk prezydenta Lecha Wałęsy (fot. 4). Hanna Tadeusiewicz – Uczona i Nauczycielka Fot. 3. Skład osobowy Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w dniu 3 października 1989 roku Źródło: Archiwum domowe Hanny Tadeusiewicz. Skan: Zbigniew Gruszka 20 Fot. 4. Wręczenie tytułu profesora z rąk prezydenta Lecha Wałęsy, 1995 rok Źródło: Archiwum domowe Hanny Tadeusiewicz. Skan: Zbigniew Gruszka Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: