Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00239 003865 21776223 na godz. na dobę w sumie
Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie IV - książka
Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie IV - książka
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2575-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twój przewodnik po świecie niezmierzonych możliwości Internetu!

Jak bez wychodzenia z domu nabyć aktualne wydanie dziennika, zapłacić wszystkie rachunki w swoim banku, kupić wymarzoną lodówkę czy spotkać się z przyjaciółmi mieszkającymi za granicą? Oczywiście to wszystko, w dodatku jednocześnie, możesz zrobić przez Internet. Właśnie dlatego tak wielu ludzi nie wyobraża już sobie życia poza globalną siecią. Gdziekolwiek jesteś, o jakiejkolwiek porze, możesz swobodnie komunikować się z ludźmi, udostępniać im rozmaite materiały i zdjęcia, penetrować zbiory wielkich bibliotek, grać w ulubione gry, a nawet rozliczać się z fiskusem! Internet daje Ci niemal nieograniczone możliwości, a Ty musisz tylko wiedzieć, jak z nich skorzystać!

Liczne ćwiczenia, prosty język, praktyczne zagadnienia - oto książka, która rozumie potrzeby początkujących użytkowników Internetu. Twoja przygoda z siecią rozpocznie się od poznania najważniejszych przeglądarek, obsługi paska adresowego oraz odnośników tekstowych i graficznych. Odkryjesz słynną wyszukiwarkę Google i błyskawicznie nauczysz się znajdować w Internecie potrzebne informacje, surfować po ciekawych stronach czy portalach. Dowiesz się, jak zakładać i obsługiwać konto poczty elektronicznej, zainstalować komunikator Gadu-Gadu i rozmawiać ze znajomymi na całym świecie. Pokażemy Ci także, jak bezpłatnie pobierać z sieci różne przydatne programy lub gry. Ponadto opanujesz korzystanie z serwisów społecznościowych oraz odkryjesz, jak łatwo możesz stworzyć własną stronę internetową w oparciu o dostępne szablony.

Odkryj Internet - przed Tobą cały świat bez wychodzenia z domu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV Autorzy: Maria Sokó³, Piotr Rajca ISBN: 978-83-246-2575-8 Format: A5, stron: 192 Twój przewodnik po œwiecie niezmierzonych mo¿liwoœci Internetu! (cid:129) Jak wyszukiwaæ potrzebne informacje? (cid:129) Jak korzystaæ z poczty elektronicznej? (cid:129) Jak komunikowaæ siê ze znajomymi? Jak bez wychodzenia z domu nabyæ aktualne wydanie dziennika, zap³aciæ wszystkie rachunki w swoim banku, kupiæ wymarzon¹ lodówkê czy spotkaæ siê z przyjació³mi mieszkaj¹cymi za granic¹? Oczywiœcie to wszystko, w dodatku jednoczeœnie, mo¿esz zrobiæ przez Internet. W³aœnie dlatego tak wielu ludzi nie wyobra¿a ju¿ sobie ¿ycia poza globaln¹ sieci¹. Gdziekolwiek jesteœ, o jakiejkolwiek porze, mo¿esz swobodnie komunikowaæ siê z ludŸmi, udostêpniaæ im rozmaite materia³y i zdjêcia, penetrowaæ zbiory wielkich bibliotek, graæ w ulubione gry, a nawet rozliczaæ siê z fiskusem! Internet daje Ci niemal nieograniczone mo¿liwoœci, a Ty musisz tylko wiedzieæ, jak z nich skorzystaæ! Liczne æwiczenia, prosty jêzyk, praktyczne zagadnienia – oto ksi¹¿ka, która rozumie potrzeby pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników Internetu. Twoja przygoda z sieci¹ rozpocznie siê od poznania najwa¿niejszych przegl¹darek, obs³ugi paska adresowego oraz odnoœników tekstowych i graficznych. Odkryjesz s³ynn¹ wyszukiwarkê Google i b³yskawicznie nauczysz siê znajdowaæ w Internecie potrzebne informacje, surfowaæ po ciekawych stronach czy portalach. Dowiesz siê, jak zak³adaæ i obs³ugiwaæ konto poczty elektronicznej, zainstalowaæ komunikator Gadu-Gadu i rozmawiaæ ze znajomymi na ca³ym œwiecie. Poka¿emy Ci tak¿e, jak bezp³atnie pobieraæ z sieci ró¿ne przydatne programy lub gry. Ponadto opanujesz korzystanie z serwisów spo³ecznoœciowych oraz odkryjesz, jak ³atwo mo¿esz stworzyæ w³asn¹ stronê internetow¹ w oparciu o dostêpne szablony. (cid:129) Korzystanie z przegl¹darek Internet Explorer i Mozilla Firefox (cid:129) Wyszukiwanie za pomoc¹ Google’a (cid:129) Surfowanie po sieci (portale, Wikipedia, s³owniki) (cid:129) Obs³uga poczty elektronicznej (cid:129) Instalacja i korzystanie z komunikatora Gadu-Gadu (cid:129) Pobieranie z sieci programów, grafiki i gier (cid:129) Tworzenie w³asnej strony WWW (cid:129) Obecnoœæ w portalach spo³ecznoœciowych – Facebook i Twitter Odkryj Internet – przed Tob¹ ca³y œwiat bez wychodzenia z domu! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Spis treĂci WstÚp Rozdziaï 1. PrzeglÈdarki Informacje podstawowe Internet Explorer Definiowanie strony gïównej Ulubione strony WWW Konfigurowanie i czyszczenie listy historii Zapisywanie stron WWW Mozilla Firefox Definiowanie strony gïównej Zapisywanie i drukowanie stron WWW Rozdziaï 2. Surfowanie Surfowanie za pomocÈ paska adresowego OdnoĂniki na stronach WWW OdnoĂniki tekstowe OdnoĂniki graficzne Rozdziaï 3. Internet ěródïem informacji Strategia wyszukiwania Zasady formuïowania zapytania Google Portale Wikipedia Sïowniki 7 9 9 15 18 22 28 31 35 42 53 57 57 60 60 62 67 67 70 70 74 83 85 4 Internet • mwiczenia praktyczne Rozdziaï 4. Poczta i nie tylko Savoir-vivre obsïugi poczty e-mail Konto e-mail Program pocztowy Windows Live Instalacja programu pocztowego Windows Live Konfiguracja poczty usïugi Windows Live WïaĂciwoĂci konta pocztowego Uruchamianie programu pocztowego Pisanie i wysyïanie listu e-mail ZaïÈczniki poczty Odbieranie poczty Obsïuga zaïÈczników przychodzÈcych z pocztÈ Odpowiadanie na listy Kontakty Gmail Zakïadanie konta Gmail Obsïuga poczty Gmail ZaïÈczniki w otrzymanej poczcie Gmail Odpowiadanie na listy Przesyïanie korespondencji dalej PorzÈdkowanie korespondencji Kontakty Gadu-Gadu Instalacja i konfiguracja Przygotowanie Gadu-Gadu do pracy Dodawanie kontaktów PogawÚdka Przesyïanie plików Status Blokowanie osób Czat w programie Gmail Dodawanie kontaktów do listy Czat PogawÚdka Rozdziaï 5. WWW jako ěródïo zasobów Jakie zasoby znajdujÈ siÚ w internecie? Zasoby FTP Programy typu shareware Grafika 87 87 89 89 90 95 98 101 103 106 109 111 113 115 118 118 121 125 127 129 130 131 133 133 137 139 143 144 145 146 148 148 149 151 151 152 154 158 Spis treĂci Rozdziaï 6. Wïasna strona WWW Prywatna strona WWW Zakïadanie strony w serwisie Wirtualnej Polski Modyfikacja zawartoĂci strony WWW Rozdziaï 7. Serwisy spoïecznoĂciowe Twitter Zakïadanie konta w serwisie Twitter Korzystanie z Twittera Facebook Zakïadanie konta na Facebooku 5 161 161 161 170 175 175 175 179 182 182 3 Internet ěródïem informacji Strategia wyszukiwania Aby szukaÊ efektywnie, musisz wiedzieÊ, czego szukasz. Inny- mi sïowy, musisz podaÊ listÚ wyraĝeñ precyzyjnie definiujÈ- cych Twój problem. Podczas wyszukiwania komputer szuka odnoĂników, korzystajÈc z podanych przez Ciebie terminów. Stoso- wane sÈ tylko te terminy — a wiÚc jeĂli szukasz stron o motoryzacji, pominiesz strony poĂwiÚcone modelom samochodów, czyli sporÈ czÚĂÊ zasobów. W przypadku terminów w jÚzykach obcych istotnÈ sprawÈ jest pisownia — oto na przykïad wyraz behaviour w pisowni angiel- skiej, a tu behavior — w pisowni amerykañskiej. Po kaĝdym etapie wyszukiwania powinieneĂ przejrzeÊ to, co znala- zïeĂ, aby okreĂliÊ uĝytecznoĂÊ i przydatnoĂÊ tych materiaïów. Odwiedě strony tematyczne, aby sprawdziÊ, czy nie ma na nich uĝytecznych odnoĂników. Skorzystaj z multiwyszukiwarki i szukaj, jeĂli to moĝliwe, caïych fraz. Nie uĝywaj jednak zbyt wielu sïów. W ten sposób znajdziesz strony, które mogÈ prowadziÊ do kolejnych uĝytecznych stron lub same sÈ w jakiĂ sposób przydatne. 68 Internet • mwiczenia praktyczne Zanotuj wszystkie alternatywne terminy, które mogÈ znaleěÊ zasto- sowanie w dalszych etapach wyszukiwania, a wiÚc synonimy, skróty nazw itp. Tu moĝe byÊ przydatny Sïownik jÚzyka polskiego. Dostosuj wyszukiwanie, korzystajÈc z narzÚdzi wyszukiwarek. Spró- buj wyeliminowaÊ te terminy, które okazaïy siÚ maïo istotne. IstniejÈ trzy podstawowe sposoby wyszukiwania dokumentów i stron WWW w internecie: T Wyszukiwarki — pozwalajÈ wyszukiwaÊ przy uĝyciu sïów kluczowych, odnoszÈcych siÚ do wyszukiwanego zagadnienia. Program komputerowy — bot, pajÈk lub robot — nieustannie przeszukuje sieÊ, a informacje o swoich „znaleziskach” przesyïa do centralnej bazy danych. Gdy w oknie wyszukiwarki wpisujesz jakiĂ termin, w rzeczywistoĂci przeszukujesz bazÚ danych. DziÚki temu, ĝe zasiÚgiem dziaïania programu objÚta jest caïa sieÊ WWW, moĝesz znaleěÊ wiÚcej informacji. Wiele wyszukiwarek stara siÚ posortowaÊ znaleziony materiaï pod kÈtem zgodnoĂci z Twoim zapytaniem. Wiele z nich oferuje narzÚdzia pozwalajÈce na lepsze sprecyzowanie zapytania (jest to tak zwane wyszukiwanie zaawansowane). Zazwyczaj odszukany materiaï jest prezentowany w postaci ïÈczy prowadzÈcych do zasobów. Wyszukiwarki majÈ teĝ swoje wady. Przede wszystkim zwracajÈ zbyt wiele wyników. Róĝne wyszukiwarki majÈ dostÚp do róĝnych stron, co sprawia, ĝe konieczne jest korzystanie z dwóch lub wiÚcej takich narzÚdzi. Przykïadowe wyszukiwarki to Google (http://www.google.pl/) czy Onet.pl Szukaj (http://www.szukaj.onet.pl). T Multiwyszukiwarki — to najnowsze narzÚdzia do wyszukiwania informacji w WWW. Ich istota polega na tym, ĝe korzystajÈc ze specjalnego oprogramowania, system „zatrudnia” jednoczeĂnie kilka wyszukiwarek i przeszukuje kilka katalogów tematycznych, a nastÚpnie kompiluje rezultaty wyszukiwania lub prezentuje je wedïug nazw indeksów. Multiwyszukiwarki róĝniÈ siÚ od pozostaïych narzÚdzi tym, ĝe nie posiadajÈ ĝadnej wewnÚtrznej bazy danych. PosïugujÈ siÚ natomiast zasobami wyszukiwarek i katalogów tematycznych. PodstawowÈ ich zaletÈ jest to, ĝe nie musisz juĝ sam uruchamiaÊ kolejnego wyszukiwania przy uĝyciu innego narzÚdzia. Rozdziaï 3. • Internet ěródïem informacji 69 Niektóre multiwyszukiwarki potrafiÈ eliminowaÊ powtarzajÈce siÚ rekordy oraz strony WWW o podobnej tematyce i tych samych adresach — wówczas jako efekt pracy narzÚdzia prezentowana jest lista pojedynczych trafieñ, z której usuniÚte zostaïy powtórzenia. Multiwyszukiwarki, które tego nie potrafiÈ, zwracajÈ kilka list — po jednej dla kaĝdej ze stosowanych wyszukiwarek — powtórzenia sÈ wówczas nieuniknione. Podobnie jak wyszukiwarki, multiwyszukiwarki takĝe zwracajÈ ogrom materiaïu (moĝna powiedzieÊ, ĝe jest to nawet lawina). Ze wzglÚdu na wykorzystanie w procesie wyszukiwania róĝnych wyszukiwarek, a wiÚc i róĝnych kryteriów, multiwyszukiwarki nie nadajÈ siÚ do formuïowania bardzo zïoĝonych i specjalistycznych zapytañ. Przykïadowe multiwyszukiwarki to: Dogpile (http://www.dogpile.com/) lub Search.com (http://www.search.com/). T Katalogi tematyczne — podobnie jak wyszukiwarki, skïadajÈ siÚ z bazy danych oraz programu wyszukiwawczego. Róĝnica polega na sposobie gromadzenia informacji. Katalogi tematyczne sÈ zarzÈdzane przez zespoïy ludzkie, decydujÈce o umieszczeniu okreĂlonych informacji w danej kategorii tematycznej. Bazy danych sÈ wiÚc tworzone gïównie przez ludzi. Tym samym ich wielkoĂÊ nie dorównuje bazom wyszukiwarek. Niektóre katalogi sÈ ogólne i obejmujÈ szeroki tematycznie zakres materiaïu, inne skupiajÈ siÚ na okreĂlonych zagadnieniach. DziÚki roli czïowieka w procesie gromadzenia zasobów w katalogach rzadziej znajdziesz tu strony juĝ nieistniejÈce, jednak z tego samego powodu zakres sieci objÚty katalogiem jest mniejszy, a nowe strony trafiajÈ do niego póěniej. Ukïad tematyczny katalogów sprzyja znajdowaniu rzeczowej informacji na okreĂlony temat. Przykïadowe katalogi to hoga.pl (http://www.hoga.pl/) i Open Directory Project (http://www.dmoz.org/). Róĝnice pomiÚdzy poszczególnymi typami narzÚdzi, przede wszyst- kim miÚdzy wyszukiwarkÈ a usïugami katalogowymi, powoli siÚ za- cierajÈ. Wyszukiwarki rozwijajÈ siÚ, czÚsto ich dziaïanie obejmuje katalogi tematyczne. PowstajÈ takĝe katalogi tematyczne skojarzone z wyszukiwarkami. Internet • mwiczenia praktyczne 70 Zasady formuïowania zapytania Oto kilka zaleceñ, które pomogÈ Ci w efektywnym wyszukiwaniu in- formacji w internecie: T W zapytaniu stosuj wyrazy, których spodziewasz siÚ w tekĂcie strony. PamiÚtaj, ĝe odmiana moĝe wpïynÈÊ na zwracane rezultaty. T Waĝniejsze terminy umieszczaj jako pierwsze. Aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe pozostaïe takĝe bÚdÈ traktowane jako waĝne, umieĂÊ przed nimi znak plus (+), na przykïad: +grzejniki +centralne +ogrzewanie. T Aby wyïÈczyÊ jakiĂ termin z wyszukiwania, stosuj znak minus (–), na przykïad: +ryby –sïodkowodne. ZwróÊ uwagÚ, ĝe miÚdzy znakiem a wyrazem nie ma spacji. T JeĂli szukasz tylko frazy, znaki + i — nie powinny byÊ stosowane w jej obrÚbie. T Stosuj przynajmniej trzy sïowa kluczowe i korzystaj, o ile to moĝliwe, z fraz. T Unikaj wyrazów bardzo popularnych, takich jak na przykïad „woda”, chyba ĝe zastosujesz je we frazie, jak choÊby: „ciÚĝka woda”. T WpisujÈc sïowa kluczowe i frazy, korzystaj gïównie z maïych liter (chyba ĝe szukasz czegoĂ, co powinno byÊ pisane wielkimi literami). Nie wszystkie wyszukiwarki sÈ niewraĝliwe na wielkoĂÊ liter (w Google nie ma ona znaczenia). T ’Ècz ze sobÈ frazy i sïowa kluczowe, na przykïad tak: +kowboje + dziki zachód –dallas. Google Wyszukiwarka Google (http://www.google.pl) powstaïa w 1998 roku, a jej autorami byli studenci Uniwersytetu Stanforda: Larry Page i Sergey Brin. Prostota uĝycia wraz z efektywnoĂciÈ wyszukiwania stawiajÈ obecnie Google na czele listy wyszukiwarek. Google ma wiele innych zalet — choÊby takÈ, ĝe zapisuje ostatniÈ kopiÚ odwiedzanej strony, co po- zwala odnaleěÊ stronÚ, nawet jeĂli juĝ przestaïa istnieÊ. Rozdziaï 3. • Internet ěródïem informacji 71 Google pozwala wyszukiwaÊ strony WWW, pliki graficzne i artykuïy w grupach dyskusyjnych. UdostÚpnia teĝ bogate katalogi. Obsïuguje operatory + i – oraz akceptuje podwójny cudzysïów jako oznaczenie frazy. ZresztÈ, nawet jeĂli nie zastosujesz cudzysïowów, Google zaïoĝy domyĂlnie, ĝe szukane przez Ciebie wyrazy sÈ w nie- dalekiej od siebie odlegïoĂci. Krótkie wyrazy (takie jak o, i, to itp.) sÈ ignorowane w wyszukiwaniu, chyba ĝe sÈ chronione operatorem +. m W I C Z E N I E 3.1 Wyszukiwanie informacji przy uĝyciu wyszukiwarki Google Skorzystajmy z wyszukiwarki Google, aby znaleěÊ strony WWW po- ĂwiÚcone internetowi. Aby wyszukaÊ informacje o internecie, korzystajÈc z wyszukiwarki Google: 1. Uruchom wyszukiwarkÚ Google — wpisz w polu adresowym przeglÈdarki adres http://www.google.pl/. 2. NaciĂnij Enter lub kliknij przycisk Przejdě. 3. W oknie przeglÈdarki pojawi siÚ strona gïówna wyszukiwarki. 4. Wpisz w polu tekstowym sïowa kluczowe. Poniewaĝ chcemy znaleěÊ materiaïy poĂwiÚcone internetowi, wyraz internet powinien zostaÊ uĝyty jako podstawowe sïowo kluczowe. JeĂli jednak wpiszemy tylko ten jeden wyraz, wyszukiwarka zwróci setki tysiÚcy stron (sprawdě sam!). Dodaj wiÚc dodatkowe sïowa, na przykïad frazÚ ”kurs podstawowy” (pamiÚtaj o cudzysïowach!) oraz sïowo kluczowe online (w ten sposób odszukamy materiaïy, do których bÚdziemy mieÊ dostÚp komputerowy). 5. Poniewaĝ interesujÈ nas materiaïy dostÚpne online, wyïÈczymy z wyszukiwania ksiÈĝki — w tym celu wpisz znak minus (–), a bezpoĂrednio za nim umieĂÊ wyraz „ksiÈĝki”. Znak minus uĝyty wraz ze sïowem kluczowym peïni w wyszukiwarce Google funkcjÚ operatora logicznego. Na koñcu tego rozdziaïu znajdziesz szersze omówienie kwestii stosowania operatorów tego typu takĝe w innych wyszukiwarkach. 72 Internet • mwiczenia praktyczne 6. Kliknij przycisk Szukaj. WyĂwietlona zostanie lista trafieñ. Liczba trafieñ pojawia siÚ na niebieskim pasku (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Google i rezultaty wyszukiwania JeĂli rezultaty wyszukiwania bÚdÈ zbyt skÈpe, oznacza to, ĝe szukaïeĂ w zïym miejscu lub za bardzo zawÚziïeĂ zakres wyszukiwañ. ByÊ moĝe zapytanie zostaïo sformuïowane niepoprawnie — zdarza siÚ czÚsto, ĝe literówka wszystko psuje. ByÊ moĝe szukanego materiaïu po prostu nie ma w internecie. To naprawdÚ trudne do uwierzenia, lecz i takie sytuacje siÚ zdarzajÈ. Spróbuj w takim przypadku zmieniÊ sïowa kluczowe. JeĂli to takĝe nie pomoĝe, zmieñ wyszukiwarkÚ lub zastosuj multiwyszukiwarkÚ, siÚgnij do katalogów lub zasobów specjalistycznych. Moĝesz takĝe popytaÊ na grupach dyskusyjnych. 7. PrzeglÈdnij znalezione pozycje — aby przewinÈÊ zawartoĂÊ okna, skorzystaj z paska przewijania znajdujÈcego siÚ z prawej strony okna przeglÈdarki. JeĂli opis którejĂ ze stron wyda Ci siÚ interesujÈcy, kliknij odnoĂnik prowadzÈcy do niej. 8. Aby przeglÈdnÈÊ kolejnÈ stronÚ trafieñ, przewiñ dokument do koñca i kliknij numer strony lub kliknij odnoĂnik NastÚpna (rysunek 3.2). 9. JeĂli lista wyszukanych pozycji jest zbyt obszerna, kliknij ïÈcze Szukaj w wynikach (rysunek 3.3). Rozdziaï 3. • Internet ěródïem informacji 73 Rysunek 3.2. Aby wyĂwietliÊ kolejnÈ stronÚ listy trafieñ, przewiñ zawartoĂÊ okna i kliknij odnoĂnik do nastÚpnej strony Rysunek 3.3. Aby sprecyzowaÊ warunki wyszukiwania, kliknij odnoĂnik Szukaj w wynikach 10. Kïopot z nadmiarem wyszukanych dokumentów wynika najczÚĂciej ze zbyt ubogiej listy sïów kluczowych. Kliknij przycisk Szukaj w wynikach i w oknie, które siÚ ukaĝe, dodaj jedno lub dwa dodatkowe sïowa kluczowe (rysunek 3.4), a liczba rezultatów wyszukiwania powinna siÚ zmniejszyÊ. Rysunek 3.4. Podaj dodatkowe kryteria i kliknij Szukaj w wynikach 11. PrzeglÈdnij ponownie swoje „znaleziska”. Odszukana za pomocÈ wyszukiwarki strona WWW nie musi byÊ stronÈ gïównÈ serwisu. Dobrze zaprojektowany serwis jest wyposaĝony w narzÚdzia nawigacji miÚdzy swoimi stronami, w tym w ïÈcze prowadzÈce do strony gïównej. ’Ècze to nie zawsze rzuca siÚ w oczy, przesuwaj wiÚc myszÈ, tak aby wskaěnik siÚ zmieniï i przybraï postaÊ dïoni. Czasami do strony gïównej prowadzi odnoĂnik tekstowy — o treĂci na przykïad strona gïówna; na innych moĝe to byÊ logo firmy. Czasami moĝna dostaÊ siÚ do strony gïównej, usuwajÈc z pola adresowego wszystkie dodatkowe informacje i pozostawiajÈc tylko nazwÚ domeny. Internet • mwiczenia praktyczne 74 Portale Internetowe serwisy informacyjne mogÈ Ci zastÈpiÊ codziennÈ prasÚ. Jest ich tak wiele, ĝe na pewno znajdziesz coĂ, co odpowiada Twoim zainteresowaniom i gustom. Serwisy te to tak zwane portale. Portale mogÈ byÊ horyzontalne lub wertykalne. Portale horyzontalne, na przykïad takie jak Wirtualna Polska czy Onet, sÈ wielotematyczne: podajÈ wiadomoĂci, informacje kulturalne, prognozÚ pogody itp. Ofe- rujÈ teĝ czÚsto dodatkowe usïugi (na przykïad zakupy internetowe, darmowe konta e-mail, katalogi ciekawych stron WWW). Natomiast portale wertykalne — tak zwane wortale — koncentrujÈ siÚ na jed- nym zagadnieniu, np. na muzyce, motoryzacji, turystyce lub jesz- cze na czymĂ innym. Tabela 3.1 prezentuje adresy niektórych portali — moĝe znajdziesz coĂ dla siebie. Tabela 3.1. Przykïadowe portale Nazwa portalu Adres URL Krótki opis Alfy.com http://www.alfy.com/ Portal dla dzieci — do wyboru dwa jÚzyki: angielski i hiszpañski — Ăwietny do nauki jÚzyka. Astronomia.pl http://www.astronomia.pl/ Polski portal astronomiczny. Biblioteka Otwartego Uniwersytetu Space.pl http://www.czytanki. terramail.pl/ CHIP Online http://www.chip.pl/ Ciekawe miejsce w internecie dla poszukujÈcych wiedzy. Wszystko o komputerach i oprogramowaniu. Wortal dla energetyków. Informacje z dziedziny elektroniki. http://www.cire.pl/ http://www.elektronika.gery.pl/ cire.pl Elektronika Online Excite http://www.excite.com/ Portal amerykañski. Rozdziaï 3. • Internet ěródïem informacji 75 Tabela 3.1. Przykïadowe portale — ciÈg dalszy Nazwa portalu Adres URL Krótki opis Expedia http://www.expedia.com/ Gastrona.pl http://gastrona.pl/ Lubisz podróĝowaÊ? Tu znajdziesz informacje o tym, jak podróĝowaÊ, czym i kiedy. OszczÚdne panie skorzystajÈ z opcji optymalizacji kosztów i wczesnych rezerwacji. Niestety wszystko w jÚzyku angielskim. Pierwszy polski portal gastronomiczny, hotelarski i cateringowy. http://www.gazeta.pl/ Portal Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza Gery.pl http://www.gery.pl/ Ceneo http://www.ceneo.pl/ Hoga.pl http://www.hoga.pl/ Interia.pl http://www.interia.pl/ Internet Movie Database http://www.imdb.com/ Gery.pl to tradycyjny portal, z peïnym spektrum tematycznym. Tutaj porównasz ceny najróĝniejszych produktów dostÚpnych w Sieci. Typowy portal wielotematyczny. Kolejny portal wielotematyczny. Wortal filmowy i filmowa baza danych — w jÚzyku angielskim. Kobiety Online http://www.kobiety.pl/ Polski serwis kobiet. LinuxPub.pl http://linuxpub.pl/index.php? o=link g=1 Wszystko o Linuksie — po polsku. Motley Fool http://www.fool.com/ Zabawa w inwestowanie — aby siÚ dobrze bawiÊ, musisz znaÊ angielski. MSN Netscape O2.pl Polski Portal Edukacyjny Polski Portal Kultury Polski Serwer Prawa Psychologia — nowoĂci, artykuïy, ciekawostki Onet.pl — Polski Portal Internetowy http://www.onet.pl Poland.com http://www.poland.com http://eduseek.interklasa.pl/ http://o.pl/ http://www.prawo.lex.pl/ 76 Internet • mwiczenia praktyczne Tabela 3.1. Przykïadowe portale — ciÈg dalszy Nazwa portalu Adres URL Krótki opis http://www.msn.com/ Portal amerykañski. http://www.netscape.com/ Portal firmy Netscape. http://www.o2.pl/ Portal O2.pl, na którym znajdziesz ïÈcze do komunikatora Tlen.pl. Popularny portal, który dostarczy Ci wiedzy i rozrywki. Rezerwacja hoteli, biletów oraz organizacja wycieczek. Portal edukacyjny skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców. Polski Portal Kultury O.pl to wiodÈcy i najwiÚkszy portal poĂwiÚcony kulturze w Polsce. Serwis prawny — a w nim przepisy i akty prawne, informacje o podatkach. http://www.psychologia.apl.pl/ Wszystko o psychologii i tematyce pokrewnej. Reporter.pl http://www.reporter.pl/ SkÈpiec.pl http://www.skapiec.pl/ Moĝna tu znaleěÊ zarówno informacje, jak i rozrywkÚ (dla dorosïych i dla dzieci). Mnóstwo informacji o internecie. Polski serwis porównujÈcy ceny w sklepach internetowych. Rozdziaï 3. • Internet ěródïem informacji 77 Krótki opis Portal religijny dla mïodzieĝy. Portal dla humanistów (w jÚzyku angielskim). Portal serwisu Wirtualna Polska. Tabela 3.1. Przykïadowe portale — ciÈg dalszy Nazwa portalu Adres URL Tu jest bosko http://www.bosko.pl/ http://vos.ucsb.edu/ http://www.wp.pl/ Voice of the Shuttle Wirtualna Polska Wprost http://www.wprost.pl/ Portal tygodnika Wprost. the Educator’s Reference Desk http://www.eduref.org/ Amerykañski portal poĂwiÚcony edukacji. Doskonaïe ěródïo wiedzy dla nauczycieli. m W I C Z E N I E 3.2 Prasówka KorzystajÈc z portalu Wirtualna Polska, przejrzyj najĂwieĝsze donie- sienia ze Ăwiata. Przejrzyj przynajmniej dwie strony ostatnich donie- sieñ i przeczytaj przynajmniej jedno z nich. 1. WyĂwietl gïównÈ stronÚ portalu Wirtualnej Polski (http://www.wp.pl/) i kliknij odnoĂnik WiadomoĂci (rysunek 3.5). Moĝesz takĝe przejĂÊ bezpoĂrednio na stronÚ WWW o adresie http://wiadomosci.wp.pl/. Rysunek 3.5. Portal Wirtualnej Polski — kliknij odnoĂnik wiadomoĂci 78 Internet • mwiczenia praktyczne NarzÚdzie wyszukiwania (Ctrl+F) pomoĝe Ci odszukaÊ wyraz na stronie WWW. 2. Przesuñ kursor nad ïÈcze Strona gïówna — rozwinie siÚ menu odnoĂników. Kliknij ïÈcze ¥wiat (rysunek 3.6)— przejdziesz do strony, na której umieszczone sÈ odnoĂniki do najĂwieĝszych doniesieñ ze Ăwiata. Rysunek 3.6. W tej czÚĂci serwisu znajdziesz przeglÈd wydarzeñ na Ăwiecie 3. Kliknij odnoĂnik prawym klawiszem myszy i wybierz w menu kontekstowym polecenie Otwórz w nowej karcie (rysunek 3.7) (Internet Explorer). Rysunek 3.7. Przeczytaj wiadomoĂÊ Rozdziaï 3. • Internet ěródïem informacji 79 4. Przeczytaj doniesienie, po czym zamknij kartÚ przeglÈdarki, w której byïo ono wyĂwietlone. JeĂli nie otwieraïeĂ nowej karty lub okna, a wiÚc wiadomoĂÊ zastÈpiïa poprzedniÈ zawartoĂÊ okna, kliknij przycisk powrotu do poprzedniej strony , aby móc wybraÊ nowy temat. m W I C Z E N I E 3.3 PrzeglÈdanie programu TV w portalu Onet.pl KorzystajÈc z portalu Onet.pl, przejrzyj polecane na dziĂ programy telewizyjne, a nastÚpnie wyĂwietl szczegóïowy program Polsatu na dzieñ nastÚpny. 1. Przejdě na gïównÈ stronÚ portalu Onet.pl (http://www.onet.pl/). 2. Odszukaj napis Film, TV — znajduje siÚ on na niebieskim pasku skrótów Onetu. UmieĂÊ nad nim wskaěnik myszy, aby rozwinÈÊ menu. Kliknij ïÈcze Program TV (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Kliknij odnoĂnik Program TV 3. WyĂwietlony zostanie program na dziĂ; zwróÊ uwagÚ na godzinÚ oraz kanaï, w jakim jest on emitowany. 4. Przejdě na poczÈtek strony i kliknij zakïadkÚ Jutro, a nastÚpnie przewiñ listÚ kanaïów, aby wyĂwietliÊ Polsat — pomocne bÚdÈ przyciski poprzednie stacje Z listy Zestaw kanaïów powinna byÊ wybrana pozycja Wszystkie. i nastÚpne stacje (rysunek 3.9). 80 Internet • mwiczenia praktyczne Rysunek 3.9. Kliknij zakïadkÚ Jutro i przewiñ listÚ kanaïów, aby dotrzeÊ do stacji Polsat 5. Przejrzyj program Polsatu na jutro (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Program Polsatu na jutro m W I C Z E N I E 3.4 Biorytm Sprawdě swój biorytm, wykorzystujÈc jednÈ z usïug dostÚpnych na portalu Onet.pl. 1. Przejdě na gïównÈ stronÚ portalu Onet.pl. Rozdziaï 3. • Internet ěródïem informacji 81 2. Znajdě ïÈcze Rozrywka — jest ono umieszczone na niebieskim pasku, umieĂÊ nad nim wskaěnik myszy, a nastÚpnie w menu kliknij ïÈcze wiÚcej. W oknie Rozrywka kliknij odnoĂnik Biorytm (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. WyĂwietl swój biorytm 3. Podaj swojÈ datÚ urodzenia i wyĂwietl biorytm (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. Wykres biorytmu zostaï wyĂwietlony 4. Aby dowiedzieÊ siÚ, co znaczÈ przedstawione wykresy, kliknij zakïadkÚ Interpretacja, która znajduje siÚ tuĝ nad wykresem. Przejrzyj wyĂwietlone informacje — czy odzwierciedlajÈ one stan Twojego ciaïa, ducha i intelektu? 82 Internet • mwiczenia praktyczne m W I C Z E N I E 3.5 Finanse KorzystajÈc z portalu Onet.pl, spróbuj znaleěÊ informacje dotyczÈce kursu zïotówki. 1. WyĂwietl gïównÈ stronÚ portalu Onet.pl. 2. Odszukaj na niebieskim pasku odnoĂnik Biznes i przesuñ nad niego wskaěnik myszy. Kliknij ïÈcze Notowania (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Aby wyĂwietliÊ notowania zïotówki, rozwiñ menu Biznes i kliknij Notowania 3. Na stronie Onet.pl Biznes kliknij zakïadkÚ Waluty (rysunek 3.14). Rysunek 3.14. Na stronie Onet.pl Biznes kliknij zakïadkÚ Waluty 4. WyĂwietlona zostanie strona Waluty. Kliknij wykres notowañ zïotówki, aby zobaczyÊ wykres notowañ w powiÚkszeniu i ze szczegóïami (rysunek 3.15). Rozdziaï 3. • Internet ěródïem informacji 83 Na stronie Onet.pl Biznes znajdziesz teĝ informacje o bankach, lokatach, kartach, i wiele innych cennych danych. Rysunek 3.15. Wykres notowañ zïotówki Wikipedia Wikipedia to encyklopedia wiedzy redagowana przez internautów. m W I C Z E N I E 3.6 Wikipedia Aby odszukaÊ znaczenie hasïa: 1. W polu adresowym przeglÈdarki wpisz adres http://pl.wikipedia. org/wiki/Strona_glowna. 2. WyĂwietlona zostanie strona gïówna encyklopedii Wikipedia (rysunek 3.16). 3. W polu Szukaj wpisz hasïo, którego opisu szukasz — na przykïad niech to bÚdzie internet — i kliknij przycisk Szukaj. 84 Internet • mwiczenia praktyczne Rysunek 3.16. Strona gïówna Wikipedii 4. WyĂwietlone zostanÈ wyniki wyszukiwania wraz z krótkim opisem. Kliknij ïÈcze najlepiej opisujÈce szukany termin (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Lista wyszukanych haseï Rozdziaï 3. • Internet ěródïem informacji 85 5. WyĂwietlone zostanÈ informacje na szukany temat (rysunek 3.18). Rysunek 3.18. Oto informacje zamieszczone w Wikipedii na temat internetu Sïowniki W internecie znajdziesz zbiór darmowych sïowników. SÈ to jedno- i dwujÚzyczne sïowniki jÚzyka angielskiego, niemieckiego, francu- skiego, wïoskiego i hiszpañskiego. m W I C Z E N I E 3.7 Korzystanie ze sïowników Aby przetïumaczyÊ na przykïad wyraz podrÚcznik na jÚzyk angielski: 1. Uruchom przeglÈdarkÚ i wpisz w jej polu adresowym adres http://www2.ling.pl/index.html. 2. WyĂwietlona zostanie strona gïówna sïownika. Wpisz w polu tekstowym tïumaczony wyraz — podrÚcznik — i kliknij przycisk Szukaj (rysunek 3.19). 86 Internet • mwiczenia praktyczne Rysunek 3.19. Wpisz sïowo i kliknij Szukaj Sïownik domyĂlnie tïumaczy z jÚzyka polskiego na angielski. GdybyĂ chciaï tïumaczyÊ na inny jÚzyk, wybierz go, klikajÈc odpowiedniÈ flagÚ. 3. PojawiÈ siÚ tïumaczenia wyrazu znalezione w róĝnych sïownikach, co jest szczególnie cenne, gdy szukasz tïumaczenia sïownictwa specjalistycznego (rysunek 3.20). Rysunek 3.20. Tïumaczenia wyrazu w róĝnych sïownikach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie IV
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: