Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00198 003080 21540155 na godz. na dobę w sumie
Interpretacje ogólne – składanie wniosków, zaskarżanie, prawa podatników - ebook/pdf
Interpretacje ogólne – składanie wniosków, zaskarżanie, prawa podatników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408424 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Interpretacje ogólne wskazują stanowisko organów podatkowych w sprawach, w których w praktyce dochodzi do niejednolitego stosowania przepisów. Podatnik, który zastosuje się do interpretacji ogólnej korzysta z ochrony wynikającej z tej interpretacji. Interpretacje ogólne mogą być wydawane z urzędu i na wniosek. W publikacji przedstawiamy procedurę składania wniosków o interpretację, skutki wydania interpretacji ogólnej oraz jej wpływ na sytuację prawnopodatkową podatników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INTERPRETACJE OGÓLNE– skłAdANIE wNIOskÓw, zAskARżANIE, PRAwA POdATNIkÓwJAKUB RYCHLIKisbn 978-83-7440-842-4stan prawny 20 sierpnia 2016 r. 2wrzesień 2016 r.IFKSPIS TREŚCI1. Interpretacje ogólne – składanie wniosków, zaskarżanie, prawa podatników 1. Kto i kiedy wydaje interpretacje ogólne ................................ 3 2. Jak sporządzić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej .................... 4 3. Jak formalnie złożyć wniosek i prawidłowo go opłacić ..................... 8 4. Jak złożyć wniosek przez pełnomocnika ............................... 9 5. W jakim terminie MF powinien wydać interpretację ogólną .................. 9 6. Kiedy wydawane jest postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia ... 10 7. Czy można się odwołać od postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia ................................................. 10 8. Czy można wnieść skargę do sądu, gdy MF nie wyda interpretacji ogólnej ...... 10 9. Czy można wnieść skargę do sądu, gdy wnioskodawca nie zgadza się z treścią interpretacji ogólnej ............................. 11 10. Czy wydanie interpretacji ogólnej zmienia sytuację prawnopodatkową podatników .................................................... 11 11. Czy podatnik może być ukarany za niezastosowanie się do interpretacji ogólnej MF .................................................... 12 3INTERPRETACJE OGÓLNE – SKŁADANIE WNIOSKÓW, ZASKARŻANIE...wrzesień 2016 r.IFKRAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO1. Interpretacje ogólne – składanie wniosków, zaskarżanie, prawa podatnikówW interpretacjach ogólnych Minister Finansów przedstawia zapatrywanie or-ganów podatkowych na trudne zagadnienia, których w praktyce nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć. W większości przypadków interpretacje ogólne są wydawane z urzędu, ale mogą być też wydane na wniosek. W publikacji przed-stawiamy procedurę składania wniosków o interpretację, skutki wydania in-terpretacji ogólnej oraz jej wpływ na sytuację prawnopodatkową podatników.1. Kto i kiedy wydaje interpretacje ogólneInterpretacje ogólne są wydawane przez Ministra Finansów:■■■z urzędu albo ■■■na wniosek.Minister Finansów wydaje interpretacje ogólne wówczas, gdy stwierdzi, że prawo podatkowe jest niejednolicie stosowane. Z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wynika bowiem, że:§Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stoso-wania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skar-bowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględ-nieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej. Z punktu widzenia przesłanek wydawania interpretacji ogólnych istotny jest zwrot „dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego”. Wynika z niego, że Minister Finansów powinien je wydawać, jeśli:1) faktycznie miało miejsce niejednolite stosowanie prawa, czyli wówczas gdy przynajmniej w dwóch przypadkach przepis zastosowano w różny sposób, co doprowadziło do podjęcia odmiennych rozstrzygnięćPRzyKłAdW interpretacji indywidualnej dla podatnika B organ podatkowy uznał, że uczestnictwo kon-trahentów w spotkaniu integracyjnym powoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, natomiast w interpretacji dla podatnika C organ stwierdził, że przychodu nie należy rozpoznawać. W tych okolicznościach istnieją przesłanki dla wydania przez MF interpretacji ogólnej z urzędu lub na wniosek.2) konstrukcja przepisu jest na tyle nieprecyzyjna, że prowadzi do możliwości odmiennego zasto-sowania w tych samych stanach faktycznych.W obu przytoczonych przypadkach Minister Finansów ma prawo wydać interpretację ogól-ną z urzędu. Jednak tylko w pierwszym przypadku (tzn. niejednolitości stosowania przepisów Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Interpretacje ogólne – składanie wniosków, zaskarżanie, prawa podatników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: