Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01627 012512 22970144 na godz. na dobę w sumie
Inwestycyjne przebudzenie. Poznaj prawdę o świecie finansów, zobacz kłamstwa, uniknij oszustw i zacznij zarabiać jak rentier - książka
Inwestycyjne przebudzenie. Poznaj prawdę o świecie finansów, zobacz kłamstwa, uniknij oszustw i zacznij zarabiać jak rentier - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8359-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wiem, na czym i gdzie stracisz pieniądze, ale wiem też, gdzie je zarobisz! Możesz uczyć się na moich błędach…

Skoro sięgnąłeś po tę książkę, prawdopodobnie słyszałeś o wolności finansowej i przychodzie bez pracy, czyli o tak zwanym przychodzie pasywnym. Być może tak jak ja chcesz zmienić swoje życie, zostać rentierem i inwestorem. Kilka lat temu oddałbym wiele za taką książkę. Zaoszczędziłbym sobie i przyjaciołom co najmniej 5 milionów złotych i nie wpadłbym w największe emocjonalne bagno w moim życiu. Żeby wiedzieć to, co wiem teraz, wraz z przyjaciółmi musiałem przejść przez liczne oszustwa, pseudoinwestycje, dziwne mechanizmy prawne czy programy, a także stracić morze pieniędzy, aby zrozumieć, co naprawdę działa i przynosi realne, legalne, stabilne zyski.

Dziś dzielę się z Tobą tymi doświadczeniami. Książka, którą trzymasz w ręku, to oparta na faktach historia, która wprowadza w świat inwestycji, wyjaśnia pojęcia związane z giełdą, inwestycjami i obnaża kulisy rynku forex. Jednocześnie przekazuje o wiele więcej niż suchą wiedzę, pokazuje czym jest zaginiony składnik sukcesu – we wszystkich dziedzinach życia.

Wiedza warta 5 milionów złotych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?inweme Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8359-8 Copyright © Paweł Nazaruk, Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Nota prawna Wst(cid:266)p Wprowadzenie 1. Jak to si(cid:266) wszystko zacz(cid:266)(cid:225)o… 2. Fundusze inwestycyjne (Unit-Linked) i prawda o nich 3. Inwestycje w Szwajcarii, czyli nie wszystko z(cid:225)oto, co si(cid:266) (cid:286)wieci 4. Prosperity time, drastyczna poprawa stylu zycia, czyli tak (cid:298)yj(cid:261) rentierzy? 5. Prawdziwe oblicze inwestycji, czyli szczero(cid:286)(cid:252) czas zacz(cid:261)(cid:252) 6. Passive income streams, czyli poszukiwania inwestycji rentierskich 7. Bardzo lukratywna inwestycja 8. Turbosystem — turbozysk! 9. Zarabianie online 10. Co(cid:286) bardziej stabilnego 11. Jestem traderem! Pierwsze spotkanie i kredyt na pó(cid:225) miliona z(cid:225)otych 5 7 9 11 15 19 43 47 61 63 73 97 109 127 Poleć książkęKup książkę 4 | S P I S T R E (cid:165) C I 12. Profesjonalny trading czy opowie(cid:286)ci — jak to odró(cid:298)ni(cid:252) 141 13. Szkol(cid:266) czy zarabiam? — czyli jeden wielki teatr 14. Znalaz(cid:225)em Z(cid:225)otego Graala! Poznaj(cid:266) „najlepszego” tradera (cid:286)wiata! 15. Emocje zwyci(cid:266)zcy, czyli co si(cid:266) dzieje, kiedy ju(cid:298) masz to, czego chcesz 16. Orientalna przygoda, czyli jak straci(cid:225)em wszystkie swoje pieni(cid:261)dze 17. W poszukiwaniu swojego przeznaczenia 18. (cid:297)yj tym! Zako(cid:276)czenie… I pocz(cid:261)tek nowej drogi! Dodatek 143 167 185 197 211 213 225 231 Poleć książkęKup książkę Nota prawna Informacje zawarte w tej ksi(cid:261)(cid:298)ce odzwierciedlaj(cid:261) jedynie pogl(cid:261)dy autora ukszta(cid:225)towane w wyniku kontaktów z ró(cid:298)nymi podmiotami rynków finansowych oraz w(cid:225)asnych analiz i nie s(cid:261) zaproszeniem do zakupu lub sprzeda(cid:298)y jakichkolwiek papierów warto(cid:286)ciowych czy jed- nostek uczestnictwa, nie stanowi(cid:261) tak(cid:298)e (cid:298)adnych rekomendacji. Pu- blikacja nie ma na celu krytykowania ani polecania jakichkolwiek rozwi(cid:261)za(cid:276). Materia(cid:225)y zawarte w tej ksi(cid:261)(cid:298)ce maj(cid:261) charakter wy(cid:225)(cid:261)cz- nie edukacyjno-informacyjny. Autor nie ponosi odpowiedzialno(cid:286)ci za ewentualne straty finansowe i wszelkie inne mog(cid:261)ce by(cid:252) nast(cid:266)p- stwem wykorzystania informacji znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w tej ksi(cid:261)(cid:298)ce. De- cyzje inwestycyjne powinny by(cid:252) podejmowane wy(cid:225)(cid:261)cznie na w(cid:225)asn(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)(cid:252). Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie s(cid:261) (cid:298)adn(cid:261) form(cid:261) doradztwa inwestycyjnego, okre(cid:286)lonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 5 Poleć książkęKup książkę 6 | I N W E S T Y C Y J N E P R Z E B U D Z E N I E Poleć książkęKup książkę Wst(cid:218)p Chcia(cid:225)bym zadedykowa(cid:252) t(cid:266) ksi(cid:261)(cid:298)k(cid:266) wszystkim tym, którzy byli ze mn(cid:261) na drodze moich kilkuletnich do(cid:286)wiadcze(cid:276). Wszystkim tym, którzy dzielili si(cid:266) ze mn(cid:261) swoj(cid:261) m(cid:261)dro(cid:286)ci(cid:261). Chcia(cid:225)bym równie(cid:298) zade- dykowa(cid:252) t(cid:266) publikacj(cid:266) stwórcy: to dzi(cid:266)ki odnowieniu relacji z Nim mo(cid:298)liwe sta(cid:225)o si(cid:266) napisanie tej ksi(cid:261)(cid:298)ki, a tak(cid:298)e zyska(cid:225)em odwag(cid:266) i si(cid:225)(cid:266) do dzia(cid:225)ania oraz do doko(cid:276)czenia tekstu. Mimo (cid:298)e tekst jest oparty na faktach z mojej osobistej historii, to jest opowiadaniem. Cz(cid:225)owiek, którego nazwa(cid:225)em Piotrem, istnieje naprawd(cid:266). Jednak osób, które przekazywa(cid:225)y mi swoj(cid:261) wiedz(cid:266) na temat inwestowania i (cid:298)ycia, by(cid:225)o znacznie wi(cid:266)cej — Piotr symboli- zuje zbiór owych wszystkich moich mentorów, a przekazan(cid:261) przez nich wiedz(cid:266) stara(cid:225)em si(cid:266) zebra(cid:252) w dialogach przeprowadzanych w(cid:225)a(cid:286)nie z nim. To, co tu opisuj(cid:266), to tylko cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) historii. Pozwoli(cid:225)em sobie równie(cid:298) na zmiany w chronologii wydarze(cid:276), aby jak najg(cid:225)(cid:266)biej pokaza(cid:252) przes(cid:225)anie tej ksi(cid:261)(cid:298)ki. Celowo zmieni(cid:225)em te(cid:298) nazwy syste- mów oraz imiona osób zaanga(cid:298)owanych we wszelkie opisywane tu przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia. Wiele elementów z tego tekstu mo(cid:298)e ca(cid:225)kowicie zmieni(cid:252) Twoje postrzeganie zarówno (cid:286)wiata i finansów, jak i Twojej wewn(cid:266)trznej rzeczywisto(cid:286)ci, ale to tylko od Ciebie zale(cid:298)y, któr(cid:261) warstw(cid:266) tej ksi(cid:261)(cid:298)ki zechcesz zauwa(cid:298)y(cid:252). 7 Poleć książkęKup książkę 8 | I N W E S T Y C Y J N E P R Z E B U D Z E N I E Poleć książkęKup książkę Wprowadzenie Usiad(cid:225)em na pla(cid:298)y, któr(cid:261) ludzie nazwaliby rajem — pi(cid:266)kne palmy, piasek, b(cid:225)(cid:266)kitne niebo i woda. Otacza(cid:225)o mnie mnóstwo szcz(cid:266)(cid:286)liwych osób. Pary, rodziny z biegaj(cid:261)cymi i (cid:286)miej(cid:261)cymi si(cid:266) dzie(cid:252)mi. A ja po(cid:225)o- (cid:298)y(cid:225)em (cid:225)okcie na kolanach i podpar(cid:225)em g(cid:225)ow(cid:266). By(cid:225)em kompletnie za- (cid:225)amany i zrozpaczony. Gdybym tylko s(cid:225)ucha(cid:225) rad Piotra! Gdybym tylko wtedy s(cid:225)ucha(cid:225) innych! Gdybym by(cid:225) tylko mniej dumny i pozwoli(cid:225) sobie uczy(cid:252) si(cid:266) na b(cid:225)(cid:266)dach innych. Dlaczego nie s(cid:225)ucha(cid:225)em autorytetów? Nie mog(cid:225)em uwierzy(cid:252), (cid:298)e by(cid:225)em tak g(cid:225)upi, a zarazem tak dumny, tak wszechwiedz(cid:261)cy i uwa(cid:298)a(cid:225)em, (cid:298)e rady s(cid:261) dla innych. Bo przecie(cid:298): „Ja mam w (cid:298)yciu szcz(cid:266)(cid:286)cie, jestem z(cid:225)otym dzieckiem. Ja mam swoj(cid:261) drog(cid:266), a moje wybory s(cid:261) najlepsze”. S(cid:225)ysza(cid:225)em w g(cid:225)owie moje dawne my(cid:286)li, pe(cid:225)ne dumy i arogancji, które teraz powtarza(cid:225)em sobie z wy- ra(cid:296)nym wyrzutem. Teraz to nie by(cid:225)o za(cid:225)amanie, to by(cid:225)a PRAWDZIWA rozpacz. Co z tego, (cid:298)e siedzia(cid:225)em na rajskiej pla(cid:298)y, skoro czu(cid:225)em si(cid:266) fatalnie? Czy tak czuje si(cid:266) ka(cid:298)dy, kto straci praktycznie wszystkie swoje pieni(cid:261)dze? Czy w(cid:225)a(cid:286)nie tak beznadziejnie czuj(cid:261) si(cid:266) ludzie, którzy zostaj(cid:261) z d(cid:225)u- gami? Czy wszyscy do(cid:286)wiadczaj(cid:261) tego uczucia beznadziei? Zaczy- na(cid:225)em rozumie(cid:252), co czuli ludzie, którzy pod koniec lat dwudziestych XX w. w czasie krachu finansowego ko(cid:276)czyli ze swoim (cid:298)yciem, ska- cz(cid:261)c z okien po stracie pieni(cid:266)dzy. Ja czu(cid:225)em to samo i zastanawia- (cid:225)em si(cid:266), czy jest sens dalej (cid:298)y(cid:252). 9 Poleć książkęKup książkę 1 0 | I N W E S T Y C Y J N E P R Z E B U D Z E N I E Jak w ogóle mog(cid:225)em do tego dopu(cid:286)ci(cid:252)? Odda(cid:225)bym wszystko, (cid:298)eby cofn(cid:261)(cid:252) czas. Odda(cid:225)bym wszystko, (cid:298)eby podj(cid:261)(cid:252) te decyzje raz jeszcze. Ale by(cid:225)o ju(cid:298) za pó(cid:296)no… Nie wiedzia(cid:225)em wtedy, (cid:298)e te do(cid:286)wiadczenia, które opisuj(cid:266) powy(cid:298)ej, to dopiero po(cid:225)owa historii. Ale wró(cid:252)my do pocz(cid:261)tku. Jak to si(cid:266) wszystko zacz(cid:266)(cid:225)o? Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 1. Jak to si(cid:218) wszystko zacz(cid:218)(cid:239)o… Od zawsze czu(cid:225)em, (cid:298)e jestem wewn(cid:266)trznie dobrym cz(cid:225)owiekiem. A to, co nios(cid:225)a ze sob(cid:261) w moim (cid:298)yciu m(cid:225)odo(cid:286)(cid:252), to bezgraniczne zaufanie i naiwno(cid:286)(cid:252). Poszed(cid:225)em na studia jak prawie ka(cid:298)dy w dzisiejszych cza- sach, ale przez sytuacj(cid:266) finansow(cid:261) w moim domu rodzinnym mu- sia(cid:225)em wymy(cid:286)li(cid:252) jaki(cid:286) plan, jak mam na te studia zarobi(cid:252). Dlatego jeszcze w czasie trwania studiów wraz z dwiema bliskimi mi osobami za(cid:225)o(cid:298)yli(cid:286)my firm(cid:266) zajmuj(cid:261)c(cid:261) si(cid:266) sprzeda(cid:298)(cid:261) ró(cid:298)nego rodzaju produk- tów, g(cid:225)ównie przez internet. Na studiach biznesowych raczej nauczono mnie, jak by(cid:252) dobrym pracownikiem w korporacji, ni(cid:298) jak by(cid:252) przedsi(cid:266)biorc(cid:261), wi(cid:266)c pro- wadzenia biznesu uczy(cid:225)em si(cid:266) z pokor(cid:261) od podstaw. Robili(cid:286)my, co mogli(cid:286)my: pracowa(cid:225)em po dwana(cid:286)cie – szesna(cid:286)cie godzin na dob(cid:266), podobnie jak moi wspólnicy. Wszyscy starali(cid:286)my si(cid:266) jednakowo. Mimo (cid:298)e zatrudniali(cid:286)my pracowników i ros(cid:225)y nasze ob- roty, to wraz z nimi ros(cid:225)a te(cid:298) ilo(cid:286)(cid:252) pracy. Ostatecznie wi(cid:266)c ci(cid:261)gle mia- (cid:225)em tak samo du(cid:298)o pracy. Funkcjonowa(cid:225)em w ten sposób dwa lata i by(cid:225)em zrozpaczony. Nie mia(cid:225)em czasu na nic i dla nikogo: dla siebie, dziewczyny, rodziny, przyjació(cid:225)… I nawet nie mia(cid:225)em kiedy wyda- wa(cid:252) pieni(cid:266)dzy, które zarabia(cid:225)em. Przez dwa lata nie mia(cid:225)em cho(cid:252)by tygodnia urlopu. Ca(cid:225)y czas praca, praca, praca. Kiedy wraca(cid:225)em z biu- ra do domu, by(cid:225)em tak zm(cid:266)czony, (cid:298)e jedyne, na co mia(cid:225)em ochot(cid:266), to po(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) si(cid:266) spa(cid:252). Do biura przychodzi(cid:225)em wcze(cid:286)nie rano: zaspany, zaro(cid:286)ni(cid:266)ty i zaniedbany. Na szcz(cid:266)(cid:286)cie wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) sprzeda(cid:298)y odbywa(cid:225)a si(cid:266) wtedy telefonicznie lub przez internet. To, co widzia(cid:225)em w lustrze, 11 Poleć książkęKup książkę 1 2 | I N W E S T Y C Y J N E P R Z E B U D Z E N I E gdy spogl(cid:261)da(cid:225)em w nie codziennie, wprawia(cid:225)o mnie w jeszcze wi(cid:266)k- sz(cid:261) rozpacz. By(cid:225)em wyko(cid:276)czony i czu(cid:225)em, (cid:298)e kompletnie si(cid:266) wypalam. A prze- cie(cid:298) nie o to mi chodzi(cid:225)o, kiedy zak(cid:225)ada(cid:225)em firm(cid:266). Mia(cid:225)o by(cid:252) zupe(cid:225)- nie inaczej. Nie wiedzia(cid:225)em co ze sob(cid:261) zrobi(cid:252), a zapas mojej energii spada(cid:225). Nie mia(cid:225)em czasu na sport, a ci(cid:261)g(cid:225)e jedzenie w fast foodach, w biegu powodowa(cid:225)o, (cid:298)e nie tylko nie czu(cid:225)em si(cid:266) dobrze, ale w dodat- ku obserwowa(cid:225)em, jak powoli zaczynam ty(cid:252). No i sta(cid:225)o si(cid:266)! W pewnym momencie nie wytrzyma(cid:225)em i pod- da(cid:225)em si(cid:266). Tego ranka czu(cid:225)em ju(cid:298) tak wielk(cid:261) rozpacz, (cid:298)e nie mog(cid:225)em wsta(cid:252) z (cid:225)ó(cid:298)ka jak co dzie(cid:276). Stwierdzi(cid:225)em, (cid:298)e ju(cid:298) d(cid:225)u(cid:298)ej nie dam rady. Od samego rana dzwonili do mnie z biura. I wci(cid:261)(cid:298) pami(cid:266)tam obraz mnie, który nie odbiera telefonu, le(cid:298)(cid:261)cego w zaniedbanym mieszkaniu i patrz(cid:261)cego w sufit. Wieczorem wys(cid:225)a(cid:225)em wiadomo(cid:286)(cid:252), (cid:298)e musz(cid:266) od- pocz(cid:261)(cid:252), d(cid:225)u(cid:298)ej tak nie dam rady i przepraszam; poprosi(cid:225)em, (cid:298)eby po- radzili sobie chwil(cid:266) beze mnie. Przez najbli(cid:298)sze trzy dni nie robi(cid:225)em nic oprócz patrzenia w sufit i zastanawiania si(cid:266), co mog(cid:266) zrobi(cid:252) z moim (cid:298)yciem. Czy naprawd(cid:266) chc(cid:266) sp(cid:266)dzi(cid:252) tak reszt(cid:266) moich dni? Gdzie mnie to prowadzi? Nie mia(cid:225)em wizji, ale wiedzia(cid:225)em jedno — nie chc(cid:266) wie(cid:286)(cid:252) takiego (cid:298)ycia. Co z tego, (cid:298)e zarabia(cid:225)em ponadprzeci(cid:266)tnie, skoro nawet nie mog(cid:225)em z tym nic zrobi(cid:252). To by(cid:225) bezsens i jaki(cid:286) ob(cid:225)(cid:266)d. Wiedzia(cid:225)em, (cid:298)e to musi si(cid:266) zmieni(cid:252). Przecie(cid:298) ka(cid:298)dy z nas zna lub widzia(cid:225) cz(cid:225)owieka, który ma pieni(cid:261)dze i który ma mnóstwo czasu. W ko(cid:276)cu w(cid:225)a(cid:286)nie to pieni(cid:261)dze powinny powodowa(cid:252): (cid:298)e mamy du(cid:298)o wolnego czasu, a nie zabiera(cid:252) go. Zacz(cid:261)(cid:225)em si(cid:266) zastanawia(cid:252), co robi(cid:261) ci ludzie, którzy maj(cid:261) du(cid:298)e maj(cid:261)tki, a jednocze(cid:286)nie maj(cid:261) te(cid:298) mnóstwo czasu. Jak oni prowadz(cid:261) swój biznes, czym si(cid:266) zajmuj(cid:261)? Jak tym zarz(cid:261)dzaj(cid:261)? No i najwa(cid:298)- niejsze — jak do tego doszli? Zacz(cid:261)(cid:225)em szuka(cid:252) informacji w internecie. Co mog(cid:266) zrobi(cid:252), (cid:298)eby zaprzesta(cid:252) tego szale(cid:276)stwa, którym by(cid:225)a moja Poleć książkęKup książkę J A K T O S I (cid:125) W S Z Y S T K O Z A C Z (cid:125) (cid:146) O … | 1 3 praca i brak innego (cid:298)ycia. Wiedzia(cid:225)em, (cid:298)e nie chc(cid:266) prowadzi(cid:252) firmy w ten sposób, co do tej pory, ani nie chc(cid:266) (cid:298)y(cid:252) tak jak dotychczas, a do- datkowo praca w tej bran(cid:298)y nie sprawia(cid:225)a mi przyjemno(cid:286)ci, nie cie- szy(cid:225)em si(cid:266) tym. Nie by(cid:225)em te(cid:298) jakim(cid:286) wielkim fanem produktów, które sprzedawali(cid:286)my. Wi(cid:266)c najlepiej by(cid:225)oby, gdyby uda(cid:225)o mi si(cid:266) znale(cid:296)(cid:252) inny kierunek (cid:298)ycia i rozwoju. Chyba ka(cid:298)dy z nas s(cid:225)ysza(cid:225) o ludziach, którzy zarobili du(cid:298)o i szybko, (cid:298)yli w dostatku, maj(cid:261)c przy tym mnóstwo czasu. Ja te(cid:298) tak chcia(cid:225)em! Chcia(cid:225)em zarabia(cid:252) du(cid:298)o i szybko przy jak najmniejszym nak(cid:225)adzie pracy. Chcia(cid:225)em si(cid:266) szybko wzbogaci(cid:252) i mie(cid:252) mnóstwo czasu, a wi(cid:266)c musia(cid:225)em natychmiast znale(cid:296)(cid:252) wyj(cid:286)cie, jak wydosta(cid:252) si(cid:266) z czego(cid:286), co nie wró(cid:298)y(cid:225)o szybkich, (cid:225)atwych i du(cid:298)ych pieni(cid:266)dzy. Po kilku dniach siedzenia w internecie znalaz(cid:225)em s(cid:225)owo klucz, które przewija(cid:225)o si(cid:266) we wszystkich czytanych historiach. I tym s(cid:225)o- wem by(cid:225)o: INWESTYCJE. Kiedy wróci(cid:225)em do firmy, jasno oznajmi(cid:225)em moim partnerom biznesowym, (cid:298)e d(cid:225)u(cid:298)ej nie dam rady funkcjonowa(cid:252) w ten sposób co do tej pory i jestem bliski rezygnacji, t(cid:225)umacz(cid:261)c dok(cid:225)adnie mój punkt widzenia. Powiedzia(cid:225)em to, co czu(cid:225)em. Razem ustalili(cid:286)my, (cid:298)e odt(cid:261)d mog(cid:266) pracowa(cid:252) mniej i bior(cid:266) z firmy mniej pieni(cid:266)dzy. Chyba dawno si(cid:266) tak nie cieszy(cid:225)em. Tak bardzo potrzebowa(cid:225)em wolnego czasu, czasu dla siebie. By(cid:225)em gotowy ca(cid:225)kiem zrezygnowa(cid:252) ze wszystkiego, co osi(cid:261)gn(cid:266)li(cid:286)my do tej pory, tylko po to, (cid:298)eby mie(cid:252) czas, wi(cid:266)c to by(cid:225)o dla mnie idealne rozwi(cid:261)zanie. Od(cid:298)y(cid:225)em, nareszcie od(cid:298)y(cid:225)em. Ma(cid:225)ymi krokami zacz(cid:261)(cid:225)em przy- wraca(cid:252) si(cid:266) do porz(cid:261)dku. Poszed(cid:225)em na zakupy, do fryzjera, do kina i nareszcie wróci(cid:225)em do czytania ksi(cid:261)(cid:298)ek, co uwielbia(cid:225)em. Mia(cid:225)em te- raz wi(cid:266)cej czasu dla siebie, ale to oznacza(cid:225)o równie(cid:298), (cid:298)e mog(cid:225)em zg(cid:225)(cid:266)- bi(cid:252), czym jest to inwestowanie i gdzie mog(cid:266) inwestowa(cid:252). Kupi(cid:225)em Poleć książkęKup książkę 1 4 | I N W E S T Y C Y J N E P R Z E B U D Z E N I E ksi(cid:261)(cid:298)ki, a tak(cid:298)e wyszuka(cid:225)em kilka firm zajmuj(cid:261)cych si(cid:266) inwestycjami, zacz(cid:261)(cid:225)em przegl(cid:261)da(cid:252) materia(cid:225)y i ró(cid:298)ne oferty. Zadzwoni(cid:225)em do jednej z firm i umówi(cid:225)em si(cid:266) na spotkanie, zapisa(cid:225)em si(cid:266) te(cid:298) na moje pierw- sze w (cid:298)yciu szkolenie biznesowo-inwestycyjne. Nie wiedzia(cid:225)em, co jest dost(cid:266)pne na rynku, nie wiedzia(cid:225)em, jak si(cid:266) zabra(cid:252) do inwestowania, ale jedn(cid:261) z zasad, któr(cid:261) kierowa(cid:225)em si(cid:266) w (cid:298)yciu, by(cid:225)o testowanie wszystkiego samemu. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 2. Fundusze inwestycyjne (Unit-Linked) i prawda o nich Przyjecha(cid:225)em na moje pierwsze szkolenie. Pi(cid:266)kny, luksusowy hotel, drogie samochody przed wej(cid:286)ciem i ludzie w drogich garniturach. Obraz bogactwa, luksusu i przepychu. „Podoba mi si(cid:266)” — powiedzia- (cid:225)em do siebie w duchu. Na szkoleniu zacz(cid:261)(cid:225)em poznawa(cid:252) co(cid:286), o czym nigdy wcze(cid:286)niej nie s(cid:225)ysza(cid:225)em. To by(cid:225)o moje pierwsze spotkanie ze (cid:286)wiatem inwestycji. Jedyne, co wtedy zna(cid:225)em, to by(cid:225)a lokata w banku oprocentowana 5 w skali roku, wi(cid:266)c raczej nie nazwa(cid:225)bym tego „inwestowaniem”. Na sali pada(cid:225)y has(cid:225)a o magii procentu sk(cid:225)adanego, o potrzebie oszcz(cid:266)dzania i jak jest ona wa(cid:298)na, o mo(cid:298)liwych du(cid:298)ych zyskach oraz o tym, (cid:298)e je(cid:286)li b(cid:266)d(cid:266) inwestowa(cid:225) co roku kwot(cid:266) X, ju(cid:298) za dwadzie(cid:286)cia lat b(cid:266)d(cid:266) milionerem. Wizja bycia milionerem by(cid:225)a bardzo interesu- j(cid:261)ca, w ko(cid:276)cu po to pojecha(cid:225)em na to szkolenie. Ale (cid:298)eby czeka(cid:252) dwadzie(cid:286)cia lat? To znowu nie by(cid:225)o zgodne z moim planem. Dodatkowo na szkoleniu s(cid:225)ysza(cid:225)em zach(cid:266)caj(cid:261)ce slogany typu: „Zacznij inwestowa(cid:252) pieni(cid:261)dze ju(cid:298) dzi(cid:286)! Ka(cid:298)da minuta ma zna- czenie”. „Zobacz, je(cid:286)li zaczniesz odk(cid:225)ada(cid:252) za dwa lata, a nie teraz, b(cid:266)- dziesz mia(cid:225) du(cid:298)o mniej pieni(cid:266)dzy”. „Zobacz, jak(cid:261) to jest wspania(cid:225)(cid:261) inwestycj(cid:261)!”. Nie do ko(cid:276)ca wtedy rozumia(cid:225)em, jak to wszystko dzia(cid:225)a. Wie- dzia(cid:225)em, (cid:298)e wp(cid:225)acam gdzie(cid:286) pieni(cid:261)dze, które mog(cid:261) zarobi(cid:252) dla mnie 12 – 14 rocznie. Ale nie mia(cid:225)em poj(cid:266)cia, jak i gdzie dok(cid:225)adnie l(cid:261)duj(cid:261), 15 Poleć książkęKup książkę 1 6 | I N W E S T Y C Y J N E P R Z E B U D Z E N I E ani co si(cid:266) z tymi pieni(cid:266)dzmi dzieje. Wiedzia(cid:225)em te(cid:298), (cid:298)e musz(cid:266) wp(cid:225)a- ca(cid:252) okre(cid:286)lon(cid:261) kwot(cid:266) co roku przez minimum pi(cid:266)(cid:252) lat, a najlepiej przez dziesi(cid:266)(cid:252) lat, ale wtedy dost(cid:266)p do tych (cid:286)rodków b(cid:266)d(cid:266) mia(cid:225) do- piero za minimum dziesi(cid:266)(cid:252) lat, co — jak mi mówiono — jest dla mnie najlepszym rozwi(cid:261)zaniem. Zrozumia(cid:225)em równie(cid:298), (cid:298)e je(cid:286)li zdecyduj(cid:266) si(cid:266) na taki rodzaj inwestycji, nie ma ju(cid:298) od tej decyzji odwrotu — je(cid:286)li chcia(cid:225)bym wycofa(cid:252) pieni(cid:261)dze, np. w czwartym roku inwestowania, strac(cid:266) wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) odk(cid:225)adanych (cid:286)rodków. Pewnie brzmi znajomo dla ludzi, którzy byli na szkoleniach o tzw. produktach typu Unit-Linked, czyli produktach opakowanych w polis(cid:266) ubezpieczeniow(cid:261) lub nazy- wanych inaczej funduszem funduszy. Nawet jak dla mnie wtedy 12 w skali roku to nie by(cid:225) powalaj(cid:261)cy wynik. Ale na razie to by(cid:225)o jedyne rozwi(cid:261)zanie, do którego mia(cid:225)em dost(cid:266)p, i na pewno by(cid:225)o lepsze ni(cid:298) lokata bankowa. Z drugiej strony wizja milionów przy zaanga(cid:298)owaniu niewielkiego kapita(cid:225)u przypad(cid:225)a mi do gustu. Traktowa(cid:225)em to troch(cid:266) jak moj(cid:261) opcj(cid:266) zapasow(cid:261) — je- (cid:286)li faktycznie co(cid:286) posz(cid:225)oby nie po mojej my(cid:286)li, mia(cid:225)em zawsze jak(cid:261)(cid:286) form(cid:266) inwestycji. By(cid:225)em przekonany, (cid:298)e odk(cid:225)adanie czy inwestowanie w te programy przynosi takie rezultaty, o jakich mówiono. Z czasem mia(cid:225)o si(cid:266) to okaza(cid:252) nieprawd(cid:261) — ale o tym troch(cid:266) pó(cid:296)niej… Jednak chyba najbardziej warto(cid:286)ciowe na tym szkoleniu by(cid:225)o spotkanie ludzi, którzy tak jak ja przyjechali tam czego(cid:286) si(cid:266) nauczy(cid:252). W kuluarach rozmawiano o jakich(cid:286) innych systemach, niektórzy za- mykali si(cid:266) w pokojach, aby rozmawia(cid:252) o innych mo(cid:298)liwo(cid:286)ciach in- westycyjnych. Na miejscu trudno by(cid:225)o dowiedzie(cid:252) si(cid:266) czegokolwiek konkretnego, ale zostawi(cid:225)em swoje wizytówki tym, którzy jak mi si(cid:266) wydawa(cid:225)o, b(cid:266)d(cid:261) mieli interesuj(cid:261)c(cid:261) mnie wiedz(cid:266). Deklarowa(cid:225)em: „Je- stem ch(cid:266)tny do inwestowania pieni(cid:266)dzy. Je(cid:286)li pojawi(cid:225)oby si(cid:266) na ryn- ku co(cid:286), czym mog(cid:266) by(cid:252) zainteresowany, prosz(cid:266) o telefon w tej sprawie”. Wiedzia(cid:225)em, (cid:298)e niektórzy z obecnych na szkoleniu od lat siedz(cid:261) w bran(cid:298)y inwestycji. Z niektórymi uda(cid:225)o mi si(cid:266) nawi(cid:261)za(cid:252) kontakt Poleć książkęKup książkę F U N D U S Z E I N W E S T Y C Y J N E ( U N I T - L I N K E D ) | 1 7 lepszy ni(cid:298) tylko wymiana wizytówek. By(cid:225) tam jeden cz(cid:225)owiek, z któ- rym rozmawia(cid:225)o mi si(cid:266) nadzwyczaj dobrze. Piotr by(cid:225) ode mnie spo- ro starszy, ale nie traktowa(cid:225) mnie jak m(cid:225)odego naiwniaka, bo tak(cid:261) postaw(cid:266) mo(cid:298)na by(cid:225)o czasami wyczu(cid:252) u innych. By(cid:225) przyjazny, (cid:298)ycz- liwy i mia(cid:225) w sobie wewn(cid:266)trzny spokój, który da(cid:225)o si(cid:266) wyczu(cid:252). Po szkoleniu kupi(cid:225)em nowy, dobry garnitur, p(cid:225)aszcz, nowe buty i kilka innych, naprawd(cid:266) dobrych ubra(cid:276). Kiedy wróci(cid:225)em do mojego rodzinnego miasta i spotka(cid:225)em si(cid:266) ze znajomymi, wzbudzi(cid:225)em du(cid:298)e za- interesowanie, przede wszystkim dzi(cid:266)ki informacjom, jakie zdoby(cid:225)em na temat inwestycji. Kiedy opowiada(cid:225)em im moj(cid:261) histori(cid:266) o tym, (cid:298)e mam ju(cid:298) do(cid:286)(cid:252) ci(cid:266)(cid:298)kiej pracy i (cid:298)e szukam innych sposobów zarabia- nia, wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) przyznawa(cid:225)a, (cid:298)e czuje to samo. Przekazali mi te(cid:298), (cid:298)e gdyby faktycznie uda(cid:225)o mi si(cid:266) co(cid:286) takiego znale(cid:296)(cid:252), to oni równie(cid:298) byliby zainteresowani. Poleć książkęKup książkę 1 8 | I N W E S T Y C Y J N E P R Z E B U D Z E N I E Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 3. Inwestycje w Szwajcarii, czyli nie wszystko z(cid:239)oto, co si(cid:218) (cid:258)wieci Pewnego dnia, kiedy siedzia(cid:225)em w biurze, otrzyma(cid:225)em telefon od jednej z osób, które pozna(cid:225)em na szkoleniu inwestycyjnym. — Cze(cid:286)(cid:252), Pawe(cid:225), pami(cid:266)tam, (cid:298)e prosi(cid:225)e(cid:286) o informacj(cid:266), je(cid:286)li pojawi si(cid:266) co(cid:286) ciekawego w temacie inwestycji. Tak si(cid:266) sk(cid:225)ada, (cid:298)e dzisiaj w Poznaniu jest konferencja, która mo(cid:298)e ci(cid:266) bardzo zainteresowa(cid:252). Godzina osiemnasta, prosz(cid:266), b(cid:261)d(cid:296) punktualnie. — Dobrze, b(cid:266)d(cid:266) na czas — odpowiedzia(cid:225)em. W konferencji, która odbywa(cid:225)a si(cid:266) w jednym z luksusowych hoteli w Poznaniu, za zamkni(cid:266)tymi drzwiami, uczestniczy(cid:225)o oko(cid:225)o 30 osób. Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) z nich zna(cid:225)em ju(cid:298) z poprzedniego szkolenia. Usiad(cid:225)em obok kogo(cid:286), kogo wcze(cid:286)niej ju(cid:298) gdzie(cid:286) widzia(cid:225)em, i nie zwracaj(cid:261)c na siebie uwagi, wyszepta(cid:225)em mu do ucha: — Co si(cid:266) dzieje? — Wprowadzaj(cid:261) do Polski jaki(cid:286) nowy hiszpa(cid:276)sko-szwajcarski system — odszepta(cid:225). — Hiszpa(cid:276)sko-szwajcarski? — powtórzy(cid:225)em po cichu, nie wie- dz(cid:261)c, co to ma znaczy(cid:252). Na (cid:286)rodek sali wyszed(cid:225) prowadz(cid:261)cy: mia(cid:225) oko(cid:225)o 40 lat i by(cid:225) ubrany w garnitur. Zamieni(cid:225)em si(cid:266) w s(cid:225)uch. — Panie i panowie, mamy zaszczyt zaprezentowa(cid:252) jeden z najbar- dziej dochodowych programów, jakie pojawi(cid:225)y si(cid:266) na rynku w ci(cid:261)gu ostatnich dwóch lat. Bank inwestycyjny ze Szwajcarii, który posiada równie(cid:298) licencj(cid:266) na bycie brokerem inwestycyjnym, w po(cid:225)(cid:261)czeniu 19 Poleć książkęKup książkę 2 0 | I N W E S T Y C Y J N E P R Z E B U D Z E N I E z firm(cid:261) inwestycyjn(cid:261) z Hiszpanii stworzyli system, dzi(cid:266)ki któremu mog(cid:261) pa(cid:276)stwo pomno(cid:298)y(cid:252) pieni(cid:261)dze, zachowuj(cid:261)c przy tym wysokie bezpiecze(cid:276)stwo. Hiszpa(cid:276)ska firma dostarcza technologi(cid:266) w postaci robotów, które osi(cid:261)gaj(cid:261) niesamowite zyski na rynkach walutowych. Wynik zysków za pierwszy rok wynosi trzysta pi(cid:266)(cid:252)dziesi(cid:261)t procent. Wynik za drugi — trzysta dwa procent. Jeste(cid:286)my na samym pocz(cid:261)tku roku trzeciego. Wej(cid:286)cie do programu zaczyna si(cid:266) od pi(cid:266)ciu tysi(cid:266)cy euro. Jest to jeden ze slajdów prezentacji. Pokazuje minimaln(cid:261) kwot(cid:266) inwestycji – 5000 euro oraz zysk za ostatni rok 311,24 Kolejny slajd prezentacji. W taki sposób prezentowany by(cid:225) hiszpa(cid:276)ski robot Poleć książkęKup książkę I N W E S T Y C J E W S Z W A J C A R I I | 2 1 „Pi(cid:266)(cid:252) tysi(cid:266)cy euro — w tym momencie poczu(cid:225)em, (cid:298)e w moich oczach pojawi(cid:225)y si(cid:266) dwa znaczki dolarów. — Przecie(cid:298) sta(cid:252) mnie na pi(cid:266)(cid:252) tysi(cid:266)cy euro — pomy(cid:286)la(cid:225)em. — Trzysta procent! Je(cid:286)li wp(cid:225)ac(cid:266) pi(cid:266)(cid:252) tysi(cid:266)cy euro, zarobi(cid:266) pi(cid:266)tna(cid:286)cie tysi(cid:266)cy euro!” — moje my(cid:286)li k(cid:225)(cid:266)bi(cid:225)y si(cid:266) wokó(cid:225) oblicze(cid:276). — Dodatkowo, prosz(cid:266) pa(cid:276)stwa — kontynuowa(cid:225) prowadz(cid:261)cy — w programie jest ju(cid:298) ponad dziesi(cid:266)(cid:252) tysi(cid:266)cy osób, tyle osób nie mo- (cid:298)e si(cid:266) myli(cid:252), a program jest ca(cid:225)kowicie legalny! W tym czasie pokazywana by(cid:225)a równie(cid:298) prezentacja w Power -Poincie: podane nazwy ulic, pokazane twarze za(cid:225)ogi, która by(cid:225)a odpowiedzialna za roboty, zdj(cid:266)cia budynków banku w Szwajcarii, wyliczenia, rozliczenia, liczby, wykazy potrzebnych dokumentów. T(cid:225)umaczono dok(cid:225)adnie, jak to wszystko dzia(cid:225)a. — Ponadto, prosz(cid:266) pa(cid:276)stwa — ci(cid:261)gn(cid:261)(cid:225) prowadz(cid:261)cy — je(cid:286)li zaprosicie do tego systemu znajomych, mo(cid:298)ecie otrzyma(cid:252) prowizj(cid:266) od ich zysków! Jeden ze slajdów prezentuj(cid:261)cy system prowizji wyp(cid:225)acanych dla osób polecaj(cid:261)cych rozwi(cid:261)zanie finansowe Poleć książkęKup książkę 2 2 | I N W E S T Y C Y J N E P R Z E B U D Z E N I E „Bingo!” — pomy(cid:286)la(cid:225)em. Przecie(cid:298) mia(cid:225)em ca(cid:225)(cid:261) grup(cid:266) znajomych, która tylko czeka(cid:225)a na taki w(cid:225)a(cid:286)nie system. Zafascynowany i pod- ekscytowany jeszcze tego samego dnia dzwoni(cid:225)em do kilku moich najlepszych znajomych. Za trzy dni sze(cid:286)(cid:252) osób siedzia(cid:225)o w moim mieszkaniu w Poznaniu i wspólnie wype(cid:225)niali(cid:286)my dokumenty. Aby wej(cid:286)(cid:252) do systemu, trzeba by(cid:225)o wys(cid:225)a(cid:252) szwajcarskiej firmie skan do- wodu, podpisa(cid:252) umow(cid:266) inwestycyjn(cid:261), a — przy wi(cid:266)kszych (cid:286)rodkach — trzeba by(cid:225)o nawet udokumentowa(cid:252), sk(cid:261)d pochodz(cid:261) pieni(cid:261)dze. Ca(cid:225)e przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cie wygl(cid:261)da(cid:225)o bardzo legalnie i profesjonalnie. Wszyscy odczuwali(cid:286)my ekscytacj(cid:266), poniewa(cid:298) dla ka(cid:298)dego z nas nawet 200 zysku od 5000 euro to by(cid:225)y olbrzymie pieni(cid:261)dze. Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) mia(cid:225)a zaro- bione pieni(cid:261)dze, cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) pieni(cid:261)dze po(cid:298)yczy(cid:225)a od rodziny, w tamtym momencie nie mia(cid:225)o to wi(cid:266)kszego znaczenia. Przecie(cid:298) zaraz zacznie- my zarabia(cid:252) — my(cid:286)leli(cid:286)my wszyscy wtedy. Za kilka dni pieni(cid:261)dze by(cid:225)y ju(cid:298) na platformie, gotowe do podpi(cid:266)cia pod roboty. Pieni(cid:261)dze by(cid:225)y przelewane z naszego konta bankowego na konto bankowe banku inwestycyjnego w Szwajcarii. Rozpiera(cid:225)a nas duma, ju(cid:298) wtedy czuli- (cid:286)my si(cid:266) jak milionerzy. Ka(cid:298)dy otrzyma(cid:225) swój login i has(cid:225)o, po u(cid:298)yciu których widzia(cid:225) zainwestowan(cid:261) kwot(cid:266) oraz jaki procent uzyska(cid:225) w poprzednim miesi(cid:261)cu. W ka(cid:298)dym miesi(cid:261)cu mo(cid:298)na by(cid:225)o wycofa(cid:252) kapita(cid:225), je(cid:286)li z jakich(cid:286) wzgl(cid:266)dów by(cid:225)o si(cid:266) niezadowolonym, ale wówczas nikt nawet o tym nie my(cid:286)la(cid:225). „Przecie(cid:298) zaraz b(cid:266)dziemy zarabia(cid:252)”. Po pierwszym miesi(cid:261)cu, kiedy robot wypracowa(cid:225) oko(cid:225)o 10 zy- sku, wszyscy byli(cid:286)my zachwyceni. Znajomi dzi(cid:266)kowali mi, a jeden z nich, który by(cid:225) w Poznaniu, zabra(cid:225) mnie na uroczyst(cid:261) kolacj(cid:266) do re- stauracji. Jednak nasza rado(cid:286)(cid:252) nie trwa(cid:225)a d(cid:225)ugo. Wszyscy otrzymali- (cid:286)my jeszcze trzy wyp(cid:225)aty w okolicach 10 miesi(cid:266)cznie, a nast(cid:266)pnie robot straci(cid:225) 30 . Troch(cid:266) si(cid:266) przestraszyli(cid:286)my, ale zapewniano nas, (cid:298)e to chwilowe i trzeba poczeka(cid:252), a robot na pewno to odrobi. No i (cid:298)e przecie(cid:298), aby zyskiwa(cid:252), trzeba czasami troch(cid:266) straci(cid:252). Jednak strata powi(cid:266)kszy(cid:225)a si(cid:266) do 40 , potem do 50 , a gdy dosz(cid:225)a 60 , zacz(cid:266)(cid:225)a si(cid:266) ju(cid:298) panika. Oczywi(cid:286)cie uspokajano nas: „Zostawcie pieni(cid:261)dze, to Poleć książkęKup książkę I N W E S T Y C J E W S Z W A J C A R I I | 2 3 tylko chwilowe”. Nie wiedzieli(cid:286)my, co robi(cid:252). Po czym niespodziewanie otrzyma(cid:225)em telefon od Piotra, którego pozna(cid:225)em na szkoleniu inwe- stycyjnym i z którym zbudowa(cid:225)em wtedy najlepsz(cid:261) relacj(cid:266). — Pawe(cid:225), zabierajcie wszystkie pieni(cid:261)dze — powiedzia(cid:225) stanowczo Piotr. Od razu zadzwoni(cid:225)em do moich znajomych i przekaza(cid:225)em im, (cid:298)eby z(cid:225)o(cid:298)yli polecenie wyp(cid:225)aty (cid:286)rodków. Nie pami(cid:266)tam, co dok(cid:225)adnie sta(cid:225)o si(cid:266) z innymi osobami, które nie wyp(cid:225)aci(cid:225)y pieni(cid:266)dzy z platformy, ale wiem, (cid:298)e straci(cid:225)y prawie wszystkie pieni(cid:261)dze. Nie mieli(cid:286)my ju(cid:298) tak dobrych nastrojów jak wcze(cid:286)niej. Da(cid:225)o si(cid:266) wyczu(cid:252) napi(cid:266)cie. I mimo (cid:298)e nikt nie mia(cid:225) mi za z(cid:225)e, (cid:298)e straci(cid:225) pieni(cid:261)dze z mojego polecenia, ja czu(cid:225)em si(cid:266) z tym fatalnie. By(cid:225)em z(cid:225)y na samego siebie, a z drugiej strony czu(cid:225)em si(cid:266) bezradny. W g(cid:225)(cid:266)bi siebie chcia- (cid:225)em, (cid:298)eby ludzie ze mn(cid:261) zarabiali, a zamiast tego po czasie mieli mniej pieni(cid:266)dzy ni(cid:298) poprzednio. Czu(cid:225)em si(cid:266) totalnie (cid:296)le. Obieca(cid:225)em sobie, (cid:298)e ju(cid:298) nigdy wi(cid:266)cej nie polec(cid:266) niczego, czego sam wcze(cid:286)niej nie sprawdzi(cid:225)em. Lekcja numer 1 By(cid:225)em troch(cid:266) pod(cid:225)amany. Nie przypuszcza(cid:225)em, (cid:298)e w inwestycjach si(cid:266) traci, by(cid:225)em pewien, (cid:298)e tylko si(cid:266) zarabia. Nawet moi znajomi, którzy stracili razem ze mn(cid:261), pocieszali mnie, mówi(cid:261)c, (cid:298)e nic si(cid:266) nie sta(cid:225)o, ale ja ci(cid:261)gle czu(cid:225)em si(cid:266) odpowiedzialny za w(cid:225)asn(cid:261) i ich strat(cid:266). Nawet bardziej za ich ni(cid:298) za swoj(cid:261). Kilka dni pó(cid:296)niej dosta(cid:225)em telefon od Roberta — kolejnej osoby, któr(cid:261) pozna(cid:225)em gdzie(cid:286) na której(cid:286) z konferencji lub na szkoleniu in- westycyjnym. — Stracili(cid:286)cie pieni(cid:261)dze. Jeste(cid:286)cie gotowi — powiedzia(cid:225). — Ale gotowi na co? — zapyta(cid:225)em. — Powiedz swoim znajomym, (cid:298)eby byli w najbli(cid:298)szy wtorek w Poznaniu. Wiem, co zrobi(cid:252) ze straconymi pieni(cid:266)dzmi. Poleć książkęKup książkę N O T A T K I Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inwestycyjne przebudzenie. Poznaj prawdę o świecie finansów, zobacz kłamstwa, uniknij oszustw i zacznij zarabiać jak rentier
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: