Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 008739 22999239 na godz. na dobę w sumie
Inwestycyjny boom. Siła spokoju i mądrej strategii - książka
Inwestycyjny boom. Siła spokoju i mądrej strategii - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0825-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Siła spokoju, mądre strategie

Według Marka Shipmana -- twórcy tej książki -- kolejny wielki boom inwestycyjny zbliża się wielkimi krokami. Autor, będący człowiekiem posiadające ogromne doświadczenie, imponującą wiedzę i niewiarygodną intuicję, ze wszech miar zasługuje na zaufanie Czytelnika.

Niniejszy przewodnik skierowany jest zarówno do wytrawnych inwestorów, jak i do nowicjuszy w tej dziedzinie. Klarownie wyjaśnia wszystkie główne aspekty inwestowania. W sposób dostępny i zrozumiały opisuje strategie gwarantujące największy sukces, przewiduje rentowne inwestycje najbliższej przyszłości i zdradza sekrety zależności zachodzących na rynkach. Jako jedna z niewielu pozycji, przybliża rynek towarowy, oferujący wspaniałe możliwości inwestycyjne, które mogą być dostępne nawet przez ponad dekadę. Jest rzetelną i profesjonalną alternatywą w świecie rządzonym przez złudne emocje i działania podejmowane ad hoc.


'(...) 'Kolejny wielki boom inwestycyjny' to książka niezwykle bogata w informacje i prezentująca pragmatyczne podejście do inwestowania, a jednocześnie pozwalająca czytelnikom lepiej zrozumieć temat, który mógł im się wcześniej wydawać niedostępny.'
Ray Thompson,
dyrektor zarządzający firmy Thompson & Associates Ltd
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Inwestycyjny boom. Si‡a spokoju i moc spekulacji Autor: Mark Shipman T‡umaczenie: Micha‡ Lipa ISBN: 978-83-246-0825-6 Tytu‡ orygina‡u: The Next Big Investment Boom Format: A5, stron: oko‡o 190 Si‡a spokoju, moc spekulacji (cid:149) odkryj potŒgŒ w‡asnej intuicji (cid:149) poznaj taktyki jednego z wielkich inwestor(cid:243)w (cid:149) wykorzystaj panuj„ce trendy (cid:149) zacznij (cid:156)wiadomie generowa(cid:230) zysk Wed‡ug Marka Shipmana - tw(cid:243)rcy tej ksi„¿ki - kolejny wielki boom inwestycyjny zbli¿a siŒ wielkimi krokami. Autor, bŒd„cy cz‡owiekiem posiadaj„ce ogromne do(cid:156)wiadczenie, imponuj„c„ wiedzŒ i niewiarygodn„ intuicjŒ, ze wszech miar zas‡uguje na zaufanie Czytelnika. Niniejszy przewodnik skierowany jest zar(cid:243)wno do wytrawnych inwestor(cid:243)w, jak i do nowicjuszy w tej dziedzinie. Klarownie wyja(cid:156)nia wszystkie g‡(cid:243)wne aspekty inwestowania. W spos(cid:243)b dostŒpny i zrozumia‡y opisuje strategie gwarantuj„ce najwiŒkszy sukces, przewiduje rentowne inwestycje najbli¿szej przysz‡o(cid:156)ci i zdradza sekrety zale¿no(cid:156)ci zachodz„cych na rynkach. Jako jedna z niewielu pozycji, przybli¿a rynek towarowy, oferuj„cy wspania‡e mo¿liwo(cid:156)ci inwestycyjne, kt(cid:243)re mog„ by(cid:230) dostŒpne nawet przez ponad dekadŒ. Jest rzeteln„ i profesjonaln„ alternatyw„ w (cid:156)wiecie rz„dzonym przez z‡udne emocje i dzia‡ania podejmowane ad hoc. (cid:149) Poznaj psychologiŒ skutecznego inwestowania (cid:149) Dowiedz siŒ, w co warto ulokowa(cid:230) pieni„dze (cid:149) Opracuj skuteczn„ strategiŒ inwestycyjn„ (cid:149) Zacznij sam przygotowywa(cid:230) analizy inwestycyjne (cid:132)((cid:133)) (cid:132)Kolejny wielki boom inwestycyjny(cid:148) to ksi„¿ka niezwykle bogata w informacje i prezentuj„ca pragmatyczne podej(cid:156)cie do inwestowania, a jednocze(cid:156)nie pozwalaj„ca czytelnikom lepiej zrozumie(cid:230) temat, kt(cid:243)ry m(cid:243)g‡ im siŒ wcze(cid:156)niej wydawa(cid:230) niedostŒpny.(cid:148) Ray Thompson, dyrektor zarz„dzaj„cy firmy Thompson Associates Ltd Spis treści 7 Spis treści O autorze Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie 1. Weź odpowiedzialność za swoje pieniądze Twoja przyszłość?! 2. Samodzielne inwestowanie Przejmowanie kontroli Inwestowanie to nie granie na giełdzie Co jest Ci potrzebne? Opracuj plan Na czym polegają inwestycje długoterminowe — metodyczne podążanie za trendami Dlaczego podążanie za trendami jest skuteczne? Wyczucie czasu — nie przewiduj, reaguj Kupuj drogo, aby sprzedać jeszcze drożej Przegrani dokładają do nierentownych pozycji Podążanie za trendami kontra strategia „kup i trzymaj” 11 13 15 17 21 21 25 25 26 27 29 31 32 33 34 35 37 8 Inwestycyjny boom. Siła spokoju i moc spekulacji 3. Psychologia skutecznego inwestowania To gra umysłowa Nie ma czegoś takiego, jak stały poziom zysku Przywyknij do ponoszenia strat Dyscyplina Temperament 4. Finansowanie inwestycji Postrzeganie ryzyka Twoje zaangażowanie finansowe Kapitał inwestycyjny Alokacja środków Podejście dynamiczne Procent składany Dźwignia finansowa 5. Opracowywanie strategii inwestycyjnej Profil boomu inwestycyjnego Analogie historyczne Długookresowa analiza inwestycyjna Krok 1. Zidentyfikuj odpowiednią klasę aktywów Krok 2. Otwórz pozycję, posługując się wykresami Wady analizy technicznej Zalety analizy technicznej Rekomendowane strategie inwestycyjne Opieraj się na danych tygodniowych Kiedy inwestować? Kiedy likwidować inwestycje? Przeprowadzanie własnej analizy Przykład z mojej praktyki 6. Towary — kolejny wielki boom inwestycyjny Rynki towarowe — pierwsza faza Czy towary nie są ryzykowne? 39 39 41 43 45 47 49 49 51 53 55 56 59 61 65 65 68 92 93 95 96 100 101 102 103 118 125 128 139 139 143 Spis treści 9 Dlaczego ceny towarów rosną? Strona popytu Strona podaży Duży popyt + mała podaż = wysokie ceny 7. Rynki towarowe 8. Sposoby inwestowania w towary Inwestowanie bez podatków Jak działa spread betting? Spread betting — pierwsze kroki Kolejny instrument — kontrakty terminowe Jak działają kontrakty terminowe? Kontrakty terminowe — pierwsze kroki Kolejny instrument — fundusze towarowe Kolejny instrument — akcje firm zajmujących się towarami Zakończenie Dodatek A — Wywiad z Markiem Shipmanem Dodatek B — Źródła informacji do analizy inwestycyjnej Słowniczek terminów finansowych Zalecane lektury Skorowidz 145 146 166 169 171 199 199 201 203 204 205 206 207 208 211 215 229 233 237 239 Samodzielne inwestowanie Nie obwiniaj nikogo. Nie oczekuj niczego. Zrób coś. Motto drużyny New York Giants Przejmowanie kontroli Osobiście uważam, że przyjęcie odpowiedniego nastawienia men- talnego i postępowanie ściśle według strategii zmuszającej do ku- powania aktywów o rosnącej wartości i pozbywania się aktywów o spadającej wartości nawet całkowitemu nowicjuszowi może po- zwolić na osiąganie wysokich zysków. Według słów Petera Lyncha, zarządcy funduszu i autora książki One Up on Wall Street: „Inwe- stowanie to dziedzina, w której »mądry kapitał« wcale nie jest taki mądry, a »głupi kapitał« wcale nie jest taki głupi, jak się wydaje”. Zamiast chować głowę w piasek za każdym razem, kiedy mowa o finansach czy inwestycjach, musisz podjąć wysiłek, żeby zro- zumieć ten temat. To naprawdę wcale nie jest takie skomplikowane, jak się wydaje niektórym ludziom, a poświęcenie kilku godzin na naukę pozwoli Ci zyskać bezpieczeństwo finansowe na całe życie. 26 Inwestycyjny boom. Siła spokoju i moc spekulacji Musisz zadbać o swoje pieniądze, ponieważ one same o siebie nie zadbają. Inwestowanie to nie granie na giełdzie Zauważ proszę, że ta książka ma pomóc Ci stać się inwestorem, a nie graczem, a to znaczna różnica. Gra na giełdzie to zupełnie inna działalność, rządząca się innymi prawami, na ogół prowadzona przez bezwzględne osoby zwane „spekulantami”, które zawierają liczne transakcje krótkoterminowe, przynoszące mniejsze zyski, zamiast wykorzystywać poważne, długookresowe trendy cenowe w celu osiągnięcia większych korzyści z jednej lub dwóch transakcji długoterminowych. Osobiście jako „długookresowe” klasyfikuję wszelkie zmiany rynkowe, które zachodzą w czasie kilku miesięcy lub lat, natomiast jako „krótkookresowe” — wszelkie zmiany doko- nujące się w czasie krótszym niż wymieniony, aż do fluktuacji cen zachodzących w ciągu kilku minut. Granie na giełdzie to kariera, zawód, pełnoetatowa praca, podczas gdy inwestowanie powinno być dodatkiem do Twojego codziennego zajęcia zarobkowego. Gra na giełdzie ma przynosić dochody, natomiast celem inwestowania jest długookresowy przyrost kapitału. Jestem inwestorem, a nie graczem, ponieważ doświadczenie nauczyło mnie, że znacznie łatwiej osiągnąć zysk w sytuacji, w której cena waloru wykazuje trend rosnący zapowiadający się na kilka miesięcy lub nawet lat, niż kiedy zmiany cen zachodzą w ciągu kilku dni, godzin czy minut. Dzieje się tak dlatego, że długookresowe ruchy cen wynikają z dłu- gookresowych trendów makroekonomicznych. Te natomiast nie zmieniają się tak szybko, w związku z czym również trendy cenowe są bardziej stabilne. Z kolei krótkookresowe zmiany cen często są wynikiem transakcji kupna i sprzedaży, zawieranych w panice w re- akcji na doniesienia medialne, co sprawia, że są one bardziej losowe Samodzielne inwestowanie 27 i zupełnie nieprzewidywalne. Jeżeli nie masz za sobą lat doświad- czenia i nie masz czasu, aby robić karierę na giełdzie, zachęcam Cię do skoncentrowania się na długookresowych trendach rynkowych i wcielenia się w rolę inwestora. Inwestowanie długoterminowe jest stosunkowo mało czasochłonne, mniej stresujące i zazwyczaj bardziej dochodowe. Co jest Ci potrzebne? Już kupienie tej książki jest ważnym krokiem w stronę zmiany Twojej finansowej przyszłości, ale musisz jeszcze ją przeczytać i wy- korzystać w praktyce zawarte w niej informacje. Statystycznie rzecz biorąc, tylko niewielki odsetek czytelników potrafi doczytać do końca zakupioną książkę, niezależnie od tego, czy jest to Wojna i pokój, czy też dziecięca książeczka z obrazkami. Podejmując więc wysiłek, aby przeczytać tę niewielką pozycję i przemyśleć jej zawar- tość, dystansujesz większość ludzi narzekających, że okazje przela- tują im koło nosa. Innymi słowy, musisz być przygotowany do tego, żeby sobie pomóc, zanim ktoś inny będzie mógł to zrobić. Ta książ- ka ma uczyć i informować, a nie gromadzić kurz, wypełniać puste miejsce na półce czy służyć jako podkładka pod kulawy stół. Wyko- rzystaj ją właściwie, a być może zmieni Twoje życie na lepsze. Aby być skutecznym inwestorem — niezależnie od tego, czy inwestujesz w nieruchomości, akcje czy inne aktywa — musisz zro- zumieć następujące zagadnienia: • działanie presji psychicznej, jakiej będziesz poddany, ryzykując własnymi pieniędzmi i biorąc odpowiedzialność za dobre i złe wyniki; • strategie inwestycyjne, które zmuszą Cię do działania zgodnego z długookresowymi trendami; 28 Inwestycyjny boom. Siła spokoju i moc spekulacji • mechanizm boomu inwestycyjnego i nagłego wzrostu cen oraz sposoby rozpoznawania momentu, w którym dobiegają one końca. Musisz również wiedzieć, czego nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz dyplomu ekonomisty, nie musisz brać udziału w kosztujących mnó- stwo pieniędzy seminariach prowadzonych przez nieznanych „eks- pertów”, nie musisz zamawiać niesłychanie drogich subskrypcji najświeższych danych rynkowych, a przede wszystkim nie potrze- bujesz garnituru w prążki! Skuteczne inwestowanie nie wymaga ponadprzeciętnej inteli- gencji, ponieważ nie jest wyzwaniem intelektualnym; jest wyzwa- niem emocjonalnym i wierzę, że większość Czytelników jest w sta- nie mu sprostać i odnieść sukces. Jeżeli w moim działaniu jest coś „błyskotliwego”, to chyba tylko to, że potrafię rozpoznać, które strategie działają, i zignorować te, które nie zdają egzaminu. Skoń- czyłem szkołę średnią w wieku 16 lat i wówczas zdałem ostatni eg- zamin końcowy z matematyki, nigdy nie studiowałem ekonomii i nie mam zamiaru tego robić. Jeżeli więc ja mogę być inwestorem, każdy może. Podsumowując: wszystko, czego potrzebujesz, to od- powiednie nastawienie i dyscyplina. Pozwala to zarabiać na długo- okresowych trendach, kiedy tylko się one pojawią. Sekretem szczęśliwego życia jest robienie tego, co się chce, i spędzanie czasu z tymi, którzy są dla nas ważni. Analizowanie rynków, ocenianie strategii, wybieranie kategorii inwestycji i indywidualnych transakcji jest czasochłonne. Jeżeli potrafisz się zdyscyplinować i trzymać prostego planu, który przyniesie korzyści Tobie i Twojej rodzinie, samodzielne inwestowanie będzie dla Ciebie najlepsze. Harry S. Dent Jr, autor książek The Great Boom Ahead oraz The Roaring 2000s Samodzielne inwestowanie 29 Opracuj plan Mówi się, że brak planowania to planowanie niepowodzenia. Te słowa są szczególnie prawdziwe w odniesieniu do inwestowania. Jeśli będziesz nieprzygotowany, kontrolowanie własnych inwestycji stanie się przedsięwzięciem pełnym nieprzyjemnych niespodzianek. Żeby uchronić się przed omamieniem przez maklerów, analityków i media lub przed euforią związaną ze spekulacyjnym wzrostem cen, musisz opracować plan działania, który pozwoli Ci bez emocji identyfikować i wykorzystywać trendy inwestycyjne. Czytelnicy, którzy mają już doświadczenie rynkowe, bez wątpienia opracują własne strategie i dzięki ich realizacji wyciągną korzyści z hossy na rynku towarowym, ale nowicjusze również mogą zarobić, jeśli będą postępowali według prostej i jasnej strategii inwestycyjnej. Żaden sposób nie jest doskonały, ponieważ rynki nie są doskonałe, jeśli jednak narzucisz sobie dyscyplinę i będziesz rygorystycznie reali- zował opisane w tej książce strategie, z których sam korzystam, przetrwasz rynkowe wzloty i upadki. Jeżeli moje przekonanie o zbliżającym się olbrzymim wzroście wartości towarów nie jest błędne, moje strategie pomogą Ci wykorzystać ten trend i wycofać się w odpowiednim momencie. Co więcej, przeprowadzanie potrze- bnych do tego analiz nie powinno Ci zająć więcej niż godzinę tygo- dniowo. Jeżeli jesteś nowicjuszem, na pewno ważne okażą się dla Ciebie: zrozumienie, jak działają moje metody inwestowania, oraz dys- cyplina, którą one wymuszają. Nie sugeruję, że moje rozwiązania są dla Ciebie jedynymi możliwymi ani że pozwalają one łatwo i szybko się wzbogacić, ale narzucają inwestorowi, szczególnie początkują- cemu, dyscyplinę, która od lat pozwala osiągać zyski. Co więcej, takie wypróbowane strategie dają przewagę nad inwestorami podejmującymi decyzje tego samego rodzaju, ale przy użyciu ana- lizy fundamentalnej lub według opinii maklerów. 30 Inwestycyjny boom. Siła spokoju i moc spekulacji Po pierwsze inwestowanie w oparciu o jasne reguły upraszcza życie. Cóż może być lepszego od przynoszącej zyski strategii inwe- stycyjnej, która nie wymaga ciągłej uwagi ze strony inwestora? Wy- obraź sobie, że w ciągu weekendu przeprowadzasz własną analizę, sprawdzając wyniki notowań na rynku. Jeżeli wychwycisz odpo- wiedni sygnał, w poniedziałek składasz zlecenie i idziesz do pracy, na pole golfowe, na siłownię czy na zakupy, wybierasz się na prze- jażdżkę samochodem, relaksujesz się lub robisz cokolwiek, na co Ci przyjdzie ochota. Inwestując w ten sposób, naprawdę możesz czuć się jak w raju! Po drugie przestrzeganie ustalonych reguł inwestowania jest bezpieczniejsze z psychologicznego punktu widzenia. Strategia za- wierająca prawidłowe reguły narzuca dyscyplinę wymaganą w celu odniesienia sukcesu, jednocześnie pomagając uniknąć bezmyślnego podejmowania decyzji, co zawsze jest kosztowne dla inwestora. Powtarzam, że moim zdaniem sukces w dziedzinie inwestycji jest bardziej wynikiem psychicznych mocnych i słabych stron danej osoby niż jej inteligencji i wiedzy o rynku. O wiele ważniejsze od zrozumienia praw popytu i podaży oraz umiejętności analizy bilansu spółki jest zrozumienie i przeciwstawienie się presji emocjonalnej, pod którą znajdujesz się, inwestując pieniądze. Niektórzy teoretycy argumentują, że korzystanie z „zestawu reguł” jest metodą niedoskonałą, ale — jak powiedział Larry Hite, odnoszący ogromne sukcesy zarządca funduszu i projektant syste- mu inwestycyjnego: „To nieprawdopodobne, jak bogatym można się stać dzięki byciu niedoskonałym”. Samodzielne inwestowanie 31 Na czym polegają inwestycje długoterminowe — metodyczne podążanie za trendami Słońce nigdy nie zachodzi dla inwestorów, którzy poszukują dobrej wartości i inwestują w oparciu o silne trendy. Dan Denning, autor książki The Bull Hunter „Podążanie za trendami” to określenie strategii polegającej na kupowaniu aktywów, których cena rośnie, i pozbywaniu się akty- wów, których cena spada. Jest to strategia oparta na obserwacji dynamiki cen. Korzystający z niej inwestorzy zazwyczaj starają się wyszukiwać długookresowe trendy na wczesnym etapie rozwoju. Następnie otwierają pozycję zgodną z kierunkiem trendu i podążają za nim, utrzymując otwartą pozycję tak długo, aż dotrze do nich sygnał, że trend wygasł. Osoby podążające za trendami nie próbują przewidywać, jak długo będzie trwała faza wzrostu; wolą szybko reagować na zmiany. Jako inwestor kierujący się trendami, nigdy nie określam cen docelowych ani nie próbuję przewidywać, jak duży będzie wzrost. Zamiast tego po prostu siedzę i czekam, aż rynek zrobi pierwszy ruch, a następnie włączam się do gry — tak samo jak surferzy czekający na dobrą falę. Unoszą się oni w wodzie, czekając na fizyczne oznaki rozwoju silnej fali, a po jej nadejściu wskakują na nią i płyną tak daleko, jak się da. Mają nadzieję, że wskakują na falę, która poniesie ich bardzo daleko i bardzo szybko, a jeżeli tak się nie dzieje, rezygnują z jazdy i czekają na następną. Podążanie za trendami na rynku polega na tym samym. Jeśli trafisz na dynami- cznie rosnący rynek, możesz pozostać na nim bardzo długo i osią- gnąć fantastyczne zyski. Jeżeli rynek okaże się nie dość dyna- miczny, wycofasz się i poczekasz na następny sygnał. 32 Inwestycyjny boom. Siła spokoju i moc spekulacji Dlaczego podążanie za trendami jest skuteczne? Wszystkie przynoszące zyski systemy inwestycyjne wykorzystują trendy; różnica w cenie potrzebna do wykreowania zysku oznacza istnienie trendu. Ed Seykota Główną przyczyną skuteczności strategii podążania za trendami jest fakt, że strategia ta narzuca odpowiednią dyscyplinę, pozwalającą inwestorowi identyfikować trendy inwestycyjne, wchodzić na od- powiednie rynki i pozostawać na nich. Co więcej, taka strategia jest przydatna, ponieważ często umożliwia identyfikację zmian podsta- wowych czynników wpływających na długookresowe ruchy cen, zanim wiedza o tych zmianach stanie się powszechna. U podstaw strategii podążania za trendami leży fakt, że najważniejszą informa- cją dotyczącą rynku, którą każdy inwestor może wykorzystać, jest sama cena rynkowa. Aktualna cena jest sumą ogólnodostępnej wie- dzy, nadziei, strachu, chciwości i odczuć wszystkich uczestników rynku. Analiza fundamentalna może wprawdzie wskazać wyższy lub niższy poziom ceny, ale prawda jest taka, że tylko po rzeczywi- stej, aktualnej cenie każdy może kupić i sprzedać aktywa — i to ona informuje, czy otwarte pozycje wykazują zysk, czy stratę. Nic innego nie jest ważne. Wynika z tego, że każda strategia wykorzystująca ceny rynkowe jako sygnały będzie bardziej dokładna i realistyczna niż strategie oparte na innych formach analizy. Cena rynkowa nigdy nie jest za wysoka ani za niska — jest po prostu ceną. Jednym z moich autorytetów w dziedzinie finansów jest bardzo szanowany komentator rynku, analityk i inwestor David Fuller, który zawsze zaleca, aby podczas analizowania wykresu cen na danym rynku zwracać uwagę jedynie na fakty, gdyż wszystko inne jest tylko domysłem. Wysokość aktualnej ceny w odniesieniu do cen z dnia wczorajszego, sprzed tygodnia, miesiąca czy roku jest Samodzielne inwestowanie 33 faktem, natomiast to, czy cena będzie rosła, spadała, czy pozostanie na stałym poziomie, jest tylko domniemaniem. Wyczucie czasu — nie przewiduj, reaguj Podążanie za trendami polega na reagowaniu. Aby otworzyć pozy- cję, musimy zidentyfikować trend, zanim będziemy mogli za nim podążyć; z kolei żeby zamknąć tę samą pozycję, musimy mieć dowód, że cena osiągnęła najwyższy poziom i zaczyna spadać. Ponieważ nasza rola ogranicza się do reagowania na ruchy cen, ta strategia nie pozwala inwestować przy najniższym poziomie cen ani zamykać pozycji przy cenie najwyższej, ale umożliwia utrzymywa- nie pozycji w dłuższym okresie i często z większym zyskiem, niż robią to inni uczestnicy rynku. Nie jest przypadkiem, że korzysta- jące ze strategii podążania za trendami fundusze zabezpieczające oraz inne firmy, które zarządzają inwestycjami w nietypowy sposób, osiągają często niezwykle spektakularne zyski. W strategiach podążania za trendami nie ma znaczenia, czy ceny są „za wysokie” albo czy „zbyt gwałtownie wzrosły”; korzystając z tych strategii, trzeba po prostu reagować na wzrost cen. Podążanie za trendami polega na tym, aby działać we właściwym momencie, opierając decyzje inwestycyjne na faktach – na tym, co się dzieje w danej chwili i jak to się ma do dnia wczorajszego. Przyszłość nie jest faktem, więc się nią nie przejmuj. Podążanie za trendami jest proste: jeśli dokonasz inwestycji na danym rynku i okaże się, że cena rośnie, trzymaj pozycję otwartą; jeżeli dokonasz inwestycji na danym rynku i okaże się, że cena stoi w miejscu, trzymaj pozycję otwartą; jeśli dokonasz inwestycji na danym rynku i okaże się, że cena spada, zamykaj pozycję. Nie znasz przyszło- ści, ale wiesz, jak na nią zareaguje Twoja strategia podążania za trendami. 34 Inwestycyjny boom. Siła spokoju i moc spekulacji Kupuj drogo, aby sprzedać jeszcze drożej Choć korzystanie ze strategii podążania za trendami jest prostym, mechanicznym procesem, reagowanie na odbierane dzięki niej sygnały może być często trudne dla inwestorów. Reagowanie na wzrost cen oznacza, że inwestor musi wejść na rynek, na którym jeszcze wczoraj, tydzień temu lub przed miesiącem ceny były lub mogły być znacznie niższe. Nie jest to łatwe, ponieważ wszyscy uwielbiają okazje. Dla większości inwestorów kupowanie aktywów po cenie 60 funtów stanowi nie lada problem, jeśli tydzień wcze- śniej te same walory kosztowały 54 funty, miesiąc wcześniej 41 funtów, a rok wcześniej były warte 32 funty. Jeżeli przyjmujesz strategię podążania za trendami, musisz zaakceptować fakt, że zaw- sze będziesz inwestował w aktywa, które jakiś czas temu były tań- sze, ponieważ to rosnąca cena będzie dla Ciebie sygnałem do wej- ścia na rynek. Z emocjonalnego punktu widzenia musisz zapom- nieć, na jakim poziomie ceny były wcześniej, ponieważ jeśli Twoja inwestycja ma przynieść zyski, w najbliższej przyszłości ceny i tak nie mogą wrócić do tego samego poziomu. Musisz się skoncen- trować na przeprowadzaniu własnych analiz i reagowaniu na wy- kryte dzięki nim sygnały. Można w tym miejscu zacytować Johna W. Henry’ego, korzystającego ze strategii podążania za trendami i odnoszącego wielkie sukcesy inwestora zarządzającego inwesty- cjami o wartości wielu miliardów dolarów: „Jeżeli pozbędziesz się emocji w inwestowaniu — zapomnisz o tym, co by się stało, co mogłoby się stać, co powinno się stać, i skupisz się na tym, co się dzieje — zyskasz ogromną przewagę nad większością ludzi”. Podążanie za trendami to podążanie za trendami i basta: trzeba kupować drogo, żeby sprzedawać jeszcze drożej. Nie pozwól swoim emocjom ani przewidywaniom „ekspertów” odciągnąć Cię od obra- nego celu. Samodzielne inwestowanie 35 Odkąd w latach 80. zacząłem inwestować, eksperymentowałem ze wszystkimi możliwymi metodami analizy i okresami inwestycji, począwszy od analizy fundamentalnej, na technicznej kończąc, i począwszy od inwestycji finalizowanych w ciągu jednego notowa- nia na giełdzie, kiedy to poszczególne pozycje były otwarte przez najwyżej kilka minut, a skończywszy na inwestycjach długotermi- nowych dokonywanych na wiele lat. W moim przypadku żadna ze strategii nie mogła dorównać skutecznością strategii podążania za trendami. Łatwo ją stosować, pozwala wyciągać korzyści z istotnych trendów inwestycyjnych i umożliwia wycofanie się po wygaśnięciu trendu. Nie jest to może zbyt stymulujące intelektualnie, ale — przy- najmniej mnie — przynosi najwyższe zyski, a przecież jedynym celem inwestowania pieniędzy jest ich zarabianie. Przegrani dokładają do nierentownych pozycji Istnieje jeszcze jeden pozytywny aspekt strategii podążania za tren- dami: umożliwia to uniknięcie jednego z klasycznych błędów po- pełnianych przez większość inwestorów: dokładania do nierentow- nych pozycji. Kilka lat temu rozmawiałem z byłym zarządcą fun- duszu, który opowiedział mi następującą historię. Zdecydował się na zakup akcji dużej, powszechnie znanej brytyjskiej spółki noto- wanej w indeksie FTSE 100. Cena tych udziałów spadła wcześniej o 16 , z rekordowego poziomu 6 funtów za akcję do 5 funtów. Inwestor uznał, że akcje tej wielomiliardowej spółki są dosyć tanie w porównaniu z ich ceną sprzed kilku miesięcy, kupił je więc po „okazyjnej” cenie wynoszącej około 5 funtów za sztukę. Nie było to zbyt rozsądne, ponieważ w ostatecznym rozrachunku cena tych akcji spadła do poziomu 2 funtów. Czy ten człowiek trzymał pozycję przez cały okres spadku wartości aktywów? Otóż nie. Kiedy cena akcji spadła poniżej ceny zakupu, do poziomu 4,25 funta, kupił 36 Inwestycyjny boom. Siła spokoju i moc spekulacji jeszcze więcej udziałów, ponieważ były „jeszcze tańsze”. Gdy cena spadła do poziomu 3,5 funta, został zwolniony! Wyciągnął z tej lekcji dwa bardzo ważne wnioski: „Nie przeciw- stawiaj się trendom” i „Złe nawyki sporo kosztują”. Nieważne, jak dobry jest rynek; nieważne, o jaką firmę chodzi; nieważne, jak wspaniałe są wyniki analizy fundamentalnej — cena nie spada bez powodu, a Ty nie chcesz wchodzić w taki interes. Większość inwe- storów wpada w pułapkę, kupując aktywa tylko dlatego, że ich cena jest niższa niż kilka miesięcy wcześniej. Wszyscy uwielbiają okazje. Jest to jednak bardzo niebezpieczna taktyka inwestowania. Pomyśl tylko: ceny na rynku mogą spadać z powodu jakichś poważnych problemów, o których inwestorzy lub opinia publiczna mogą jeszcze nie mieć pojęcia. Ten zarządca funduszu przegrał w rosyjską ruletkę w wersji finansowej. Nieważne, ile razy w sytuacji spadku cen walo- rów będziesz kupował jeszcze więcej, zarabiając mnóstwo pieniędzy na ponownym wzroście notowań — wystarczy jedna pomyłka, a cała ta strategia doprowadzi Cię do ruiny. Powiększanie pakietu tanieją- cych walorów można porównać do naciskania spustu rewolweru. Może się zdarzyć, że cztery, pięć czy sześć razy trafisz na pustą komorę i rynek nie ukarze Cię za tak ryzykowne działania, ale prę- dzej czy później musisz trafić na komorę z nabojem, a wtedy będziesz skończony. Legendarny „mistrz rynku”, Paul Tudor Jones, dla którego miałem zaszczyt zarządzać pieniędzmi wiele lat temu, miał w swoim biurze plakat przypominający wielkimi literami: „PRZEGRANI RÓWNAJĄ DO PRZEGRANYCH”. Na szczęście jeśli przyjmiesz strategię podążania za trendami, nigdy nie popełnisz błędu dokładania do nierentownych pozycji, ponieważ istnieją znacznie bardziej interesujące i zyskowne sposoby wykorzystywa- nia ciężko zarobionych pieniędzy niż gra w finansową rosyjską ruletkę. Samodzielne inwestowanie 37 Podążanie za trendami kontra strategia „kup i trzymaj” Możesz się zastanawiać, dlaczego tak ważne jest analizowanie rynku w celu określenia momentu wejścia i wyjścia. Dlaczego po prostu nie zidentyfikować potencjalnej inwestycji i nie zainwestować? W rzeczywistości istnieje szkoła, według której nie da się skutecznie określić odpowiedniego momentu na inwestycję, w związku z czym należy użyć strategii „kup i trzymaj”, czyli pierwszego dnia wejść na rynek, a potem czekać z otwartą pozycją tak długo, aż się okaże, czy inwestycja przyniosła zyski, czy straty. Strategia ta opiera się na założeniu, że w długim okresie nie da się przewidzieć, kiedy nadejdą najlepsze dni na rynku, a próbując to robić, możesz stracić najlep- sze okazje. Dlatego mając wciąż otwartą pozycję, masz jednocześnie pewność, że nie ominą Cię największe skoki cen. Wydaje się, że jest to logiczny argument, ale — i jest to bardzo ważne „ale” — choć teoria brzmi nieźle, teoretycy zazwyczaj nie są dobrymi inwestorami, a osoby wykorzystujące strategię „kup i trzymaj” zapominają o ważnej sprawie. Ponieważ strategia ta nie zawiera dobrej reguły określającej moment zamknięcia inwestycji, nie chroni w żaden sposób przed załamaniem rynku, a ci, którzy ją stosują, muszą być gotowi na przeczekanie czasem bardzo prze- rażających ruchów cen. W takich sytuacjach zaczynają się naprawdę poważne problemy finansowe i emocjonalne. Jerry Parker, odno- szący wielkie sukcesy zarządca funduszu obracający miliardami dolarów i konsekwentnie podążający za trendami stwierdził: „Stra- tegia »kup i trzymaj« jest zła. Po co mam trzymać?”. W dalszej części książki omówię kilka znanych z historii przy- padków boomu inwestycyjnego, ale w tym miejscu, w celu zilustro- wania, w jaki sposób strategia „kup i trzymaj” może Cię zapędzić w kozi róg, szybko przeanalizuję dwa z nich. Pierwszym był wzrost wartości akcji spółek z sektora nowoczesnych technologii, w wyniku 38 Inwestycyjny boom. Siła spokoju i moc spekulacji którego indeks Nasdaq Composite (powszechnie uważany za baro- metr wartości tego rodzaju akcji) skoczył z poziomu 1400 punktów (odnotowanego we wrześniu 1998 roku) do poziomu ponad 5000 punktów (w marcu 2000 roku), po czym spadł z powrotem do po- ziomu 1400 punktów we wrześniu 2001 roku. Kierując się strategią „kup i trzymaj”, należałoby przeczekać cały okres wzrostu oraz cały okres spadku. W jeszcze gorszej sytuacji znaleźli się inwestorzy stosujący tę strategię na japońskim rynku papierów wartościowych podczas boomu, który miał miejsce w późnych latach 80. Indeks Nikkei 225 osiągnął poziom niemal 40 000 punktów, po czym spadł o 80 , do poziomu poniżej 8000 punktów. Znam kilku inwe- storów, którzy do dziś czekają na wzrost tego indeksu o niemal 400 , żeby odrobić poniesione wtedy straty! Jeżeli myślisz, że zamknąłbyś pozycję przed załamaniem rynku, aby osiągnąć zysk, nie stosowałbyś zasad strategii „kup i trzymaj”. Strategia podążania za trendami, pozwalająca określić momenty wejścia na rynek i zamknięcia inwestycji za pomocą sygnałów wyni- kających z ruchów cen, może natomiast ograniczyć ryzyko, naka- zując inwestorom trzymanie się z dala od rynku w okresach spadku cen i wracanie do gry w okresach wzrostu. Choć jest możliwe, że strategia „kup i trzymaj” wygeneruje wyższe zyski niż strategia podążania za trendami, zyski te mogą być okupione wyższymi kosz- tami psychicznymi, a tego rodzaju kosztów nie jestem skłonny ponosić. Ty też nie powinieneś się na nie godzić. Na zakończenie jeszcze raz zacytuję Johna W. Henry’ego. Jest on jednym z najlepszych na świecie zarządców funduszy, kontroluje miliardy dolarów, a osiągane przez niego wyniki potwierdzają, że jest najlepszy w swoim fachu. Henry konsekwentnie podąża za trendami. Powiedział on: „Nie w każdym okresie można osiągać zyski. Ale w świecie niepewności podążanie za trendami jest chyba najbardziej sensowną filozofią inwestowania, jeśli przyjrzeć się uważnie jej implikacjom”.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inwestycyjny boom. Siła spokoju i mądrej strategii
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: