Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 002833 20676566 na godz. na dobę w sumie
Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawi... - ebook/pdf
Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawi... - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-038-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wydana z okazji 15-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie księga jubileuszowa ma charakter opracowania monograficznego, którego autorzy przedstawili szerokie spektrum zagadnień związanych z problematyką styku biznesu i prawa w ujęciu historycznym, porównawczym i systemowym. Tematyka ta została zaprezentowana z perspektywy różnych dziedzin prawa, poczynając od prawa rzymskiego, a kończąc na najnowszych regulacjach polskich i międzynarodowych, w tym unijnych. Księgę wzbogacają teksty dotyczące miejsca Wydziału Prawa i Administracji w strukturze UKSW, historii Wydziału, a także danych statystycznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AUTORZY STANISŁAW DZIEKOŃSKI SŁAWOMIR GODEK MAŁGORZATA JAŚKOWSKA GRZEGORZ JĘDREJEK ELŻBIETA KARSKA ZBIGNIEW LEWICKI IRENA LIPOWICZ JAROSŁAW MAJEWSKI MAREK MICHALSKI CEZARY MIK MARIUSZ MUSZYŃSKI JADWIGA PAZDAN ANDRZEJ POGŁÓDEK FELIKS PRUSAK MARIA SZCZEPANIEC BOGUMIŁ SZMULIK MAREK ŚWIERCZYŃSKI ANNA TARWACKA KRZYSZTOF WARCHAŁOWSKI JAN ZABŁOCKI PIOTR ZAPADKA BEATA ZBARACHEWICZ ININ IURA ET NEGOTIA Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji IN Kardynała Stefana Wyszyńskiego Uniwersytetu w Warszawie ININ redakcja naukowa Anna Tarwacka IN Warszawa 2015 Wydanie publikacji zostało dofi nansowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z funduszu badań naukowych oraz środków własnych Wydziału Prawa i Administracji UKSW Wydawca Agata Jędrasik Redaktor prowadzący Agnieszka Dymkowska Opracowanie redakcyjne Ewa Adamska Projekt okładki i układ typografi czny Marta Baranowska Łamanie Violet Design Autor fotografi i Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW Bartłomiej Dąbrowski © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN: 978-83-264-9279-2 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Wydział PraWa i administracji UniWersytetU Kardynała stefana WyszyńsKiego – noWoczesnego UniWersytetU Przyszłości Stanisław Dziekoński* U swoich początków Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (USKW) liczył sześć wydziałów, a na dziesięciu kierunkach studiowało 10.000 stu- dentów. W ciągu piętnastu lat została znacząco rozbudowana infrastruktura i poszerzona oferta studiów, zarówno gdy chodzi o nauki humanistyczne i społeczne, jak i przyrodnicze, ścisłe oraz inżynierskie. Dzisiaj na dwóch kampusach mamy dziesięć wydziałów, trzydzieści dwa kierunki studiów i szeroką paletę studiów podyplomowych i kursów. Przystępujemy do fun- damentalnie zmieniającej warunki studiowania i pracy naukowej przebu- dowy oraz rozbudowy naszych kampusów. Uniwersytet jutra to złożony organizm, w którym spotykają się i oddziałują na siebie wszyscy członko- wie wspólnoty akademickiej. To miejsce, gdzie trwa i rozwija się życie. Sprostanie takim wyzwaniom wymaga realizacji planów rozwo- jowych uniwersytetu w  nowej skali, co  zostało już zapoczątkowane w obecnej kadencji władz UKSW. Wprowadzamy zmiany systemowe prze- kształcające naszą uczelnię w nowoczesny uniwersytet przyszłości – uni- wersytet badawczy. Takie zadanie wyznaczył nam nie tylko patron uczelni, ale też członek naszej akademickiej społeczności, najwybitniejszy z Pola- ków – Jan Paweł II, który zechciał przyjąć doktorat honoris causa Uniwer- sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przyjmując to  wyróżnienie, polski papież był przeświadczony (jak sam wyznał), że ta uczelnia, mająca co prawda krótką historię, ale dawne korzenie, będzie się wszechstronnie rozwijała i stawała się coraz bardziej dynamicznym i znaczącym w Polsce ośrodkiem naukowym i kulturalnym. W dalszej części swego wystąpienia papież wyjaśnił: „Europa potrzebuje nowego ożywienia intelektualnego. Ożywienia, które nie cofa się przed perspektywą życia surowego, peł- nego zaangażowania i gotowego na ofiary, nacechowanego prostotą pra- wych dążeń, jednoznacznego w ich realizacji, przejrzystego w działaniu. Potrzeba nowej śmiałości w myśleniu wolnym i twórczym, wykazującym w perspektywie wiary zrozumienie pytań i wyzwań, jakie niesie życie, aby * Ks. prof. zw. dr hab.; Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardyna- ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 5 stanisłaW dzieKońsKi w końcu wydobywać ostateczne prawdy o człowieku […]. Jesteście niejako symbolem Europy […], którą wspólnie macie budować. Te słowa kieruję dziś do Was, do przedstawicieli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- skiego, wierząc, że ta uczelnia, przez solidne zaangażowanie naukowe pro- fesorów i studentów, będzie kształtować duchowe oblicze nie tylko Polski, ale całej Europy. Jest to zadanie wielkie – wydawałoby się nawet górno- lotne – ale jest to misja, do której wezwane są wszystkie europejskie śro- dowiska naukowe odwołujące się do chrześcijańskiej tradycji. Podejmujcie to  wezwanie z  ufnością. Młodość Waszej uczelni może być Waszą siłą, źródłem nowych energii płynących ze świeżego podejścia do zagadnień, z którymi od wieków zmagają się inne ośrodki naukowe. Wykorzystajcie możliwości, jakie stwarza młodość – młodość instytucji i młodość ducha!”. Wiele z  tych wyzwań udało nam się podjąć. Czujemy szczególną odpowiedzialność za rozwój humanistyki i nauk społecznych, dyscyplin będących szczególną siłą naszego uniwersytetu. W tym celu, dzięki środ- kom pozyskanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przystąpili- śmy do nadania pełnego wymiaru Centrum Technologii Informacyjnych dla Nauk Humanistyczno-Społecznych. Projekt ten ma zapewnić środo- wisku naukowemu w Polsce stały i bezpieczny dostęp do zaawansowa- nej e-infrastruktury, zarówno fizycznej (informatycznej), jak i wirtualnej (zasobów informacyjnych oraz specjalistycznych kompetencji). Otworzy możliwości prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem techno- logii informacyjnych, jak też współpracy instytucji naukowych, polskich i  zagranicznych, w  sieciowym układzie globalnym. Rewolucja cyfrowa ma wymiar cywilizacyjny, co wyznacza nowe cele badawcze oraz w rów- nej mierze edukacyjne i społeczne. Już w tej chwili rozwija działania w tym kierunku wiele zespołów i jednostek uczelnianych, wśród nich Pracownia Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych, przeznaczona dla szero- kiej grupy studentów, pracowników i użytkowników zewnętrznych. Z myślą o naukach przyrodniczych i ścisłych w tym roku akademi- ckim otwieramy nowoczesny ośrodek dydaktyczno-badawczy o  nazwie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych. Znajduje się w nim łącz- nie 27  laboratoriów, z  których docelowo będzie mogło korzystać blisko 1,5 tys. studentów. Laboratoria zostały wyposażone w nowoczesną, pro- fesjonalną aparaturę eksperymentalno-badawczą oraz infrastrukturę informatyczną. Nowo wybudowany i  oddawany do  użytku obiekt jest kolejnym ogniwem tworzonego przez uczelnię Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – struktury mającej stymulować horyzontalne dzia- łania i programy międzywydziałowe oraz ogólnouczelniane. Uważam, że na szczególne podkreślenie zasługują inicjatywy podej- mowane wspólnie z  instytucjami naukowymi i  podmiotami gospodar- czymi cenionymi nie tylko w  Polsce, ale też poza jej granicami. W  ten 6 Wydział PraWa i administracji UniWersytetU… sposób łatwiej podejmować przedsięwzięcia o znaczącym wymiarze inno- wacyjnym, zarówno gospodarczym, jak i społecznym, a także doprowa- dzać do  realizacji wspólnych działań. W  ostatnim czasie podpisaliśmy umowę o współpracy z jedną z największych polskich spółek informatycz- nych – firmą Comarch, specjalizującą się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi progra- mistycznych i  infrastruktur sieciowych. Zakres zamierzonej współpracy obejmie prowadzenie praktyk zawodowych, staży przemysłowych oraz projektów laboratoryjnych. Zostanie także wsparta realizacja prac magi- sterskich i  doktorskich w  zakresie fizyki, matematyki, informatyki oraz nauk społecznych związanych z  wdrażaniem nowych technologii oraz tworzeniem innowacyjnych rozwiązań informacyjnych. W ostatnich miesiącach nawiązaliśmy też współpracę z  Polską Spółką Gazownictwa. Celem wspólnych działań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie kształtowania społecznie odpo- wiedzialnych postaw, edukacja w duchu promowania etyki w biznesie oraz wypracowanie zasad zarządzania etyką w  Polskiej Spółce Gazownictwa. Już te dwa przykłady pokazują nasze rozumienie roli uniwersytetu, w któ- rym wymiar społeczny łączy się z dążeniem do kreowania nowoczesności. Wart odnotowania jest fakt, że w ostatnim roku znacząco wzrosła liczba grantów i  projektów uzyskanych przez naszych pracowników i  studentów, a  finansowanych z  Narodowego Centrum Badań i  Roz- woju, z Narodowego Centrum Nauki, z Ministerstwa Kultury i Dziedzi- ctwa Narodowego. W świetle danych otrzymanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  roku 2014  uzyskał największy (spośród wszystkich uniwersytetów) procentowy przyrost liczby grantów otrzymanych z  Narodowego Cen- trum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Podobna sytua- cja dotyczy też uzyskiwania nowych uprawnień do  doktoryzowania i habilitowania. Wzrost aktywności badawczej odnotowaliśmy nie tylko u naszych pracowników, ale także studentów, którzy mogą się poszczycić zdobyciem grantów diamentowych, projektów norweskich, stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce. To oznacza, że mamy ogromny potencjał naukowo-badawczy, który udało się wyzwo- lić zwłaszcza w  ostatnich trzech latach. Z  powodzeniem startowaliśmy w konkursach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i  Diamentowego Grantu. Otrzymaliśmy również stypendia w  ramach Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, American Psychological Foundation oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki i Funduszy Norweskich. Możemy poszczycić się nowym studiem radiowo-telewizyjnym (ważnym zwłaszcza dla kierunku dziennikarstwo), jak też, wspomnianym już wyżej, Centrum Laboratoryjnym dla Nauk Przyrodniczych. Nową inicjatywą, 7 stanisłaW dzieKońsKi realizowaną w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest budowa Centrum Technologii Informacyjnych dla Humanistyki i Nauk Społecznych. W Polsce, jeśli chodzi o rozmiar przed- sięwzięcia, jest to pierwsza tego typu inicjatywa. Wprowadziliśmy nowy system obsługi informatycznej w  kwesturze. Kończymy wprowadzanie podobnego systemu w kadrach, co jest ważne dla sprawności działania administracji. Za  kilka tygodni rozpoczynamy wdrażanie elektronicz- nego systemu obiegu dokumentów. Od czerwca wprowadzamy mobilny system obsługi studenta. W ciągu trzech lat podpisaliśmy około 40 umów o współpracy z firmami ważnymi dla gospodarki Polski, gdzie odgrywamy ważną rolę. Z kilkoma firmami złożyliśmy wspólne projekty badawcze. Rzeczywiście staliśmy się instytucją naukowo-badawczą, znacząco popra- wiając swoją pozycję w rankingach. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego podejmuje działa- nia, które prowadzą do zacieśnienia współpracy z czołowymi jednostkami naukowymi na świecie oraz umocnienia pozycji uczelni zarówno wśród europejskich, jak i światowych instytucji naukowych. Otwieramy się także na współpracę z uczelniami z Europy Środkowej i Wschodniej. W ostat- nim roku podpisaliśmy umowy o współpracy między innymi z uczelniami Chorwacji, Słowenii, Czech i Ukrainy. Ze względu na społeczne potrzeby, zgłaszane przez samorządy war- szawskie, została utworzona Akademia dla Dzieci i Młodzieży. Z inicjatywy uniwersytetu (jego pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Filo- zofii UKSW) są też prowadzone warsztaty filozoficzne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Chcemy istnieć nie tylko na Mazowszu, ale także dla Mazowsza. Rozwój naszego uniwersytetu w  dużej mierze zależy od  kondycji wydziałów, ustalonej na wydziałach strategii i jej realizacji. W tym wzglę- dzie wyjątkowe miejsce zajmuje Wydział Prawa i  Administracji (WPiA), który w naszej uczelni tworzony był od podstaw i wpisał się w dynamikę rozwoju uczelni w każdym obszarze. Szczegółowe dane w tym względzie odnajdziemy zapewne w  relacjach profesorów zajmujących stanowiska kierownicze na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Dlatego chciałbym przedstawić w dużej syntezie tylko niektóre, dotyczące ocen Polskiej Komi- sji Akredytacyjnej (PKA), zdobywanych grantów i oferty dydaktycznej. Uzyskanie ocen pozytywnych PKA: – 2008 r. – studia I i II stopnia, kierunek: administracja; – 2013 r. – ocena programowa na kierunku: prawo, jednolite studia magisterskie; – 2014 r. – ocena instytucjonalna. Pracownicy i studenci Wydziału Prawa i Administracji UKSW z suk- cesem złożyli wnioski o granty i projekty ważne dla rozwoju naukowego 8 Wydział PraWa i administracji UniWersytetU… i odpowiedniego pozycjonowania naszej uczelni, sięgając po najbardziej prestiżowe źródła finansowania. Grant w  Narodowym Centrum Badań i  Rozwoju otrzymała prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor na projekt „Model regulacji jawności w demokratycznym państwie prawnym”. Granty w Narodowym Centrum Nauki otrzymali: – dr Mariusz Włodzimierz Szyrski: „Tworzenie i wykorzystanie ener- gii z odnawialnych źródeł na obszarze gminy jako sfera gospodarki komunalnej. Analiza prawno-administracyjna”; – dr  Natalia Michalina Kohtamäki: „Legitymizacja demokratyczna i autonomia instytucjonalna agencji Unii Europejskiej”; – prof. dr hab. Jan Zabłocki: „Szaleńcy, kłamcy, prostytutki. Pozycja aktorów w rzymskim prawie publicznym i prywatnym od repub- liki do dominatu”; – zespół pracowników WPiA pod kierownictwem prof. dra hab. Cezarego Mika: „Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa” (projekt realizowany we  współpracy z  Universidad de  Navarra – Facultad de Derecho w Hiszpanii); – dr Magdalena Satora: „Protokoły z paryskiego procesu przeciwko zakonowi Templariuszy (1309–1311) – edycja krytyczna”. Dofinansowanie z  Funduszu Stypendialnego i  Szkoleniowego w  ramach programu Rozwój Polskich Uczelni zdobył projekt Poradni Prawnej: „Poprawa jakości kształcenia studentów prawa poprzez wpro- wadzenie elementu praktycznego”. Godny odnotowania jest fakt znaczącego rozszerzenia oferty stu- diów podyplomowych o kierunki: Ochrona Danych Osobowych i Infor- macji Niejawnych, Business Law, Prawo Dowodowe, Gospodarka Nieruchomościami. Na Wydziale Prawa i Administracji, w ramach Insty- tutu Prawa Międzynarodowego, Prawa Unii Europejskiej oraz Stosun- ków Międzynarodowych, powstała Szkoła Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec. Profesorowie i  wykładowcy tego wydziału: prof. dr  hab. Marek Michalski, prof. UKSW dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW dr hab. Tomasz Siemiątkowski, dr Dariusz Fuchs – podjęli współpracę z Komisją Kodyfikacyjną. Wydział Prawa i  Administracji w  ciągu piętnastu lat odnotował rozwój nie tylko w  zakresie poszerzenia oferty studiów czy zdobywa- nia kolejnych grantów, ale też w obszarze awansu zawodowego pracow- ników. Tytuły naukowe profesora nauk prawnych uzyskali: dr hab. Jan Zabłocki, dr hab. Cezary Mik, dr hab. Marek Michalski. Stopnie doktora habilitowanego otrzymali: dr  Grzegorz Jędrejek, dr  Antoni Bojańczyk, dr Piotr Zapadka, dr Dariusz Makiłła, dr Anna Tarwacka, dr Piotr Solarz, 9 stanisłaW dzieKońsKi dr Monika Tarska, dr Maria Szczepaniec, dr Sławomir Godek, dr Marek Świerczyński. W latach 2007–2014 Rada Wydziału Prawa i Administracji UKSW przyznała stopień naukowy doktora nauk prawnych 64 osobom. Wydział Prawa i Administracji UKSW współorganizował wiele pre- stiżowych konferencji, w tym po raz kolejny Międzynarodową Bałtycką Konferencję Prawa Finansowego Gdynia–Karlskrona–Kalmar. Wydział współuczestniczył w  organizacji III edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan, natomiast prof. dr  hab. Marek Michalski, dziekan wydziału, brał udział jako juror w  finale konkursu. W  środowisku prawniczym wielką powagą cieszą się Bielańskie Kolokwia Karnistyczne, organizo- wane w tym roku po raz dwunasty. Pracownicy, doktoranci i  studenci otrzymali liczne wyróżnie- nia i  nagrody. Dla przykładu praca doktorska dr. Pawła Czarneckiego, adiunkta w  Katedrze Prawa Pracy, została nagrodzona w  Konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie. Doktor hab. Piotr Zapadka, prodziekan WPiA, został powołany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego do składu Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor UKSW dr hab. Grażyna Szpor, Kierownik Katedry Prawa Informatycznego WPiA UKSW, otrzy- mała nagrodę im. Marka Cara przyznawaną corocznie podczas Forum Teleinformatyki. Studenci WPiA reprezentowali Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas 22. edycji konkursu VIS International Commer- cial Arbitration Moot Court. Jagoda Kwapińska, studentka II roku prawa, została laureatką XIX Lokalnego Konkursu Krasomówczego. Studenci Koła Naukowego Prawa Prywatnego zajęli drugie miejsce w finale Ogól- nopolskiego Konkursu na Najlepszą Symulację Rozprawy Cywilnej „Stu- dent prawa w wydziale cywilnym sądu”, który odbył się dnia 15 stycznia 2015 r. w Rzeszowie. Studenci WPiA zajęli II i III miejsce w ogólnopol- skim konkursie symulacji rozpraw sądowych „Student prawa w Wydziale Cywilnym Sądu”, organizowanym przez Podkarpackie Centrum Edu- kacji Prawnej oraz Uniwersytecką Poradnię Prawną działającą przy Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zespół studentów WPiA UKSW zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Kon- kursie na  Najlepszą Rozprawę Karną. Tomasz Kaniecki, student dru- giego roku na  kierunku: prawo WPiA UKSW, otrzymał wyróżnienie w  zorganizowanym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wraz z ambasadami Szwecji i Wielkiej Brytanii konkursie na esej doty- czący Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP). Reprezentacja WPiA UKSW w osobach Eweliny Włoczewskiej oraz Toma- sza Kanieckiego zajęła (ex aequo z  reprezentacją Uniwersytetu Jagiel- lońskiego) I  miejsce na  Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. Michała 10 Wydział PraWa i administracji UniWersytetU… Sczanieckiego, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uni- wersytetu Warszawskiego. Reprezentacja WPiA UKSW w osobach Adama Doroszuka oraz Moniki Makowskiej zajęła pierwsze miejsce w  Ogól- nopolskim Konkursie Krasomówczym Studentów Wydziałów Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w  Krakowie. Reprezentacja Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego WPiA UKSW otrzymała nagrodę główną Rady Programowej Forum Teleinformatyki w kategorii: najlepsza mery- torycznie prezentacja. Zespół WPiA otrzymał główną nagrodę w konkur- sie Forum Młodych Mistrzów. Prezentacja finałowych projektów odbyła się podczas XIX Forum Teleinformatyki. Projekt „eFORT” (mobilna mapa fortyfikacji Helu), prezentowany na XVIII Forum Teleinformatyki, otrzy- mał główną nagrodę w konkursie Forum Młodych Mistrzów. Aleksandra Goss, studentka I roku II stopnia Administracji Niestacjonarnej, zdobyła złoty medal  na  I  Akademickich Mistrzostwach Świata w  Łyżwiarstwie Szybkim. Wskazane wyżej przykłady jedynie sygnalizują, jak wielki jest potencjał Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz dynamika jego roz- woju. Jako rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War- szawie gratuluję Wydziałowi Prawa i Administracji wszystkich osiągnięć, które bez wątpienia można nazwać wielkimi sukcesami. Dziękuję wszyst- kim za zaangażowanie w rozwój wydziału, zwłaszcza obecnym jego wła- dzom na czele z dziekanem prof. Markiem Michalskim. Wydział Prawa i Administracji wpisuje się bardzo dobrze w UKSW jako nowoczesny uni- wersytet przyszłości, otwarty światopoglądowo, kulturowo i cywilizacyj- nie, będący wspólnym dobrem całej społeczności. zarys historii WydziałU PraWa i administracji UniWersytetU Kardynała stefana WyszyńsKiego W WarszaWie Anna Tarwacka* Powstały w 1999 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War- szawie (UKSW)1 jest kontynuacją Akademii Teologii Katolickiej (ATK)2, która była uczelnią katolicką, ale założoną przez władze komunistyczne w szczytowym okresie terroru. Otóż po II wojnie światowej z czterech państwowych wydziałów teologicznych (Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytetu Stefana Batorego w  Wilnie i  Uniwersytetu Warszawskiego) tylko dwa znalazły się w granicach Polski powojennej (Wydział Teologiczny w Kra- kowie i Wydział Teologii Katolickiej w Warszawie). Z nich właśnie utwo- rzono w 1954 r. nową uczelnię3. Uchwałą Rady Ministrów z  dnia 2  sierpnia 1954  r.4 z  Uniwersy- tetu Warszawskiego wyodrębniono Wydział Teologii Katolickiej5, „który * Prof. UKSW dr hab.; Katedra Prawa Rzymskiego. 1 Utworzony ustawą z dnia 3 września 1999 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 884). 2 Por. J.  Zabłocki, Henryk Kupiszewski, professore dell’Accademia di  Teo- logia Cattolica di Varsavia (w:) Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski, Varsovie 1996, s. 25 i n.; tenże, Prof. dr hab. Henryk Kupiszewski (1927–1994), prawnik (w:) Ocalić od zapomnienia. Profesorowie Akademii Teologii Katolickiej w  Warszawie we  wspomnieniach wychowanków, War- szawa 2002, s.  90  i  n.; B.  Zbarachewicz, Utworzenie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (w:) Więcej jest szczęścia w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, red. B. Strzał- kowska, Warszawa 2011, s. 1627–1647. 3 Por. H.E. Wyczawski, Ogólny zarys dziejów Akademii Teologii Katolickiej (w:) XX lat Akademii Teologii Katolickiej. Księga pamiątkowa 1954–1974, Warszawa 1976, s. 14, przyp. 2; J. Mandziuk, Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 1954–1999, Warszawa 1999, s. 17 i n. 4 Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. nr 517/54 (Urząd Rady Ministrów PRL 786/54) w  sprawie usamodzielnienia Wydziału Teologii Katoli- ckiej Uniwersytetu Warszawskiego (niepubl.). 5 W założonym w 1816 r. przez cesarza Aleksandra I Uniwersytecie War- szawskim znalazł się od początku Wydział Teologiczny, który został erygowa- ny kanonicznie w 1818 r. przez papieża Piusa VII. Z tego wydziału utworzono 12 zarys historii WydziałU PraWa i administracji… na  podstawie dotychczas obowiązujących go  przepisów prawa kano- nicznego kontynuować będzie swą działalność w ramach Akademii Teo- logicznej z siedzibą w Warszawie”6. Następnie uchwałą Rady Ministrów z  dnia 11  sierpnia 1954  r.7 wydzielono z  Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Teologiczny i włączono go do Akademii8. Oficjalne uzasadnie- nie brzmiało: „w celu należytego zorganizowania studiów wyższych dla duchownych”9 oraz „dla zapewnienia odpowiednich warunków kształce- nia teologicznego duchownych na najwyższym poziomie kwalifikacji”10. W rzeczywistości chodziło o wyprowadzenie teologii z uniwersytetów. Utworzeniu akademii towarzyszyła więc nie najlepsza atmosfera. Obawiano się, że  spełni rolę konia trojańskiego11. Część duchowień- stwa odniosła się do  akademii z  rezerwą, zarzucając jej brak kanonicz- ności. Wychodzono bowiem z  założenia, że  jako nowa szkoła powinna mieć rzymską erekcję12. I  choć Komisja Główna Episkopatu jeszcze w  1825  r. Seminarium Główne jako oddzielną akademicką szkołę teologiczną, z tym że promocje nadal odbywały się na Uniwersytecie i rektor nadal podpisy- wał dla teologów dyplomy akademickie. W 1835 r. cesarz Mikołaj I przekształcił Seminarium Główne w Akademię Duchowną Rzymsko-Katolicką, zatwierdzoną przez papieża Grzegorza XVI w 1937 r. Akademię tę zniesiono w 1867 r. Po odro- dzeniu Państwa Polskiego powstał przy wskrzeszonym Uniwersytecie Warszaw- skim w 1918 r. także Wydział Teologii Katolickiej, zatwierdzony przez papieża Benedykta XV w 1920 r. Por. H.E. Wyczawski, Ogólny zarys…, s. 14, przypis 2. 6 Por. § 1 uchwały RM z dnia 2 sierpnia 1954 r. nr 517/54. 7 Uchwała Rady Ministrów z  dnia 11  sierpnia 1954  r. nr  591/54 (Urząd Rady Ministrów PRL 787/54) w sprawie włączenia Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego do Akademii w Warszawie (niepubl.). 8 Ibidem, § 1. 9 Por. preambuła do uchwały RM z dnia 2 sierpnia 1954 r. nr 517/54. 10 Por. § 1 uchwały Prezydium Rządu z dnia 2 sierpnia 1954 r. nr 518/54 (Urząd Rady Ministrów PRL 791/54) w sprawie organizacji studiów Teologii Ka- tolickiej (niepubl.). 11 Por. sprawozdanie w zakresie spraw dotyczących ATK przedstawione na posiedzeniu Komisji Głównej Episkopatu dnia 9 marca 1955 r. przez bisku- pa Antoniego Pawłowskiego sprawującego pieczę nad Akademią z  ramienia Konferencji Episkopatu Polski (w:) Akta Sekretariatu Episkopatu: Sprawy Akademii Teologii Katolickiej lata 1954–1958 (za:) J. Zabłocki, Henryk Kupiszewski, professore dell’Accademia di Teologia Cattolica… 12 „Episkopat przyjął do  wiadomości przekształcenia poczynione przez władze państwowe względem Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu War- szawskiego, czyli przyjął powstanie Akademii. Natomiast w stosunku do posu- nięć, jakim uległ Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Episkopat zgłosił u władz państwowych zastrzeżenia zasadnicze”. Por. odpis pis- ma biskupa Antoniego Pawłowskiego z dnia 10 marca 1955 r. do ks. prof. dr. Jana Czuja, Rektora Akademii Teologii Katolickiej (w:) Akta Sekretariatu Episkopatu… 13 anna tarWacKa w 1955 r. uregulowała zaangażowanie nowych pracowników i studentów13, a ks. prof. Myrcha dowodził, że z punktu widzenia prawa akademia jest kon- tynuatorem dotychczasowych wydziałów teologicznych (warszawskiego i krakowskiego)14, to w 1957 r. akademia praktycznie zaprzestała działalności. W 1957 r. nastąpiła bowiem secesja profesorów z byłego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego15, wielu zaś ordynariu- szy diecezjalnych i zakonnych odwołało swych księży ze studiów spe- cjalistycznych, a rektorat warszawskiego Seminarium Metropolitalnego wycofał swoich kleryków z teologii ogólnej16. Sytuację uratowała, oprócz działalności wielu osób zainteresowanych funkcjonowaniem uczelni katolickiej w stolicy, ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336 z późn. zm.)17, a przede wszystkim wydane na jej podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty, Ministra Spraw Zagranicz- nych, Ministra Szkolnictwa Wyższego i  Przewodniczącego Komitetu Kultury Fizycznej. Według nich przy przewodach doktorskich18 i habi- litacyjnych19 oraz postępowaniu o  nadanie tytułów naukowych profe- sora20 wymagano recenzji przynajmniej jednego profesora z innej szkoły 13 Uchwała Komisji Głównej Episkopatu z dnia 25 maja 1955 r. Por. ko- pie pism biskupa Zygmunta Choromańskiego, sekretarza Episkopatu Polski, nr 640 z dnia 3 czerwca 1955 r. do poszczególnych biskupów i z dnia 10 czerwca do przełożonych zakonnych (w:) Akta Sekretariatu Episkopatu… 14 Por. M. Myrcha, Zagadnienia prawne Akademii Teologii Katolickiej, Polonia Sacra 1955, nr 7, z. 1, s. 69 i n. 15 Por. rezolucję Polskiego Towarzystwa Teologicznego z dnia 21 listopada 1956 r. do Sekretarza Episkopatu [Zygmunta Choromańskiego] czy pismo byłych profesorów, wykładowców i  asystentów byłego Wydziału Teologicznego Uni- wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 27 listopada 1976 r. do Księdza Kar- dynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski oraz pismo Rady Wydziału Teolo- gicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z dnia 28 listopada 1956 r. do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki zawierające uchwałę Rady Wy- działu z dnia 28 listopada 1956 r. (w:) Akta Sekretariatu Episkopatu… 16 Por. H.E. Wyczawski, Ogólny zarys…, s. 22 i n. 17 Por. art. 80 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 92 ust. 4 tej ustawy. 18 Por. § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdro- wia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komi- tetu Kultury Fizycznej z  dnia 17  czerwca 1959  r. w  sprawie przeprowadzania przewodów doktorskich w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 41, poz. 255). 19 Ibidem, § 8 ust. 2. 20 Por. § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdro- wia, Oświaty, Spraw Zagranicznych i  Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 22 września 1959 r. w sprawie zasad i trybu wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w szko- łach wyższych (Dz. U. Nr 58, poz. 350). 14 zarys historii WydziałU PraWa i administracji… wyższej. Gdyby więc akademia przestała istnieć, niemożliwe byłyby przewody i awanse na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie w kwietniu 1959 r. Kongregacja Seminariów i Uniwersytetów delegowała władzę w  zakresie kościelnym nad akademią Prymasowi Polski Stefa- nowi Kardynałowi Wyszyńskiemu21. Po jego spotkaniu z Senatem Akade- mii dnia 25 stycznia 1960 r. i ustaleniu zasad współpracy mógł rozpocząć się nowy okres w dziejach akademii22. Pełne prawa kościelne akademia uzyskała dopiero dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego z dnia 29 czerwca 1989 r. i stała się odtąd uczelnią państwową i kościelną23. Choć utworzenie akademii miało na celu zamknięcie teologii w get- cie duchownych, to  wprowadzone zmiany organizacyjne w  rezultacie okazały się korzystne. Przydzielono znacznie wyższe środki finansowe. Zwiększono liczbę katedr teologicznych24. Z  funkcjonujących na  obu uniwersytetach trzech katedr prawa kanonicznego utworzono Wydział Prawa Kanonicznego z ośmioma katedrami25. W 1954 r. zatrudnionych było 60 nauczycieli akademickich i studiowało 415 osób. Liczba ta stop- niowo się powiększała, choć w przyjęciu na studia aż do lat 80. XX w. 21 J. Mandziuk, Dzieje Akademii Teologii Katolickiej…, s. 20 i n. 22 Por. H.E. Wyczawski, Ogólny zarys…, s. 22 i n.; R. Bartnicki, Słowo Rektora (w:) J. Mandziuk, Dzieje Akademii Teologii Katolickiej…, s. 7. 23 Dekretem z dnia 28 września 1999 r. (Prot. N. 220/99) Kongregacja Wy- chowania Katolickiego erygowała –  na  utworzonym z  dniem 1  października 1999 r. z Akademii Teologii Katolickiej Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń- skiego w Warszawie – następujące jednostki nauk kościelnych: Wydział Teolo- giczny, Wydział Prawa Kanonicznego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. 24 Wydział Teologii Katolickiej UW  miał 14  katedr: 10  teologicznych, 2 prawa kanonicznego i 2 filozofii (por. Uniwersytet Warszawski. Skład Uniwersy- tetu za rok akademicki 1952/53, Warszawa 1953, s. 64 i n.), a Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – 12: 9 teologicznych, 1 prawa kanonicznego i 2 fi- lozofii (por. Uniwersytet Jagielloński, Skład osobowy na rok 1952/1953, Kraków 1953, s. 47 i n.). Akademia Teologii Katolickiej otrzymała 31 katedr: 17 na Wydziale Te- ologii, 8 na Wydziale Prawa Kanonicznego i 6 na Wydziale Filozofii Chrześcijań- skiej. Por. Akademia Teologii Katolickiej, Skład Akademii i Spis wykładów na rok akade- micki 1956–1957, Warszawa 1956, s. 12 i n.; A. Lewek, The Twenty-fifth Anniversary of the Academy of Catholic Theology in Warsaw (1954–1979) (w:) Information Bulletin of the Academy of Catholic Theology (Special edition), Warsaw 1979, s. 8 i n. 25 Były to katedry: Prawa rzymskiego, Historii źródeł i literatury prawa kanonicznego, Historii prawa kościelnego w Polsce, Prawa karnego i postępowa- nia karnego, Kościelnego prawa cywilnego, Procedury kościelnego prawa cywil- nego, Publicznego prawa kościelnego i międzynarodowego oraz Państwowego prawa cywilnego. Por. I. Subera, Działalność naukowo-pedagogiczna Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii T.K. w Warszawie w r. szk.1954/55, Polonia Sacra 1955, nr 7, z. 2–3, s. 205. 15 anna tarWacKa obowiązywał „ministerialny” numerus clausus26. Dopiero po przemianach ustrojowych w 1989 r. nastąpił żywiołowy rozwój uczelni. Zostały otwarte nowe kierunki studiów, zniknęły ograniczenia w  przyjęciu na  studia, zwiększyła się liczba profesorów27. W tym też czasie zrodził się pomysł utworzenia na Wydziale Prawa Kanonicznego kierunku: prawo. Wszystko, dosłownie wszystko, musiało być budowane od  podstaw. Nie było kadry profesorskiej, budynków, trzeba też było ułożyć program nauczania. Niełatwe było pozyskanie kadry. Na  posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 10 grudnia 1996 r. dziekan informował o trudnościach związanych „ze skompletowaniem” kadry profesorskiej wymaganej do  utworzenia nowego kierunku. Efektem działań podjętych przez ks. dziekana i człon- ków Rady Wydziału było złożenie dokumentacji wraz z prośbą o zatrudnie- nie na wydziale „jako pierwszym miejscu pracy przez p. dr Włodzimierza Wróbla (UJ), sędziego Trybunału Konstytucyjnego”. Rada Wydziału upo- ważniła ks. dziekana oraz ks. prodziekana do „podejmowania pierwszych kroków z zatrudnianiem” pracowników naukowo-dydaktycznych28. Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 16 grudnia 1997 r. Ksiądz Dziekan prof. dr hab. Wojciech Góralski przedstawił sprawę powołania na wydziale nowego kierunku studiów: prawo. Rada Wydziału w dro- dze głosowania podjęła w tej sprawie uchwałę i postanowiła (jednomyśl- nie 16 głosów „za”) zwrócić się do Senatu ATK o utworzenie na wydziale kierunku studiów: prawo (magisterskie studia dzienne oraz magisterskie studia zaoczne). Określono też zasady rekrutacji na podstawie egzaminu pisemnego z historii i ustnego z historii i literatury polskiej. Limit usta- lono na 100 osób na studia dzienne i 100 osób na studia zaoczne29. 26 Warto jednak pamiętać, że studia na akademii były dość elitarne. Po- czątkowo na Wydziale Prawa Kanonicznego studiowało kilku księży i sióstr za- konnych, a od 1967 r. także kilkunastu świeckich studentów. Dla tych ostatnich istniał bowiem numerus clausus. Ich nabór na I rok studiów wahał się między licz- bą 10 a 20, każdorazowo limit ustalało bowiem ministerstwo. Dopiero od 1990 r. liczbę miejsc ustalał senat uczelni. 27 W ostatnim roku istnienia akademii były cztery wydziały (Teologii, Fi- lozofii Chrześcijańskiej, Prawa Kanonicznego, Nauk Historycznych i  Społecz- nych) i jeden Instytut (Studiów nad Rodziną) na prawach wydziału, dziewięć kierunku studiów (teologia, prawo kanoniczne, prawo, filozofia, psychologia, historia, historia sztuki, politologia, nauki o rodzinie), 295 nauczycieli akademi- ckich i 8787 studentów. 28 Por. protokół posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego ATK odbytego w dniu 10 grudnia 1996 r. (Segregator, VI, Rada Wydziału, 1987–1998). 29 Por. protokół posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego ATK z dnia 16 grudnia 1997 r. 16 zarys historii WydziałU PraWa i administracji… Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 20 stycznia 1998 r. dziekan poinformował, że w dniu 18 grudnia 1998 r. senat uczelni jednomyślnie podjął uchwałę o  zwróceniu się do  Ministerstwa Edukacji Narodowej o  powołanie nowego kierunku studiów na  Wydziale Prawa Kanonicz- nego, a  ks.  rektor z  ks.  dziekanem złożyli w  ministerstwie wymaganą dokumentację. Na tym też posiedzeniu Rady Wydziału podjęto uchwałę w  sprawie ogłoszenia konkursów na  stanowiska profesorów nadzwy- czajnych oraz powołano Komisję Konkursową. Przyjęto też zasadę, aby kandydaci deklarowali zatrudnienie w pierwszym miejscu pracy30. Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 28 lutego 1998 r. dziekan poinformował, że MEN pismem z dnia 22 stycznia 1998 r. wyraziło zgodę na  utworzenie na  wydziale kierunku studiów: prawo. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło też zgodę na  uruchomienie pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów, na czwartym i piątym roku studiów jedynie studenci kierunku: prawo kanoniczne będą mogli uzupełniać brakujące przedmioty31. Wraz z  utworzeniem kierunku: prawo nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Prawa Kanonicznego na  Wydział Nauk Prawnych –  Prawa i  Prawa Kanonicznego32 i  przystąpiono do  kompletowania kadry33. 30 Por. protokół posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego ATK 31 Por. protokół posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego ATK z dnia 20 stycznia 1998 r. z dnia 24 lutego 1998 r. 32 Nazwę tę  zatwierdził jednomyślnie Senat na  posiedzeniu w  dniu 30 kwietnia 1998 r. Por. protokół posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanoniczne- go ATK z dnia 15 maja 1998 r. 33 Proces zatrudniania na  stanowiskach dydaktyczno-naukowych od- bywał się już od  powzięcia zamiaru utworzenia kierunku: prawo i  odbywał się na  podstawie procedury konkursowej. Przykładowo na  posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 24 lutego Komisja Konkursowa rekomendowała na stanowi- sko profesora zwyczajnego w  Katedrze Prawa Karnego prof. Feliksa Prusaka (por.  protokół posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego ATK z  dnia 24 lutego 1998 r.), natomiast na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 1998 r. – na sta- nowisko profesora nadzwyczajnego w  Katedrze Prawa Publicznego Prawa Międzynarodowego i Prawa Konkordatowego – dr. hab. Cezarego Mika, na sta- nowisko profesora zwyczajnego Katedrze Historii Prawa –  Mariana Kallasa i prof. dr. hab. Zygmunta Niewiadomskiego na stanowisko profesora zwyczaj- nego oraz dr Ewę Kiedrowicz na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Admi- nistracyjnego (por. protokół posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego ATK z dnia 21 kwietnia 1998 r.), a na posiedzeniu Rady Wydziału dnia 15 maja 1998 r. – na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego – doc. dr hab. Alicję Jurewicz i dr. hab. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego; w Kate- drze Prawa Administracyjnego – dr hab. Irenę Lipowicz oraz dr. hab. Kazimierza 17 anna tarWacKa Rada Wydziału wybrała też do końca kadencji, czyli do dnia 31 sierpnia 1999  r., drugiego prodziekana. Został nim prof. dr  hab. Zygmunt Nie- wiadomski, a  rektor mianował dr. hab. Jana Zabłockiego, prof. ATK, kierownikiem studiów zaocznych na kierunku. Na kadencję 1999–2002 dziekanem tego wydziału dnia 7  czerwca 1999  r. został wybrany ks. prof. zw. dr hab. Julian Kałowski, a prodziekanami – dr hab. Kazimierz Strzyczkowski, prof. ATK i dr hab. Józef Wroceński. Wraz z  utworzeniem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- skiego z funkcjonującego w Akademii Teologii Katolickiej Wydziału Nauk Prawnych – Prawa i Prawa Kanonicznego został wyodrębniony Wydział Prawa34. Ostatnie wspólne posiedzenie Rady Wydziału odbyło się dnia 28 września 1999 r. Dziekan poinformował na nim m.in. o tym, że zostały podjęte (w Sejmie dnia 3 września, a w Senacie dnia 22 września) uchwały o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast dnia 29 września 199 r. została podpisana umowa między Ministerstwem Edukacji Narodowej i  Wielkim Kanclerzem dotycząca funkcjonowania nauk kościelnych na UKSW35. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego został utworzony na bazie działającej w latach 1954–1999 r. Akademii Teologii Katolickiej. Nadzór nad uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkol- nictwa wyższego36; równocześnie wydziały nauk kościelnych w zakresie określonym przez umowę między Konferencją Episkopatu Polski a Rzą- dem Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod nadzorem ordynariusza warszawskiego37. Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Prawa, na  którym powo- łano Komisję Wyborczą, odbyło się dnia 26 października 1999 r. Na posie- dzeniu Rady Wydziału w  dniu 23  listopada 1999  r. dokonano wyboru Strzyczkowskiego (bez przypisania do katedry), por. protokół posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego ATK z dnia 15 maja 1998 r. 34 Znalazło się na nim według stanu na dzień 30 września 2000 r. 9 osób z tytułem naukowym profesora i ze stopniem naukowym doktora habilitowa- nego, 2 osoby ze stopniem doktora oraz 16 magistrów, 718 studentów studiów stacjonarnych, w tym aż 450 ze studiów równoległych i 692 studentów zaocz- nych (studia niestacjonarne). Por. Krótka prezentacja Uczelni (w:)  Raport Samo- oceny – kierunek Administracja – Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, niepubl., s. 6. 35 Por. protokół posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego ATK z dnia 28 września 1999 r. 36 Por. ustawa z  dnia 27  lipca 2005  r. –  Prawo o  szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). 37 Por. Konstytucja Apostolska Sapientia christiana z dnia 15 kwietnia 1979 r. (AAS, 469–499). 18 zarys historii WydziałU PraWa i administracji… dr. hab. Kazimierza Strzyczkowskiego, prof. UKSW, na stanowisko dzie- kana wydziału, a dnia 14 grudnia 1999 r. prof. dr hab. Cezary Mik został wybrany prodziekanem. W tym samym dniu dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW, został wybrany do Senatu UKSW, następnie na posiedzeniu Rady Wydziału w  dniu 11  stycznia 2000  r. do  Senatu powołany został prof. dr hab. Cezary Mik38, natomiast prof. dr hab. Jan Zabłocki w dniu 2 października 2000 r. został wybrany na drugiego prodziekana39. Kolej- nymi dziekanami WPiA byli prof. dr hab. Cezary Mik (2002–2008) oraz dr  hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW (2008–2010). Obecnie funkcję dziekana sprawuje prof. dr hab. Marek Michalski, prodziekanami zaś są: dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW, ks. dr hab. Krzysztof Warchałow- ski, prof. UKSW, oraz dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW. W pierwszych latach działalności wydziału prawa kształtowała się struktura organizacyjna40, układano program studiów z  uwzględ- nieniem Europejskiego Systemu Transferu Punktów (European Cre- dit Transfer System, ECTS)41. Nie najlepiej przedstawiała się sytuacja lokalowa. W  chwili powstania uniwersytetu Wydział Prawa miał przy ul.  Dewajtis 5  do  wyłącznej dyspozycji jedynie trzy pokoiki do  celów administracyjnych i  jeden przeznaczony na  salę biblioteczno-semina- ryjną42. Sale dydaktyczne znajdowały się w  budynkach ogólnouniwer- syteckich. Wraz z pozyskaniem w 2002 r. na siedzibę wydziału budynku nr 17 przy ul. Wóycickiego 1/3 sytuacja lokalowa znacznie się poprawiła. Umieszczono w nim dziekanaty, katedry i bibliotekę wydziałową wraz z  czytelnią43, w  części budynku odbywają się też zajęcia dydaktyczne. Wydział nadal musi jednak korzystać do celów dydaktycznych z budyn- ków ogólnouczelnianych44. 38 Por. sprawozdanie z działalności Wydziału Prawa UKSW za rok akade- micki 1999/2000. 39 Por. uchwała Rady Wydziału nr 37/2000 z dnia 2 października 2000 r. 40 Struktura organizacyjna wydziału została ukształtowana uchwałą Rady Wydziału z  dnia 16  maja 2000  r., a  zatwierdzona zarządzeniem Rektora nr 5/2001 z dnia 12 marca 2001 r. 41 Por. uchwała Rady Wydziału z dnia 13 czerwca 2000 r. 42 Wydział Prawa otrzymał zbiór książek od  Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Toruniu, księgozbiór prof. R. Jacicy z Uniwersyte- tu Śląskiego i księgozbiór przekazany przez prof. Teresę Misiuk-Jodłowską. 43 Utworzona zarządzeniem Rektora nr 14/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. 44 Budynek nr 17 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 ma powierzchnię 2100 m2. Mieszczą się w nim gabinety dziekana i prodziekanów, sala Rady Wy- działu, sekretariaty, sale wykładowe i ćwiczeniowe, gabinety profesorskie i asy- stenckie oraz biblioteka z czytelnią. 19 anna tarWacKa Chociaż w pierwszych latach istniała spora fluktuacja samodzielnej kadry naukowej45, to w latach 1999–2002 ukształtował się jej zasadniczy człon. I tak na koniec tego okresu było zatrudnionych 12 samodzielnych pracownikowi naukowych, w  tym 8  na  tzw. pierwszym miejscu pracy, 7 adiunktów i 31 asystentów. Problem studiów równoległych rozwiązano, ograniczając limit miejsc na studia równoległe do 10 ogólnej liczby przy- jętych studentów46. W wyniku uruchomienia od dnia 1 października 2002 r. zawodo- wych studiów administracyjnych prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym47, a od dnia 1 września 2005 r. magisterskich uzupełnia- jących studiów administracyjnych48, zmieniona została nazwa Wydziału Prawa na Wydział Prawa i Administracji49. W 2007 r. na WPiA utworzono Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i  Stosunków Międzynarodowych50. Uruchomiono też od 2008 r. studia w trybie sta- cjonarnym i niestacjonarnym I stopnia na kierunku: stosunki międzyna- rodowe51, a od 2011 r. studia II stopnia na tym kierunku52. Zasadniczy wzrost kadr nastąpił w 2004 r., kiedy liczba pracowników wzrosła do 77 osób, w tym 20 samodzielnych pracowników naukowych (w tym 3 osoby na urlopach bezpłatnych), 15 adiunktów i 42 asystentów. Liczba studentów wynosiła odpowiednio na kierunku: prawo 1815 osób (w tym 960 osób na studiach dziennych, a 855 na studiach zaocznych), a  na  kierunku: administracja 1206  osób (w  tym 318  osób na  studiach dziennych, 788 na zaocznych)53. W latach 2002–2007 1  osoba uzyskała tytuł naukowy profesora, 4 osoby stopień naukowy doktora habilitowanego, a 10 osób stopień dok- tora. Na koniec tego okresu były zatrudnione 103 osoby, w tym 6 profeso- rów tytularnych (2 z nich na drugim etacie), 18 doktorów habilitowanych 45 Por. K. Strzyczkowski, Działalność Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardy- nała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2000/2001, Zeszyty Prawnicze 2001, nr 2, z. 1, s. 225 i n. 46 Por. uchwała Rady Wydziału nr 25 z dnia 10 kwietnia 2001 r. 47 Por. uchwała Rady Wydziału z dnia 13 listopada 2001 r., uchwała Senatu nr 48/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. 48 Por. uchwała Rady Wydziału nr 50/2004/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r., uchwała Senatu nr 43/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. 49 Uchwała Rady Wydziału nr 31/2004/2005 z dnia 8 marca 2005 r., uchwała Senatu nr 42/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. 50 Uchwała Senatu nr 63/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. 51 Uchwała Rady Wydziału nr 51/2005/2006, uchwała Senatu nr 38/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. 52 Uchwała Senatu nr 25/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. 53 Por. Krótka prezentacja…, s. 7. 20 zarys historii WydziałU PraWa i administracji… (4  z  nich na  drugim etacie), 35  doktorów (3  z  nich na  drugim etacie) oraz 44  asystentów. Równocześnie studiowało na  kierunku: prawo 1718  osób (1030  na  studiach stacjonarnych i  688  na  studiach niestacjo- narnych), na kierunku: administracja 2100 osób (910 na studiach stacjo- narnych i 1190 na studiach niestacjonarnych, na studiach I stopnia 972, na studiach II stopnia 1128), zaś na kierunku: stosunki międzynarodowe 154 osoby (I rok I stopień studiów stacjonarnych)54. W 2006 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Radzie Wydziału Prawa i Administracji UKSW uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie: prawo. Obec- nie trwa procedura prowadząca do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w  dyscy- plinie: prawo. W  perspektywie kilku lat zamiarem Rady Wydziału jest wystąpienie o  uzyskanie uprawnień do  nadawania stopnia naukowego w dyscyplinie: administracja i w dyscyplinie: stosunki międzynarodowe. Wydział Prawa i  Administracji, jego katedry i  poszczególni pra- cownicy, systematycznie budując podstawy swojego działania, stop- niowo nawiązywali współpracę z  ośrodkami akademickimi krajowymi i zagranicznymi. Na  spotkaniu kolegium dziekańskiego z  prof. dr. hab. Mirosła- wem Wyrzykowskim, Dziekanem Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), i  prof. dr  hab. Marią Kruk- -Jarosz, Dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (IPN PAN), określono zakres i charakter współpracy między WPiA UW, INP PAN a Wydziałem Prawa UKSW. Wydział nawiązał też współpracę z Konferencją Dziekanów Wydziałów Prawa i Administracji. Podpisano porozumienie z  Wydziałem Prawa Uniwersytetu w  Cassino (Włochy), z  Wydziałem Prawa Uniwersytetu Technicznego w  Dreźnie (Niemcy), a potem z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Xiamen (Chiny). W dniach 16–17 listopada 2000 r. prof. dr hab. Cezary Mik zorganizo- wał ogólnopolską konferencję na temat: „Wymiar Sprawiedliwości w Unii Europejskiej”, a dniu 14 grudnia 2000 r. prof. dr hab. Jan Zabłocki – między- narodową konferencję na temat „Rzymskie korzenie prawa w Europie”. Konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe odbywają się każdego roku. Należy wśród nich wymienić zorganizowaną przez Katedrę Prawa Rzym- skiego (wspólnie z Katedrą Prawa Rzymskiego i Antycznego UW) między- narodową konferencję w dniu 24 kwietnia 2004 r. na temat „Małżeństwo. Ideał – Prawo – Praktyka”55, z konferencji krajowych zaś – organizowane 54 Ibidem. 55 Por. A. Tarwacka, Małżeństwo. Ideał – Prawo – Praktyka, Verba Legis 2004, nr 8, s. 10 i n. 21 anna tarWacKa cyklicznie przez Katedrę Prawa Karnego –  Bielańskie Kolokwia Karni- styczne, a  przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i  Europejskiego –  konferencje z  zakresu prawnych aspektów Unii Europejskiej. Warto też zaznaczyć, że Katedra Prawa Konstytucyjnego zorganizowała XLVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego56, a Kate- dra Prawa Rzymskiego – XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa57, nato- miast Katedra Prawa Informatycznego – m.in. konferencję pt. „Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej”58. Od 2001 r. wydział wydaje dwa czasopisma o zasięgu ogólnopol- skim, a mianowicie „Kwartalnik Prawa Publicznego” (wraz z Towarzy- stwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, red. nacz. Cezary Mik), „Zeszyty Prawnicze” (red. nacz. Jan Zabłocki) i  czasopismo wydzia- łowe o charakterze informacyjnym „Verba Legis” (wydawane do 2006 r., red.  nacz. Dariusz Fuks). W  2005  r. podjęto też inicjatywę nawiązania współpracy z Rzecznikiem Ubezpieczonych i z Fundacją Edukacji Ubez- pieczeniowej w  celu wspólnego wydawania czasopisma „Rozprawy Ubezpieczeniowe”. Od 2011 r. wydawane jest czasopismo „Polski Prze- gląd Stosunków Międzynarodowych” (red. nacz. Mariusz Muszyński), a  od  2012  r. –  anglojęzyczny „The Polish Review of  International and European Law” (red. nacz. Cezary Mik). W formie elektronicznej wyda- wany jest natomiast Studencki Kwartalnik Naukowy „Młody Jurysta”. Cenną inicjatywą jest wydawanie przez wydział od 2009 r. serii roz- praw pt. Arcana Iurisprudentiae, która w  2013  r. otrzymała wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS. Na wydziale prowadzone są różne studia podyplomowe. W zależ- ności od potrzeb i zainteresowań powstawały nowe, a istniejące były prze- kształcane lub likwidowane. Można tu wymienić Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego, Studium Funduszy Strukturalnych Unii Europej- skiej, Studium Prawa Inwestycyjnego i Inwestycji Zagranicznych, Szkołę Prawa Rosyjskiego, Szkołę Prawa Chińskiego, Studium Prawa Unii Europejskiej w  Polskim Porządku Prawnym, Studium Ochrony Infor- macji Niejawnych i  Danych Osobowych, Studium Prawno-Informa- tyczne w zakresie Danych Osobowych i Informacji Niejawnych, Prawo 56 E. Popławska, Zagadnienie prawa Parlamentarnego. XLVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Serock 1–3 czerwca 2006 r., Verba Legis 2006, nr 13, s. 9 i n. 57 A. Tarwacka, XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa. Prawo na przełomie epok, Warszawa–Zegrze 17–19 września 2010 r., Czasopismo Prawno-Historyczne 2011, nr 63, z. 1, s. 539 i n. 58 Por. J.  Kurek, K.  Świtała, Sprawozdanie z  konferencji „Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej” WPiA UKSW w Warszawie, 10–11.1.2012 r., Kwar- talnik Prawa Publicznego 2012, nr 12, z. 3. 22 zarys historii WydziałU PraWa i administracji… Dowodowe, Studia Business Law, Przestępczość Gospodarcza i  Skar- bowa, Prawno-Gospodarcze Aspekty Zarządzania Parafią, Gospodarka Nieruchomościami. Na uznanie zasługują osoby, których wyjątkowa wiedza i walory osobiste zostały docenione przez gremia i instytucje krajowe oraz mię- dzynarodowe. Wśród nich należy wymienić: dr. hab. Lecha Alek- sandra Kaczyńskiego, który został wybrany w  2005  r. Prezydentem Rzeczypospolitej. W  tym też roku dr  hab. Irena Boruta, prof. UKSW, została wybrana w skład Sądu ds. Służby Publicznej Unii Europejskiej. Sędziami Trybunału Konstytucyjnego zostali dr  hab. Zbigniew Cie- ślak, prof. UKSW, prof. dr hab. Mirosław Granat, a dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW, w 2010 r. została Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Na  wydziale działają prężnie koła naukowe organizujące konfe- rencje naukowe, np. Forum Prawa Publicznego, czy wyjazdy studyjne do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, np. Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, a także Procesu- alistów, Prawa i Administracji, Arbitrażu i Mediacji „Consensus”, Nauk Penalnych, Młodych Dyplomatów, Prawa Konstytucyjnego, Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Prawa Prywatnego, Teoretyków i Praktyków Prawa i  Organizacja Inicjatyw. Na  szczególne uznanie zasługuje działalność Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW. Wydział Prawa i  Administracji jest jednym z  dziesięciu wydzia- łów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powstał wraz z uni- wersytetem jako Wydział Prawa, w  2005  r. zmienił nazwę na  Wydział Prawa i Administracji. Przyjmując jako swoją dewizę: Fides et Ius (Wiara i Prawo), choć nie jest on wydziałem kościelnym uniwersytetu, stara się łączyć badania nad prawem i administracją oraz dydaktykę z prawem zakorzenionym w głębi prawa Bożego59. 59 Por. przemówienie prof. dr. hab. C. Mika na inauguracji roku akademi- ckiego w 2006/2007 r. na WPiA UKSW. 23 dane statystyczne dotyczące WydziałU PraWa i administracji W latach 1999–2014 Beata Zbarachewicz* Społeczność akademicką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kar- dynała Stefana Wyszyńskiego (WPiA UKSW)1 tworzą studenci, absolwenci, kadra naukowa oraz pracownicy biblioteki i administracji wydziałowej. W niniejszym opracowaniu w tabelach oraz na wykresach zaprezen- towano dane statystyczne dotyczące kandydatów na  studia, studentów i absolwentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza- wie oraz Wydziału Prawa i Administracji. Informacje dotyczące wydziału uwzględniają prowadzone kierunki studiów: prawo, administrację i  sto- sunki międzynarodowe. W kolejnej części zaprezentowano dane obejmujące dorobek naukowy kadry akademickiej, w  tym dane dotyczące wypromowanych doktorów, sporządzonych recenzji prac doktorskich oraz habilitacyjnych, a także recen- zji dorobku profesora. W opracowaniu przedstawiono dane obrazujące uzy- skane stopnie doktora, doktora habilitowanego, a także tytułów naukowych profesora2. Analiza stanu zatrudnienia3 dotyczy pracowników naukowo-dydak- tycznych i dydaktycznych UKSW oraz wydziału. Zaprezentowane zostały dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, czyli pracowników dziekanatu WPiA oraz Biblioteki Wydziałowej. Dane przedstawione w zestawieniach tabelarycznych i na wykresach obejmują lata 1999–2014, czyli cały okres funkcjonowania wydziału. W opra- cowaniu uwzględniono stan na dzień 30 grudnia 2014 r. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie sprawozdań Rek- tora z działalności uczelni, sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego * Dr; Kierownik Dziekanatu, Katedra Prawa Informatycznego. 1 Wydział Prawa i Administracji do roku 2005 funkcjonował jako Wydział Prawa. 2 Dane na  podstawie: sprawozdań Rektora, danych Archiwum UKSW, wniosku o uprawnienia habilitacyjne WPiA. 3 Dane na  podstawie: sprawozdań Rektora, danych Archiwum UKSW, wniosku o uprawnienia habilitacyjne WPiA, danych Działu Kadr UKSW. 24 dane statystyczne dotyczące WydziałU PraWa i administracji… (GUS): N1 oraz S10, danych znajdujących się w bazach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), księgach dyplomów oraz wniosku Wydziału Prawa i Administracji UKSW o uprawnienia habilitacyjne. Mate- riały zostały uzupełnione o  dane wydziału oraz znajdujące się w  Biurze Rekrutacji, Biurze ds. Kształcenia, Dziale Kadr oraz Archiwum UKSW4. zestaWienia dotyczące liczby KandydatóW na stUdia W latach 1999–2014 W pierwszych latach funkcjonowania Wydziału Prawa i  Administracji kształcenie odbywało się na kierunku: prawo jako jednolite studia magister- skie w  formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Kształcenie na  kierunku: administracja prowadzone jest od roku akademickiego 2002–2003 jako stu- dia licencjackie (studia I stopnia)5, od roku akademickiego 2005–2006 rów- nież jako studia II  stopnia6. Kierunek: stosunki międzynarodowe został 4 Dane na podstawie: sprawozdań Rektora (Sprawozdanie Rektora Uniwersy- tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczelni w roku akademi- ckim 1999–2000, Warszawa 2000; Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Ste- fana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczelni w roku akademickim 2000–2001, Warszawa 2002; Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczelni w roku akademickim 2001–2002, Warszawa 2003; Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie z działalności uczelni w roku akademickim 2002–2003, Warszawa 2004; Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczel- ni w roku akademickim 2003–2004, Warszawa 2005; Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczelni w roku akademickim 2005, Warszawa 2006); uchwały nr 48/2007 Senatu UKSW z dnia 27 września 2007 r. w  sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z  działalności Uniwersytetu w roku 2006; uchwały nr 54/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w spra- wie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z  działalności Uniwersytetu w  roku 2007; uchwały nr 77/2009 Senatu UKSW z dnia 24 września 2009 r. w sprawie za- twierdzenia rocznego sprawozdania z  działalności Uniwersytetu w  roku 2008; uchwały nr 103/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwier- dzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2013; danych Archiwum UKSW, wniosku dotyczącego uprawnień habilitacyjnych WPiA. Dane na podstawie sprawozdań Rektora, Kandydaci na studia – sprawozdania EN-1, Stu- denci – sprawozdania dla GUS, danych Archiwum UKSW. 5 Uchwała Rady Wydziału Prawa z dnia 13 listopada 2001 r., uchwała Sena- tu nr 48/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. (ze skutecznością od dnia 1 października 2002 r.). 6 Uchwała nr 50/2004/2005 Rady Wydziału Prawa z dnia 12 kwietnia 2005 r., uchwała Senatu nr 43/2005 (ze skutecznością od dnia 1 września 2005 r.). 25 beata zbaracheWicz utworzony w roku akademickim 2007–2008 jako studia I stopnia, od roku akademickiego 2010–2011 również jako studia II stopnia. W tabelach oraz na wykresach zostały przedstawione dane liczbowe kandydatów na  studia stacjonarne i  niestacjonarne w  latach 1999–2014. Kolejne zestawienia prezentują dane dotyczące kandydatów na  poszcze- gólne kierunki studiów prowadzonych przez wydział oraz liczbę kandyda- tów ubiegających się o jedno miejsce na studiach stacjonarnych. W pierwszych latach funkcjonowania UKSW i  Wydziału Prawa zauważalny był wzrost liczby kandydatów na  studia. W  roku akademi- ckim 2000–2001  aplikację na  studia w  UKSW złożyło 4664  kandydatów, w roku 2006–2007 kandydatów było już 16.548. W roku 2000–2001 aplikację na wydział złożyło 1313 kandydatów, w roku 2006–2007 kandydatów było już 4104. Na wzrost liczby kandydatów wpłynęło otwarcie nowych kierunków studiów. Kandydaci na stUdia stacjonarne oraz niestacjonarne UKsW i WPia W latach 1999–2014 Tabela 1. Liczba kandydatów na studia stacjonarne w latach 1999–2006 Rok akademicki 1999 UKSW WPiA w tym: Prawo Administracja I stopnia Administracja II stopnia 20001 4664 1313 20012 5841 1206 20023 9010 2513 20056 20045 20034 20067 10.424 10.893 12.428 16.548 4104 2549 2421 3369 1313 1206 – – – – 1700 813 – 1725 1725 – 1306 1115 – 2199 1019 151 2787 1077 240 1 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczelni w roku akademickim 1999–2000, Warszawa 2000, s. 39. 2 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczelni w roku akademickim 2000–2001, Warszawa 2002, s. 47. 3 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczelni w roku akademickim 2001–2002, Warszawa 2003, s. 46. 4 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczelni w roku akademickim 2002–2003, Warszawa 2004, s. 51 5 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczelni w roku akademickim 2003–2004, Warszawa 2005, s. 53. 6 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczelni w roku akademickim 2005, Warszawa 2006,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawi...
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: