Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 003976 24088722 na godz. na dobę w sumie
J2ME. Praktyczne projekty - książka
J2ME. Praktyczne projekty - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0597-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie mobilne >> j2me
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Napisz własne programy dla swojego telefonu komórkowego

Ogromna popularność języka Java wynika między innymi z tego, że napisane w nim programy można uruchomić praktycznie na dowolnym komputerze. Wśród urządzeń 'rozumiejących' Javę coraz częściej można znaleźć telefony komórkowe. Java przeznaczona dla urządzeń mobilnych, oznaczona symbolem J2ME, różni się od Javy dla 'prawdziwych' komputerów. Tworząc aplikację dla telefonu, należy uwzględnić ograniczony rozmiar pamięci, mniejszą ilość miejsca na wyświetlaczu i inne czynniki. Jednak pomimo to J2ME umożliwia pisanie w pełni funkcjonalnych aplikacji wykorzystujących bazy danych, połączenia sieciowe, technologię XML i usługi sieciowe.

'J2ME. Praktyczne projekty' to podręcznik tworzenia aplikacji dla telefonów komórkowych z wykorzystaniem języka Java. Czytając go, dowiesz się, jakie środowisko programistyczne wybrać i jak dostosować je do wymagań projektów dla urządzeń mobilnych. Nauczysz się tworzyć aplikacje operujące na danych, łączące się z internetem i przetwarzające pliki XML. Napiszesz własny czytnik kanałów RSS, odtwarzacz multimedialny i grę. Poznasz także zasady korzystania z komunikacji Bluetooth w aplikacjach J2ME.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl J2ME. Praktyczne projekty Autor: Krzysztof Rychlicki-Kicior ISBN: 83-246-0597-5 Format: oko³o 216, stron: B5 Napisz w³asne programy dla swojego telefonu komórkowego (cid:129) Zainstaluj i skonfiguruj œrodowisko pracy (cid:129) Wykorzystaj po³¹czenia internetowe i jêzyk XML (cid:129) Napisz odtwarzacz multimedialny i grê Ogromna popularnoœæ jêzyka Java wynika miêdzy innymi z tego, ¿e napisane w nim programy mo¿na uruchomiæ praktycznie na dowolnym komputerze. Wœród urz¹dzeñ „rozumiej¹cych” Javê coraz czêœciej mo¿na znaleŸæ telefony komórkowe. Java przeznaczona dla urz¹dzeñ mobilnych, oznaczona symbolem J2ME, ró¿ni siê od Javy dla „prawdziwych” komputerów. Tworz¹c aplikacjê dla telefonu, nale¿y uwzglêdniæ ograniczony rozmiar pamiêci, mniejsz¹ iloœæ miejsca na wyœwietlaczu i inne czynniki. Jednak pomimo to J2ME umo¿liwia pisanie w pe³ni funkcjonalnych aplikacji wykorzystuj¹cych bazy danych, po³¹czenia sieciowe, technologiê XML i us³ugi sieciowe. „J2ME. Praktyczne projekty” to podrêcznik tworzenia aplikacji dla telefonów komórkowych z wykorzystaniem jêzyka Java. Czytaj¹c go, dowiesz siê, jakie œrodowisko programistyczne wybraæ i jak dostosowaæ je do wymagañ projektów dla urz¹dzeñ mobilnych. Nauczysz siê tworzyæ aplikacje operuj¹ce na danych, ³¹cz¹ce siê z internetem i przetwarzaj¹ce pliki XML. Napiszesz w³asny czytnik kana³ów RSS, odtwarzacz multimedialny i grê. Poznasz tak¿e zasady korzystania z komunikacji Bluetooth w aplikacjach J2ME. (cid:129) Konfiguracja œrodowiska roboczego (cid:129) Podstawowe komponenty graficzne w J2ME (cid:129) Obs³uga wyœwietlacza i klawiatury (cid:129) Po³¹czenie aplikacji z internetem (cid:129) Przetwarzanie plików XML (cid:129) Odtwarzanie plików multimedialnych (cid:129) Nagrywanie dŸwiêku (cid:129) Tworzenie gier w J2ME (cid:129) Obs³uga po³¹czeñ Bluetooth z poziomu J2ME Wstęp ............................................................................................. 7 Rozdział 1. Warsztat dla MIDletów .................................................................... 9 Instalacja oprogramowania ............................................................................................... 9 Tworzenie nowego projektu ............................................................................................ 11 Wireless Toolkit ........................................................................................................ 11 Eclipse ....................................................................................................................... 13 Kod MIDletu ................................................................................................................... 15 Interfejs użytkownika ...................................................................................................... 18 MID Profile a kompatybilność MIDletu ................................................................... 18 Polecenia ................................................................................................................... 19 Podstawowe komponenty graficzne ......................................................................... 21 Przykładowy projekt ................................................................................................. 24 Rozdział 2. Podstawy aplikacji mobilnych ......................................................... 29 Przegląd klas wyświetlaczy ............................................................................................. 29 Canvas ....................................................................................................................... 29 Alert .......................................................................................................................... 32 List ............................................................................................................................ 33 Projekt — Program graficzny ......................................................................................... 33 Rozdział 3. Zaawansowane rodzaje wyświetlaczy ............................................. 41 Obsługa RMS w Javie ..................................................................................................... 41 Zapis w RMS ................................................................................................................... 43 Tablice bajtów a odczyt danych ...................................................................................... 44 Usuwanie a zbiory ........................................................................................................... 45 Zaawansowane techniki przeglądania zbiorów ............................................................... 45 Projekt — Program Notatki ............................................................................................. 47 Interfejs programu ..................................................................................................... 47 Pakiet notatki ............................................................................................................ 47 Wyświetlenie listy notatek ........................................................................................ 49 Obsługa poleceń ........................................................................................................ 50 Przechowywanie danych i nie tylko ......................................................................... 52 Zarządzanie notatkami .............................................................................................. 55 Rozdział 4. Internet w MIDletach ..................................................................... 59 Projekt — Czat na komórkę ............................................................................................ 59 Sieć — z czym to się je? ........................................................................................... 60 Jak zawsze — interfejs .............................................................................................. 60 Obsługa aplikacji ...................................................................................................... 62 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfJ2ME_Praktyczne_projekty9 druk!spis-09.doc (31-10-06) — 3 — 4 J2ME. Praktyczne projekty Czas na internet! ....................................................................................................... 65 Obsługa połączenia w aplikacji ................................................................................ 68 Serwer czata .............................................................................................................. 73 Wysyłanie wiadomości ............................................................................................. 76 Obsługa połączeń klienckich .................................................................................... 78 Rozdział 5. Obsługa XML w J2ME .................................................................... 83 Projekt — Czytnik RSS ................................................................................................... 83 J2ME a XML ............................................................................................................ 84 Wykorzystanie biblioteki kXML w MIDletach ........................................................ 85 Działanie programu i jego interfejs ........................................................................... 85 Język RSS ................................................................................................................. 88 Struktura Dane .......................................................................................................... 91 Obsługa poleceń w MIDlecie .................................................................................... 92 Pobieranie dokumentu RSS ...................................................................................... 94 Piękne jak gra na SAXofonie — biblioteka kXML pod lupą ................................... 95 Parser w praktyce ...................................................................................................... 98 Podsumowanie ........................................................................................................ 103 Rozdział 6. Multimedia w Twoim telefonie ...................................................... 105 Projekt — Odtwarzacz multimedialny .......................................................................... 105 Obsługa multimediów w telefonach ....................................................................... 106 Proces odtwarzania pliku ........................................................................................ 106 Źródła plików multimedialnych .............................................................................. 107 Interfejs programu ................................................................................................... 108 Odtwarzacz a FileConnection Optional Package .................................................... 115 Implementacja przeglądarki systemu plików w projekcie ...................................... 117 Obsługa multimediów w odtwarzaczu .................................................................... 122 Nagrywanie dźwięku .............................................................................................. 126 Odtwarzanie nagrania ............................................................................................. 127 Obsługa aparatu ...................................................................................................... 128 Przerywanie odtwarzania i zamykanie odtwarzacza ............................................... 130 Wykorzystanie RMS w projekcie ........................................................................... 131 Podsumowanie ........................................................................................................ 136 Rozdział 7. Zagrajmy! .................................................................................... 137 Projekt — Gra „Platformówka” .................................................................................... 137 Struktura klas .......................................................................................................... 137 Game API ................................................................................................................ 138 Mały MIDlet ........................................................................................................... 140 Płócienna gra ........................................................................................................... 140 Warstwy i duszki ..................................................................................................... 143 Główna pętla gry ..................................................................................................... 146 Wykorzystanie zalet płótna ..................................................................................... 147 Duszki w grze ......................................................................................................... 150 Bohater w akcji ....................................................................................................... 157 Od bohatera do potworka ........................................................................................ 160 Globalna obsługa potworków ................................................................................. 164 Strzelanie ................................................................................................................. 166 Zarządzanie pociskami ............................................................................................ 169 Dane a logika .......................................................................................................... 171 Grafika w grze ......................................................................................................... 176 Podsumowanie ........................................................................................................ 178 — 4 — (31-10-06) D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfJ2ME_Praktyczne_projekty9 druk!spis-09.doc Spis treści 5 Rozdział 8. J2ME a Bluetooth ........................................................................ 179 Projekt — Usługa szyfrująca ......................................................................................... 179 MIDlet ..................................................................................................................... 180 Zasady działania ...................................................................................................... 182 Znalazłem, wysłałem, odebrałem! .......................................................................... 189 Kod klienta .............................................................................................................. 191 Podsumowanie ........................................................................................................ 196 Dodatek A ................................................................................... 197 Projekt — Edytor plansz ............................................................................................... 199 Podsumowanie ........................................................................................................ 202 Bibliografia .................................................................................. 201 Zakończenie ................................................................................ 203 Skorowidz .................................................................................... 205 D:Roboczy!!!!makiety poprawki druk pdfJ2ME_Praktyczne_projekty9 druk!spis-09.doc (31-10-06) — 5 — Rozdział 5. W poprzednim rozdziale omówiona została obsługa internetu w J2ME na przykładzie usługi czata. Jedną z najczęściej wykorzystywanych obecnie w internecie technologii jest język XML. O XML-u pisano już wiele. Jego znajomość jest bardzo ważna przy tworzeniu różnego rodzaju aplikacji; możliwe, że Czytelnik spotkał się już z tym językiem w czasie swojej programistycznej przygody. Omówię go zatem pokrótce, głównie pod kątem projektu tworzonego w tym rozdziale. XML (ang. eXtensible Markup Language — rozszerzalny język znaczników) jest uniwer- salnym językiem formalnym służącym do reprezentowania dowolnych danych. Głów- nymi elementami dokumentu XML są znaczniki (tagi) oraz atrybuty. XML wywodzi się (podobnie jak używany do tworzenia stron internetowych HTML) od języka SGML. SGML jest jednak stosunkowo niewygodny w użyciu, dlatego dopiero prostsza wersja, XML, została zaaprobowana przez społeczność informatyczną. XML sam w sobie definiuje tylko sposób opisywania danych — konkretne znaczniki i metody ich obsługi zawierają standardy, które są tworzone na bazie XML-a. Jednym z najbardziej znanych jest XHTML, czyli HTML zgodny ze standardem XML. Inne popularne formaty to SVG i RSS. Ten ostatni zostanie omówiony dość dogłębnie, gdyż projekt opisywany w tym rozdziale będzie wykorzystywał ten właśnie format danych. XML jest językiem bardzo ścisłym i rygorystycznym pod względem kontroli popraw- ności danych. Nie zamierzam opisać wszystkich zasad, którymi należy się kierować przy tworzeniu dokumentów XML; konkretne przykłady kodu zademonstruję przy okazji omawiania języka RSS. Projekt — Czytnik RSS Program, który utworzymy w tym rozdziale, będzie czytnikiem RSS. Aby lepiej zro- zumieć ideę działania programu, omówię najpierw sam język RSS. 84 J2ME. Praktyczne projekty RSS służy do przesyłania nagłówków wiadomości. Dzięki temu w maksymalnie uprosz- czonej formie można pobierać najświeższe informacje z każdej witryny, która udo- stępnia jeden lub więcej kanałów RSS. Nagłówek wchodzący w skład kanału zawiera najczęściej tytuł, krótki opis oraz link do bardziej szczegółowych informacji. Wszystkie te dane zapisane są w postaci dokumentu XML. Jednym z przykładowych kanałów RSS jest lista bestsellerów udostępniana przez Wydawnictwo Helion — http://helion.pl/ rss/bestsellers.cgi. RSS występuje w kilku wersjach: 0.9x, 1.0 i 2.0. Nasz projekt będzie obsługiwać wersję 2.0. Opis poszczególnych znaczników RSS znajduje się w dalszej części rozdziału. J2ME a XML Pośród dokumentów opisujących różnego rodzaju technologie związane z J2ME znaj- duje się JSR 172 J2ME Web Services, którego częścią jest specyfikacja parsera XML (JAva Xml Parser — JAXP). Nasza aplikacja nie będzie jednak wykorzystywać tego API. Do napisania programu użyję zewnętrznej biblioteki o nazwie kXML. Powodem takiej decyzji jest niewielka do- stępność implementacji JSR 172. Występuje ona w MIDP dopiero od wersji 2.0, i to nie we wszystkich modelach telefonów, które MIDP 2.0 obsługują. Tymczasem biblioteka kXML może być dołączona do każdego MIDletu — nawet działającego w MIDP 1.0 i CLDC 1.0. Dlaczego akurat w przypadku XML-a można zastosować taki zabieg, nie zwracając uwagi na wersję MIDP? Otóż wiele dodatkowych API wymaga od telefonu specjalnej funkcjonalności. Do pełnej obsługi Mobile Media API, które jest tematem rozdziału 6., potrzebny jest w telefonie aparat fotograficzny. Bez niego Java nie jest w stanie wykonać zdjęć — co jest logiczne. Tymczasem obsługa XML-a to tak naprawdę szereg metod operujących na łańcuchach znaków. Zadaniem biblioteki kXML jest przetworzenie ciągu znaczników i wartości na bardziej przejrzyste i przydatne programiście struktury i zdarzenia. kXML, w przeciwieństwie do mobilnego JAXP, umożliwia obsługę zarówno modelu SAX, jak i DOM. Modele te reprezentują sposoby parsowania dokumentu XML. Model SAX odpowiada za parsowanie pliku metodą „linijka po linijce”. Informacje o kolej- nych napotkanych znacznikach są przesyłane do programu w formie zdarzeń. Model ten potrzebuje do działania mniej pamięci, jest jednak zazwyczaj trudniejszy w obsłudze. Model DOM stanowi (przynajmniej pod tymi dwoma względami) przeciwieństwo modelu SAX. Program wczytuje cały dokument XML i przekształca go w strukturę drzewiastą. Dzięki temu programista może przechodzić swobodnie do wybranych gałęzi drzewa. Jest to oczywiście rozwiązanie prostsze, jednak wymaga zdecydowanie większej ilości pamięci. Rozdział 5. ¨ Obsługa XML w J2ME 85 Wykorzystanie biblioteki kXML w MIDletach Aby móc wykorzystać dobrodziejstwa biblioteki kXML, należy pobrać ją, a następnie dodać do wybranego projektu J2ME. W naszym projekcie wykorzystamy bibliotekę kXML w wersji 1.21. Nie jest to najnowsza wersja, ale jest jedną z najczęściej wyko- rzystywanych spośród wszystkich wersji kXML. Plik biblioteki znajduje się na płycie, w katalogu biblioteka_XML. Nosi on nazwę kxml.jar. Po utworzeniu projektu według standardowego schematu (CzytnikRSS — nazwa projektu) należy wykonać następujące kroki: 1. Utwórz w projekcie CzytnikRSS podkatalog lib — w Eclipse opcja Folder z menu File- New. 2. Skopiuj do podkatalogu lib plik kxml.jar z płyty (np. metodą drag-and-drop). 3. Otwórz okno właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem nazwę projektu w panelu Package Explorer i wybierz opcję Properties) i wybierz z listy opcję Java Build Path. 4. W zakładce Libraries kliknij przycisk Add JARs. 5. Z drzewa wybierz opcję CzytnikRSS- lib- kxml.jar i kliknij OK. 6. W oknie Properties for CzytnikRSS przejdź do zakładki Order and Export i zaznacz na liście kxml.jar — CzytnikRSS/lib. Kliknij OK. Po wykonaniu powyższych operacji w panelu Package Explorer powinien pojawić się kolejny element o nazwie kxml.jar. Równocześnie uzyskamy dostęp do wszystkich funk- cji tej biblioteki w kodzie MIDletu. Nasz projekt jest przygotowany do wprowadzenia kodu. Zaczniemy zatem od omówienia sposobu działania programu i interfejsu użyt- kownika. Działanie programu i jego interfejs Aby pobrać dokument RSS, należy znać jego URL. Dodatkowo, mając na uwadze koszta związane z pobieraniem danych, program powinien zaoferować użytkownikowi pobranie ograniczonej liczby nagłówków. Po pobraniu danych aplikacja wyświetla na liście tytuły wszystkich wiadomości. Przy użyciu menu użytkownik otrzymuje możliwość przejrze- nia szczegółowych informacji na temat wybranej wiadomości. Nie można zapomnieć o kodowaniu znaków — każdy dokument XML zawiera informację o zastosowanym kodowaniu i nasz MIDlet powinien odczytywać je i ustawiać w obiekcie parsera. Projekt zawiera cztery klasy, przeznaczone do: t t t obsługi interfejsu użytkownika i MIDletu — CzytnikRSSMIDlet.java; pobrania pliku z internetu — WatekPobierania.java; analizy danych i przekształcania informacji w struktury wiadomości — Parser.java; t reprezentowania struktury wiadomości — Dane.java. 86 J2ME. Praktyczne projekty Aplikacja składać się będzie z trzech wyświetlaczy. Pierwszy z nich tradycyjnie ma za zadanie pobrać od użytkownika dane potrzebne do wykonania kolejnych operacji. Drugi, zawierający spis wiadomości, zostanie utworzony z wykorzystaniem klasy List. Ostatnia formatka wyświetli szczegółowe informacje dotyczące wiadomości. Tworzenie projektu zaczniemy, jak zwykle, od zadeklarowania zmiennych: CzytnikRSSMIDlet.java 117: private Display ekran; 118: private Form formaWstepna; 119: private List lista; 120: private Form formaSzczegoly; 121: private TextField poleLiczba; 122: private TextField poleAdres; 123: private Parser parser; 124: private WatekPobierania watek; 125:} Pola tekstowe służą do pobrania dwóch wartości wspomnianych w powyższym opisie. Formatka formaWstepna umożliwia pobranie danych, a formaSzczegoly — wyświetlenie pełnej informacji o danej wiadomości. Najważniejsze dla działania programu są obiekty innych klas zawartych w naszym pakiecie — czyli parser i watek. Następnym krokiem jest utworzenie interfejsu i przygotowanie MIDletu — w tym projekcie niezbyt rozbu- dowana czynność: CzytnikRSSMIDlet.java 1: package czytnikrss; 2: import javax.microedition.lcdui.*; 3: import javax.microedition.midlet.MIDlet; 4: public class CzytnikRSSMIDlet extends MIDlet implements CommandListener 5: { 6: public CzytnikRSSMIDlet() 7: { 8: formaWstepna = ne8 Form(rCzytnik RSSr); 9: poleLiczba = ne8 TextField(rMaks. liczba 8iadomosci Ä(0-8szystkie):r,r0r,5,TextField.NUMERIC); 10: poleAdres = ne8 TextField(rAdres kanalu:r,rr,120,TextField.ANY); 11: formaWstepna.append(poleAdres); 12: formaWstepna.append(poleLiczba); 13: Command c = ne8 Command(rWczytajr,Command.OK,0); 14: formaWstepna.addCommand(c); 15: formaWstepna.setCommandListener(t1is); 16: lista = ne8 List(rWybierz elementr,C1oice.IMPLICIT); 17: formaSzczegoly = ne8 Form(rSzczegolyr); 18: Command po8rot = ne8 Command(rPo8rotr,Command.EXIT,0); 19: formaSzczegoly.addCommand(po8rot); 20: formaSzczegoly.setCommandListener(t1is); 21: ekran = Display.getDisplay(t1is); 22: ekran.setCurrent(formaWstepna); 23: parser = new Parser(this); 24: } Rozdział 5. ¨ Obsługa XML w J2ME 87 Lista wiadomości jest typu IMPLICIT, aby pozycje z menu były jak najłatwiejsze do wybrania. Najważniejsza instrukcja znajduje się w wierszu nr 23 — utworzenie obiektu parsera wymaga podania referencji do klasy MIDletu. Można z tego wywnioskować, że metody MIDletu będą wykorzystywane w klasie parsera. Następny fragment zawiera kilka metod pomocniczych. Z omówieniem pozostałych wstrzymam się do czasu, aż przybliżę zawartość podstawowej struktury danych niniejszej aplikacji — klasy Dane. Prawie wszystkie poniższe metody są wykorzystywane przez pozostałe klasy pakietu: CzytnikRSSMIDlet.java 25: protected void startApp(){} 26: protected void pauseApp(){} 27: protected void destroyApp(boolean bez8arunko8o) 28: { 29: if (8atek!=null) 30: watek.zakoncz(); 31: } 32: public void usunElementy(Form formatka) 33: { 34: for (int i=formatka.size()-1;i =0;i--) 35: formatka.delete(i); 36: } ... 85: public void akty8ujListe() 86: { 87: Command 8ybierz = ne8 Command(rWybierzr,Command.ITEM,0); 88: Command info = ne8 Command(rInformacjer,Command.ITEM,1); 89: Command 8yjscie = ne8 Command(rKoniecr,Command.EXIT,0); 90: lista.addCommand(8ybierz); 91: lista.addCommand(info); 92: lista.addCommand(8yjscie); 93: lista.setSelectCommand(8ybierz); 94: lista.setCommandListener(t1is); 95: } 96: public void pokaz9lad(String s) 97: { 98: Alert a = ne8 Alert(rWystapil blad krytyczny! r); 99: a.setString(s); 100: a.setTimeout(3000); 101: ekran.setCurrent(a); 102: try 103: { 104: T1read.sleep(3000); 105: } catc1 (InterruptedException e){} 106: t1is.destroyApp(true); 107: t1is.notifyDestroyed(); 108: } ... 113: public int pobierzLiczbe() 114: { 115: return Integer.parseInt(poleLiczba.getString()); 116: } Powyższy kod jest zbiorem różnych metod, z których każda zasługuje na odrębny opis. Metoda destroyApp() uwzględnia możliwość zakończenia działania aplikacji w trak- cie pobierania dokumentu RSS. W takiej sytuacji program musi zakończyć połączenie 88 J2ME. Praktyczne projekty i zamknąć strumienie, aby nie zostawiać niezwolnionych zasobów. Kolejna metoda, usunElementy(), jest odpowiednikiem metody deleteAll zadeklarowanej w klasie Form. Niestety, metoda ta jest dostępna dopiero w MIDP 2.0. Dość nierozsądne byłoby zasto- sowanie MIDP 2.0 tylko ze względu na konieczność wykorzystania tej metody. Metoda usunElementy() jest potrzebna, aby móc wielokrotnie wykorzystywać formatkę formaSzczegoly do wyświetlania szczegółowych informacji o wiadomości. Pętla jest wykonywana od największego indeksu do zera, ponieważ liczba znajdujących się na formatce elementów cały czas zmniejsza się (metoda formatka.size()), zatem odwrotne rozwiązanie w pewnym momencie doprowadziłoby do użycia indeksu spoza dopusz- czalnego zakresu. Po raz pierwszy w niniejszej książce zastosowane zostało rozwiązanie, w którym część procesu tworzenia interfejsu użytkownika przeniesiono poza konstruktor. Wynika to ze sposobu działania listy z wiadomościami. Otóż lista ta jest wyświetlana zaraz po nawiązaniu połączenia, jednak dodatkowe polecenia pojawiają się dopiero po pobra- niu i wyświetleniu wszystkich wiadomości. Z tego względu tę część tworzenia inter- fejsu należy ulokować w osobnej metodzie. Z metodą pokazplad() spotkaliśmy się już w rozdziale 4. Teraz jednak instrukcja za- trzymująca działanie programu (Thread.sleep()) została wbudowana w treść metody. Zadaniem ostatniej metody jest konwersja tekstowej zawartości pola na wartość licz- bową — czynność, chociaż prosta, musi być opakowana w osobną metodę. Dzięki temu metoda może być wykorzystana w klasie Parser. Zanim przejdę do opisu klasy Dane — struktury reprezentującej wiadomości — omówię język RSS, czyli esencję naszego projektu. Język RSS Nasz program wykorzystuje RSS w wersji 2.0. Oficjalna specyfikacja tej wersji znaj- duje się na stronie http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss. MIDlet nie zawiera implemen- tacji całego standardu (nieznane polecenia pomija), tak więc przy jego rozszerzaniu warto zapoznać się z treścią tej strony. Wykorzystywanie tej wersji nie oznacza, że program nie poradzi sobie z kanałami w starszych wersjach — zgodnie z przysłowiem diabeł tkwi w szczegółach, dlatego trzeba na początku określić, którą specyfikację uwzględ- nia nasz program. Jak każdy dokument XML, tak i kanał RSS zawiera prolog, czyli informację o wersji zastosowanego XML-a i kodowaniu znaków. Informacja ta może wyglądać tak: ?xml version=r1.0r encoding=riso-8859-2r? Taka deklaracja oznacza, że dokument korzysta z XML-a w wersji 1.0 i kodowania znaków ISO środkowoeuropejskiego (jeden z najczęściej spotykanych, obok UTF-8, standardów kodowania dokumentów zawierających polskie znaki). Następną in- strukcją może być DOCTYPE, jednak nie będę zajmował się nią szczegółowo. Pierwszym Rozdział 5. ¨ Obsługa XML w J2ME 89 znacznikiem, wskazującym na to, że dokument korzysta z języka RSS, jest znacznik rss . Należy umieścić w nim atrybut określający wersję RSS, jak poniżej: rss version=r2.0r Dokument RSS musi zawierać jeden kanał — opisany przy użyciu znacznika channel . Wewnątrz tego znacznika deklarowane są dwie podstawowe części: informacje o kanale i właściwa treść kanału, czyli wiadomości. Informacje o kanale są reprezentowane przez pary znaczników znajdujących się bezpo- średnio w znaczniku channel . Obowiązkowe znaczniki z tej grupy to: t t t title — określa tytuł kanału; link — określa URL strony internetowej, która jest związana z kanałem; description — zawiera opis kanału. Lista nieobowiązkowych znaczników jest znacznie dłuższa; poniżej znajdują się te naj- częściej spotykane: t t t t t t language — określa język kanału. Język musi być określony według formatu zdefiniowanego w RFC 1766 (dostępny pod adresem http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt). Najprostsza jego postać to kod dwuliterowy, np.: en (angielski), fr (francuski), pl (polski). Niektóre języki są jednak używane w wielu krajach. Aby określić w znaczniku kraj, należy dodać dwuliterowe oznaczenie kraju, np. en-us (angielski w Stanach Zjednoczonych Ameryki), copyright — określa notę dotyczącą praw autorskich dla kanału; webMaster — określa osobę odpowiedzialną za techniczną stronę kanału; lastpuildDate — zawiera datę ostatniej aktualizacji kanału. Data musi mieć format dzien_tygodnia dd miesiac rrrr hhdmmdss, gdzie dzien_tygodnia i miesiac to trzyliterowe skróty odpowiednich nazw w języku angielskim, np. Jan — January — styczeń; Tue — Tuesday — wtorek; category — określa kategorię kanału; image — jest to znacznik złożony, określający obrazek związany z kanałem, np. jego logo. Zawiera trzy znaczniki: t t t url — określa adres obrazka (dopuszczalne formaty: JPG, PNG, GIF); title — określa tytuł obrazka; link — określa stronę, do której odwołuje się obrazek. Znaczniki title i link powinny mieć te same wartości co główne informacje kanału. Po zdefiniowaniu powyższych znaczników można przystąpić do dodania konkretnych wiadomości do kanału. Pojedyncza wiadomość jest reprezentowana przez znacznik item . Zawiera on szereg znaczników, wśród których obowiązkowo musi się znaleźć przynajmniej tytuł lub treść. Poniższe zestawienie zawiera opis ważniejszych znacz- ników: 90 J2ME. Praktyczne projekty t t t t t t t t title — zawiera tytuł wiadomości; link — zawiera URL strony internetowej zawierającej wiadomość; description — zawiera treść wiadomości; author — zawiera adres e-mail autora wiadomości (należy stosować, gdy kanał jest prowadzony przez wielu autorów); category — określa kategorię wiadomości; guid — określa unikalny identyfikator wiadomości; format tego identyfikatora nie jest precyzyjnie określony — może być to np. URL; pubDate — określa datę publikacji wiadomości; source — określa źródło, z którego pochodzi wiadomość. Jest ono określone w atrybucie url, np.: source url= httpd//serwis.org/newsy.xml Gazeta Najnowsza /source . Na zakończenie tego podrozdziału zaprezentuję treść prostego, przykładowego kanału (wszelkie zawarte w nim informacje są oczywiście zmyślone): ?xml version=r1.0r encoding=riso-8859-2r? rss version=r2.0r c1annel title Kanał - informacje o książce quot;J2ME. Praktyczne projekty quot; /title description Kanał za8iera dużo informacji o książce oma8iającej Äróżne zagadnienia z8iązane z J2ME. /description link 1ttp://1elion.pl/autorzy/rykirz.1tm /link category Książki informatyczne /category 8ebMaster Krzysztof Ryc1licki-Kicior /8ebMaster language pl /language last9uildDate Wed, 21 Jun 2006 13:08:50 d0200 /last9uildDate item title No8a recenzja książki /title link 1ttp://gazeta.informatyczna.org/recenzja.1tm?tytul=j2me_pp /link description Na stronie interneto8ej Gazety Maniakó8 Informatycznyc1 poja8iła Äsię recenzja książki quot;J2ME. Praktyczne projekty. quot;. sapraszamy Äna strony Gazety. /description category Recenzje /category /item item title Książka quot;J2ME. Praktyczne projekty quot; już na rynku! /title link 1ttp://1elion.pl/autorzy/rykirz.1tm /link description Tytuło8a książka jest już dostępna na stronie interneto8ej ÄWyda8nict8a Helion. sapraszamy do kupo8ania! /description category Ważne informacje /category /item /c1annel /rss W powyższym dokumencie warto zwrócić uwagę na zapis quot . Jest to encja XML czyli symbol zastępujący pewien znak lub ciąg znaków. W tym przypadku oznacza ona po prostu cudzysłów — parser XML przetwarzając taki zapis zwróci pojedynczy znak . Dodatkowo w dacie znalazła się konstrukcja +0200 — oznacza ona strefę cza- sową, w której znajduje się kanał (według której jest aktualizowany). Rozdział 5. ¨ Obsługa XML w J2ME 91 Po zapoznaniu się z opisem języka RSS możemy przejść do omawiania sposobu repre- zentowania struktur tego języka w naszym MIDlecie. Struktura Dane Klasa Dane służy do przechowywania: t t ogólnych informacjach na temat kanału (zgromadzonych w jednym obiekcie), szczegółów poszczególnych wiadomości (każda wiadomość — jeden obiekt). Dane.java 43: private String[4 dane; 44: private final String[4 stalePl; 45: private final String[4 staleOrg; 46:} Główna zmienna klasy Dane to tablica dane. Zawiera ona wartości wszystkich znacz- ników z danego zakresu: albo główne informacje, albo składowe wiadomości. Znaczenie dwóch pozostałych, niezmiennych, tablic wyjaśnia się w konstruktorze: Dane.java 1: package czytnikrss; 2: public class Dane 3: { 4: public Dane(String[4 org, String[4 pl) 5: { 6: stalePl = pl; 7: staleOrg = org; 8: dane = ne8 String[pl.lengt14; 9: } W tablicy staleOrg są przechowywanie nazwy znaczników, które mają być pobierane z dokumentu RSS. Jeśli zatem chcemy pobrać tylko elementy link, title i description, to konieczne jest utworzenie 3-elementowej tablicy i przekazanie jej w parametrze org. Zadaniem tablicy stalePl jest przechowywanie polskich odpowiedników dla angloję- zycznych nazw znaczników (np. title — tytuł), zgodnie z indeksami w tablicy stale- Org. Będą one wyświetlane na formatce obok wartości składowych wiadomości lub informacji. Tablica dane musi mieć taką długość jak pozostałe tablice, dlatego wyko- rzystujemy długość jednej z nich w konstruktorze tablicy. Tablice staleOrg i stalePl posiadają modyfikator dostępu final, ponieważ ich wartości nie powinny być zmie- niane w trakcie działania programu. Kolejne pomocnicze metody nie są skomplikowane; ich głównym zadaniem jest udo- stępnianie zmiennych klasy i wykonywanie na nich prostych operacji: Dane.java 10: public int spra8dz(String tekst) 11: { 12: for (int i=0;i staleOrg.lengt1;idd) 92 J2ME. Praktyczne projekty 13: { 14: if (staleOrg[i4.equals(tekst)) 15: return i; 16: } 17: return -1; 18: } 19: public void usta8Element(String tekst, int indeks) 20: { 21: dane[indeks4 = tekst; 22: } 23: public String pobierzElement(String indeks) 24: { 25: int k = t1is.spra8dz(indeks); 26: if (k -1) 27: return t1is.pobierzElement(k); 28: else 29: return rr; 30: } 31: public String pobierzElement(int indeks) 32: { 33: return dane[indeks4; 34: } 35: public String pobierzNaz8e(int indeks) 36: { 37: return stalePl[indeks4; 38: } 39: public int rozmiar() 40: { 41: return dane.lengt1; 42: } Najciekawsze metody to sprawdz() oraz pobierzElement(). Zadaniem pierwszej z nich jest sprawdzenie, czy w zestawie elementów określonych (w konstruktorze) dla danego obiektu znajduje się podany znacznik. Jeśli wyszukiwanie powiedzie się, zwracany jest indeks znalezionego elementu. Metoda ta jest często wykorzystywana w parserze danych oraz w metodzie pobierzElement(), która zwraca wartość elementu o podanej nazwie. Po uzyskaniu indeksu można wykorzystać prostszy wariant metody pobierzElement() (z parametrem typu int). Pozostałe metody zapewniają dostęp do poszczególnych zmiennych. Obsługa poleceń w MIDlecie Zapoznanie Czytelnika z klasą Dane było potrzebne, abym mógł bez problemu omówić działanie metody commandAction(): CzytnikRSSMIDlet.java 37: public void commandAction(Command c, Displayable s) 38: { 39: if (s == formaWstepna) 40: { 41: if (c.getCommandType() == Command.OK) 42: { 43: String url = poleAdres.getString(); Rozdział 5. ¨ Obsługa XML w J2ME 93 44: if (!url.equals(rr)) 45: { 46: ekran.setCurrent(lista); 47: 8atek = ne8 WatekPobierania(url, t1is, parser); 48: 8atek.start(); 49: } 50: } 51: } 52: if (s == lista) 53: { 54: if (c.getCommandType() == Command.ITEM) 55: { 56: t1is.usunElementy(formaSzczegoly); 57: if (c.getPriority() == 0) 58: { 59: int k = lista.getSelectedIndex(); 60: Dane d = parser.pobierzElement(k); 61: for (int i=0;i d.rozmiar();idd) 62: if (d.pobierzElement(i)!=null) 63: formaSzczegoly.append(d.pobierzNaz8e(i)dr rdd.pobierzElement(i)d Är r); 64: } 65: if (c.getPriority() == 1) 66: { 67: Dane daneKanalu = parser.pobierzDaneKanalu(); 68: for (int i=0;i daneKanalu.rozmiar();idd) 69: if (daneKanalu.pobierzElement(i)!=null) 70: formaSzczegoly.append(daneKanalu.pobierzNaz8e(i)dr rd ÄdaneKanalu.pobierzElement(i)dr r); 71: } 72: ekran.setCurrent(formaSzczegoly); 73: } 74: if (c.getCommandType() == Command.EXIT) 75: { 76: t1is.destroyApp(true); 77: t1is.notifyDestroyed(); 78: } 79: } 80: if (s == formaSzczegoly) 81: { 82: ekran.setCurrent(lista); 83: } 84: } ... 109: public void dodajElement(Dane d) 110: { 111: lista.append(d.pobierzElement(rtitler),null); 112: } Pierwsza część kodu (wiersze 41 – 51) obejmuje proces pobierania dokumentu XML z internetu. Do tego celu wykorzystywana jest klasa WatekPobierania, która jest uru- chamiana w osobnym wątku — pobieranie danych może trwać dość długo, nawet gdy rozmiar dokumentu jest niewielki. Najważniejsze są zdarzenia listy wiadomości. Pierw- sze z nich służy do wyświetlenia szczegółów wybranej wiadomości, drugie — do wy- świetlenia głównych informacji o kanale. Niezależnie od rodzaju zdarzenia formatka formaSzczegoly musi być wyczyszczona z uprzednio dodanych etykiet. Po uzyskaniu 94 J2ME. Praktyczne projekty indeksu wiadomości jest ona pobierana za pomocą parsera. Następnie program sprawdza, czy w wiadomości zostały zawarte kolejne znaczniki zadeklarowane w programie (ich lista znajduje się w klasie Parser). Jeśli kanał RSS nie zawiera jakiegoś znacznika (sprawdzenie odbywa się w wierszu nr 62), program przechodzi dalej; w przeciwnym razie do formatki zostaje dodana etykieta. Wyświetlanie głównych informacji o kanale to podobny proces; różni się sposobem uzyskania danych w parserze. Zestaw pól doty- czących informacji o kanale zazwyczaj różni się od zestawu pól dla wiadomości (chociaż część znaczników jest identyczna). Druga metoda zawarta w powyższym listingu jest wykorzystywana przez klasę Parser do utworzenia listy wiadomości. W tym celu pobierany jest znacznik title — tytuł wiadomości. Pobieranie dokumentu RSS Pierwszą czynnością, którą wykonuje MIDlet po wprowadzeniu danych kanału, jest pobranie jego zawartości. Do tego celu służy wspomniana klasa WatekPobierania. Roz- szerza ona klasę Thread i zawiera w metodzie run() instrukcje związane z nawiązaniem połączenia internetowego. WatekPobierania.java 38: private HttpConnection pol; 39: private CzytnikRSSMIDlet midlet; 40: private String url; 41: private InputStream in; 42: private Parser parser; 43:} Zmienne url i pol służą do nawiązania połączenia, a strumień in udostępnia parserowi dokument RSS. Zarówno obiekt MIDletu, jak i parsera musi być dostępny w tej klasie, gdyż klasach metody są wykorzystywane w metodzie run() wątku: WatekPobierania.java 1: package czytnikrss; 2: import javax.microedition.io.*; 3: import java.io.*; 4: public class WatekPobierania extends T1read 5: { 6: public WatekPobierania(String url, CzytnikRSSMIDlet midlet, Parser parser) 7: { 8: t1is.url = url; 9: t1is.midlet = midlet; 10: t1is.parser = parser; 11: } 12: public void run() 13: { 14: try 15: { Rozdział 5. ¨ Obsługa XML w J2ME 95 16: pol = (HttpConnection)Connector.open(url); 17: in = pol.openInputStream(); 18: parser.usta8Strumien(in, midlet.pobierzLiczbe()); 19: } 20: catc1 (IOException e) 21: { 22: e.printStackTrace(); 23: t1is.zakoncz(); 24: midlet.pokaz9lad(e.getMessage()); 25: return; 26: } 27: } Klasa nawiązuje połączenie w znany sposób. Następnie parser otrzymuje obiekt stru- mienia wraz z liczbą wiadomości, które ma pobrać — są to jedyne dwie zmienne, któ- rych potrzebuje do działania. W przypadku błędu podczas komunikacji program musi zamknąć połączenie i zakończyć działanie. Metoda, która gwarantuje zwolnienie zaso- bów nie tylko w przypadku błędu, ale również normalnego zakończenia działania pro- gramu (przez metodę destroyApp() MIDletu), nazywa się zakoncz(): WatekPobierania.java 28: public void zakoncz() 29: { 30: try 31: { 32: if (pol!=null) 33: pol.close(); 34: if (in!=null) 35: in.close(); 36: } catc1 (Exception e){} 37: } Zamykane jest w niej zarówno połączenie jak i strumienia wejściowy. Jak zostało to pokazane w metodzie run(), w wątku pobierania zostaje wywołana metoda parsera. Jej zadaniem jest przeanalizowanie pobranej treści i wyłuskanie z niej intere- sujących nas danych. Zanim jednak omówię odpowiedzialną za to klasę, czyli Parser, warto zapoznać się z biblioteką kXML. Piękne jak gra na SAXofonie — biblioteka kXML pod lupą W naszym programie do analizy dokumentu XML wykorzystywany jest model SAX. To dlatego, że model ten wymaga mniejszej ilości pamięci i jest bardziej wydajny; po- nadto korzystanie z modelu DOM wymaga odczytania całego dokumentu, co zwiększa ilość danych pobieranych z internetu. Po dodaniu biblioteki kXML do projektu można korzystać w nim z następujących pa- kietów: 96 J2ME. Praktyczne projekty t t t t t org.kxml — zawiera podstawowe, wspólne elementy wszystkich klas z całej biblioteki; org.kxml.io — zawiera klasy przeznaczone do zapisu danych w formacie XML; org.kxml.kdom (opcjonalny) — zawiera klasy przeznaczone do obsługi modelu DOM; org.kxml.parser — zawiera klasy przeznaczone do obsługi modelu SAX; org.kxml.wap — zawiera klasy do obsługi WML — protokołu będącego odpowiednikiem HTTP dla telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych. Najbardziej interesujący nas pakiet to org.kxml.parser. Znajdują się w nim dwie klasy, które w naszym projekcie pełnią kluczową rolę: t t XmlParser — służy do wczytywania i analizy danych z pliku XML; ParseEvent — reprezentuje pojedyncze zdarzenie odpowiadające elementowi dokumentu XML. Wczytywanie i analiza danych Obiekt klasy XmlParser wczytuje kolejne elementy dokumentu XML i zwraca je w po- staci obiektów klasy ParseEvent. Można z nich odczytać nazwy, atrybuty i typy ele- mentów. Zwłaszcza ta ostatnia właściwość będzie często wykorzystywana w projekcie. Początkujący programiści wykorzystujący w swoich programach język XML często zapominają, że elementem jest nie tylko znacznik, ale i wartość tekstowa. Co za tym idzie, znaki końca wiersza, którymi przedzielane są często znaczniki, to również ele- menty dokumentu. Należy o tym pamiętać przy analizie kolejnych zdarzeń SAX. Przy- kładowy kod tworzący obiekt parsera może wyglądać tak: HttpConnection pol = (HttpConnection)Connector.open(adresURL); InputStream is = pol.openInputStream(); XmlParser parser = ne8 XmlParser(ne8 InputStreamReader(is, rISO-8859-1r)); Ponieważ konstruktor klasy XmlParser wymaga podania obiektu czytnika, a nie strumie- nia, można wykorzystać dowolne kodowanie i poprawnie odczytać np. polskie znaki. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do emulatora prawdziwe urządzenia nie udo- stępniają zbyt dużej liczby kodowań. Sposób obsługi sytuacji, gdy telefon nie obsłu- guje żądanego kodowania, omówię w jednym z następnych podrozdziałów. Po utworzeniu obiektu parsera można przystąpić do wczytywania dokumentu XML. Wykorzystuje się do tego celu metodę read(), która zwraca obiekt klasy ParseEvent i jednocześnie przesuwa wskaźnik pozycji w dokumencie. Jeśli istnieje potrzeba „po- dejrzenia” znacznika bez przesuwania wskaźnika, należy zastosować metodę peek(). Trudno określić jeden schemat wczytywania danych; można jednak wyróżnić pewne wspólne cechy każdego algorytmu, który wczytuje dokument XML korzystając z modelu SAX (za pomocą biblioteki kXML): Rozdział 5. ¨ Obsługa XML w J2ME 97 t zawiera pętlę while; warunkiem jej zakończenia jest to, aby pobrany element miał typ END_DOCUMENT; t w każdej iteracji pętli pojawia się wywołanie metody read(). Jak już wspomniałem wcześniej, istotną rolę podczas analizy odgrywa typ elementu. Najważniejsze typy, które obsługuje parser kXML, to: t t t t t END_DOCUMENT — koniec dokumentu; START_TAG — znacznik otwierający; END_TAG — znacznik zamykający; TEXT — wartość tekstowa; WHITESPACE — wartość tekstowa złożoną ze spacji i innych znaków odstępu. Wszystkie powyższe stałe są zadeklarowane w klasie org.kxml.Xml. Gdy dysponujemy obiektem klasy ParseEvent, możemy wykonać różne metody dające dostęp do nazwy, atrybutów i typu danego elementu. Jedną z zalet kXML jest zachowanie tych metod w sytuacji, gdy program wywołuje je w nieodpowiednim momencie. Wiadomo, że ele- ment tekstowy nie ma atrybutów, a znacznik nie ma wartości tekstowej. Odwołanie do metod nieodpowiednich dla danego typu elementu nie powoduje jednak wygenero- wania wyjątku, jak w przypadku niektórych parserów, tylko zwraca wartości null. org.kxml.parser.XmlParser public XmlParser(Reader czytnik) — tworzy obiekt parsera XML według modelu SAX; wczytuje dane, korzystając z danego czytnika. public ParseEvent read() — wczytuje następny element dokumentu XML. public ParseEvent peek() — wczytuje następny element bez przesuwania wskaźnika pozycji w dokumencie. org.kxml.parser.ParseEvent public int getType() — zwraca typ elementu zgodnie ze stałymi opisanymi w tym podrozdziale. public String getText() — zwraca wartość tekstową elementu, o ile jest on typu TEXT, PROCESSING_INSTRUCTION lub DOCTYPE. public Vector getAttributes() — zwraca atrybuty elementu w postaci wektora (o ile element jest typu START_TAG). public String getValue(String atrybut) — zwraca wartość danego atrybutu (o ile element jest typu START_TAG). 98 J2ME. Praktyczne projekty Parser w praktyce Po zakończeniu pobierania pliku program zaczyna aktywnie korzystać z klasy Parser. Jest to najbardziej skomplikowana klasa z całego programu, jednak po wcześniejszym omówieniu biblioteki kXML i reszty programu nie powinno być problemu ze zrozu- mieniem poniższego kodu. Zadaniem klasy Parser jest udostępnienie w postaci obiektów klasy Dane głównych informacji o kanale oraz poszczególnych wiadomości. To właśnie w klasie Parser są zadeklarowane stałe określające nazwy analizowanych i wczytywanych znaczników: Parser.java 129: private CzytnikRSSMIDlet m; 130: private InputStream 8ej; 131: private Vector elementy; 132: private Dane daneKanalu; 133: public static final String[4 STALE_KANALU_ORG = ne8 String[4 134: {rtitler, rlinkr, rdescriptionr,rlanguager,rpubDater}; 135: public static final String[4 STALE_KANALU_PL = ne8 String[4 136: {rTytul:r,rAdres:r,rOpis:r,rJezyk:r,rData publikacji:r}; 137: public static final String[4 STALE_ELEMENTU_ORG = ne8 String[4 138: {rtitler, rlinkr, rdescriptionr,rpubDater,raut1orr,rcategoryr}; 139: public static final String[4 STALE_ELEMENTU_PL = ne8 String[4 140: {rTytul:r,rAdres:r,rOpisr,rData:r,rAutor:r,rKategoria:r}; 141:} Dwie pierwsze zmienne są przekazywane w metodzie run() klasy WatekPobierania. Zwłaszcza strumień pełni ważną rolę — jest źródłem danych dla parsera. Kolejne dwie zmienne przechowują wynik działania parsera. Wektor elementy przechowuje listę wia- domości (złożoną z obiektów klasy Dane), a główne informacje znajdują się w pojedyn- czym obiekcie daneKanalu. W deklaracji stałych odnajdujemy tajemnicze listy znaczników. Stałe te zawierają (w kolejności): t t listę nazw znaczników pobieranych z głównych informacji o kanale, polskie nazwy używane przy wyświetlaniu informacji o kanale, t listę nazw znaczników pobieranych z wiadomości (w znaczniku item ), t polskie nazwy używane przy wyświetlaniu pełnej treści wiadomości. Konstruktor klasy pobiera obiekt MIDletu. Parser potrzebuje go do wywołania metod wyświetlających informacje na formatce formaSzczegoly. Parser.java 1: package czytnikrss; 2: import java.io.*; 3: import java.util.Vector; 4: import org.kxml.parser.XmlParser; 5: import org.kxml.parser.ParseEvent; Rozdział 5. ¨ Obsługa XML w J2ME 99 6: import org.kxml.Xml; 7: public class Parser 8: { 9: public Parser(CzytnikRSSMIDlet m) 10: { 11: t1is.m = m; 12: } Z biblioteki kXML wykorzystujemy tylko trzy omówione w poprzednim podrozdziale klasy. Jedyną metodą wywoływaną spoza klasy jest metoda ustawStrumien(). Ustawia ona strumień wejścia i rozpoczyna proces parsowania: Parser.java 120: public void usta8Strumien(InputStream in, int liczba) 121: { 122: 8ej = in; 123: t1is.parsuj(liczba); 124: } Metoda ta jest wywoływana w metodzie run() klasy WatekPobierania. Możemy teraz przejść do istoty całego programu — metody parsuj(): Parser.java 77: public void parsuj(int liczba) 78: { 79: if (8ej==null) return; 80: try 81: { 82: String s = this.zwrocProlog(); 83: XmlParser parser = this.utworzParser(s); 84: ParseEvent t; 85: daneKanalu = ne8 Dane(STALE_KANALU_ORG, STALE_KANALU_PL); 86: elementy = ne8 Vector(); 87: do 88: { 89: t = parser.read(); 90: t1is.analizuj(parser, t, daneKanalu); 91: } 92: 81ile (t.getType() != Xml.END_DOCUMENT Ä((t.getType()==Xml.START_TAG)?!t.getName().equals(ritemr):true)); Ä// koniec cz. 1. Powyższa metoda wykorzystuje wiele pomocniczych metod; każda z nich jest dokładnie opisana w dalszej części podrozdziału. Wiersze 82 i 83 pojawiają się w kodzie z powodu jednej z nielicznych niedoskonałości biblioteki kXML. Otóż parser całkowicie pomija prolog (nie są generowane żadne związane z nim zdarzenia) — po prostu wczytuje dane, aż napotka pierwszy znacznik właściwej treści. Na szczęście dysponujemy strumieniem wejściowym — dzięki temu możemy wczytać prolog ręcznie. Odpowiada za to metoda zwrocProlog() — wczytuje cały prolog i przesuwa wskaźnik pozycji w strumieniu. Nie wpływa to na pracę parsera, gdyż do momentu napotkania pierwszego znacznika nie analizuje on wczytywanych danych. Metoda zwrocParser() wykorzystuje prolog, aby 100 J2ME. Praktyczne projekty pobrać z niego kodowanie użyte w dokumencie XML. Na podstawie strumienia i kodo- wania jest tworzony obiekt parsera, który jest wykorzystywany w metodzie parsuj(). Po utworzeniu obiektów przechowujących dane wynikowe rozpoczyna się pętla, w której wczytywane są kolejne znaczniki. Metoda analizuj() zajmuje się dokładnym sprawdze- niem zawartości znacznika — na razie wystarczy powiedzieć, że w pętli są pobierane kolejne główne informacje. Bardzo ważny jest warunek zakończenia wczytywania głównych informacji. Pierwsza część warunku to napotkanie końca dokumentu — w praktyce niespotykane, ale do- brze jest być przygotowanym na każdą ewentualność. Drugi warunek jest zależny od rodzaju wczytanego elementu. Jeśli jest to tekst lub np. znacznik zamykający, pętla może być kontynuowana. Jeśli jednak mamy do czynienia ze znacznikiem otwierającym, trzeba sprawdzić, czy nie jest to znacznik item — a zarazem pierwsza wiadomość. W tej sytuacji trzeba zakończyć wczytywanie ogólnych informacji i przejść do odczytu listy wiadomości. Parser.java 94: int licznik = 0; 95: 81ile ((t.getType() != Xml.END_DOCUMENT) ((liczba==0)?true:licznik liczba)) 96: { 97: if (t.getType()==Xml.START_TAG t.getName().equals(ritemr)) 98: { 99: Dane de = ne8 Dane(STALE_ELEMENTU_ORG,STALE_ELEMENTU_PL); 100: do 101: { 102: t1is.analizuj(parser, t, de); 103: t = parser.read(); 104: } 81ile ((t.getType()==Xml.END_TAG)?!t.getName().equals(ritemr):true); 105: elementy.addElement(de); 106: licznik d= 1; 107: } 108: t = parser.read(); 109: } 110: } 111: catc1 (Exception e) 112: { 113: e.printStackTrace(); 114: m.pokaz9lad(e.getMessage()); 115: } 116: for (int i=0;i elementy.size();idd) 117: m.dodajElement((Dane)elementy.elementAt(i)); 118: m.akty8ujListe(); 119: } Druga pętla w tej metodzie również ma dość złożony warunek. Tradycyjnie jest spraw- dzane wystąpienie końca dokumentu; drugą część stanowi jednak sprawdzenie liczby wczytanych wiadomości. Przy liczbie równej 0 wczytywane są wszystkie wiadomości (stąd wartość true w operatorze trójargumentowym), natomiast dla liczby określonej przez użytkownika stosowany jest licznik. W wierszu nr 97 sprawdzany jest warunek oznaczający początek analizy znacznika. Musi być to otwierający znacznik item . Następnie wewnątrz tego znacznika wykony- wany jest proces bardzo podobny do pobierania głównych informacji o kanale (wiersze Rozdział 5. ¨ Obsługa XML w J2ME 101 100 – 104). Różnica polega oczywiście na warunku zakończenia pętli. Składowe wia- domości są dodawane do obiektu de, dopóki parser nie napotka znacznika zamykają- cego /item . Następnie gotowy element jest dodawany do wektora elementy. Po wczytaniu całego dokumentu parser wyświetla wszystkie nagłówki wiadomości (wiersze 116 – 117) i dodaje polecenia do listy za pomocą metody aktywujListe() klasy MIDletu. Omówienie metod pomocniczych rozpocznę od zwrocProlog() i utworzParser(), za- stosowanych w analizowanym wcześniej kodzie: Parser.java 29: private String z8rocProlog() t1ro8s Exception 30: { 31: int b = 0; 32: String9uffer bufor = ne8 String9uffer(); 33: 81ile (b!=-1 ((c1ar)b) != ) 34: { 35: b = 8ej.read(); 36: bufor.append((c1ar)b); 37: } 38: if (b==-1) t1ro8 ne8 Exception(rNie znaleziono pliku RSSr); 39: return bufor.toString(); 40: } Wczytywanie prologu odbywa się do momentu napotkania znaku zamykającego znacz- nik lub nagłego przerwania wczytywania pliku. W tym drugim przypadku metoda zwraca wyjątek. Zawartość bufora jest konwertowana na łańcuch znaków; stanowi on źródło danych dla metody utworzParser(): Parser.java 41: public XmlParser ut8orzParser(String s) t1ro8s Exception 42: { 43: XmlParser parser; 44: final String KODOWANIE = rencoding=r; 45: int j = s.indexOf(KODOWANIE); 46: if (j -1) 47: { 48: s = s.substring(j); 49: int l = s.indexOf( r ,KODOWANIE.lengt1()d1); 50: String 8ynik = s.substring(KODOWANIE.lengt1()d1,l); 51: if (!8ynik.equals(rr)) 52: try 53: { 54: parser = ne8 XmlParser(ne8 InputStreamReader(8ej,8ynik)); 55: } catc1 (Exception e) 56: { 57: parser = ne8 XmlParser(ne8 InputStreamReader(8ej)); 58: } 59: else 60: parser = ne8 XmlParser(ne8 InputStreamReader(8ej)); 61: } else 62: parser = ne8 XmlParser(ne8 InputStreamReader(8ej)); 63: return parser; 64: } 102 J2ME. Praktyczne projekty Powyższą metodę można podzielić na dwie części. Na początku z łańcucha o postaci: ?xml version= s.0 encoding= ISO-==IS-2 ? trzeba wyłuskać fragment: ISO-==IS-2 czyli pobrać wartość atrybutu encoding. Kod działa następująco (w nawiasie efekt po wykonaniu danej operacji dla prologu podanego powyżej): t pobiera indeks, od którego zaczyna się ciąg znaków encoding=, a następnie pobiera część łańcucha od tego indeksu do końca (efekt: encoding= ISO-==IS-2 ? ), t pobiera indeks cudzysłowu zamykającego nazwę kodowania i kopiuje łańcuch od pierwszego znaku za pierwszym cudzysłowem do pierwszego znaku przed drugim cudzysłowem (efekt: ISO-==IS-2). Druga część metody jest odpowiedzialna za utworzenie obiektu parsera. Jedyną pro- blematyczną kwestią jest zastosowanie kodowania znaków. W przypadku niemożności utworzenia parsera z podanym w dokumencie XML kodowaniem, metoda utworzy parser z kodowaniem domyślnym. Kolejną bardzo ważną metodą jest analizuj(): Parser.java 65: public void analizuj(XmlParser parser, ParseEvent t, Dane d) t1ro8s IOException 66: { 67: if (t.getType() == Xml.START_TAG) 68: { 69: int k = d.spra8dz(t.getName()); 70: if (k -1) 71: { 72: String 8artosc = t1is.pobierz(parser); 73: d.usta8Element(8artosc, k); 74: } 75: } 76: } Metoda ta otrzymuje fragment kodu o postaci takiej jak poniższa: title pardzo fajny tytul /title Jej zadaniem jest sprawdzenie, czy określony znacznik (w tym przypadku title) wy- stępuje w podanym jako parametr obiekcie klasy Dane (wywołanie metody sprawdz() — wiersze nr 69). Jeśli tak (wiersze nr 70), metoda pobierz() wydziela wartość znacznika (pardzo fajny tytul) i ustawia ją na określonej pozycji w obiekcie d: Parser.java 13: public String pobierz(XmlParser parser) t1ro8s IOException 14: { 15: ParseEvent t; 16: String 8artosc = rr; 17: do Rozdział 5. ¨ Obsługa XML w J2ME 103 18: { 19: t = parser.read(); 20: if (t.getType() == Xml.TEXT) 21: 8artosc d= t.getText(); 22: } 81ile (t.getType()!=Xml.END_TAG); 23: return 8artosc; 24: } W momencie uruchomienia tej metody wskaźnik pozycji w dokumencie jest ustawiony tuż za znacznikiem otwierającym, title . Metoda wczytuje kolejne elementy i dodaje ich zawartość do zwracanej wartości. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli wewnątrz danego znacznika znajdą się dwa elementy typu TEXT, wtedy zwrócone zostanie połączenie tych dwóch elementów. Jest to jednak sytuacja rzadka. Warunkiem zakończenia pętli jest napotkanie znacznika zamykającego (w naszym przypadku — /title ). Klasa Parser zawiera jeszcze dwie metody: Parser.java 25: public Dane pobierzDaneKanalu() 26: { 27: return daneKanalu; 28: } ... 125: public Dane pobierzElement(int indeks) 126: { 127: return (Dane)elementy.elementAt(indeks); 128: } Metody te udostępniają zmienne daneKanalu i elementy. W przypadku pobierania ele- mentu trzeba posłużyć się indeksem i dokonać rzutowania na typ Dane (niestety w J2ME nie można używać klas generycznych). Efekt działania programu widać na rysunkach 5.1 i 5.2. Rysunek 5.1. Wyświetlanie listy elementów Podsumowanie Czytnik RSS to jeden z ciekawszych projektów. Może być uruchamiany na platformie MIDP 1.0 i CLDC 1.0. Wykorzystuje zewnętrzną bibliotekę i łączy w sobie wiele naj- nowszych technologii: XML, strumienie, internet. 104 Rysunek 5.2. Wyświetlanie szczegółów elementu J2ME. Praktyczne projekty Możliwości rozbudowy tego projektu nie są bynajmniej małe. Można dodać opcję ar- chiwizacji pobranych wiadomości — za pomocą RMS. Należy też pamiętać, że pro- gram obsługuje tylko część formatu RSS — dodanie obsługi pozostałych jego elemen- tów, zwłaszcza elementu image, może być bardzo ciekawym wyzwaniem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

J2ME. Praktyczne projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: