Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00217 003738 22408389 na godz. na dobę w sumie
J2ME. Tworzenie gier - książka
J2ME. Tworzenie gier - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1263-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> gry >> programowanie gier
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz własną grę do telefonu komórkowego

Współczesne telefony komórkowe przestały być urządzeniami wykorzystywanymi wyłącznie do prowadzenia rozmów i wysyłania wiadomości SMS. Można je dziś stosować do wielu innych celów -- pełnią rolę notatników, dyktafonów, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy plików MP3 i przenośnych konsoli do gier. Jednak największe możliwości telefony komórkowe uzyskały dzięki zaimplementowaniu w nich języka Java. Mobilna Java pozwala nie tylko na tworzenie dodatkowych narzędzi, ale także gier -- zarówno prostych platformówek, jak i skomplikowanych gier wykorzystujących złożone algorytmy wyświetlania grafiki trójwymiarowej.

Książka 'J2ME. Tworzenie gier' to podręcznik, dzięki któremu opanujesz technologię J2ME i wykorzystasz ją do napisania własnej gry do telefonu komórkowego. Czytając ją, poznasz podstawy mobilnej Javy, zainstalujesz narzędzia niezbędne do pracy i dowiesz się, jak zbudowana jest aplikacja przeznaczona do wykorzystania w tym urządzeniu. Zaprojektujesz interfejs użytkownika i zastosujesz podstawowe metody generowania grafiki 2D. Poznasz także bibliotekę Java Mobile 3D i wykorzystasz ją do stworzenia prawdziwej gry z trójwymiarową grafiką, uwzględniającą tekstury obiektów, oświetlenie i cieniowanie. Dowiesz się również, jak budować gry dla wielu graczy łączących się ze sobą poprzez interfejs Bluetooth.

Nie szukaj w sieci gier do swojej komórki -- napisz własną!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

J2ME. Tworzenie gier Autor: Janusz Grzyb ISBN: 978-83-246-1263-5 Stw(cid:243)rz w‡asn„ grŒ do telefonu kom(cid:243)rkowego (cid:149) Poznaj technologiŒ J2ME (cid:149) Zaprojektuj interfejs u¿ytkownika dla gry (cid:149) Zaimplementuj mechanizmy wy(cid:156)wietlania grafiki 3D Wsp(cid:243)‡czesne telefony kom(cid:243)rkowe przesta‡y by(cid:230) urz„dzeniami wykorzystywanymi wy‡„cznie do prowadzenia rozm(cid:243)w i wysy‡ania wiadomo(cid:156)ci SMS. Mo¿na je dzi(cid:156) stosowa(cid:230) do wielu innych cel(cid:243)w (cid:151) pe‡ni„ rolŒ notatnik(cid:243)w, dyktafon(cid:243)w, aparat(cid:243)w fotograficznych, odtwarzaczy plik(cid:243)w MP3 i przeno(cid:156)nych konsoli do gier. Jednak najwiŒksze mo¿liwo(cid:156)ci telefony kom(cid:243)rkowe uzyska‡y dziŒki zaimplementowaniu w nich jŒzyka Java. Mobilna Java pozwala nie tylko na tworzenie dodatkowych narzŒdzi, ale tak¿e gier (cid:151) zar(cid:243)wno prostych platform(cid:243)wek, jak i skomplikowanych gier wykorzystuj„cych z‡o¿one algorytmy wy(cid:156)wietlania grafiki tr(cid:243)jwymiarowej. Ksi„¿ka (cid:132)J2ME. Tworzenie gier(cid:148) to podrŒcznik, dziŒki kt(cid:243)remu opanujesz technologiŒ J2ME i wykorzystasz j„ do napisania w‡asnej gry do telefonu kom(cid:243)rkowego. Czytaj„c j„, poznasz podstawy mobilnej Javy, zainstalujesz narzŒdzia niezbŒdne do pracy i dowiesz siŒ, jak zbudowana jest aplikacja przeznaczona do wykorzystania w tym urz„dzeniu. Zaprojektujesz interfejs u¿ytkownika i zastosujesz podstawowe metody generowania grafiki 2D. Poznasz tak¿e bibliotekŒ Java Mobile 3D i wykorzystasz j„ do stworzenia prawdziwej gry z tr(cid:243)jwymiarow„ grafik„, uwzglŒdniaj„c„ tekstury obiekt(cid:243)w, o(cid:156)wietlenie i cieniowanie. Dowiesz siŒ r(cid:243)wnie¿, jak budowa(cid:230) gry dla wielu graczy ‡„cz„cych siŒ ze sob„ poprzez interfejs Bluetooth. (cid:149) Instalacja i konfiguracja narzŒdzi Wireless Toolkit, Ant i Antenna (cid:149) Tworzenie interfejsu u¿ytkownika (cid:149) Rysowanie podstawowych obiekt(cid:243)w graficznych (cid:149) Algorytm (cid:156)ledzenia promieni (cid:156)wiat‡a (cid:149) Reprezentacja obiekt(cid:243)w 3D w Java Mobile 3D (cid:149) Modelowanie o(cid:156)wietlenia i cieniowania (cid:149) Animowanie obiekt(cid:243)w (cid:149) Przygotowanie sceny gry w programie Blender (cid:149) Komunikacja poprzez interfejs Bluetooth (cid:149) Tworzenie gry typu (cid:132)multiplayer(cid:148) Nie szukaj w sieci gier do swojej kom(cid:243)rki (cid:151) napisz w‡asn„! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Podstawy ....................................................................................... 11 Konfiguracja .................................................................................................................... 12 Profil ................................................................................................................................ 12 Najpopularniejsze pakiety opcjonalne ............................................................................. 13 Hello World ..................................................................................................................... 15 Wireless Toolkit .............................................................................................................. 17 Instalacja pakietu ....................................................................................................... 17 KToolbar ................................................................................................................... 19 Narzędzia specjalne ................................................................................................... 22 Ant ................................................................................................................................... 25 Instalacja .................................................................................................................... 26 Praca z Antem ........................................................................................................... 27 Tworzenie wersji dystrybucyjnej aplikacji ............................................................... 30 Antenna ............................................................................................................................ 32 Instalacja .................................................................................................................... 32 Nowa wersja skryptu — wykorzystujemy Antennę .................................................. 33 WTKPREPROCESS i kompilacja warunkowa w Javie ........................................... 35 Podsumowanie ................................................................................................................. 37 Pytania kontrolne ............................................................................................................. 38 Zadania ............................................................................................................................ 38 Rozdział 2. Interfejs użytkownika ..................................................................... 39 Podstawy interfejsu graficznego midletów ...................................................................... 39 Hierarchia klas interfejsu użytkownika ..................................................................... 41 Komendy ................................................................................................................... 42 Dodajemy więcej ekranów ........................................................................................ 45 Pozostałe ekrany interfejsu wysokopoziomowego .......................................................... 48 Lista wyboru .............................................................................................................. 48 Alert ........................................................................................................................... 50 Klasy Form i Item — kontrolki złożone .......................................................................... 52 Interfejs niskopoziomowy ............................................................................................... 55 Klasa Canvas i Graphics ........................................................................................... 56 Rysowanie na płaszczyźnie ekranu ........................................................................... 58 Obsługa zdarzeń ........................................................................................................ 68 4 J2ME. Tworzenie gier Podsumowanie ................................................................................................................. 74 Pytania kontrolne ............................................................................................................. 74 Zadania ............................................................................................................................ 75 Rozdział 3. Gry 3D w 2D — Wolfenstein ........................................................... 77 Raycasting ....................................................................................................................... 77 Algorytm DDA śledzenia promienia ......................................................................... 81 Implementacja — wersja uproszczona ............................................................................ 84 Klasa Raycaster ......................................................................................................... 84 Klasa Player ............................................................................................................... 89 Klasa midletu ............................................................................................................. 90 Jeszcze jeden problem ............................................................................................... 92 Metoda dokładna ............................................................................................................. 93 Obliczamy współrzędne wektora promienia ............................................................. 93 Algorytm DDA w metodzie dokładnych podziałów ................................................. 94 Poprawiona implementacja metody Render .............................................................. 95 Podsumowanie ................................................................................................................. 97 Pytania kontrolne ............................................................................................................. 98 Zadania ............................................................................................................................ 98 Rozdział 4. Wprowadzenie do Java Mobile 3D ................................................... 99 Reprezentacja obiektów 3D ........................................................................................... 100 Układy współrzędnych .................................................................................................. 101 Układ globalny, układy lokalne i pozycjonowanie kamery .......................................... 102 Transformacje w przestrzeni trójwymiarowej ............................................................... 102 Macierze w Java Mobile 3D .................................................................................... 103 Zastosowanie macierzy w praktyce ......................................................................... 104 Orientacja trójkątów ...................................................................................................... 105 Orientacja trójkątów ................................................................................................ 105 Bufory wierzchołków .................................................................................................... 106 Bufory indeksów ............................................................................................................ 107 Pierwszy przykład w trybie immediate ......................................................................... 108 Inicjalizacja ............................................................................................................. 110 Rendering ................................................................................................................ 112 Animacja kamery .................................................................................................... 114 Dodajemy oświetlenie ................................................................................................... 115 Model Phonga ......................................................................................................... 115 Model oświetlenia w Java Mobile 3D ..................................................................... 115 Dodajemy źródła światła do sceny .......................................................................... 116 Materiały ................................................................................................................. 116 Dodajemy wektory normalne do bufora wierzchołków .......................................... 117 Kod przykładu z dodanymi źródłami światła .......................................................... 118 Teksturujemy walec ....................................................................................................... 120 Teksturowanie w Java Mobile 3D ........................................................................... 121 Zaawansowany przykład grafiki w trybie „immediate” ................................................ 125 Metoda „map wysokości” ....................................................................................... 126 Klasa „Terrain” ....................................................................................................... 127 Tworzenie bufora wierzchołków ............................................................................. 132 Generujemy współrzędne mapowania tekstur ......................................................... 133 Tworzymy bufor indeksów — Triangle Strip ......................................................... 133 Efekt mgły ............................................................................................................... 136 Podsumowanie ............................................................................................................... 137 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 137 Zadania .......................................................................................................................... 138 Spis treści 5 Rozdział 5. Tryb Retained Java Mobile 3D ....................................................... 139 Graf sceny ...................................................................................................................... 140 Hierarchia klas grafu sceny ..................................................................................... 142 Animacja ........................................................................................................................ 146 Klatki kluczowe ....................................................................................................... 146 Wiążemy animację z właściwościami obiektu ........................................................ 147 Czas i kontrola animacji .......................................................................................... 148 Wyświetlanie plików M3G ............................................................................................ 151 Przygotowanie sceny ............................................................................................... 151 Eksport sceny do formatu M3G .............................................................................. 157 Wyświetlanie sceny na urządzeniu mobilnym ........................................................ 159 Wyświetlanie animowanej sceny ............................................................................ 160 Efekty specjalne ............................................................................................................. 162 Billboarding — rysujemy drzewa ........................................................................... 162 Animacja — tworzymy efekt eksplozji ................................................................... 165 Kolizje — strzelamy do celu ................................................................................... 170 Podsumowanie ............................................................................................................... 173 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 173 Zadania .......................................................................................................................... 174 Rozdział 6. Gry sieciowe poprzez łącza Bluetooth ............................................ 175 Charakterystyka sieci w technologii Bluetooth ............................................................. 176 Aplikacje klient-serwer w technologii Bluetooth .......................................................... 177 Rola serwera w grze sieciowej ................................................................................ 177 Rola klienta w grze sieciowej .................................................................................. 178 Typowy scenariusz gry sieciowej .................................................................................. 178 Najważniejsze pojęcia Java Bluetooth .......................................................................... 181 Identyfikator usługi ................................................................................................. 181 Kod klasy urządzenia .............................................................................................. 181 Dostępność (wykrywalność) urządzenia Bluetooth ................................................ 182 GCF — Generic Connection Framework ................................................................ 182 Rejestracja usługi .................................................................................................... 183 Implementacja ............................................................................................................... 184 Ekran wyboru roli aplikacji ..................................................................................... 185 Ekran wyszukiwania potencjalnych graczy ............................................................ 185 Ekran wyboru uczestników gry ............................................................................... 189 Ekran klienta oczekującego na start gry .................................................................. 192 Klasa BluetoothConnection ..................................................................................... 195 Logika gry ............................................................................................................... 197 Podsumowanie ............................................................................................................... 201 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 202 Zadania .......................................................................................................................... 202 Rozdział 7. Gra 3D Multiplayer ....................................................................... 203 Scenariusz gry „Cosmic Speedway” ............................................................................. 203 Sztuczna inteligencja przeciwników ............................................................................. 204 Wyścigi i gracze komputerowi ................................................................................ 204 Tor i reprezentacja trasy .......................................................................................... 207 Sterowanie i logika gracza ............................................................................................. 212 Klasa główna gry — Game ........................................................................................... 216 Inicjalizacja ............................................................................................................. 216 Krokowanie logiki gry ............................................................................................ 216 Maszyna stanów ...................................................................................................... 217 6 J2ME. Tworzenie gier Klasa MyCanvas ............................................................................................................ 223 Klasa Player ................................................................................................................... 224 Dodajemy opcję „Multiplayer” ..................................................................................... 225 Okno wyboru trybu gry ........................................................................................... 226 Inicjalizacja ............................................................................................................. 227 Gracz sieciowy ........................................................................................................ 229 Modyfikacja klasy MyCanvas ................................................................................. 230 Podsumowanie ............................................................................................................... 233 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 233 Zadania .......................................................................................................................... 234 Dodatek A Odpowiedzi do pytań kontrolnych .................................................. 235 Dodatek B Odpowiedzi i wskazówki do zadań ................................................. 243 Skorowidz .................................................................................... 259 Rozdział 3. Gry 3D w 2D — Wolfenstein Jeszcze kilka lat temu, grając na swojej Nokii 3310 w kultowego już „węża”, za fantazję uznałbym, gdyby ktoś powiedział mi wtedy, że za kilka lat na telefonach komórkowych królować będą gry 3D. A jednak! Najnowsze telefony komórkowe mają już tak duże moce obliczeniowe, że świat gier 3D stanął przed nimi otworem. Co więcej, niektóre urządzenia mobilne mają już wbudowane sprzętowe akceleratory grafiki 3D. Najnow- sze telefony komórkowe udostępniają programistom interfejs Java Mobile 3D, ułat- wiający w zasadniczym stopniu proces tworzenia aplikacji korzystających z grafiki trój- wymiarowej. Czy można jednak stworzyć grę 3D na popularnych (czytaj: tańszych) modelach tele- fonów? Okazuje się, że przy zastosowaniu pewnych trików można osiągnąć efekt trój- wymiarowości na telefonach o niskich mocach obliczeniowych nieposiadających dedy- kowanych ku temu API czy też sprzętowej akceleracji. Z pomocą przychodzi nam metoda raycastingu, znana z takich gier jak m.in. Wolfenstein3D, Doom i wiele innych tytułów z początku lat 90. W rozdziale tym: (cid:141) dowiemy się, czym jest metoda raycastingu, (cid:141) poznamy zasady działania algorytmu DDA rzucania promieni, (cid:141) stworzymy symulację „spaceru” po trójwymiarowym labiryncie, takim jak znany z gier Wolfenstein czy Doom. Raycasting Świat gry w metodzie raycastingu reprezentowany jest przez dwuwymiarową siatkę, taką jak ta pokazana na rysunku 3.1. Siatka ta przedstawia rzut „z góry” labiryntu, po którym poruszają się bohaterowie gry. W pamięci komputera siatka ta może być reprezentowana 78 Rysunek 3.1. Reprezentacja świata gry w metodzie raycastingu J2ME. Tworzenie gier przez dwuwymiarową tablicę bajtów. Każde oczko siatki (element tablicy) określa, czy dany sektor (np. o rozmiarze 1×1 metr) jest pusty, czy stanowi ścianę labiryntu (a wła- ściwie cztery ściany, gdyż sektor ten przylega ściankami do czterech sąsiednich sektorów). A oto przykład reprezentacji takiego świata w pamięci komputera: int worldMap[][] = new int[][] { {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, {1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1}, {1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1}, {1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1}, {1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1}, {1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1}, {1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1}, {1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1}, {1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1}, {1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1}, {1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1}, {1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1}, {1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1}, {1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1}, {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1}, {1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1}, {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1}, {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}}; Rozdział 3. ♦ Gry 3D w 2D — Wolfenstein 79 Dzięki sprytnemu trikowi możemy na płaszczyźnie ekranu wygenerować trójwymia- rowy obraz tego, co widzi gracz umieszczony wewnątrz labiryntu. Dla uproszczenia przyjmijmy, że kąt rozwarcia stożka kamery, przez którą patrzymy, jest równy 90 stopni. Z punktu, w którym stoimy, prowadzimy 90 promieni (co 1 sto- pień), tak jak to jest pokazane na rysunku 3.2. (Dla czytelności na rysunku pokazano tylko kilka takich promieni). Rysunek 3.2. Promienie „rzucane” z punktu, w którym znajduje się obserwator Dla każdego z tych promieni szukamy punktu, w którym promień po raz pierwszy uderzy w ścianę labiryntu. Po znalezieniu każdego takiego punktu obliczamy jego odle- głość od punktu, w którym znajduje się obserwator. Odległość ta określa, jaką wysokość na ekranie monitora będzie mieć fragment ścianki, w którą uderzył dany promień. Im dalej nastąpiła kolizja ze ścianką labiryntu, tym mniejszy powinien być pionowy pasek przedstawiający ten fragment ścianki na wyświetlaczu telefonu. Wygenerowany na ekra- nie obraz będzie miał szerokość 90 pikseli (każda kolumna odpowiada jednemu z dzie- więćdziesięciu promieni) i wysokość zależną od przyjętego przez nas współczynnika proporcjonalności pomiędzy wysokością ścianki a odległością od punktu kolizji z pro- mieniem. Rysunek 3.3 przedstawia opisany sposób generacji obrazu na przykładzie kilku promieni z rysunku 3.2. Rysunek 3.3. a) b) Na rysunku widzimy 4 przykładowe promienie. Pierwszy z nich biegnie pod kątem -45 stopni względem kierunku, w którym patrzy gracz. Kolejne trzy promienie puszczane są pod kątami odpowiednio: -45, -15, 15 i 45 stopni względem obserwatora. Promienie te uderzają w ściany labiryntu w czterech różnych punktach. Odległości, w jakich ude- rzyły one w ściany labiryntu, pokazane są na rysunku 3.3a w postaci wykresu słupkowego. 80 J2ME. Tworzenie gier Im dalej nastąpiło uderzenie, tym wyższy będzie słupek odpowiadający promieniowi wypuszczonemu pod określonym kątem. Widzimy, że najwyższy jest słupek odpowiada- jący promieniowi wypuszczonemu pod kątem -15 stopni. Pokrywa się to z rzeczywisto- ścią (popatrzmy na rysunek 3.3a); promień wypuszczony pod kątem -15 stopni dotarł do najodleglejszego zaułka labiryntu. Słupki dla kątów 15 i 45 stopni są najniższe, gdyż, jak widzimy na rysunku 3.3a, promienie te natrafiły na przeszkodę najszybciej. Teoria perspektywy mówi, że obiekty położone dalej są widziane jako mniejsze niż te, które znajdują się tuż przy obserwatorze. Musimy więc odpowiednio przeskalować nasz wykres słupkowy, a ponadto wyśrodkować paski względem linii horyzontu. Przedstawia to rysunek 3.3b. Paski najdłuższe stają się najkrótsze i podobnie — najkrótsze są odpo- wiednio dłuższe. Przy odrobinie wyobraźni można dostrzec, że rysunek 3.3b stanowi fragment obrazu, który widzi gracz z rysunku 3.2. Wygenerowaliśmy dla przykładu tylko 4 promienie. Popatrzmy, co będzie się działo, gdy użyjemy 8, 16, 32, 64, 128 i wszystkich promieni. Dla ułatwienia percepcji użyjemy różnych kolorów dla ścianek labiryntu wzdłuż osi X i osi Y (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Widok labiryntu przy 8, 16, 32, 64 i 128 promieniach rzuconych z punktu obserwacji Rozdział 3. ♦ Gry 3D w 2D — Wolfenstein 81 Wszystkie obliczenia odbywają się w przestrzeni 2D i polegają głównie na znalezieniu punktu przecięcia się prostej z pierwszą napotkaną ścianką labiryntu. Ponieważ obliczenia takie musimy przeprowadzić tylko raz dla każdej kolumny ekranu, to przy ekranie o szerokości 90 pikseli musimy obliczenia wykonać jedynie 90 razy na klatkę anima- cji sceny. Algorytm DDA śledzenia promienia Na podstawie ogólnego opisu raycastingu widzimy, że najważniejszym elementem metody jest algorytm znajdujący te sektory mapy, przez które przebiegnie promień. Algorytm, który zastosowaliśmy w naszym przykładzie, rozwiązuje problem w sposób iteracyjny. W każdym kroku iteracji analizowany jest jeden sektor mapy. Obliczenia rozpoczynają się w sektorze, w którym znajduje się obserwator — patrz rysunek 3.5. Rysunek 3.5. Szukanie drugiego sektora, który odwiedzi rzucany promień Danymi wejściowymi do obliczeń są: (cid:141) Pozycja obserwatora względem lewego dolnego rogu sektora (cid:141) Kierunek, w którym spogląda obserwator (cid:141) Kierunek (kąt α), pod jakim wyrusza promień z punktu obserwacji Zadaniem algorytmu jest znalezienie następnego w kolei sektora, znajdującego się na drodze promienia. Aby to stwierdzić, algorytm bada, przez którą ściankę promień opusz- cza bieżący sektor. Rysunek 3.5 pokazuje, w jaki sposób możemy obliczyć dwie wielkości: 82 J2ME. Tworzenie gier (cid:141) Odległość k punktu, w którym promień przetnie pierwszy raz pionową linię wirtualnej siatki oddzielającej sektory (cid:141) Odległość l od punktu, w którym promień przetnie po raz pierwszy poziomą linię wspomnianej siatki Te dwie wartości pozwalają nam stwierdzić, czy promień przebije ścianki w kierunkach poziomych (W lub E) czy pionowych (ścianki N lub S). Jeśli wartość k jest mniejsza od l, wnioskujemy, że promień opuszcza sektor przechodząc przez ściankę W lub E. W przeciwnym razie oznacza to, że następnym sektorem odwiedzonym przez promień będzie sąsiad ścianki N lub S. Aby uściślić obliczenia, badana jest jeszcze wartość kąta α, pod którym biegnie promień. Poniższa tabelka przedstawia reguły wnioskowania algorytmu na podstawie wartości k, l oraz wartości kąta α. Kierunek ścianki, przez którą promień opuszcza sektor W E N S Reguła wnioskowania K =l oraz α 90 i α 270 K =l oraz α 90 i α -90 k l oraz α 0 i α 180 k l oraz α 180 Teraz czas na odrobinę matematyki. Wartości k i l wyrażają się wzorami: (cid:141) k = a/cos(α) (cid:141) l = b/sin(α) Wartości a oraz b możemy obliczyć z zależności: (cid:141) a = 1–Xl (cid:141) b = 1–Yl Gdzie (xl, yl) to współrzędne obserwatora w lokalnym układzie współrzędnych sektora — jak znaleźć te współrzędne, pokażemy w dalszej części rozdziału. Kolejne iteracje Wiemy już, jak wyznaczyć drugi z kolei sektor, który przetnie rzucany promień. A jak znaleźć kolejne sektory, aż do momentu, gdy promień natrafi na ścianę? Spójrzmy na rysunek 3.6. Znając kąt, pod jakim wypuszczony został promień, możemy obliczyć odległości od kolejnych przecięć poziomych i pionowych linii wirtualnej siatki: (cid:141) dk = 1/cos(α) (cid:141) dl = 1/sin(α) Informacje te wykorzystamy do znalezienia kolejnych sektorów na drodze promienia. Rozdział 3. ♦ Gry 3D w 2D — Wolfenstein 83 Rysunek 3.6. Szukanie kolejnych sektorów odwiedzanych przez rzucany promień Na tym etapie znajdujemy się w drugim z kolei sektorze na trasie promienia. Zastanów- my się, jakie informacje posiadamy zaraz po wejściu do tego sektora. Po pierwsze, wiemy, przez którą ściankę promień do niego wkracza. Po drugie, wiemy, jaką drogę przebył promień do momentu przecięcia tej ścianki. Gdybyśmy teraz znali odległość do kolejnego przecięcia się promienia z linią pionową i poziomą wirtualnej siatki, moglibyśmy wyznaczyć kolejny sektor na drodze promie- nia. Skorzystamy tutaj z wyprowadzonych wcześniej wzorów (dk oraz dl). Mamy do rozważenia dwa przypadki: Jeśli do sektora promień wbiegł przecinając ściankę poziomą, to odległość od prze- cięcia ścianki pionowej znamy, gdyż wyliczyliśmy ją dla poprzedniego sektora. Odle- głość od następnego przecięcia z ścianką poziomą obliczymy, dodając wartość dl do odległości, w jakiej nastąpiło poprzednie przecięcie ścianki poziomej. Zmienne decy- zyjne l oraz k przyjmą następujące wartości: (cid:141) k = k (cid:141) l = l+dl Jeśli do sektora promień wbiegł przecinając ściankę pionową, to odległość od prze- cięcia ścianki poziomej również znamy, gdyż wyliczyliśmy ją dla poprzedniego sek- tora. Odległość od następnego przecięcia z ścianką pionową obliczymy, dodając wartość dl do odległości, w jakiej nastąpiło poprzednie przecięcie ścianki pionowej. (cid:141) k = k+dk (cid:141) l = l Dalej postępujemy podobnie jak w przypadku sektora startowego: (cid:141) na podstawie dwóch odległości oraz kąta α wybieramy następny sektor na drodze promienia; (cid:141) gdy znamy już kolejny sektor, sprawdzamy, czy jest on pusty. Jeśli tak, wówczas przechodzimy do kolejnej iteracji. W przeciwnym razie rysujemy linię na ekranie, gdyż natrafiliśmy na przeszkodę. Współrzędne położenia obserwatora względem sektora Każdy sektor jest kwadratem o długości boku równym 1. Znając współrzędne (Xg, Yg) położenia obserwatora w układzie globalnym, możemy obliczyć: 84 J2ME. Tworzenie gier (cid:141) współrzędne sektora na wirtualnej siatce — poprzez odcięcie części ułamkowej współrzędnych globalnych, (cid:141) współrzędne lokalne (Xl, Yl) względem tego sektora — poprzez odcięcie części całkowitej współrzędnych globalnych. Rozważmy na przykład współrzędne globalne obserwatora o wartości (3.7, 9.55) — rysunek 3.7. Na ich podstawie obliczamy: (cid:141) współrzędne sektora na mapie — (3, 9) (cid:141) współrzędne lokalne — (0.7, 0.55) Rysunek 3.7. Obliczanie współrzędnych położenia względem sektora Implementacja — wersja uproszczona W podrozdziale tym przytoczona jest uproszczona implementacja metody rzucania promieni. Sposób generowania obrazu przez metodę Render() klasy Raycaster (opi- sany w poprzednich akapitach) jest stosunkowo łatwy do zrozumienia, lecz zawiera pewne uproszczenia wprowadzone na potrzeby dydaktyczne. Na tym etapie najważniejsze jest zrozumienie samej idei raycastingu — na szczegóły przyjdzie pora później. Klasa Raycaster Klasa Raycaster zawiera główną część naszej aplikacji zajmującej się rysowaniem labi- ryntu. Oto jej kod: package mypackage; import javax.microedition.lcdui.*; import java.util.*; import java.lang.Math.*; public class Raycaster extends Canvas { Rozdział 3. ♦ Gry 3D w 2D — Wolfenstein 85 public static final int screenHeight = 200; public static final int screenWidth = 90; public static final int screenHalfHeight = 50; public static final int maxDistance = 40; private static final int halfViewAngle = 45; private Player player; private int worldMap[][] = new int[][] { {4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2}, {4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2}, {4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2}}; private int arrX[] = new int[] { 1,-1,-1, 1 }; private int arrY[] = new int[] { 1, 1,-1,-1 }; public Raycaster() { initialize(); } private void initialize() { player = new Player(this); player.setPos(12.0f,12.0f); } public void paint(Graphics g) { int playerDirection = player.getAngle() 360; if(playerDirection 0) playerDirection+=360; g.fillRect(0,0,screenWidth,screenHeight); Render(g,playerDirection, player.getPosX(), player.getPosY()); } private double Cos(double angle) { 86 J2ME. Tworzenie gier return Math.cos(Math.toRadians(angle)); } private double Sin(double angle) { return Math.sin(Math.toRadians(angle)); } public void Render(Graphics g, int playerDirection, double playerX, double playerY) { int x=0; for(int rayAngle = playerDirection - halfViewAngle ; rayAngle playerDirection + halfViewAngle ; rayAngle++) { int ceilPosX = (int)playerX; int ceilPosY = (int)playerY; double a = 1.0 - (playerX - ceilPosX); double b = 1.0 - (playerY - ceilPosY); double dk = Math.abs(1.0 / Cos(rayAngle)); double dl = Math.abs(1.0 / Sin(rayAngle)); double k = a * dk; double l = b * dl; int index = (rayAngle 360) / 90; int stepX = arrX[index]; int stepY = arrY[index]; double distance = 0.f; boolean hit = false; int leftHit = 1; while(false == hit) { if(k l) { ceilPosY += stepY; if(0 != worldMap[ceilPosX][ceilPosY]) { hit = true; distance = l; } else { l += dl; } } else { ceilPosX += stepX; if(0 != worldMap[ceilPosX][ceilPosY]) { hit = true; distance = k; leftHit=2; } else { k += dk; } } } g.setColor(160/leftHit,160/leftHit,255/leftHit); Rozdział 3. ♦ Gry 3D w 2D — Wolfenstein 87 distance = maxDistance-distance maxDistance; g.drawLine(x,screenHalfHeight - (int)(distance), x,screenHalfHeight + (int)(distance)); x++; } } public void keyPressed(int keyCode) { int action = getGameAction(keyCode); switch(action) { case Canvas.LEFT: player.RotateLeft(); break; case Canvas.RIGHT: player.RotateRight(); break; case Canvas.UP: player.MoveForward(); break; case Canvas.DOWN: player.MoveBackward(); break; } repaint(); serviceRepaints(); } } W klasie Raycaster na samym początku definiujemy kilka pożytecznych stałych wyko- rzystywanych w algorytmie rzucania promieni: (cid:141) screenHeight — wysokość ekranu wyrażona w pikselach, (cid:141) screenWidth — szerokość ekranu wyrażona w pikselach, (cid:141) maxDistance — maksymalna odległość, na jaką widzi obserwator, (cid:141) halfViewAngle — połowa kąta rozwarcia stożka kamer. W dwuwymiarowej tablicy worldMap definiujemy wygląd naszego labiryntu. Wartości różne od zera oznaczają sektory stanowiące ściany labiryntu. Zera oznaczają przestrzenie otwarte labiryntu. Tablice arrX i arrY służą do celów optymalizacyjnych procedury rozstrzygającej o tym, którą ścianką promień opuszcza bieżący sektor. Metoda Render() Omówiony wcześniej algorytm DDA realizowany jest w metodzie Render(). Parame- trami wejściowymi do metody są: (cid:141) wektor kierunku, w którym spogląda gracz (0 – 360 stopni), (cid:141) współrzędne położenia gracza (współrzędne globalne), (cid:141) kontekst graficzny. 88 J2ME. Tworzenie gier Pętla for obejmująca cały kod wewnątrz metody render() zapewnia, że wszystkie obli- czenia powtarzane są dla każdego paska ekranu z osobna. W ten sposób realizowane jest rzucanie promienia dla każdego kąta z zakresu stożka widzenia kamery. W pierwszym kroku znajdujemy współrzędne sektora, w którym znajduje się gracz. Przypomnijmy, że każdy sektor to kwadrat o długości boku równym 1 metr. Poprzez rzutowanie współrzędnych globalnych położenia gracza do wartości typu int pozbywa- my się ich części ułamkowej. Wartości te (są to szukane współrzędne sektora) zapa- miętujemy w zmiennych ceilPosX oraz ceilPosY. Następnie obliczamy wartości następujących współczynników: a, b, dk, dl, k, l. Ich zna- czenie oraz sposób obliczenia już omówiliśmy. Aby obliczyć współczynnik a, od jedynki odejmujemy wartość współrzędnej lokalnej gracza w sektorze (wzdłuż osi x układu współrzędnych — patrz rysunek 3.7). Podobnie postępujemy obliczając współczynnik b. Zestaw tych sześciu współczynników posłuży dalej do obliczania odległości od kolej- nych punktów przecięcia się promienia z poziomymi i pionowymi liniami wirtualnej siatki wyznaczającej sektory. W zależności od wartości kąta, pod jakim biegnie rzucany promień, inicjalizowane są dwie zmienne decyzyjne: (cid:141) stepX przyjmuje wartość dodatnią (promień biegnie w prawą stronę), dla wartości kąta z zakresu od -90 do 90 stopni. Dla pozostałych kątów zmienna przyjmuje wartość ujemną — promień biegnie w lewą stronę, (cid:141) stepY przyjmuje wartość dodatnią (promień biegnie w górę) dla wartości kąta z zakresu od 0 do 180 stopni. Dla pozostałych kątów zmienna przyjmuje wartość ujemną — promień biegnie w dół. Najważniejsza część algorytmu DDA zawarta jest w pętli while. Oto pseudokod pętli while: Dopóki(nie nastąpiła kolizja ze ścianką labiryntu) { Jeśli(odległość od przecięcia z najbliższą pionową granicą kratki Odległości od przecięcia z najbliższą poziomą granicą kratki) { Analizuj kratkę powyżej lub poniżej bieżącej Jeśli(nowa kratka jest ściana) { nastąpiła kolizja – zapamiętaj odległość } Ustal odległość od punktu kolizji z kolejną poziomą granicą kratek } w przeciwnym wypadku { Analizuj kratkę po prawej lub lewej stronie bieżącej Jeśli(nowa kratka jest ściana) { nastąpiła kolizja – zapamiętaj odległość } Rozdział 3. ♦ Gry 3D w 2D — Wolfenstein 89 Ustal odległość od punktu kolizji z kolejną pionową granicą kratek } } Kod w pętli powtarzany jest aż do momentu, gdy stwierdzona zostanie kolizja promienia ze ścianką labiryntu. Gdy stwierdzona zostanie kolizja, w zmiennej distance zapamię- tywana jest odległość od punktu kolizji. W zmiennej leftHit zapamiętywana jest infor- macja pozwalająca zastosować proste cieniowanie ścianek labiryntu. Ścianki równo- ległe do osi Y układu współrzędnych będą jaśniejsze od tych równoległych do osi X. Po wykryciu kolizji promienia ze ścianką wykonanie pętli While jest przerywane. Na- stępnie obliczana jest długość pionowego paska na ekranie odpowiadającego promie- niowi i obliczonej odległości od punktu kolizji. Pasek ten ostatecznie jest rysowany na ekranie przy użyciu metody drawLine. Klasa Player Obiekt tej klasy reprezentuje gracza poruszającego się po labiryncie. W prawdziwej grze klasa ta zawierałaby między innymi takie informacje, jak: ilość „żywotów”, zdo- byte punkty, ilość energii i wiele innych zależnych od typu gry. W naszym przykładzie gracz opisany jest najprostszymi parametrami. Są to: (cid:141) pozycja na mapie, (cid:141) orientacja (kąt obrotu), (cid:141) parametry ruchu — prędkość poruszania i prędkość rotacji. Klasa Player udostępnia także metody służące do manipulacji tymi parametrami. Metody moveForward oraz moveBackward pozwalają poruszać się odpowiednio do przodu i w tył. Metody te wykrywają też ewentualne przeszkody (takie jak ściany labiryntu), stojące na drodze gracza, i odpowiednio modyfikują wektor ruchu. Funkcje rotateRight oraz rotateLeft pozwalają graczowi obracać się wokół własnej osi pionowej. package hello; public class Player { private Raycaster r; private float posX; private float posY; private int angle = 90; /** Konstrukcja obiektu gracza */ public Player(Raycaster _r) { r = _r; } private int getSpeed() { return 1; } 90 J2ME. Tworzenie gier public void setPos(float x,float y) { posX = x; posY = y; } public float getPosX() { return posX; } public float getPosY() { return posY; } public int getAngle() { return angle; } public void setAngle(int _angle) { angle = _angle; } public void MoveForward() { float newPosX = posX + 1.0f * (float)Math.cos(Math.toRadians((double)angle)); float newPosY = posY + 1.0f * (float)Math.sin(Math.toRadians((double)angle)); if(r.getMapPoint( (int)newPosX,(int)posY) == 0) posX = newPosX; if(r.getMapPoint( (int)posX,(int)newPosY) == 0) posY = newPosY; } public void MoveBackward() { float newPosX = posX - 1.0f * (float)Math.cos(Math.toRadians((double)angle)); float newPosY = posY - 1.0f * (float)Math.sin(Math.toRadians((double)angle)); if(r.getMapPoint( (int)newPosX,(int)posY) == 0) posX = newPosX; if(r.getMapPoint( (int)posX,(int)newPosY) == 0) posY = newPosY; } public void RotateLeft() { angle-=5; } public void RotateRight() { angle+=5; } } Klasa midletu Ponieważ nasz przykład nie używa żadnych (!) zasobów (grafik, dźwięku itp.), kod klasy midletu wygląda następująco: package mypackage; import javax.microedition.midlet.*; import javax.microedition.lcdui.*; Rozdział 3. ♦ Gry 3D w 2D — Wolfenstein 91 public class Welcome extends MIDlet { public Welcome() {} public void startApp() { Display.getDisplay(this).setCurrent(new Raycaster()); } public void pauseApp() { } public void destroyApp(boolean unconditional) { } } Efekt „rybiego oka” Niestety, w naszym przykładzie napotykamy pewien problem. Do obliczenie wysokości paska na ekranie używamy wprost odległości od punktu, w którym promień uderzył w ściankę. Wynikiem takiego postępowania jest efekt „rybiego oka”. Wyobraźmy sobie sytuację, jaką przedstawia rysunek 3.8. Obserwator znajduje się dokładnie na wprost długiej ściany. Pomimo to obraz jest zdeformowany, co widać na rysunku. Aby efekt ten zniwelować, powinniśmy zrzutować wektor długości na wektor kierunku, w którym patrzy obserwator. Długość wynikowego wektora powinniśmy zastosować w rysowaniu paska dla tego promienia. Rysunek 3.8. Efekt rybiego oka Odległość tę uzyskamy także, mnożąc odległość euklidesową przez kosinus kąta po- między promieniem a wektorem kierunku obserwatora. Kąta tego nie znamy, ale możemy go łatwo obliczyć. Na podstawie rysunku 3.9 widzi- my, że odejmując od kąta β kąt α, uzyskamy szukany kąt pomiędzy promieniem a kie- runkiem, w którym patrzy gracz. Kąt β to kąt pomiędzy rzucanym promieniem a osią 92 Rysunek 3.9. Rzutowanie wektora odległości na kierunek obserwacji J2ME. Tworzenie gier x układu współrzędnych. Kąt α to kąt pomiędzy kierunkiem, w którym patrzy gracz, a osią x układu. W ten sposób uzyskujemy następujący wzór na odległość punktu kolizji ze ścianą labiryntu od płaszczyzny ekranu: ) distance ∗ projDistan ce ( = αβcos − Jeszcze jeden problem Spójrzmy na rysunek 3.10. Widzimy na nim pęk promieni wychodzących z punktu P. Na granicznych promieniach (o kątach -45 oraz 45 stopni względem kierunku, w którym patrzymy) rozpięliśmy płaszczyznę ekranu. To na niej wygenerowany zostanie obraz naszej sceny. Rysunek 3.10. Błędny oraz poprawny podział płaszczyzny ekranu przez rzucane promienie Z lekcji matematyki wiemy, że promienie dzielą tę prostą na odcinki o różnej długości. W efekcie obraz, który uzyskamy, może być zdeformowany. Błędy będą widoczne głów- nie przy dużych zbliżeniach na krawędziach ekranu. Aby tego uniknąć, musimy pro- mienie „rzucać” w taki sposób (pod takimi kątami), aby płaszczyznę ekranu (prostą na rysunku) dzieliły na równej długości odcinki. Rozdział 3. ♦ Gry 3D w 2D — Wolfenstein 93 Metoda dokładna W dalszej części tego rozdziału zajmiemy się rozwiązaniem problemu prawidłowego podziału rzutni (ekranu) przez rzucane promienie. W metodzie dokładnej obliczamy współrzędne wektora kierunku promienia, który biegnie przez określony pasek powierzchni ekranu. Zmiana ta pociąga za sobą modyfikacje obli- czeń pozostałych wielkości używanych przez algorytm uproszczony. Obliczamy współrzędne wektora promienia Na końcu jednostkowego wektora kierunku obserwatora (rysunek 3.11) zaczepiamy dwa wektory jednostkowe o przeciwnych znakach, prostopadłe do wektora kierunku. W ten sposób tworzymy stożek kamery, przez którą obserwowana będzie scena. Rysunek 3.11. Tworzenie stożka kamery na podstawie wektora kierunku obserwacji Prostą utworzoną przez dwa wektory prostopadłe do kierunku, w którym zwrócony jest gracz, dzielimy na N równych odcinków. Wartość N określa poziomą rozdzielczość ekranu, a tym samym liczbę promieni, które będziemy śledzić. Obliczamy wektor prostopadły do wektora kierunku obserwacji. Jego współrzędne wyrażone są wzorem: Rysunek 3.12. Podział płaszczyzny ekranu oraz znajdowanie wektora kierunku rzucanego promienia Vperp = [ Vy ]Vx − , W powyższym wzorze Vx i Vy to współrzędne wektora kierunku, w którym patrzy gracz. 94 J2ME. Tworzenie gier Mnożąc ten wektor przez odpowiednią wielkość skalarną z zakresu [–1,1] uzyskamy wektor n, jak na powyższym rysunku. Wektor ten wyznacza punkt płaszczyzny ekranu, przez który przebiegać będzie rzucany promień. Wektor kierunku promienia obliczamy, dodając do siebie wektor n i prostopadły do niego wektor kierunku obserwacji v: ( r rrr , x y ) += r r nv Algorytm DDA w metodzie dokładnych podziałów Zmienne decyzyjne wyliczamy na podstawie znaku współrzędnych rx i ry: (cid:141) stepX przyjmuje wartość dodatnią (promień biegnie w prawą stronę), jeśli składowa rx ma wartość dodatnią; w przeciwnym przypadku zmienna decyzyjna stepX przyjmuje wartość ujemną — promień biegnie w lewą stronę; (cid:141) stepY przyjmuje wartość dodatnią (promień biegnie w górę), jeśli składowa ry ma wartość dodatnią; w przeciwnym przypadku zmienna decyzyjna stepY przyjmuje wartość ujemną — promień biegnie w dół. Sposób obliczenia wartości współczynników k, l pokazany jest na rysunku 3.13. Rysunek 3.13. Obliczanie współczynników k, l w metodzie „dokładnej” Wartości tych współczynników wyrażone są wzorami: =αcos =αsin r x r r r y r r a K b L r r r x r r r y =⇒= aK =⇒= L b Rozdział 3. ♦ Gry 3D w 2D — Wolfenstein 95 Modyfikacji ulega także sposób obliczenia rzutu odległości na wektor kierunku, w którym spogląda gracz. Kosinus kąta β potrzebny do znalezienia rzutu możemy obliczyć w dwo- jaki sposób: (cid:141) Po pierwsze, wyraża się on ilorazem dwóch wielkości: modułu rzutu wektora odległości na kierunek obserwacji oraz modułu wektora odległości euklidesowej, (cid:141) Po drugie, jest on równy ilorazowi długości wektora jednostkowego v i wektora r wyznaczającego promień. Zależności te opisać możemy następującym wzorem: cos ( ) αβ − = dist dist ⊥ = ˆ v r r Znaczenie poszczególnych składowych wzoru pokazane są na rysunku 3.14. Rysunek 3.14. Obliczanie rzutu odległości euklidesowej w metodzie dokładnej Przekształcając ten wzór, otrzymujemy zależność wartości rzutu wektora odległości od kierunku obserwacji: dist =⊥ ˆ v r r dist = dist r r Poprawiona implementacja metody Render Poniższa implementacja odzwierciedla wspomniane wcześniej poprawki: public void Render(Graphics g, int playerDirection, double playerX, double playerY) { double playerDirX = Cos(playerDirection); double playerDirY = Sin(playerDirection); double playerPerpDirX = -playerDirY; double playerPerpDirY = playerDirX; 96 J2ME. Tworzenie gier double deltaOffset=2.0/screenWidth; int x=0; for(double offset = -1 ; offset 1 ; offset += deltaOffset) { int ceilPosX = (int)playerX; int ceilPosY = (int)playerY; double a = 1.0 - (playerX - ceilPosX); double b = 1.0 - (playerY - ceilPosY); double rx = playerDirX + playerPerpDirX * offset; double ry = playerDirY + playerPerpDirY * offset; double stepX,stepY; stepX = stepY = -1; if(rx 0) stepX = 1; if(ry 0) stepY = 1; double lengthR = Math.sqrt(rx*rx + ry*ry); double dl = Math.abs(lengthR /ry); double dk = Math.abs(lengthR /rx); double k = a * dk; double l = b * dl; boolean hit = false; // nastąpiła kolizja ze ścianą? int leftSideHit = 1; // czy to ściana płn. czy płd.? double distance = 0.f; while(false == hit) { if(k l) { ceilPosY += stepY; if(0 != worldMap[ceilPosX][ceilPosY]) { hit = true; distance = l; leftSideHit = 1; } else { l += dl; } } else { ceilPosX += stepX; if(0 != worldMap[ceilPosX][ceilPosY]) { hit = true; distance = k; leftSideHit = 2; //2 dodaje cieniowanie } else { k += dk; } } } g.setColor(160/ leftSideHit,160/ leftSideHit,255/ leftSideHit); distance = distance / lengthR; Rozdział 3. ♦ Gry 3D w 2D — Wolfenstein 97 distance = 30/distance; g.drawLine(x,screenHalfHeight - (int)distance, x,screenHalfHeight + (int)distance); x++; } } Najpierw na podstawie kąta rotacji obliczamy jednostkowy wektor v orientacji gracza. Następnie na jego podstawie obliczamy współrzędne wektora prostopadłego do wektora kierunku. Współrzędne tych wektorów reprezentowane są przez pary zmiennych (player- DirX, playerDirY) i (playerPerpDirX, playerPerpDirY). Następnie obliczamy długość wektora n, prostopadłego do wektora kierunku i odmierza- jącego na płaszczyźnie kolejne punkty, przez które przechodzić powinny rzucane promie- nie. Ponieważ płaszczyznę ekranu rozpostarliśmy na dwóch jednostkowych wektorach, długość wektora n obliczamy, dzieląc wartość 2 przez szerokość (w pikselach) genero- wanego obrazu. Zmienna wektora n zapamiętana zostaje w zmiennej deltaOffset. Podobnie jak w pierwszym przykładzie główna praca wykonywana jest w pętli for. Tutaj, po obliczeniu wartości współczynników a oraz b, obliczamy współrzędne wektora r wy- znaczającego rzucany aktualnie promień. Wektor r jest wynikiem sumy dwóch wektorów: (cid:141) Wektora kierunku, w którym zwrócony jest gracz, (cid:141) Prostopadłego do niego wektora, o długości zależnej od piksela ekranu (linii), dla której jest on rzucany. W kolejnym kroku znajdujemy wartość zmiennych decyzyjnych stepX i stepY. Tym razem obliczamy je na podstawie wartości współrzędnych wektora r. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem śledzenia promienia jest obliczenie współczynni- ków k, l, dk i dl. Sposób, w jaki jest to wykonywane, obrazuje rysunek 3.13. Dalsza część kodu (właściwe śledzenie promienia) jest prawie identyczna z tą w poprzed- nim przykładzie i nie będziemy jej opisywać tutaj ponownie. Jedyna różnica to sposób obliczenia odległości od punktu kolizji. Korzystamy tutaj z rzutu odległości euklide- sowej na wektor orientacji gracza. Sposób jego obliczenia już omawialiśmy, ponadto zobrazowany jest on także na rysunku 3.14. Podsumowanie Technika raycastingu, którą poznaliśmy w tym rozdziale, okazała się krokiem milo- wym w świecie gier komputerowych. Jest potwierdzeniem znanej tezy, że geniusz tkwi w prostocie. Wykorzystując tak prostą funkcjonalność jak rysowanie linii oraz proste obliczenia na płaszczyźnie, stworzyliśmy wrażenie trójwymiarowości świata opisanego przez dwuwymiarową tablicę znaków. 98 J2ME. Tworzenie gier Technika ta, po raz pierwszy zastosowana przez Johna Carmacka w grze Wolfenstein, legła u podstaw takich gier jak Doom i przyczyniła się do błyskawicznego rozwoju gier 3D. Bez raycastingu gry komputerowe nie byłyby w miejscu, w którym znalazły się obecnie. Każdy programista gier komputerowych powinien więc znać tę technikę, bo to znaczący fragment historii gier komputerowych. W rozdziale zaprezentowaliśmy jedynie podstawy techniki raycastingu. Zachęcamy Czytelnika do dalszego zgłębiania tajników tej metody. Przez dodanie tekstur, podłogi, sufitu i przeciwników możemy tworzyć przepiękne gry 3D, które w dodatku nie będą wymagać najnowszych technologicznie telefonów. Pytania kontrolne 1. Czemu generowanie obrazu 3D metodą raycastingu zawdzięcza tak dużą efektywność? 2. Opisz zasadę działania algorytmu DDA. 3. Wyprowadź wzór na odległości od pierwszego przecięcia promienia z pionową i poziomą granicą sektora. 4. Jak oblicza się współrzędne gracza w sektorze na podstawie położenia globalnego? 5. Co to jest i dlaczego powstaje efekt „rybiego oka” w metodzie raycastingu? Zadania 1. Zmodyfikuj przykład tak, aby ściany labiryntu mogły mieć dowolny kolor. 2. Wprowadź kolor podłogi oraz dodaj niebo (tło) nad labiryntem. 3. W rozdziale 5. omówiona została metoda billboardingu wyświetlania płaskich obrazów w trójwymiarowym świecie. Zastanów się, w jaki sposób metodologia ta mogłaby być wykorzystana do reprezentacji animowanych postaci w świecie generowanym metodą raycastingu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

J2ME. Tworzenie gier
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: