Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00783 012857 24106716 na godz. na dobę w sumie
Jak działać sprawnie i skutecznie - książka
Jak działać sprawnie i skutecznie - książka
Autor: Liczba stron: 60
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-899-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poza krótkim wprowadzeniem do problematyki sprawnego i skutecznego działania książka obejmuje zalecenia dotyczące tego, jak działać sprawnie i skutecznie w sensie uniwersalnym, tj. bez względu na sytuację, w której się znaleźliśmy oraz dziedzinę, którą się zajmujemy. Zalecenia te, wynikające z ogólnej teorii sprawnego działania, zostały wszechstronnie sprawdzone w praktyce i mogą być użyteczne dla każdego, również w zwykłym, codziennym życiu.

Autor jest prakseologiem, himalaistą, organizatorem wypraw w najwyższe góry świata oraz instruktorem alpinizmu. Napisał szereg książek o tematyce alpinistycznej. Na podstawie swoich doświadczeń i badań opracował ogólną teorię sprawnego działania, której zarys przedstawił w książce pt. 'Sekrety sprawnego działania'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytu³: Jak dzia³aæ sprawnie i skutecznie Autor: Andrzej Machnik ISBN: 83-7197-899-5 Liczba stron: 60 Poza krótkim wprowadzeniem do problematyki sprawnego i skutecznego dzia³ania ksi¹¿ka obejmuje zalecenia dotycz¹ce tego, jak dzia³aæ sprawnie i skutecznie w sensie uniwersalnym, tj. bez wzglêdu na sytuacjê, w której siê znaleĥliġmy oraz dziedzinê, któr¹ siê zajmujemy. Zalecenia te, wynikaj¹ce z ogólnej teorii sprawnego dzia³ania, zosta³y wszechstronnie sprawdzone w praktyce i mog¹ byæ u¿yteczne dla ka¿dego, równie¿ w zwyk³ym, codziennym ¿yciu. Autor jest prakseologiem, himalaist¹, organizatorem wypraw w najwy¿sze góry ġwiata oraz instruktorem alpinizmu. Napisa³ szereg ksi¹¿ek o tematyce alpinistycznej. Na podstawie swoich doġwiadczeñ i badañ opracowa³ ogóln¹ teoriê sprawnego dzia³ania, której zarys przedstawi³ w ksi¹¿ce pt. „Sekrety sprawnego dzia³ania”. Spis treści Wstęp O działaniu ogólnie Najczęstsze braki oraz błędy popełniane w działaniu Zalecenia szczegółowe dotyczące sprawnego i skutecznego działania 5 7 15 17 Dowiedz się, o co ci w życiu chodzi, i znajdź swoją własną drogę ...................................17 Nie bądź zakutym łbem ...................................................ę...................................................ę19 Wyznacz sobie konkretne i jak najdalsze cele ...................................................ę................21 Nie czyń nieuzasadnionych założeń ...................................................ę................................21 Nie trzymaj się zbyt sztywno wstępnych ustaleń ...................................................ę............22 Jakikolwiek cel jest zazwyczaj lepszy niż brak celu ...................................................ę.......22 Nie ograniczaj z góry swoich możliwości...................................................ę.......................22 Ustal hierarchię ważności celów — nie daj się rozmienić na drobne ................................23 Wykorzystuj okazje ...................................................ę...................................................ę......23 Zawsze staraj się robić to, co w danym momencie mógłbyś zrobić najlepiej....................24 Przygotuj się solidnie do każdej akcji ...................................................ę.............................24 Nie idź bez potrzeby na całość — nie działaj bez rezerw ..................................................26 Nie gromadź rezerw nadmiernych...................................................ę...................................26 Nie nadużywaj „sztucznych ułatwień” ...................................................ę............................27 Nie przesądzaj niczego zawczasu...................................................ę....................................27 Staraj się przewidzieć, co się może zdarzyć...................................................ę....................29 Nie zasypuj gruszek w popiele ...................................................ę........................................29 Nie siedź bezczynnie — działaj! ...................................................ę.....................................30 Badanie sytuacji przeprowadzaj co najmniej dwoma różnymi od siebie sposobami.........30 Do odważnych świat należy!...................................................ę...........................................31 Nigdy się nie załamuj ...................................................ę...................................................ę...31 Posuwaj się do przodu, ale nie naciskaj za bardzo ...................................................ę..........33 Staraj się osiągnąć swoje cele minimalnym wydatkiem energii ........................................35 Nie rób tego, co równie dobrze może przebiegać bez tweęgo udziału lub nawet lepiej bez niego przebiegnie ...................................................ę........................35 Stwarzaj fakty dokonane tam, gdzie się tylko da i opłaca..................................................36 4 I Spis treści Staraj się osiągać jak najwięcej celów za jednym zamachem ............................................36 Wybierz właściwy moment ...................................................ę.............................................37 Pchaj nieustająco do przodu sprawy o pierwszorzędnym znaczeniu .................................37 Nie poganiaj rzeki kijem ...................................................ę.................................................38 Stosuj racjonalną zmienność działań — nie uprawiaj monokultury ..................................39 Doceń znaczenie przerw odpoczynkowych...................................................ę.....................40 Nie bądź katorżnikiem...................................................ę...................................................ę..40 Nie chodź na łatwiznę ...................................................ę...................................................ę..41 Zsynchronizuj swoje działania i zachowaj odpowiednie proporcje między nimi ..............41 Wykorzystuj warunki naturalne ...................................................ę......................................42 Unikaj zbyt wąskiej specjalizacji ...................................................ę....................................43 Naucz się choć jedną rzecz robić dobrze...................................................ę.........................43 Nie ryzykuj drobnych zysków tam, gdzie ewentualne stręaty mogą być po wielokroć większe ...................................................ę..................................44 Przede wszystkim prostota! ...................................................ę.............................................44 Spróbuj, zanim zaczniesz robić coś na serio ...................................................ę...................44 Od czasu do czasu przeprowadź ćwiczenia o ekstremalnym cęharakterze. Dowiedz się, na co cię stać...................................................ę...........................................46 Nie prowadź „walki” na wszystkich frontach jednocześnie...............................................46 Utrzymuj inicjatywę ...................................................ę...................................................ę.....47 Zachowaj systematyczność ...................................................ę.............................................47 Wytwórz w sobie właściwe odruchy ...................................................ę...............................47 Nie bój się popełniania błędów ...................................................ę.......................................48 Nie popadaj w skrajności...................................................ę.................................................49 Naucz się właściwie stawiać i rozwiązywać problemy ...................................................ę...49 Uwierz w to, że możesz zwyciężyć ...................................................ę.................................51 Nie myśl kategoriami pobożnych życzeń...................................................ę........................52 Naucz się pokonywać trudności — ćwicz siłę woli ...................................................ę........52 Nie uzależniaj się...................................................ę...................................................ę..........53 Nie osiadaj na laurach ...................................................ę...................................................ę..54 Nie popadaj w zbytnią pewność siebie...................................................ę............................54 Dbaj o własną sprawność i wszechstronny rozwój ...................................................ę.........55 Szanuj przyrodę ...................................................ę...................................................ę............57 Nie zostawiaj niedoróbek — to, co masz zrobić, staraj się zrobić dobrze .........................57 Nie bądź zachłanny...................................................ę...................................................ę.......57 Nie daj się zalewać drobiazgami ...................................................ę.....................................58 Zachowuj zawsze gotowość do akcji ...................................................ę..............................58 Zmieniaj swoje złe nawyki ...................................................ę..............................................58 Kuj żelazo póki gorące ...................................................ę...................................................ę.59 O działaniu ogólnie Podstawową cechą sytuacji człowieka jest niepewność i przede wszystkim do niej mu- simy dostosować nasze poczynania. Prawie nic nie możemy wiedzieć na pewno, zaś o granicach poznania w ostatecznym rozrachunku stanowi słynna zasada nieoznaczono- ści Heisenberga. Aby przewidzieć przyszłe położenie cząstki elementarnej należy zmie- rzyć jej pozycję i prędkość. Tą metodą nie można jednak wyznaczyć położenia dokład- niej niż pomiędzy dwoma kolejnymi grzbietami fali świetlnej. Żeby precyzyjniej zmierzyć pozycję, należałoby użyć światła o bardzo małej długości fali. Nie można jed- nak użyć dowolnie małej jego ilości, musi to być co najmniej jeden kwant. Pojedynczy kwant zmienia jednak stan cząstki i jej prędkości w sposób, którego nie da się przewi- dzieć. Co gorsza, im dokładniej zmierzymy położenie cząstki, to tym mniej dokładnie możemy zmierzyć jej prędkość — i odwrotnie. Heisenberg wykazał, że iloczyn nie- oznaczoności obu pomiarów jest zawsze większy niż stała Plancka. Ta granica dokład- ności nie zależy od metody pomiaru prędkości lub położenia, lecz jest fundamentalną i nieuniknioną własnością przyrody. Pozorna przypadkowość zjawisk kwantowych wią- że się z niemożnością dokładnego określenia warunków początkowych, a także wrażli- wością badanych obiektów na pomiar. Matematyka chaosu pokazuje ponadto, że prawa deterministyczne mogą prowadzić do zachowań, które wyglądają jak przypadkowe. Również nawet niewielka zmiana warunków początkowych może prowadzić do całko- wicie innego zachowania niż przewidywane. Wszystko to razem oznacza, że dokładne określenie przebiegu większości zjawisk jest po prostcu niemożliwe. W przeciętnej sytuacji życiowej człowiek tym bardziej skazany jest na przewidywania dotyczące jedynie ogólnej natury zjawisk i w jeszcze większym stopniu ma do czynie- nia z niejasnością i przypadkowością. I do tego właśnie przede wszystkim powinny być dostosowane jego poczynania. Wynika zaś z tego potrzeba zachowania szczególnego rodzaju koncentracji w działaniu: koncentracji optymalnej. Do wywołania jakiego- kolwiek zdarzenia potrzebna jest odpowiadająca mu koncentracja energii, na to zaś na- kłada się konieczność działania w warunkach ciągłej zmienności i niepewności. Musi- my zatem oprócz minimalnego zasobu energii potrzebnego dla wytworzenia danego zdarzenia mieć jeszcze ponadto możność skutecznego kontrowania lub wykorzystywa- nia takich zmian. Potrzebny jest nam więc pewien poziom rezerw zdatnych do użycia w takim charakterze. Taki poziom koncentracji, który zapewnia nam możliwość sku- tecznej reakcji na większość trudnych do dokładnego przewidzenia zmian, lecz praw- dopodobnych przy danym typie działania, nazwiemy właśnie koncentracją optymalną. Gdy nie dysponujemy odpowiednimi rezerwami mocy, możemy się spotkać z takimi zmianami sytuacji, które nas przerosną. W każdym przypadku odbije się to negatywnie na rezultatach naszego działania. 8 I O działaniu ogólnie Można wykazać, że działania wykonywane z optymalną koncentracją energii pochła- niają minimalną jej ilość, pozostawiając zarazem jej największą ilość na dalszą akcję. Powyższe kwestie stają się dobrze widoczne, gdy np. obserwujemy dwóch wspinaczy pokonujących ścianę skalną, z których jeden jest dobrze do tego przygotowany a drugi nie. Ten przygotowany przejdzie dany odcinek szybko, nie męcząc się przy tym zbyt- nio, nie utykając i korzystając z najbardziej odpowiedniego rozkładu stopni i chwytów, bez względu na ich wielkość. Wszystkie one — nawet te najmniejsze — mogą być przez niego wykorzystane. Pozwala mu na to zarówno jego sprawność i siła fizyczna, jak i umiejętności techniczne. Jego wydatek energii będzie przy tym minimalny ze względu na brak przestojów w trudnych miejscach, które zużywałyby jego siłę. Drugi wspinacz będzie szedł powoli, męcząc się nadmiernie przy każdym ruchu i z koniecz- ności wykorzystując tylko największe stopnie i chwyty, tworzące niewłaściwy i dodat- kowo męczący rozkład, gdyż na nic innego go już nie stać. Zarówno to jak i ciągłe uty- kanie w trudnych miejscach w szybkim tempie wyczerpie jego i tak mizerne siły. Jego mięśnie cały czas pracować będą pod skrajnym obciążeniem, przez co ruchy jego będą niezborne, co też pochłonie dodatkowe siły. W ostatecznym rozrachunku wszystkie te niekorzystnie pracujące czynniki wytworzą system sprzężeń zwrotnych ciągnący nie- przygotowanego spinacza w dół, w dosłownym tego słocwa znaczeniu. Z kolei działania wykonywane koncentracją mniejszą od optymalnej — działania zbyt łatwe — stają się nieefektywne ze względu na towarzyszące mu rozproszenie uwagi i związane z tym chaotyczne poczynania. Do wywołania konkretnego zdarzenia niezbędna jest nie tylko odpowiadająca mu ilość energii, ale również odpowiedni jej rozkład przestrzenny, czyli forma. Jeśli będziemy rozpatrywali rozkład energii na dowolnym obszarze, w tym i dowolnie małym, to nie- odpowiedniość jej rozkładu wyrażać się będzie tym, że w niektórych miejscach będzie- my jej mieli za dużo, w innych zaś za mało — nawet przy generalnie odpowiedniej ilo- ści. W ostatecznym rozrachunku doprowadza to do innego zdarzenia, niż to, które miało być wywołane. Pożądany efekt osiągamy zatem tylko wtedy, gdy użyjemy odpowied- niej koncentracji energii, czyli takiej jej ilości i w takiej formie, która odpowiada danemu zdarzeniu. Ponieważ każdemu rozkładowi przestrzennemu energii odpowiada konkretna własność fizyczna obiektu, można powiedzieć, że związek między formą a treścią jest wzajemnie jednoznaczny. Niejednoznaczne może być natomiast wrażenie, jakie dana forma wywiera na obserwatorach, którzy w związku z tym podkładać będą pod nią różne „treści”, czyli wyobrażenia. Jakość jest zatem niczym innym jak prze- strzennym rozkładem ilości. Jeśli w jakimkolwiek punkcie ilość energii będzie za mała, wtedy nie osiągniemy pożą- danego rezultatu wskutek niewystarczającego przekształcenia warunków i okoliczności, jeśli za duża, wtedy wywołamy przeciwcelowe skutki uboczne. To sformułowanie mo- glibyśmy nazwać prawem nacisków. Nie można co prawda twierdzić, że istnieje działanie w ogóle niewywołujące skutków ubocznych, jednakże w przypadku właściwej koncentracji efekty te nie będą sprzeci- wiać się celowi, a wręcz przeciwnie — będą mu sprzyjać. Wszystko to doprowadza nas do pojęcia działania właściwego i niewłaściwego. Działaniem właściwym będzie takie działanie, które doprowadzi nas do celu bez wywoływania przeciwcelowych skutków ubocznych. Działanie takie możliwe jest tylko przy optymalnej koncentracji energii ze O działaniu ogólnie I 9 strony podmiotu działającego, która zapewnia wywarcie odpowiednich nacisków w każ- dym punkcie bez względu na zmiany sytuacji. W rozpatrywanym przykładzie dwóch wspinaczy przeciwcelowym skutkiem ubocznym będzie szybko narastające zmęczenie. Efekt ten pojawiłby się również w przypadku wspinacza przygotowanego właściwie pod względem siłowym, jednakże stosującego nieodpowicednią technikę przejścia. Jeśli działanie ma być uznane za sprawne, musi ono być działaniem właściwym lub zbli- żonym do właściwego. Musi ono zatem spełniać warunki optymalizacji. Filozof i prak- seolog Tadeusz Kotarbiński zaproponował, by przy określeniu celu mówić o składnikach istotnych i nieistotnych warunku wystarczającego do zaistnienia zdarzenia składającego się na ten cel. Warunek wystarczający to taki układ warunków poprzedzających dane zdarzenie, który wystarczy do jego zajścia, a więc niejako je powoduje. Zakłada się, że po spełnieniu takich warunków, w wyniku procesów przebiegających samorzutnie, po- jawi się zdarzenie, do którego chcieliśmy doprowadzić. Naszym zadaniem jest proce- sowi temu dopomóc. Im mniej się jednak musimy do istniejących warunków dołożyć, to tym lepiej dla nas. Umiejętność wykorzystywania sprzyjających warunków i okolicz- ności jest podstawowa w każdym działaniu. Filozofie Wschodu nazywają ją „umiejęt- nością płynięcia z nurtem życia”. Ze względu na zmienność i relatywną nieprzewidy- walność warunków i ludzkiej sytuacji sprawne działanie jest w znacznej mierze sztuką wykorzystywania okazji. Ponieważ sprawność rozpatrujemy jako stosunek celowo wywołanego efektu do zuży- tych po temu sił i środków, wynika stąd, że działanie sprawne równoznaczne jest z działa- niem ekonomicznym, czyli zużywającym do osiągnięcia celu minimum energii, z czego najbardziej sprawne i ekonomiczne jest działanie właściwe, wykonywane z optymalną koncentracją energii i wiodące prosto do celu. Jest ono jednocześnie najbardziej skuteczne, gdyż w tym przypadku 100 energii zużyte zostaje na ceclowe przekształcenie sytuacji. Ekonomiczność działania rozpatrywać możemy jako: 1. Osiągnięcie danego efektu z minimalnym wydatkiem energcii. 2. Osiągnięcie maksymalnego efektu przy danym wydatku enecrgii. Oba sposoby podejścia do rzeczy dają w praktyce ten sam rezultat. Maksymalny efekt przy danym wydatku energetycznym oznacza bowiem, że dane zdarzenie wraz z całym zespołem warunków wywołaliśmy minimalnym nakładem energii, a to z kolei oznacza brak przeciwcelowych skutków ubocznych, czyli zaburzeń. Wynika z tego wszystkiego to, że związek między sprawnością, skutecznością i koncentracją optymalną jest wza- jemnie jednoznaczny. Sprawność i skuteczność w działaniu mogłyby być rozpatrywane jako zdolność do re- alizacji pierwotnie założonych celów, gdyby nie to, że pewne możliwości ujawniają się zazwyczaj dopiero w trakcie akcji, zaś wytyczone przez nas cele mogą leżeć znaczenie poniżej granicy naszych obiektywnych możliwości. Jeśli uczepimy się jak pijany płotu, tego, co uprzednio zaplanowaliśmy, w wielu przypadkach równoznaczne to będzie ze zmarnowaniem znacznej części naszych potencjalnych możliwości, a więc działaniem niesprawnym. Sprawność i skuteczność nie mogą być zatem rozpatrywane tylko jako zdolność do realizacji pierwotnie założonych celów, ale przede wszystkim jako zdol- ność do posunięcia się jak najdalej we właściwym kierunku, z pełnym wykorzystaniem 10 I O działaniu ogólnie istniejących po temu możliwości. Warto przy tym zauważyć, że znaczna część takich możliwości przepada, gdy nie posiada się wystarczająco dalekosiężnie zarysowanych celów, które umożliwiałyby nam zorientowanie się w rozwoju sytuacji. Możemy wtedy w ogóle nie spostrzec się, że okazje przechodzą nam koło nosa. Posiadanym rezerwom umiejętności i mocy powinna zatem niezbędnie towarzysczyć zdolność przewidywania. Chęć uzyskania pełnej obliczalności i przewidywalności w nieobliczalnym i nieprzewi- dywalnym świecie ludzkich poczynań była już powodem niezliczonych klęsk człowie- ka. Szczególnie jaskrawo wychodzi to w walce, jakkolwiek wiele sytuacji życiowych niezwiązanych z prowadzeniem wojny też pod wieloma względami przypomina walkę. Klasyczny przykład klęski poniesionej w wojnie a wywołanej utopijnym dążeniem do uzyskania stuprocentowej pewności poczynań i związanej z tym całkowitej niemal utraty elastyczności zaprezentowali światu Francuzi w 1940 roku w czasie starcia z Niem- cami — przeciwnikiem, który zastosował metody wojny ruchowej opartej na stwarzaniu i wyzyskiwaniu okazji z użyciem wojsk pancernych i szybkich. Jak napisał w swoich wspomnieniach jeden z głównych twórców niemieckich wojsk pancernych generał He- inz Guderian: „[...] wszystkie manewry i większe ćwiczenia wojskowe, z którymi mia- łem możność się zapoznać, zdawały się wskazywać na to, że dowództwo francuskie zamierza zorganizować kierownictwo swoich wojsk w taki sposób, aby oparte na nie- zawodnych podstawach decyzje zapewniły niezawodny manewr i planowe przeprowa- dzenie działań zaczepnych i obronnych. Przed powzięciem decyzji o jakichkolwiek działaniach chciano mieć pełną jasność co do rozmieszczenia i ugrupowania sił prze- ciwnika; z chwilą, gdy decyzja była już podjęta, postępowano planowo, powiedziałbym nawet systematycznie, zarówno w marszu zbliżenia, jak i w zajmowaniu podstaw wyj- ściowych, przygotowaniu artylerii, przeprowadzeniu natarcia lub organizowaniu obro- ny. To dążenie do ściśle planowanego działania, w którym nie miało być miejsca na przypadek, doprowadziło to do tego, że również i czołgi, reprezentujące siłę ruchomą, wcielono do organizacji wojsk lądowych w takiej formie, która nie naruszałaby sche- matu, tj. przydzielono je do dywizji piechoty. Nieznaczny tylko ułamek liczby czołgów przeznaczono do działań operacyjnych [...]”. Tym sposobem Francja, dysponując dwu- krotną przewagą w czołgach nad Niemcami zamroziła je niejako, nie wykorzystując ich walorów. W rezultacie przegrała kampanię 1940 roku w tempie porównywalnym do tego, w jakim o wiele słabsza od niej Polska przegrała kampanię wrześniowa 1939. Widać tu w każdym razie zasadniczą różnicę w podejściu obu stron do sprawy: podczas gdy jed- na nastawiona była stwarzanie i wyzyskiwanie okazji, druga pozwoliła sobie na jałową i z góry skazaną na niepowodzenie próbę wyeliminowania wszelkiej przypadkowości, zgodnie ze swoim pobożnym życzeniem, by wszystko przebiegało według z góry usta- lonego planu. Podobnie jałowe a często wręcz absurdalne próby „chodzenia na pewnia- ka” zaobserwować można np. w gospodarce. I tak rządy, którym brakuje pieniędzy, za- zwyczaj podnoszą podatki, kalkulując procentowo w stosunku do roku poprzedniego, ile im ta podwyżka przyniesie. Jednak już w i tak nadmiernie opodatkowanych gospo- darkach, jakie dominują we współczesnym świecie, każda kolejna podwyżka stóp po- datków przynosi nie wzrost, lecz spadek dochodów budżetowych wskutek zmniejszania obrotów gospodarki. Kalkulacja tego typu jest więc wyssana z palca i postawiona na głowie, pomimo pozorów pewności. Żeby w takiej sytuacji zapewnić wzrost dochodów państwa, należałoby stopy podatków obniżyć, ale taki „przerażający”, bo niezgodny z dotychczasowymi wyobrażeniami ruch wymyka się, jak na razie, wszelkiej kalkulacji. Trudno bowiem z braku szerszych danych na ten temat dokładnie przewidzieć, o ile wzrosłyby obroty gospodarki w wyniku takiego pociągnięcia i o ile w związku z tym O działaniu ogólnie I 11 wyższe byłyby zyski. Nie oznacza to jednak, że można bezkarnie ciąć gałąź, na której się siedzi, kalkulując z prawie stuprocentową pewnością przychody, tam gdzie należy spodziewać się czegoś wręcz odwrotnego. Podobnie zgubne okazały się dla Francuzów kalkulacje obronne oparte o „stuprocentowo pewną” linię Maginota, którą jednakowoż — jak się okazało — można było ominąć. „Pewność” francuskiej obrony w oparciu o li- nię Maginota doprowadziła ponadto do błędnego ugrupowania wojsk anglo-francuskich, które skutkiem tego jednym ruchem dało się odciąć od zaplecza i zepchnąć do morza. Podobnie jak z podatkami rzecz się ma z cenami. Wielu nieudolnych handlowców i han- dlarzy, gdy ich towar słabo się sprzedaje, zamiast cenę obniżyć, jeszcze bardziej ją podwyższa w złudnej nadziei, że zwiększony jednostkowy zysk pozwoli wyrównać straty wynikające ze spadku obrotów, podczas gdy rzecz się ma dokładnie odwrotnie, ale również wymyka się precyzyjnej kalkulacji. Na opór mentalny tego typu natykają się również wszelkie nowości. Ponieważ zysk z cze- goś, co jest nowe, jest praktycznie nieobliczalny, wielu woli siedzieć w starociach, li- cząc na to, że to co sprawdzone, jest przynajmniej pewne. Tym sposobem zmuszeni są nieustająco przepychać się w tłumie czyniących podobnie, bez żadnych nadziei na wy- rwanie się z matni. Kto bowiem nie ryzykuje, ten nie cjedzie! Sytuacja człowieka, ogólnie rzecz biorąc, przypomina sytuację kierowcy jadącego nocą, dla którego przebieg drogi jest jasny o tyle, o ile jest go w stanie ujrzeć w świetle re- flektorów swojego pojazdu. Siła ich światła jest odpowiednikiem jego zdolności widze- nia, zaś sposób jazdy zadecyduje o efekcie. Jazda ze zbyt dużą prędkością prowadzić będzie do przedwczesnego zużycia pojazdu, straty nadmiernej ilości czasu na naprawy i remonty, a także skończyć się może na drzewie lub w przydrożnym rowie. Spowoduje też zużycie nadmiernej ilości paliwa. Jazda zbyt wolna z kolei skończyć się może nie- osiągnięciem celu podróży w pożądanym czasie, skutkiem czego może się on dla nas stać pod różnymi względami bezużyteczny. Zawsze też istnieje możliwość niezauważe- nia drogowskazu i pojechania złą drogą. Ponieważ żadne z przedsiębranych przez nas działań nie jest działaniem ostatnim, więc minimalizacja wydatku energii w stosunku do osiągniętego rezultatu jest warunkiem koniecznym każdego działania, które ma być na dłuższą metę skuteczne. Powody po temu są dwa: 1. Minimalne zużycie zasobów pozwala na zachowanie ich w cmaksymalnym stopniu na działania dalsze. 2. Ich nadmiar wydatkowany w działaniu powoduje powstacwanie przeciwcelowych skutków ubocznych. Zachowane siły i środki umożliwiają dalsze działanie w różnych kierunkach, pod wa- runkiem wszak, że występują w odpowiednio elastycznecj postaci. Działanie staje się w pełni sprawne dopiero wtedy, kiedy jest działaniem odruchowym. Pomijając różnego rodzaju zachowania motoryczne w normalnych sytuacjach życio- wych, o zachowaniu się i postępowaniu człowieka decyduje podkład emocjonalny. Można wiedzieć, jak należy w danej sytuacji postąpić, ale nie być w stanie tego uczy- nić, ze względu na to, że przeszkadzają nam w tym emocje, takie jak np. niechęć, strach itd. Ważne jest zatem, aby przez wielokrotne i w pełni świadome powtarzanie pewnego 12 I O działaniu ogólnie typu działań wyrobić w sobie odpowiednie nastawienie do różnych rzeczy, tak żeby później — jak przyjdzie co do czego — nie trzeba było w sytuacji podbramkowej to- czyć ze sobą ciężkiej walki wewnętrznej, nie wiedząc, co ze sobą zrobić, gdy rozsądek w tę, a emocje we w tę. Wiąże się to ze zmianą struktury emocjonalnej człowieka i zmia- ną wzorca podświadomości, która rządzi emocjami. Doświadczenie doświadcza bodź- ców, które — jeśli są wystarczająco silne — mogą zatruć stary wzorzec podświadomo- ści. Jeśli nowy wzorzec jest pozytywny, oparte na nim działanie dostarcza dodatnich bodźców w sposób stały i w ten sposób trwale się on umacncia. Do uruchomienia takiego działania potrzebna jest siła woli; jeżeli jednak — po pokonaniu początkowych prze- szkód — nastąpi dopływ bodźców pozytywnych z zewnątrz, wywołują one dodatnią re- akcję podświadomości i nowy sposób działania zostanie utrwalony w postaci nowego nawyku, czy też odruchu. Podstawa do zatarcia starych, niewłaściwych wzorców (za- chowań) emocjonalnych jest więc właściwe działanie. Jakkolwiek niniejsza książka poświęcona jest sprawności działania w ogólności, nie zaś współdziałaniu i stosunkom międzyludzkim, gdzie nie można nie wspomnieć o związ- kach jakie występują pomiędzy sprawnością a etyką. Zagadnienie relacji pomiędzy sprawnością i skutecznością w działaniu nurtowało wielu filozofów — m.in. ojca pol- skiej prakseologii Tadeusza Kotarbińskiego. „Czy godzi się — pisał Kotarbiński przy okazji omawiania teorii walki — nauczać takich podejrzanych podstępów i wybiegów? Czy oznacza to, że należy proponować zasadę, że cel uświęca środki? Wszakże nie li- czenie się w doborze środków z niczym, oprócz własnego, dobrem, to czysty makiawe- lizm”. Dość często to, co prakseologia ocenia jako chwyt doskonały, etyka potępia — i odwrotnie. Stąd m.in. wzięło się pojęcie makiawelizmu — zastawu chwytów nieetycz- nych, ale podobno skutecznych. W grę wchodzi tu jednak wystąpienie przy ocenianiu sprawy błędu dwojakiego rodzaju, a mianowicie zarówno oceny prakseologiczne, jak i oceny etyczne mogą okazać się nieadekwatne i nie wszystko, co ocenia się jako sku- teczne, rzeczywiście takim jest — i podobnie przedstawia się sprawa z etyczną stroną zagadnienia. Diaboliczny makiawelizm zazwyczaj okazuje się mieć tzw. krótkie nóżki, zaś świętoszkowatością nader często jest piekło wybrukowane — działania z pozoru etyczne mogą nie być aż tak etyczne w swoich skutkach — jak to było ze słynną ustawą o prohibicji, która nie tylko przyczyniła się do wzrostu pijaństwa, lecz również do de- moralizacji i niebywałego rozwoju gangsterstwa. Etyka, usiłując stanowić o tym, co do- bre, a co złe, powinna spoglądać na sprawę od strony rezultatów, a nie tylko pobożnych życzeń i dopiero na tym budować swoje wnioski. Relacja pomiędzy nią a działaniem skutecznym, osiągającym dalekosiężne cele, musi być wręcz z definicji wzajemnie jed- noznaczna. W tak zwanym życiu jednak postawę etyczną nader często kojarzy się z nie- praktycznym naiwniactwem. Skłania to ludzi do licznych ustępstw wobec przyjętych zasad — i często słusznie. Na przykład dość powszechne jest przekonanie, że pomaga- nie innym ludziom jest zawsze zachowaniem etycznym. Tymczasem jednak pomoc nadmierna przynosi rezultat odwrotny do zamierzonego, obezwładniając człowieka, któremu się takiej pomocy udziela, pozbawiając go własnej inicjatywy i w ostatecznym rozrachunku uzależniając od otrzymywanej pomocy. Pomoc, podobnie jak każde inne działanie — jeśli jest nadmierna lub niewystarczająca, nie przynosi spodziewanych rezultatów. Efektem jednak istnienia nierealnych i nieliczących się z rzeczywistością zasad jest nagminne omijanie wszelkich zasad, gdzie się tylko da. Z powyższych wzglę- dów oglądanie wszechstronnych rezultatów własnych czynów powinno być podstawo- wym kryterium tego, co się zrobiło. Działanie właściwe ma zaś to do siebie, że jest do- bre (korzystne) dla wszystkich, a nie tylko dla samego zainteresowanego. Nie może być O działaniu ogólnie I 13 takiego cudu, że czyjakolwiek rzeczywista szkoda, może przynieść ogólny pożytek. Nie może być w praktyce czegoś takiego jak działanie korzystne (dobre) dla jednych, a niekorzystne (złe) dla innych. Jeśli ktokolwiek faktycznie traci, to tracą na tym wszy- scy, choć z pozoru często wydaje się inaczej. Fair play, będący praktyczną odmianą etyki, sprawdza się właśnie dlatego, że uwzględnia interes każdej ze stron, uznając je- dynie tzw. sportową konkurencję. Walka z samej swojej natury powoduje więcej strat niż korzyści i chociaż stosowanie chwytów poniżej pasa bywa skuteczne, to i tak — ogólnie rzecz biorąc — niezgoda rujnuje. W ostatecznym rozrachunku korzyść jest albo wspólna albo żadna, błąd jaki popełniają egoiści, polega właśnie na zbyt ciasnym spoj- rzeniu na domniemany właśnie interes i utracie perscpektywy. Podobnie jak jakiekolwiek teorie, systemy etyczne zweryfikowane mogą być tylko przez rzeczywistość. Do tej po- ry, w znacznej ilości przypadków, zasady moralne w gruncie rzeczy uważa się za nie- zbyt praktyczny luksus, na który nie zawsze można sobie pozwolić. Przekonanie takie bierze się stąd, że nasze zasady moralne albo mają charakter pobożnych życzeń, albo są niewłaściwie stosowane, lub też w taki sposób interpretowane. Rzadko kiedy kojarzy się je ze sprawnością w działaniu. Na zakończenie ogólnej charakterystyki działania zauważmy, że każde działanie celowe obejmuje cztery zasadnicze fazy: 1. Wyznaczenie celów. 2. Wyznaczenie możliwego przebiegu akcji i jej wariantówc (planowanie). 3. Wstępne przygotowanie obejmuje: naukę, trening, gromadczenie środków i dokonywanie prób działania pod danym względem. 4. Realizację, w trakcie której może nie być już czasu nac przygotowania, aczkolwiek każda akcja wcześniejsza ma w pewnym sencsie charakter przygotowawczy do akcji późniejszej. W trakcie realizcacji cały czas odbywają się zarówno przygotowania do bardziej odległych poczycnań, jak też zachodzą korekty celów i sposobów dojścia do nich. Do każdej z tych faz odnosi się cały szereg zaleceń, zarówno o ogólnym, jak i bardziej szczegółowym charakterze. Są one przedmiotem kolejnycch rozdziałów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak działać sprawnie i skutecznie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: