Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00140 005622 20633419 na godz. na dobę w sumie
Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych – najnowsze interpretacje urzędowe - ebook/pdf
Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych – najnowsze interpretacje urzędowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887573 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przyznanie określonych świadczeń pracownikom i zleceniobiorcom powoduje co do zasady powstanie przychodu po stronie zatrudnionych. Pod pewnymi warunkami, zarówno ściśle wskazanymi w przepisach, jak i wynikającymi z praktyk urzędowych, taki przychód może być zwolniony z podatku i składek. Skorzystanie ze zwolnień podatkowo-składkowych nie zawsze jednak jest możliwe w przypadku tych samych świadczeń, a ponadto różne mogą być kryteria zastosowania zwolnienia. W niniejszej publikacji opisujemy, kiedy można stosować zwolnienia składkowe i podatkowe a także jakie składniki płacowe i świadczenia niepieniężne podlegają tym wyłączeniom. Publikacja ponadto wzbogacona jest o aktualne interpretacje podatkowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych – najnowsze interpretacje urzędowe i. świadczenia zwolnione z oSkładkowania i opodatkowania Jeżeli świadczenie od pracodawcy spełnia warunki wskazane w wyroku Trybunału Konstytu- cyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), nie rozpoznaje się przychodu. Nie trzeba więc analizować, czy pracownik może skorzystać np. ze zwolnienia podatkowego. Zdaniem organów podatko- wych dotyczy to tylko świadczeń niepieniężnych, gdyż tylko tego typu świadczeniami zajął się TK we wskazanym wyroku. Przypomnijmy, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego za przychód pracow- nika mogą być uznane te świadczenia, które: ■■ zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie) oraz ■■ zostały spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby po- nieść, oraz ■■ korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). Natomiast podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i zlece- niobiorców zasadniczo stanowi ich przychód uzyskiwany z tytułu umowy o pracę lub z tytułu umowy zlecenia. Przychód ten, po ustawowych odliczeniach, stanowi także podstawę wy- miaru składki zdrowotnej. Niektóre rodzaje przychodów są wyłączone z podstawy wymiaru składek. Ich katalog został zamieszczony w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe). Niektóre wy- szczególnione tam świadczenia mają charakter zbliżony do świadczeń zwolnionych z po- datku, jednak znacząca ich część została uregulowana odmiennie, niż określają to przepisy podatkowe. Poniżej prezentujemy zasady opodatkowania i oskładkowania najczęściej stosowanych świadczeń pracowniczych. 1. nagrody jubileuszowe 1.1. Zasady opodatkowania podstawa prawna: Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdziel- czego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pie- niężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzy- stany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry 20 września 2017 r. 5 Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych – najnowsze interpretacje urzędowe ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również war- tość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof) Nagroda jubileuszowa to gratyfikacja dla pracownika za długi staż pracy. Tego rodzaju nagrody dzielą się na obligatoryjne dla pracodawcy (przede wszystkim w sferze budżetowej) i fakultatywne. Należy odróżnić nagrody jubileuszowe od innych nagród. Nie jest nagrodą jubileuszową świadczenie wypłacane pracownikom w związku z tzw. jubileuszem firmy (np. z okazji rocznicy jej założenia). O takiej kwalifikacji nigdy nie decyduje nazwa nagrody. Nagrody jubileuszowe są opodatkowane jako przychód ze stosunku pracy. Organy podatkowe mogą np. przyznanie zegarka jako nagrody jubileuszowej opodatko- wać jak darowiznę, a nie przychód ze stosunku pracy. Jest to efekt wyroku TK z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), w którym wskazano, że w takiej sytuacji właściwy jest podatek od spadków i darowizn, a nie podatek dochodowy od osób fizycznych. Taka interpretacja przepisów może wpływać na praktykę organów podatkowych. 1.2. Zasady oskładkowania podstawa prawna: Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: (...) nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia składkowego) Kwoty nagród jubileuszowych podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek. skorzystanie ze zwolnienia składkowego jest możliwe na następujących zasadach: 1. Warunki przyznawania nagrody jubileuszowej muszą być uregulowane w zakładowych źródłach prawa (np. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, innych obowiązujących u pracodawcy przepisach o wynagradzaniu). 2. Prawo do tej nagrody, uregulowane w wymienionych przepisach pracodawcy, musi być obwarowane zastrzeżeniem, że przysługuje ona pracownikowi lub innej osobie upraw- nionej nie częściej niż co 5 lat. 3. Obowiązujące w firmie przepisy o wypłacie gratyfikacji jubileuszowej mogą przyzna- wać do niej prawo również osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pra- cę (np. zleceniobiorcom, członkom rady nadzorczej) – wówczas nagroda jest zwolnio- na ze składek także w ich przypadku. 4. Z podstawy wymiaru składek wyłączone jest tylko świadczenie związane z osiągnię- ciem określonego stażu pracy. Nazwa świadczenia nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania ze zwolnienia składkowego. 6 20 września 2017 r. Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych – najnowsze interpretacje urzędowe przykładowy zapis regulaminu wynagradzania przyznający prawo do nagrody jubileuszowej regUlaMIn WynagradzanIa (…) § 8 Nagroda jubileuszowa w (…) jest przyznawana po pierwszych 10 latach pracy w Spółce. Kolejne nagrody jubileuszowe SA wypłacane w okresach co 5 lat. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje najpóźniej do 31 grudnia roku kalendarzo- wego, w którym pracownik osiągnął wymagany do jej wypłaty staż pracy. Przykład Pracownikom spółki A, na mocy obowiązującego regulaminu wynagradzania, przysługują premie kwartalne i roczne, a także tzw. premie specjalne. Premia specjalna przysługuje pra- cownikowi raz na 5 lat nieprzerwanego zatrudnienia w spółce. Tak uregulowana premia, pomimo swojej nazwy, jest w istocie nagrodą jubileuszową, której kwota korzysta z wyłącze- nia z podstawy wymiaru składek. Taką wykładnię potwierdził również Sąd Najwyższy w wyroku z 29 października 2002 r. (II UKN 461/01): (...) Przyznane pracownikowi przez pracodawcę świadczenie może być uznane za nagrodę jubileuszową, jeżeli warunkiem jego przyznania jest prze- pracowanie określonego w latach czasu. 5. Nagroda jubileuszowa jest zwolniona ze składek także w przypadku jej wypłaty w okre- sie krótszym niż 5 lat od poprzedniej, jeżeli jest to spowodowane zmianą wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu – pod warunkiem że zarówno uprzednio obowiązujące, jak i nowe zasady regulujące przyznawanie tych nagród przewidują przyznanie nagrody nie częściej niż co 5 lat (por. m.in. interpretację indywidualną ZUS z 7 lutego 2014 r., DI/200000/43/124/2014). 6. Ze zwolnienia składkowego korzysta także kwota nagrody jubileuszowej wypłacona pracownikowi, któremu do osiągnięcia kolejnego pięciolecia uprawniającego do nagro- dy jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, jeśli pracownik po rozwiązaniu stosun- ku pracy przechodzi na świadczenie przedemerytalne. 7. Ze zwolnienia składkowego korzysta jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacone pracownikom jako rekompensata z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych, w sytuacji gdy dotychczasowe zasady przyznawania i wypłaty nagrody jubileuszowej określone w przepisach płacowych przewidywały, że nie przysługiwała ona częściej niż co 5 lat (np. interpretacja indywidualna ZUS z 21 kwietnia 2016 r., DI/100000/43/406/2016). W tym przypadku bez znaczenia jest data wypłaty świadczenia, co oznacza, że wypła- ta może nastąpić w okresie krótszym niż 5 lat od dnia uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej (interpretacja indywidualna ZUS z 31 maja 2016 r., DI/200000/43/569/2016). 20 września 2017 r. 7 Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych – najnowsze interpretacje urzędowe 2. odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 2.1. Zasady opodatkowania podstawa prawna: Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdziel- czego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pie- niężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzy- stany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również war- tość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. (art. 12 ust. 1 updof) Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub eme- ryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pra- cownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 921 Kodeksu pracy). Organy podatkowe wskazują, że odprawa emerytalno-rentowa nie jest odszkodowaniem (zadośćuczynieniem), czyli naprawieniem szkody lub rekompensatą straty, jaką pracownik poniósł w związku z pozbawieniem go zatrudnienia. Odprawa jest świadczeniem pracodaw- cy w razie zaistnienia zdarzeń, które zgodnie z odpowiednimi przepisami powodują niemoż- liwość, niecelowość lub zbędność kontynuacji stosunku pracy. Odprawy emerytalno-rentowe są opodatkowane jako przychód ze stosunku pracy. 2.2. Zasady oskładkowania podstawa prawna: Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: (...) odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia składkowego) Wszystkie odprawy pieniężne przysługujące pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne. skorzystanie ze zwolnienia składkowego jest możliwe na następujących zasadach: 1. Wypłata odprawy pozostaje w bezpośrednim oraz nierozerwalnym związku z ustaniem stosunku pracy. 8 20 września 2017 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych – najnowsze interpretacje urzędowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: