Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 002347 22605954 na godz. na dobę w sumie
Jak napisać pracę dyplomową - ebook/pdf
Jak napisać pracę dyplomową - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2687-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Umberto Eco, włoskiego semiotyka i estetyka, profesora wielu uniwersytetów (m.in. we Florencji i Bolonii), została pomyślana jako poradnik dla studentów przystępujących do pisania pracy magisterskiej. Autor przedstawia kolejne fazy powstawania pracy, począwszy od wyboru promotora i sformułowania tematu, przez budowanie warsztatu pracy (kwerendy biblioteczne, sporządzanie notatek spełniających różne funkcje), układanie wstępnego planu pracy, wykorzystywanie zebranego materiału, stosowanie argumentacji i dowodzenia, aż po ostateczną redakcję tekstu oraz opatrywanie go przypisami, aneksami i bibliografią końcową.

Pisanie pracy dyplomowej, niezależnie od jej tematu, jest traktowane przez Eco jako szkoła metodyki i zdobywania umiejętności, które mogą się okazać przydatne w późniejszym życiu zawodowym. Uczy zatem porządkowania własnych myśli i znalezionych informacji, pozwala wypracować metodę pracy.

Prostota i swoboda języka sprawiają, że książka spełnia funkcję poradnika dla studentów przygotowujących się do pisania pracy licencjackiej, innej pracy dyplomowej czy też naukowej (jak artykuły, recenzje).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Project1:Layout 1 7/14/08 3:37 PM Page 1 Ksià˝ ka Umber to Eco, w∏o skie go se mio ty ka i es te ty ka, pro fe so ra wie lu uni wer sy te tów (m.in. we Flo ren cji i Bo lo nii), zo sta ∏a po my Êla na ja ko po rad nik dla stu den tów przy st´ pu jà cych do pi sa nia pra cy ma gi ster skiej. Au tor przed sta wia ko lej ne fa zy po wsta wa nia pra cy, po czàw szy od wy bo ru pro- mo to ra i sfor mu ∏o wa nia te ma tu, przez bu do wa nie warsz ta tu pra cy (kwe ren dy bi blio tecz ne, spo rzà - dza nie no ta tek spe∏ nia jà cych ró˝ ne funk cje), uk∏a da nie wst´p ne go pla nu pra cy, wy ko rzy sty wa nie ze bra ne go ma te ria ∏u, sto so wa nie ar gu men ta cji i do wo dze nia, a˝ po osta tecz nà re dak cj´ tek stu oraz opa try wa nie go przy pi sa mi, anek sa mi i bi blio gra fià koƒ co wà. Pi sa nie pra cy dy plo mo wej, nie za le˝ nie od jej te ma tu, jest trak to wa ne przez Eco ja ko szko ∏a me to - dy ki i zdo by wa nia umie j´t no Êci, któ re mo gà si´ oka zaç przy dat ne w póê niej szym ˝y ciu za wo do wym. Uczy za tem po rzàd ko wa nia w∏a snych my Êli i zna le zio nych in for ma cji, po zwa la wy pra co waç me to d´ pra cy. Pro sto ta i swo bo da j´ zy ka spra wia jà, ˝e ksià˝ ka spe∏ nia funk cj´ po rad ni ka dla stu den tów przy go - to wu jà cych si´ do pi sa nia pra cy li cen cjac kiej, in nej pra cy dy plo mo wej czy te˝ na uko wej (jak ar - ty ku ∏y, re cen zje). „Jest wy jàt ko wo kla row nym wy k∏a dem pod staw warsz ta tu na uko we go, na pi sa nym na u˝y tek stu den- tów uni wer sy tec kich kie run ków hu ma ni stycz nych. Eco spi sa∏ swój pod r´cz nik z my Êlà o stu den tach uczel ni ma so wych, na któ rych brak ju˝ tra dy cyj nej, oso bi stej wi´ zi na uczy cie l -u czeƒ”. * z re cen zji Ma rii Po prz´c kiej „Pu bli ko wa na pra ca [... ] za wie ra se ri´ roz wa ˝aƒ, w ja ki spo sób przy po mo cy po da nych za le ceƒ os- ià gnàç za mie rzo ny cel. Od no szà si´ one g∏ów nie do s∏u cha czy wy dzia ∏u fi lo lo gicz ne go i fi lo zo ficz - ne go, ale wie le przy to czo nych rad mo ˝e byç przy dat nych tak ˝e dla stu den tów na uk po li tycz nych, hi sto rycz nych oraz pra wa. [... ] Au tor za my ka swe roz wa ˝a nia dwo ma spo strze ˝e nia mi: pi sa niu pra cy ma gi ster skiej win na to wa rzy - szyç at mos fe ra za ba wy i roz ryw ki, a re zul ta tów w∏a sne go wy si∏ ku, tak ˝e tych nie wy ko rzy sta nych w przy go to wy wa nej pra cy, nie na le ˝y wy rzu caç. Pod kre Êla, ˝e nie by ∏o je go za mia rem prze stra szyç, wzgl´d nie ogra ni czyç in dy wi du al nych in wen cji pi szà cych pra ce. Przy ich przy go to wa niu ujaw niç si´ win na oso bo woÊç au to ra, je go pre dys po zy cje, zdol no Êci i za in te re so wa nia, co po zwo li mu pra co waç con gu sto (z pa sjà)”. z re cen zji Da nu ty Qu iri ni - Po p∏awskiej U m b e r t o E c o J a k n a p i s a ç p r a c ´ d y p l o m o w à www.wuw.pl ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Umberto Eco Jak napisaç prac´ dyplomowà Poradnik dla humanistów ECO -strony tytulowe 9/26/07 17:09 Page 1 JJak nnapisaç pprac´ ddyplomowà PPoradnik dla hhumanistów ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ECO -strony tytulowe 9/26/07 17:09 Page 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ECO -strony tytulowe 9/26/07 17:09 Page 3 UUmberto EEco JJak nnapisaç pprac´ ddyplomowà PPoradnik dla hhumanistów Przek∏ad i aneks Gra˝yna Jurkowlaniec Wst´p do wydania polskiego Wojciech Tygielski ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Tytuł oryginału Come si ƒa una tesi di laurea. Le materie umanistiche Recenzenci Maria Poprzęcka Danuta Quirini-Popławska Projekt okładki i stron tytułowych Zbigniew Kraszewski Redaktor prowadzący Maria Romanow-Broniarek Redaktor Xenia Zawanowska Redakcja techniczna Sławomir Grzywacki Korekta Agata Liberek Skład i łamanie Auto Graf © Copyright by RCS Libri S.p.A. – Milan, Bompiani 1977 © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007 Pierwsze wydanie: Warszawa 2007 ISBN 978-83-235-2687-2 (PDF) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 e-mail: wuw@uw.edu.pl Księgarnia internetowa: www.wuw.pl Wydanie 1, dodruk 2, Warszawa 2016 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak napisać pracę dyplomową
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: