Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 002579 22737127 na godz. na dobę w sumie
Jak odnaleźć wartości nadrzędne - ebook/pdf
Jak odnaleźć wartości nadrzędne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: PII Polska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65552-36-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podstawowym warunkiem harmonii wewnętrznej jest kierowanie się wartościami nadrzędnymi. Wykład zawiera praktyczną wiedzę, która umożliwia zdefiniowanie swojego systemu wartości, wyznaczenie zgodnych z nim celów i ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji.

Dojrzały system wartości kieruje naszym postępowaniem. Wartości nadrzędne wraz z najważniejszą z nich – nadwartością – oddziałują na naszą podświadomość i pokazują nam drogę. Pełnią w życiu taką samą funkcję jak przepisy ruchu drogowego na ulicach. Bez ich respektowania uniknięcie kolizji byłoby niemożliwe. Treści wykładu mogą nam pomóc osiągnąć zgodność między tym, co myślimy i czujemy, a tym, co mówimy i robimy. Będziemy mogli nabyć umiejętność sterowania własnym potencjałem i zachowaniami w różnych sferach życia. To pozwoli osiągać założone cele i radzić sobie z zagrożeniami, takimi jak zniechęcenie, poczucie odrzucenia oraz wypalenie zawodowe.

 

Wykład Jak odnaleźć wartości nadrzędne jest piątym w kolekcji Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości wydanej przez PII. Kolekcja zawiera kompletny kurs samorozwoju, bogaty w konkretne podpowiedzi, inspirujące cytaty oraz przykłady z biografii ludzi znanych z historii i postaci nam współczesnych. Celem nauki jest wzrost kreatywności, rozwijanie cech kluczowych, takich jak wiara w siebie i odwaga, a także umiejętności umożliwiających świadome podejmowanie decyzji oraz planowanie i realizację celów w dłuższym i krótszym dystansie czasowym.

Nie pouczamy, inspirujemy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INSPIRUJĄCY  WYKŁAD JAKODNALEŹĆ WARTOŚCI  NADRZĘDNE ABYŚ BYŁ SPEŁNIONY W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM A TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNE Nie pouczamy, inspirujemy B C TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ r jak odnaleźć wartości nadrzędne wykład 5  ...........................................................................7 s p i s   t r e ś c i r podsumowanie części pierwszej kursu audio  ...................................................................47 r część utrwalająca  .................................................................................................................................51 r słowniczek  ................................................................................................................................................81 r źródła i inspiracje  .................................................................................................................................85 r lektorzy .......................................................................................................................................................95 r przewodnik ..............................................................................................................................................99 D W P O S Z U K I W A N I U S Z C Z Ę Ś C I A | S P I S T R E Ś C I 5 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 6 7 j a k o d n a l e ź ć w a r t o ś c i n a d r z ę d n e w y k ł a d 5 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ n a r r a t o r Wiara, dobro, miłość, uczciwość, prawda, wolność – to wartości nadrzędne, którymi warto się kierować. Być może wydadzą Ci się one zbyt idealistyczne, zbyt oderwane od prozy życia. Na co dzień zmagamy się z tyloma problemami: kłopotami finansowymi, brakiem pracy lub stabilizacji materialnej, że pytanie: „Gdzie tu miejsce na wartości duchowe?” nasuwa się samo. Nie rezygnujmy z pozyskiwania dochodów i nie skazujmy się na życie w ubó- stwie, a jedynie spróbujmy ustalić priorytety. Zwróćmy uwagę na osoby kieru- jące się niematerialnymi wartościami nadrzędnymi. Nie potrzebują rozgłosu i nie dbają o popularność. Ale są wśród nas. Rozejrzyjmy się uważnie dookoła. Tacy ludzie – może Twój sąsiad czy kolega z pracy – potrafią godzić różne sfery życia. Określili swoje wartości nadrzędne poza materią, więc nie muszą mieć wszystkiego natychmiast. Wiedzą, że warto znaleźć czas na rodzinę, wychowa- nie dzieci, budowanie trwałych relacji ze współmałżonkiem. Mają świadomość, jak ważne jest, by pomagać, dawać i kochać, dlatego określając życiowe cele, nie zapominają o budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi. Docenianie swego życia, odnajdywanie w nim tego, co najlepsze, kierowanie się duchowymi wartościami nadrzędnymi charakteryzuje ludzi o ukształtowa- nym systemie wartości. Wyrobienie sobie nawyku takiego myślenia jest niezwy- kle ważne dla wewnętrznej harmonii i poprawy jakości życia. p r e l e g e n t Czas na przybliżenie postaci, która kierując się własnym systemem wartości, nie tylko sama odnalazła sens życia, lecz swoją postawą potrafiła także zainspirować innych. To Helen Keller. Wspominaliśmy już o niej w  wykładzie na temat poznawania siebie. Jest przykładem osoby, w której postępowaniu nadzwyczaj wyraźnie widać rolę wartości nadrzędnych. Ta od dziecka niewidoma i niesłysząca kobieta mimo poważnej niepełnosprawności w pełni koncentrowała się na odkrywaniu radosnych stron życia. Świadomie zdecydowała, że poświęci się pisaniu i dawaniu nadziei innym. Swoją odważną i pozytywną postawą wzbudziła ogromne zainteresowanie. Zapraszano ją do różnych krajów, by opowiadała, jak można rozwiązywać problemy i kształtować pozytywne nastawienie do życia. Napisała wiele książek, ale największą popularność zdobyła jej autobiografia The Story of My Life, wydana w Polsce pod tytułem Historia mego życia. Ta niezwykła opowieść stała się inspiracją sztuki Williama Gibsona, który otrzymał za jej adaptację Nagrodę Pulitzera. Na podstawie autobiografii Helen Keller nakręcono także film. Ta niezwykła kobieta stała się autorytetem dla wielu pokoleń ludzi poszukujących w życiu głębszego sensu, radości i szczęścia. Ustalenie wartości nadrzędnych to istotny krok dla każdego człowieka. W ich poszukiwaniu warto wzorować się na osobach takich jak Helen Keller. Kiedy rozpoznasz swoje wartości i wskażesz, które z nich są dla Ciebie najważniejsze, znacznie łatwiej będzie Ci korzystać z wolności wyboru i podejmować trafne 8 9 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ życiowe decyzje. Zyskasz pewność działania na każdym polu, które wybierzesz, o ile będziesz kierował się realizmem. Nawet jeśli pojawią się wątpliwości, poradzisz sobie z nimi, bo będziesz miał się na czym oprzeć. Człowiek, który zyska i zachowa władzę nad sobą, dokona rzeczy największych i najtrudniejszych. Johann Wolfgang von Goethe Zazwyczaj ludzie zastanawiają się nad własną hierarchią wartości dopiero wtedy, gdy przeżyją kryzys lub poniosą porażkę. Czy warto na to czekać?... Czy nie lepiej świadomie podjąć trud i zajrzeć w głąb siebie?... Zatem jeszcze dzisiaj zrób przerwę w codziennej gonitwie i wyznacz termin spotkania z samym sobą. Niech to spotkanie posłuży Ci do uczciwej odpowiedzi na konkretne pytania: „Dokąd zmierzam?”, „Co się dla mnie liczy?”, „Co jest dla mnie ważne?”. 10 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749–1832) Wybitny poeta i dramaturg niemiecki. Związany z romantyzmem, ale także z klasycyzmem. Był również myślicielem, uczonym oraz urzędnikiem państwowym. Do jego najsłynniejszych dzieł należy powieść Cierpienia młodego Wertera oraz dramat Faust. 11 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 12 c z ę ś ć u t r w a l a j ą c a 13 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 1. Korzystaj z ludzkiego przywileju kierowania się w życiu wartościami. porady 2. Opieraj się na uznanych autorytetach moralnych. 3. Określ, jak wygląda Twój system wartości i zastanów się, co jest Twoją war- tością nadrzędną. 4. W określaniu własnego systemu wartości bądź szczery. 5. Pamiętaj, że wartości etycznych, w przeciwieństwie do materialnych, nigdy nie stracisz. 6. Pilnuj, by cele, które sobie wytyczysz, nie były destrukcyjne. 7. Rozwijaj cechy pozytywne, m.in. wnikliwość, wytrwałość, odwagę, deter- minację, zapał i entuzjazm, optymizm, wiarę we własne możliwości, dys- cyplinę wewnętrzną, pokorę, panowanie nad sobą, cierpliwość, altruizm, empatię oraz łagodność. 8. Nie pozwól, by zapanowały nad Tobą wartości materialne. 9. Trwaj przy zasadach, jakie wyznaczają Ci wartości. Nie odstępuj od nich nawet na chwilę, bo precedensy łatwo przechodzą w nawyki. 14 15 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ quiz Znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu pomoże Ci zapamię- Znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu pomoże Ci zapamię- tać i utrwalić zawarte w nim treści. Postaraj się odpowiadać samodzielnie, jeśli tać i utrwalić zawarte w nim treści. Postaraj się odpowiadać samodzielnie, jeśli jednak okaże się, że na któreś z pytań nie znasz odpowiedzi, zajrzyj do tekstu jednak okaże się, że na któreś z pytań nie znasz odpowiedzi, zajrzyj do tekstu wykładu lub przesłuchaj go jeszcze raz. Odszukasz tam potrzebne informacje. wykładu lub przesłuchaj go jeszcze raz. Odszukasz tam potrzebne informacje. W pytaniach otwartych posłuż się swoją wiedzą i doświadczeniem. Klucz z od- W pytaniach otwartych posłuż się swoją wiedzą i doświadczeniem. Klucz z od- powiedziami znajdziesz na s. 143. powiedziami znajdziesz na s. 76. 4. Kto uważał, że szczęście jest równoznaczne chwilowej przyjemności? a) stoicy b hedoniści c) cynicy d) chrześcijanie 5. Połącz linią nazwisko myśliciela z hasłem, które się z nim kojarzy. 1. Wartości były tematem rozważań filozoficznych od czasów antycz- nych. Kiedy powstała osobna nauka o wartościach, aksjologia? a) w starożytności b) na przełomie XVI i XVII wieku c) na przełomie XVIII i XIX wieku d) na przełomie XIX i XX wieku A) Platon B) Arystyp C) Seneka a) arete b) przyjemność c) dobro 2. Sokrates za najwyższą wartość uważał arete, cnotę. Jak rozumiał to D) Sokrates d) spokój ducha pojęcie? a) jako komplet zalet b) jako szlachetne zachowanie wobec innych c) jako dążenie do doskonalenia cechy najistotniejszej dla danego stanu d) jako dbałość o dobro innych 3. Rozważając dobro, myśliciele starożytni rozmyślali też nad jego przeci- wieństwem – złem. Co jest źródłem wszelkiego zła, zdaniem Sokratesa? a) ludzkie wady b) niewiedza c) pobłażanie sobie d) brak empatii 6. Połącz linią nazwę teorii istnienia wartości z jej znaczeniem. A) teoria obiektywistyczna a) każdy sam decyduje, co uzna za ważne, mądre lub piękne B) teoria subiektywistyczna b) wartości są niezmienne, jednak różne są zbudowane z nich przez każdego z nas systemy wartości C) teoria obiektywistycz- no-subiektywistyczna c) wartości są ponadczasowe i od nas niezależne 16 17 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ ćwiczenie 5 Jeśli zastanawiamy się nad dobrami materialnymi, to najczęściej chcielibyśmy mieć wszystko, czego nam brakuje: dom, samochód, pieniądze na bliższe i dal- sze podróże, zabezpieczenie na przyszłość, markowe ubrania lub inne rzeczy. Zastanów się i wypisz to, co jest dla Ciebie ważniejsze od pieniędzy. Potem przeanalizuj tę listę i pomyśl, czy poświęcasz tym wartościom wystarczają- co dużo czasu i starań. ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ćwiczenie 6 Często zdarza się tak, że mało wiemy o osobach najbliższych. Rozmawiamy z nimi o wielu rzeczach, ale nie o sprawach najważniejszych. Czy zdajesz so- bie sprawę na przykład, co jest dla Twojej rodziny i przyjaciół ważne i najważ- niejsze. Spróbuj sobie to uświadomić. Wybierz kilka bliskich Ci osób i wypisz po trzy wartości, którymi Twoim zdaniem się kierują. Następnie porozmawiaj z nimi, by się dowiedzieć, które wartości sami wymienią. Gdyby sprawiało im to trudność, pokaż im przykładową listę wartości. Porównaj odpowiedzi. Osoba ............................................................................................................................................................... Jej wartości nadrzędne wg Ciebie wg osoby, której dotyczą ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Osoba ............................................................................................................................................................... Jej wartości nadrzędne wg Ciebie wg osoby, której dotyczą ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Osoba ............................................................................................................................................................... Jej wartości nadrzędne wg Ciebie wg osoby, której dotyczą ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ 18 19 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ inspiracja 4 Jeśli nasz system wartości jest dobrze ustawiony, podświadomość pomoże nam realizować wytyczone cele. Odkryjemy w sobie cechy, które staną się na- szymi asystentami i będą w każdej chwili na nasze usługi, niczym dżin z lampy Aladyna, który pojawia się na wezwanie, gotowy spełnić każde marzenie swego pana. Dzięki tej potężnej sile będziemy w stanie pokonać wszystkie trudności. „Podświadomie czułem…”, „podświadomie zdawałem sobie sprawę…” – nie- mal każdemu z nas od czasu do czasu wyrywa się tego typu stwierdzenie. Nie- kiedy mamy wrażenie, że coś nam podpowiada, jak mamy postąpić lub się zachować. Podświadomość to rzeczywiście potężna siła. Może nam pomagać lub nas niszczyć. Czy karmisz ją dobrymi słowami, pozytywnymi myślami i zle- casz jej realizację konstruktywnych celów? A może wręcz przeciwnie, narzeka- niem i brakiem chęci do zmiany skłaniasz ją do działania przeciwko sobie? 20 21 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 22 s ł o w n i c z e k 23 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ aksjologia Nauka o wartościach. arete Najwyższa wartość według Sokratesa. Oznaczała doskonalenie cechy najważ- niejszej dla określonego stanu, np. męstwa – dla wojownika, pracowitości i wiernej służby – dla niewolnika. autorytet (wzór osobowy) Człowiek o dużej wiedzy i przestrzegający norm moralnych. Należy słuchać jedynie rad uznanych autorytetów. dialog wewnętrzny dobro Rozmowa z samym sobą, kluczowe narzędzie pracy nad samorozwojem. Narzę- dzie, które może być wykorzystane m.in. w rozpoznawaniu systemu wartości. Najwyższa wartość według Platona. Uważał, że każda dusza ludzka dąży do niego. fundament życia Wartości nadrzędne, które pełnią rolę stalowej konstrukcji wysokiej jakości. Człowiek powinien je najpierw określić, a potem niezmiennie się nimi kiero- wać w życiu. hedonizm obiektywizm osobowość Teoria filozoficzna, zgodnie z którą szczęście to doznawanie przyjemności. Teoria, która głosi, że wartości są od nas niezależne i niezmienne. Zbiór cech, które decydują o tym, jak myślimy, jak odczuwamy, jak traktujemy sie- bie i innych, jak oceniamy wszystko, z czym zetkniemy się w ciągu naszego życia. podświadomość Część psychiki, której istnienia człowiek często nie dostrzega. Jest odpo- wiedzialna za większość zdarzeń w naszym życiu. Teoria głosząca, że wartości są w pewien sposób niezmienne, ale zbudowany z nich system zależy od wielu czynników zewnętrznych (np. środowiska, trady- cji, religii, wykształcenia, mody, szerokości geograficznej). relatywizm Nieświadome uczenie się zachowań na podstawie kontaktów z innymi ludźmi. Teoria, która głosi, że każdy człowiek sam decyduje, co jest wartością. Uporządkowany koncentrycznie zbiór wartości z nadwartością usytuowaną w jego centrum, wyznaczający kierunek dążeń człowieka. socjalizacja subiektywizm system wartości Skupianie się na każdej czynności, którą w danym momencie wykonujemy, czy jest to budowanie prototypu nowego samochodu, czy tylko jego mycie. uważność Kierunek postępowania prowadzący do wydobycia z własnej egzystencji sa- tysfakcji osobistej i społecznej. wartość Wartość usytuowana w najwyższym miejscu hierarchii wartości. Może być ich kilka. Najważniejszą z nich nazywamy nadwartością. Świadome oddziaływanie na człowieka w celu uczenia go odpowiednich za- chowań. wartość  nadrzędna wychowanie 24 25 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 26 p r z e w o d n i k 27 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ KOLEKCJA WYKŁADÓW AUDIO PERSONALITY IMPROVEMENT INSTITUTE Czy zwiedzałeś kiedyś z przewodnikiem w ręku obce Ci miasto? Zapewne tak, bo w ten sposób łatwiej poruszać się w nieznanej przestrzeni. W dzisiejszych czasach wielu z nas korzysta nie tylko z przewodników drukowanych, lecz tak- że wydanych w formie audio. Treść, która dociera do nas podczas czytania lub słuchania, daje nam wrażenie, że poznajemy nieznane miejsca z kimś, kto już tu był i dzieli się z nami nie tylko znajomością topografii. Towarzysz ten potrafi sporo powiedzieć o historii mijanych obiektów, o postaciach, które są z nimi związane, dodać do tego swój punkt widzenia i wyniki osobistych obserwacji. Przy nim czujemy się pewnie. Stajemy się gotowi na poszukiwanie własnych ścieżek. Nabieramy przekonania, że chcemy i możemy pójść dalej. Wykłady przygotowane przez Personality Improvement Institute mogą stać się dla Ciebie takim przewodnikiem w drodze do rozwoju osobowości. Bez wzglę- du na to, czy wolisz je czytać, czy ich słuchać, będą z Tobą wszędzie, gdzie tylko masz dostęp do ich wersji drukowanej, e-bookowej czy audio. Słowa, które przeczytasz lub usłyszysz, mogą poprowadzić Cię w kierunku życia wysokiej ja- kości, pełnego radości i satysfakcji. Większość z nas potrzebuje takiego wspar- cia. Potrzebuje kogoś, kto powie: „Spróbuj, warto!”, kto zainspiruje do działania, a potem życzliwie będzie podpowiadał, co można zrobić. Wskaże drogi, ale nie będzie decydował, którą wybrać. Tę najlepszą dla siebie, zainspirowany wiedzą, przykładami i własnymi przemyśleniami, odnajdziesz sam.  Kolekcja Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości składa się z zebra- nych w cztery części 22 wykładów. Wszystkie zawierają materiał uzupełniający w postaci quizów, ćwiczeń i inspiracji do przemyśleń. Każdy wykład ma swoją wersję audio, nagraną przez znanych polskich aktorów i lektorów, na przykład: Krystynę Czubównę, Adama Ferencego czy Jerzego Stuhra. Możesz ją zakupić na stronie virtualo.pl. CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 Jak być szczęśliwym Jak zbadać swoje możliwości Jak poznawać siebie Jak rozwinąć poczucie własnej wartości Jak odnaleźć wartości nadrzędne CZĘŚĆ II JAK ROZWINĄĆ KLUCZOWE CECHY OSOBOWOŚCI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 WYKŁAD 6 Jak uwierzyć w siebie Jak stać się wnikliwym Jak stać się wytrwałym Jak stać się odważnym Jak stać się entuzjastycznym Jak stać się realistą CZĘŚĆ III JAK ROZWINĄĆ POZYTYWNE UMIEJĘTNOŚCI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 WYKŁAD 6 Jak się uczyć Jak być asertywnym Jak podejmować decyzje Jak ustalać priorytety Jak wyznaczać i osiągać cele Jak rozwinąć umiejętność planowania CZĘŚĆ IV JAK PIELĘGNOWAĆ DOBRE RELACJE Z INNYMI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 Jak stać się człowiekiem z inicjatywą Jak rozwinąć pozytywne nastawienie Jak motywować siebie i innych Jak rozwinąć zaufanie do siebie i innych Jak okazywać altruistyczną miłość 28 29 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 30 l e k t o r z y 31 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ KRYSTYNA CZUBÓWNA Dziennikarka i prezenterka o bardzo charakterystycznym ciepłym głosie. Znana z długoletniej współpracy z „Panoramą” nadawaną na antenie TVP2 oraz z użyczania głosu programom przyrodniczym. Obecnie pracuje jako lektorka dla wielu stacji telewizyjnych i radiowych. ADAM FERENCY Aktor filmowy i teatralny. Ceniony i popularny. Absolwent warszawskiej PWST. Wierny deskom teatrów warszawskich. Przez wiele lat występował w Teatrze na Woli oraz w Teatrze Współczesnym, gdzie debiutował także jako reżyser. Obecnie jest aktorem Teatru Dramatycznego. 32 33 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Nasza wizja: Podnieść jakość życia jak największej liczbie ludzi 34 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Nasza misja: Nie pouczamy, inspirujemy Każdy człowiek ma określony potencjał, z którym się rodzi i który może rozwinąć. Niestety, większość z nas nie domyśla się nawet tkwiących w nich samych możliwości, nie dając sobie tym samym szansy na życie pełne satysfakcji. Stworzyliśmy Personality Improvement Institute (PII), żeby odwrócić ten niekorzystny trend. Chcemy pomóc jak największej liczbie osób w pod- niesieniu jakości życia, co jasno formułujemy w naszej wizji. Jesteśmy przekonani, że można to zrobić poprzez rozwój osobowości – poznanie siebie, odkrycie i wiarę w swoje możliwości oraz zdefiniowanie kierunku i konkretnego celu działania. Opracowaliśmy narzędzia, które odpowied- nio użyte pozwolą każdemu, kto tylko będzie na to gotowy, stworzyć i zrealizować własny plan na życie. Narzędziami są przygotowane przez nas publikacje w formie tradycyj- nych książek i e-booków oraz w postaci audiobooków i filmów wideo. Nie mają one zastępować własnego myślenia. Dalecy jesteśmy od pouczania i wskazywania „jedynie słusznej drogi”. Naszym celem jest pobudzanie do samodzielnego rozwijania osobowości poprzez zachęcanie, mobilizowa- nie, inspirowanie i motywowanie do działania. Takie postępowanie przynosi zmianę sposobu myślenia. Dotychczasowe formułki myślowe: „to nie dla mnie” i „to mi się nie uda” zostają zastą- pione przez: „chcę, a więc mogę i potrafię”. Rezygnacja z ograniczeń ist- niejących we własnym umyśle i zastąpienie ich pozytywnym myśleniem ukierunkowanym na przyszłość owocuje rozkwitem kreatywności i wy- obraźni. Wzmacnia wiarę w siebie, rozwija odwagę i entuzjazm, wnikli- wość i wytrwałość, a to cechy kluczowe dla realizacji życiowych celów. Nasze działania opierają się na prostych wartościach. Należą do nich: rozwój wewnętrzny, prawda, wolność, bezinteresowna miłość, uczciwość i zaufanie. Na ich bazie wypracowaliśmy (i stosujemy w swojej organizacji) zbiór zasad. Istotna jest autonomia każdego z nas, kreatywność, praca bez presji, zaangażowanie, lojalność, dobrze rozumiana pokora. Zasada naczelna znalazła swoje odzwierciedlenie w misji firmy: „Nie pouczamy, inspirujemy”. Treści, które przekazujemy są istotne nie tylko dla osób indywidualnych, lecz także dla firm. Obecnie coraz większa liczba przedsiębiorców zauwa- ża związek między wewnętrznym uporządkowaniem człowieka, a jego stosunkiem do organizacji i zdaje sobie sprawę, że szczęście osobiste oraz zadowolenie pracowników jest niezbędnym elementem sukcesu fir- my. Jednocześnie stanowi najlepszy sposób na budowanie wartości nie- materialnych i prawnych przedsiębiorstwa. Z naszych obserwacji wynika, że świadomy rozwój nie jest zdetermino- wany ilorazem inteligencji i że każdy człowiek, który zda sobie sprawę ze swoich ogromnych możliwości jest w stanie ukształtować wspaniałą osobowość. Z tego powodu ogromny nacisk kładziemy na wiedzę, która www.pii.com.pl 37 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNE Kiedy już zdecydujesz czego chcesz, podjąłeś najważniejszą decyzję w swoim życiu. Musisz wiedzieć, czego chcesz, aby to osiągnąć. Douglas Lurtan po wprowadzeniu w życie da wymierny efekt w postaci pozytywnej prze- miany człowieka z pożytkiem dla siebie i firmy, którą reprezentuje. Realizacja programu przygotowanego przez PII pomaga w zmianie po- dejścia do wykonywanych obowiązków. Wzmacnia i rozwija zachowania proinnowacyjne, pozwala lepiej organizować czas pracy – swojej i ze- społu. Przyczynia się do ograniczenia absencji oraz fluktuacji kadry me- nadżerskiej. Przygotowuje do podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem oraz prowadzi do wzmocnienia kompetencji miękkich pracowni- ków i rozwija ich umiejętności komunikacyjne. Przyspiesza adaptację do nowych warunków pracy i skutecznie przeciwdziała wypaleniu zawodo- wemu. Nasze publikacje zawierają maksimum wiedzy praktycznej, do wykorzy- stania od zaraz, by proces pozytywnej przemiany mógł się rozpocząć jak najwcześniej. Dwadzieścia dwa moduły zebrane w czterech częściach tworzą systematyczny kurs, pełen inspirujących przykładów i ćwiczeń ułatwiających przemyślenia. Mamy nadzieję, że „dając wędkę”, pomożemy wszystkim, którzy chcą, by ich życie nabrało barw i zyskało nową jakość. www.pii.com.pl Personality Improvement Institute LLC 1521 Concord Pike STE 303 Wilmington, DE 19803, USA www.piinstitute.org 38 39 TOM 5 JAK ODNALEŹĆ WARTOŚCI NADRZĘDNECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Jak odnaleźć wartości nadrzędne? Gdzie leżą ich źródła? W jaki sposób ist- nieją wartości? Czy masz wpływ na to, które z nich znajdą się w Twoim systemie wartości? Czy potrafisz je uszeregować według ważności? Jak możesz rozpoznać nadwartość, która nadaje sens Twojemu życiu? Nikt nie kwestionuje istnienia wartości. Wiadomo, że wpływają na nasze wybory, a ich uwzględ- nianie w działaniu ma ogromny wpływ na odczuwanie szczęścia. Jeśli więc pragniesz być szczę- śliwy i spełniony, powinieneś zastanowić się nad swoim systemem wartości i szczerze odpo- wiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne i najważniejsze oraz co jest nadwartością, której chcesz podporządkować życie. Pomoże Ci w tym wykład Jak odnaleźć war- tości nadrzędne. Każdy z nas ma swój system wartości. Pod jego wpływem dokonujemy życiowych wyborów. In- dywidualną sprawą każdego człowieka jest to, które spośród wartości będą stać wyżej, a które niżej w hierarchii. Czy w takim razie to my sami decydujemy, co będzie istotą naszego życia?… Niezupełnie. Nie jesteśmy samotną wyspą. Podstawy naszej osobowości zostały uformowane w określonych warunkach i okolicznościach. Istotny wpływ miał na to kanon najważniejszych zasad obowiązujących w kręgu cywilizacyjnym i kulturowym, do którego należymy. Wartości nadrzędne oddziałują na naszą podświadomość i pokazują nam drogę. Jeśli nie weźmiemy ich pod uwagę w swoich poczynaniach, odczujemy napięcie emocjonalne związane z konfliktem pomiędzy wartościami a zachowaniami. www.pii.com.pl ISBN 978-83-942217-6-8 9 788394 221768 Wersja audio wykładu czytana przez: Krystynę Czubówną Adama Ferencego dostępna na stronie www.virtualo.pl 40 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak odnaleźć wartości nadrzędne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: