Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01397 012828 22973914 na godz. na dobę w sumie
Jak pisać CV i list motywacyjny - ebook/pdf
Jak pisać CV i list motywacyjny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 9788377744727 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Poradnik zawiera ważne informacje dla osób szukających pracy w kraju i za granicą. Autorka, mająca kilkuletnie doświadczenia w rekrutowaniu pracowników, w prosty, przejrzysty i profesjonalny sposób przedstawia, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, napisać najlepsze CV i list motywacyjny. Dodatkowo prezentuje wzory CV po polsku, angielsku i niemiecku (przystosowane do współczesnych wymogów rekrutacji). Pierwsze wydanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i otrzymało wiele pozytywnych opinii czytelników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRZYGOTOWYWANIE APLIKACJI piej używać jednego rodzaju czcionki, najpopularniejszy jest Times New Roman lub Arial o wielkości 10-12 punktów. 3. Pamiętać o odpowiedniej estetyce dokumentów – mało prawdo- podobne jest, by pracodawca przeczytał poplamione lub pomięte CV. Dyskwalifikujące są też błędy ortograficzne oraz rażące błędy stylistyczne i gramatyczne. Jeśli wysyłasz swoją aplikację pocztą lub odnosisz osobiście do potencjalnego pracodawcy, umieść doku- menty w eleganckiej kopercie. Napisz czytelnie adres i numer refe- rencyjny oferty. Koperta to pierwsze wrażenie, więc zadbaj o nie ze szczególną pieczołowitością. 4. Nie zapominać o zachowaniu chronologii – obecne zasady mó- wią o podawaniu zdarzeń, poczynając od tych najbardziej aktual- nych, a kończąc na tych najbardziej odległych. 5. Umieścić swoje zdjęcie, jeśli potencjalny pracodawca sobie tego życzy, w lewym górnym rogu dokumentu. Wskazane jest również zamieszczenie zdjęcia w przypadku niektórych zawodów, np. se- kretarki, recepcjonistki, gdzie dobra prezencja jest niezwykle istot- na. Oczywistą sprawą jest, aby na tym zdjęciu wyglądać ładnie, sympatycznie i inteligentnie, a nie nonszalancko i wyzywająco. 6. Nigdy nie kłamać! Treść powinna być pozytywna z użyciem krót- kich haseł i równoważników zdań, ale prawdziwa. 7. Pamiętać, że dobrze przygotowany życiorys umożliwia osobistą rozmowę z pracodawcą, a nie otrzymanie pracy. Bez względu na to, jak wspaniale przygotowany jest twój życiorys, musisz umieć się „sprzedać” w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. 2.1.4. Najczęściej spotykane błędy w CV CV, należą: Do najczęstszych błędów, jakie możemy popełnić, przygotowując 1. Zamieszczanie w aplikacji elementów nieistotnych dla przy- szłego pracodawcy z punktu widzenia stanowiska, o które dana osoba się ubiega, np. w dziale wykształcenie nie należy uwzględniać tak oczywistej sprawy, jak ukończenie szkoły pod- stawowej, a szkołę średnią wypisujemy tylko wówczas, gdy jej profil będzie świadczył o zdobyciu wiedzy na temat związany ze stanowiskiem pracy, o które ubiega się dana osoba. 29 JAK PISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY 2. Bardzo długie i obszerne opisywanie odbytych szkoleń – jeśli ten akapit jest zbyt długi, można pomyśleć, że autor sam wątpi w swoje kwalifikacje. 3. Luki w chronologii, w szczególności jeśli chodzi o doświad- czenie zawodowe. Wszelkie dziury, jak np. przerwa spowodo- wana urlopem macierzyńskim, urlopem zdrowotnym lub innego typu zdarzeniem, powinny być wyjaśnione w sposób bezpośred- ni. Fakt ten świadczy chociażby o tym, że mamy do czynienia z osobą szczerą i uczciwą, niepróbującą niczego zataić. 4. Zbyt długa lista zainteresowań – jeśli uczynimy z hobby naj- ważniejszy i najobszerniejszy punkt naszego życiorysu zawodo- wego, będzie to świadczyć o tym, że tak naprawdę interesujemy się wszystkim i niczym, albo że – mając tyle zainteresowań po- zazawodowych – nie pozostaje nam zbyt dużo czasu na aktyw- ność zawodową. 5. Dużo nieprecyzyjnych sformułowań typu: „znajomość w dzie- dzinie…”, „uczestnictwo w…”. 6. Stosowanie słownictwa negatywnego lub obniżającego włas- ną wartość. 7. CV stare, nieaktualne, poskreślane, poprawiane, zbyt gene- ralne i nieprzystosowane do stanowiska, o które dana osoba się ubiega. 8. CV źle skonstruowane, napisane w sposób niechronologiczny. 9. Zbyt częste stosowanie podkreśleń, wytłuszczeń i kursywy, uży- wanie kolorów i ilustracji, żadnych informacji nie należy poda- wać wielkimi literami. 10. CV napisane z błędami ortograficznymi, stylistycznymi i gra- matycznymi. 2.2. List motywacyjny Składając aplikację do firmy, obok CV piszemy również list moty- wacyjny. Ten dokument jest równie ważny jak poprzedni i również na- leży go bardzo starannie przygotować. Jego zadanie polega na przedsta- wieniu kandydatury danej osoby na konkretne stanowisko, zachęceniu 30 JAK PISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY 2.3. Przykłady CV z komentarzem W tej części niniejszego opracowania zostaną przedstawione róż- ne wzory pisania CV. Będą różnić się one między sobą m.in. kolej- nością przedstawiania poszczególnych części składowych życiorysu zawodowego, wielkością tych części w zależności od wagi różnych faktów itd. Przykład 1. Jest ogólnym wzorem pisania CV. Wyodrębniono tu poszczegól- ne części składowe życiorysu z zachowaniem prawidłowej kolejności, a obok wyjaśniono, jakie informacje powinny znajdować się w każdym z punktów. Przykład 2., 3. i 4. Przedstawia CV osoby, która nie posiada jeszcze żadnego doświad- czenia zawodowego. Jest absolwentem szkoły i jedynym jej doświad- czeniem są odbyte praktyki zawodowe. W takim przypadku istotne jest, by wymienić chociażby praktyki, niż w ogóle pominąć ten punkt. Wię- cej informacji można też przekazać w takim przypadku w punkcie: wy- kształcenie oraz odbyte kursy i szkolenie. Przykład 5. i 6. Jest typowym wzorem CV osoby posiadającej doświadczenie za- wodowe. Wszystkie fakty w punkcie doświadczenie zawodowe, wy- kształcenie, kursy zostały przedstawione w odwrotnej kolejności chro- nologicznej. Życiorys ten jest bardzo zwięzły, rzeczowy, a zarazem zawierający wszystkie najistotniejsze dla przyszłego potencjalnego pra- codawcy informacje. Przykład 7. Jest wersją bardzo rozbudowanego życiorysu zawodowego. Osoba ta posiada bogate doświadczenie zawodowe oraz odbyła sporo prakty- ki zawodowej. Według mnie CV to jest zbyt obszerne, niekoniecznie trzeba wymieniać wszystkie fakty, jedynie te, które mogą w istotny sposób zaważyć podczas rekrutacji na dane stanowisko. Ważne jest, aby przejść pozytywnie pierwszy etap procesu naboru kadr w firmie i być zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną. Wówczas będzie- my mieli okazję wspomnieć jeszcze o doświadczeniu czy też jakich- 36 Przykład 4. Dane osobowe Wykształcenie Osiągnięcia Znajomość języków obcych Inne umiejętności Zainteresowania PRZYGOTOWYWANIE APLIKACJI Curriculum vitae Agnieszka Pojękowska ur. 27.03.1982 r. ul. Bema 4c/87, 82-200 Malbork tel.: 606-698-877, (0-56) 621-89-45 e-mail: magkow@o2.pl 2001-2006 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji Kierunek: prawo 1997-2001 XX Liceum Ogólnokształcące w Malborku Udział w olimpiadzie przedmiotowej drugiego stopnia z języka łacińskiego w 1999 i w 2000 r. Czwarte miejsce w Wojewódzkim Konkursie Przysposo- bienia Obronnego Udział w olimpiadzie przedmiotowej z historii Język angielski – poziom upper-intermediate Język niemiecki – poziom podstawowy Język łaciński – poziom średnio zaawansowany Obsługa komputera: znajomość programów: Photoshop, CorelDraw 13, Linux, MS Office Prawo jazdy kat. B Prawo i historia starożytnego Rzymu Współczesne kino amerykańskie Sport: jazda na rowerze, pływanie 41 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Ostatnia kwestia sprawia często sporo problemów. Należy pamiętać, że podstawową zasadą negocjacji jest ukrywanie rzeczywistych ocze- kiwań. Warto na początku podać sumę nieznacznie wyższą od tej, na której naprawdę nam zależy. Daje to w ten sposób pole do dyskusji, a osiągnięty kompromis nie musi być krzywdzący dla kandydata. Nale- ży pamiętać, że najmniej pozytywne wrażenie robi niemożliwość wyce- nienia się przez kandydata lub podanie bardzo niskiej kwoty wynagro- dzenia, co może świadczyć o jego braku rozeznania w danej branży lub niskiej samoocenie. W części osobowościowej rozmawia się na tematy bardziej prywat- ne. Ma ona na celu zdiagnozowanie pozazawodowej osobowości kan- dydata i jego przydatności do proponowanego stanowiska pracy. Roz- mowa ta ma udzielić informacji w następujących kwestiach: a) sytuacji rodzinnej kandydata; b) stopnia motywacji kandydata; c) zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu; d) hierarchii wartości kandydata; e) braku zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, mogących w nega- tywny sposób wpłynąć na efektywność zawodową kandydata; f) stopnia odporności na stres oraz umiejętności radzenia sobie w sy- tuacjach konfliktowych; g) umiejętności wzbudzania zaufania i sympatii. 3.2. Lista pytań najczęściej zadawanych na rozmowie kwalifikacyjnej Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spotykają się z bardzo podobnymi pytaniami. Istnieje pewien szablon pytań, dotyczący sfery zawodowej i pozazawodowej. Ważne jest, aby podczas rozmowy uni- kać odpowiedzi tylko na „tak” lub „nie” i bardzo uważnie słuchać pytań zadawanych przez komisję rekrutacyjną. Nie należy mówić ogólnikami, tylko odpowiadać na pytania konkretnie i wyczerpująco. Poniżej zo- stanie przedstawiona lista pytań, najczęściej zadawanych przez praco- dawców: 65 JAK PISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY Przykład 3. – list motywacyjny Rafał Wojciechowski ul. Wiosenna 45/8 83-200 Gdańsk Gdańsk, 15th November 2010 Rafał Dąbrowski Personnel Department MPF S.A. ul. Łukowa 5 83-200 Gdańsk Dear Sirs, I am writing in response to your advertisement, which appeared in the Wyborcza ne- wspaper on 8th November 2010, and I would like for you to accept my application for the position of Sales Specialist. As you can read from my CV, I am currently studying Economics at Gdańsk Universi- ty. I have chosen as my major Trade Marketing, therefore I have solid theoretical pre- paration for work in this field. At present, I am writing my thesis on direct advertising for retail stores with examples from a network of stores located in Northern Poland. I am especially interested in your company because its international reach would give me the ability to work mainly in worldwide markets. I enjoy working on new projects and I personally receive great satisfaction from solving various problems. Furthermo- re my fluent Russian will certainly be additional help when cooperating with compa- nies from the east. The requirements necessary for this job correspond to my interests and disposition. They are also similar to my personal goals for my future career. I am also aware of the furthering education program that your company offers which would allow me to additionally raise my professional qualifications. In summary, I feel that my education plus my knowledge of Russian make me an excellent candidate for the offered position. I am looking forward to the possibility to further discuss my qualifications during an interview whenever will be most comfortable for you. Sincerely Rafał Wojciechowski 96 JAK PISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY 5.4. Słowa i zwroty w języku angielskim i niemieckim pomocne przy pisaniu aplikacji PRZYMIOTNIKI język angielski peaceful skilful valuable patient decisive good exact, precise accomplished experinseal dynamic effective econimical enthusiastic functional imposing język niemiecki konfliktlos geschickt, geübt wertvoll geduldig maßgebend, entschei- dend gut genau perfekt erfahren dynamisch wirksam, erfolgreich ökonomisch begeistert funktionell imposant, eindrucks- voll kompetent, zuständig komplett competent complete consistent, consequent beharrlich, konsequent profitable better loyal successful extraordinary günstig, nützlich besser loyal erfolgreich exzellent, hervorra- gend unübertroffen unbeatable bezkonfliktowy biegły cenny, wartościowy cierpliwy decydujący, stanow- czy dobry dokładny doskonały doświadczony dynamiczny efektywny, obowią- zujący ekonomiczny entuzjastyczny funkcjonalny, działa- jący imponujący, okazały kompetentny kompletny, zupełny, konsekwentny korzystny lepszy lojalny mający powodzenie nadzwyczajny, nie- zwykły niepokonany 116
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak pisać CV i list motywacyjny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: