Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00486 007544 21009144 na godz. na dobę w sumie
Jak pisać CV i list motywacyjny. Poradnik - ebook/pdf
Jak pisać CV i list motywacyjny. Poradnik - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 139
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-472-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Poradnik zawiera ważne informacje dla osób szukających pracy w kraju i za granicą. Autorka, mająca kilkuletnie doświadczenia w rekrutowaniu pracowników, w prosty, przejrzysty i profesjonalny sposób przedstawia, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, napisać najlepsze CV i list motywacyjny. Dodatkowo prezentuje wzory CV po polsku, angielsku i niemiecku (przystosowane do współczesnych wymogów rekrutacji).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JAK PISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY 2. Bardzo długie i obszerne opisywanie odbytych szkoleń – jeśli ten akapit jest zbyt długi, można pomyśleć, że autor sam wątpi w swoje kwalifikacje. 3. Luki w chronologii, w szczególności jeśli chodzi o doświad- czenie zawodowe. Wszelkie dziury, jak np. przerwa spowodo- wana urlopem macierzyńskim, urlopem zdrowotnym lub innego typu zdarzeniem, powinny być wyjaśnione w sposób bezpośred- ni. Fakt ten świadczy chociażby o tym, że mamy do czynienia z osobą szczerą i uczciwą, niepróbującą niczego zataić. 4. Zbyt długa lista zainteresowań – jeśli uczynimy z hobby naj- ważniejszy i najobszerniejszy punkt naszego życiorysu zawodo- wego, będzie to świadczyć o tym, że tak naprawdę interesujemy się wszystkim i niczym, albo że – mając tyle zainteresowań po- zazawodowych – nie pozostaje nam zbyt dużo czasu na aktyw- ność zawodową. 5. Dużo nieprecyzyjnych sformułowań typu: „znajomość w dzie- dzinie…”, „uczestnictwo w…”. 6. Stosowanie słownictwa negatywnego lub obniżającego włas- ną wartość. 7. CV stare, nieaktualne, poskreślane, poprawiane, zbyt gene- ralne i nieprzystosowane do stanowiska, o które dana osoba się ubiega. 8. CV źle skonstruowane, napisane w sposób niechronologiczny. 9. Zbyt częste stosowanie podkreśleń, wytłuszczeń i kursywy, uży- wanie kolorów i ilustracji, żadnych informacji nie należy poda- wać wielkimi literami. 10. CV napisane z błędami ortograficznymi, stylistycznymi i gra- matycznymi. 2.2. List motywacyjny Składając aplikację do firmy, obok CV piszemy również list moty- wacyjny. Ten dokument jest równie ważny jak poprzedni i również na- leży go bardzo starannie przygotować. Jego zadanie polega na przedsta- wieniu kandydatury danej osoby na konkretne stanowisko, zachęceniu 30 PRZYGOTOWYWANIE APLIKACJI pracodawcy do zapoznania się z CV i uzyskaniu zaproszenia na rozmo- wę kwalifikacyjną. List motywacyjny powinien zawierać informacje adekwatne do sta- nowiska, o które dana osoba się ubiega. Najważniejsze jest przyciąg- nięcie uwagi pracodawcy i z tej właśnie perspektywy powinno za- cząć się sporządzanie tego dokumentu. Dlatego też doradcy personalni twierdzą, że o ile napisanie prawidłowego CV nie przysparza więk- szych trudności, o tyle napisanie dobrego, wzbudzającego zaintereso- wanie listu motywacyjnego jest umiejętnością opanowaną tylko przez nielicznych. Celem listu motywacyjnego jest udzielenie pracodawcy odpowiedzi na 3 pytania: 1. Dlaczego aplikujemy do tej właśnie firmy? 2. Dlaczego chcemy pracować na tym właśnie stanowisku? 3. Jakie korzyści może osiągnąć pracodawca, jeśli nas zatrudni? List motywacyjny powinien mieć odpowiednią formę. Chodzi tu o umieszczenie kilku istotnych części: 1. Imię i nazwisko aplikującego. 2. Miejsce i data przygotowania aplikacji. 3. Nazwa i adres firmy, do której przygotowujemy dokumenty. 4. Imię, nazwisko i stanowisko osoby, do której kierujemy list moty- 5. Zwrot grzecznościowy, np. „Szanowny Pan”, „Szanowna Pani”, wacyjny i CV. „Szanowni Państwo” itp. tywacje osoby aplikującej. kwalifikacyjną. 6. Akapit wyjaśniający nasze zainteresowanie daną ofertą pracy. 7. Akapit przedstawiający konkretne kwalifikacje, umiejętności i mo- 8. Akapit mający na celu wywołanie reakcji zaproszenia na rozmowę 9. Grzecznościowa forma pożegnania, np. „Łączę wyrazy szacunku”, „Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”. 10. Własnoręczny podpis. W nagłówku listu piszemy miejscowość i datę, nieco niżej, po lewej stronie umieszczamy swoje nazwisko i imię, dane osobowe, a jeszcze niżej po prawej stronie – dane adresata. W tym miejscu zaznaczam, że niezwykle istotne jest, aby w poprawny sposób skierować swój list mo- 31 JAK PISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY tywacyjny. Dyskwalifikującym nas na samym początku jest błąd w po- staci niepoprawnej nazwy firmy, do której aplikujemy. Ponadto przed pisaniem dokumentów warto dowiedzieć się czegoś bliższego o fir- mie – ilu zatrudnia pracowników, jaką branżą się zajmuje, w jaki spo- sób się promuje, jak długo istnieje na rynku. Warto też zdobyć trochę informacji na temat specyfiki branży, którą się zajmuje. Każdy produkt czy usługa charakteryzuje się czymś innym. Standardowym zwrotem grzecznościowym, typowym dla listów formalnych, jest „Szanowny/a Pan/i”. Jeśli jednak w ogłoszeniu o pracę pojawiło się nazwisko osoby, do której kierujemy dokumenty, to nale- ży wówczas zastosować zwroty osobowe „Pan/i”. Gdy jednak nie zna- my nazwiska dyrektora, prezesa czy doradcy personalnego, należy użyć formy „Państwo”. W dolnej części znajduje się zasadnicza treść listu. Można podzie- lić ją na 3 podrozdziały. W pierwszej części należy wzbudzić zain- teresowanie czytającego i poinformować, skąd dowiedzieliśmy się o ofercie. Należy zaznaczyć, na jakie ogłoszenie odpowiadamy albo na jakie stanowisko aplikujemy. Trzeba też podać nazwę stanowiska bądź podać swoje cele zawodowe, np. „Chciałbym podjąć pracę związaną z analizami finansowymi firmy”. W tym akapicie podajemy przyczynę napisania listu z punktu widzenia odbiorcy i wymieniamy korzyści, ja- kie może on odnieść. Można skorzystać z różnych technik. Oto kilka przykładów: 1. „Wasze ogłoszenie było niezwykle interesujące…” 2. „Wasze dotychczasowe osiągnięcia na rynku…” 3. „Wasz artykuł w…” 4. „Wasza firma ciesząca się świetną reputacją w branży…” 5. „W związku z planowanym przez Państwo otwarciem nowego cen- trum dystrybucji, chciałbym zaproponować swoją kandydaturę na stanowisko…” Chcę zaznaczyć, że formy te są trafne dlatego, że pracodawcy za- wsze będą zainteresowani tym, co dzieje się, jeśli zostanie to przedsta- wione z ich punktu widzenia. W drugim podrozdziale listu motywacyjnego prezentujemy swo- je wykształcenie, najbardziej jednak koncentrujemy się na dotychcza- sowym doświadczeniu zawodowym i opisujemy konkretne umiejęt- ności i cechy. Ważne jest, aby były one zbieżne z zadaniami, których 32 PRZYGOTOWYWANIE APLIKACJI spodziewamy się u nowego pracodawcy. Chodzi też o to, aby list nie był szczegółowym opisem życiorysu, ale mówił o rzeczywistych osiągnięciach i cechach naszej osobowości, tj. rzetelności, dokładno- ści, punktualności, chęci uczenia się i podnoszenia swoich kwalifika- cji zawodowych. Odradza się stosowanie w tym miejscu zwrotów zbyt ogólnikowych i mało znaczących, tj. kreatywny, otwarty, elastyczny i odpowiedzialny. Najbardziej wiarygodni staniemy się dla przyszłe- go pracodawcy, jeżeli wymienione umiejętności i cechy osobowości podeprzemy konkretnymi przykładami z życia. Dlatego lepiej podać ich mniej i postarać się je udowodnić. Cała trudność w napisaniu listu motywacyjnego polega na tym, żeby nakierować uwagę czytającego na te unikalne cechy, które spełnią oczekiwania lub zapadną w pa- mięć potencjalnemu pracodawcy. Oto kilka przykładów treści, wyko- rzystywanych w tym akapicie: 1. „Wiedza zdobyta przeze mnie podczas studiów pozwoliła mi na pro- wadzenie samodzielnych analiz finansowych, miesięcznych i kwar- talnych raportów w ramach działu ekonomicznego. Jako uczestnik programu praktyk letnich w firmie, miałem sposobność poznać spe- cyfikę pracy tego działu”. 2. „Wykształcenie, jakie zdobyłem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, a także moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, z pewnością pozwolą mi na efektywne wykonywanie wymienionych w ogłoszeniu zadań. Zaznaczam, że w bardzo do- brym stopniu opanowałem umiejętność posługiwania się wyszcze- gólnionymi przez Państwa programami księgowymi”. 3. „Obsługa klientów indywidualnych i instytucjonalnych była głów- nym kierunkiem, w jakim rozwijałem swoją karierę zawodową”. 4. „Jako specjalista od oprogramowania, biegle władający językiem angielskim, z pewnością sprostam wymaganiom stawianym przez Państwa”. 5. „W ubiegłym roku zdobyłem największe zamówienie na północy Polski”. W trzeciej, ostatniej części zasadniczej listu motywacyjnego wy- wołujemy reakcję zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. W tym miejscu przedstawiamy formy kontaktu z nami (telefon, e-mail, adres pocztowy) i wyrażamy prośbę o zaproszenie na rozmowę. Ważne jest też, aby u czytającego wywołać przeświadczenie, że oprócz doskona- 33 JAK PISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY łych kwalifikacji i doświadczenia, posiadamy odpowiednie cechy inter- personalne. Po przeczytaniu listu potencjalny pracodawca powinien odnieść wrażenie, że to właśnie z nami powinien spotkać się na roz- mowie kwalifikacyjnej i że to właśnie ta osoba w idealny sposób od- powiada jego oczekiwaniom. Oto przykładowe zwroty: 1. „Będę oczekiwać Państwa odpowiedzi.” 2. „Szansa na spotkanie z Panem…” 3. „Jeżeli zechcieliby Państwo odbyć ze mną rozmowę kwalifikacyj- ną, jestem gotów w niej uczestniczyć w odpowiadającym Państwu terminie. Proszę o kontakt pod numerem telefonu…” 4. „Jestem młodą, pełną entuzjazmu osobą i jestem pewien, że w zna- komity sposób zaadaptowałbym się w Państwa zespole. W razie ja- kichkolwiek pytań, uprzejmie proszę o kontakt.” 5. „Jeśli poszukują Państwo osoby komunikatywnej, otwartej na nowe wyzwanie, chętnej do zdobywania nowych doświadczeń, potra- fiącej radzić sobie ze stresem, proszę o kontakt. Z przyjemnością przyjdę na rozmowę kwalifikacyjną.” 6. „Czy mógłbym zadzwonić do Państwa biura w przyszłym tygo- dniu, by zorientować się, jak zamierzają Państwo zająć się moją sprawą?”. Uwaga! Jest to jedyne miejsce w liście, w którym można wyrazić swoją niepewność. Jeśli firma nie ogłasza oferty pracy i list motywacyjny wysyłamy z własnej inicjatywy, można zaznaczyć, że sami skontaktujemy się w ciągu 2-3 tygodni z działem personalnym firmy. W ten sposób stwa- rzamy sobie możliwość ponownego kontaktu z potencjalnym praco- dawcą pod pretekstem dowiedzenia się, czy nasze dokumenty wzbudzi- ły w firmie zainteresowanie. Na końcu listu zamieszczamy grzecznościową formę pożegnania, np. „Łączę wyrazy szacunku”, „Z poważaniem” i kilka linijek poniżej umieszczamy swoje imię i nazwisko. Pomiędzy pożegnaniem a nazwi- skiem kandydata należy podpisać się własnoręcznie. 2.2.1. Praktyczne rady dotyczące pisania listu motywacyjnego Podsumowując, warto wymienić kilkanaście praktycznych rad po- mocnych przy pisaniu listu motywacyjnego: 34 PRZYGOTOWYWANIE APLIKACJI 1. Nie powinien być dłuższy niż jedna strona A4. 2. Powinien być napisany na białym, czystym papierze – zbytnia eks- trawagancja w tej kwestii nie jest mile widziana. 3. Powinien być edytowany w programie Word, czcionką czarną i bar- dzo czytelną (wielkość liter: 11-12 punktów). 4. Na końcu powinien koniecznie znajdować się własnoręczny podpis. 5. Nie należy powtarzać tego, co jest w CV, ale pogłębić zawartość CV i podeprzeć konkretnymi przykładami, by stał się bardziej wia- rygodny. 6. Nie należy wypisywać, jaką szkołę się ukończyło i w jakiej firmie się pracowało (to jest w CV), ale czego dokładnie kandydat się na- uczył i jakie zdobył praktyczne umiejętności. 7. Tekst powinien być podzielony na akapity, jeden akapit to jedna myśl. i stylistycznych. 8. Nie powinien zawierać błędów ortograficznych, gramatycznych 9. Nie należy wysyłać identycznego listu motywacyjnego do wszyst- kich firm – to ogromny błąd! Każdy list powinien być dostosowany do konkretnego stanowiska, o które się ubiegamy. 10. Należy pisać prawdę i tylko prawdę – jeżeli przejdziemy przez pierwszy etap rekrutacji i zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwa- lifikacyjną, to przyszły pracodawca w prosty sposób może spraw- dzić, czy to, co napisaliśmy w liście, jest odzwierciedleniem rze- czywistości. Jeśli okaże się, że są pewne nieścisłości, to wówczas cały wysiłek poszukiwania pracy poszedłby na marne. 11. List należy zacząć pisać dopiero wówczas, gdy mamy gotowe CV – będzie wtedy wiadomo, jak list może w precyzyjny sposób uzupeł- nić CV. 12. Należy unikać zbytniej pewności siebie – wprawdzie CV i list mo- tywacyjny służą wskazywaniu na własne atuty, chwaleniu się umie- jętnościami i doświadczeniem, jednak warto zachować pewien umiar. Sformułowanie typu: „Lepszego kandydata na to stanowisko nie znajdziecie” nie jest mile widziane, a to, że jest się osobą pożą- daną i najlepiej nadającą się do danej pracy, powinno wynikać z do- kumentów aplikacyjnych. 35
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak pisać CV i list motywacyjny. Poradnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: