Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00317 005450 20483805 na godz. na dobę w sumie
Jak poznawać siebie - ebook/pdf
Jak poznawać siebie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: PII Polska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65552-34-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie „Jaki jestem?”. Wzmacnia to pewność działania, wiarę w swoje możliwości oraz ułatwia panowanie nad emocjami. Prezentujemy bogaty zbiór wypróbowanych sposobów, które pomogły już wielu ludziom poznać bogactwo swojej osobowości i zainspirować się nim.

Poznanie siebie jest konieczne, by można było nie odczuwać ciągłych wyrzutów sumienia, że coś robimy nie tak, że jesteśmy nie tacy, że odbiegamy od jakiegoś wymyślonego dla nas (lub przez nas) ideału. Zrozumiemy, że jesteśmy ludźmi kompletnymi, z wieloma zaletami i unikatowymi możliwościami. Wnikliwe wejrzenie we własne wnętrze za pomocą skutecznych narzędzi pozwala dostrzec w sobie te cechy, które warto rozwinąć, i te, które dobrze by było osłabić. Treść wykładu pomoże określić typ temperamentu i inteligencji oraz uświadomić sobie własne mocne i słabe strony. Wskaże możliwości rozwijania dobrych nawyków i pozbywania się, albo przynajmniej wytłumiania, tych, które przeszkadzają w realizacji celów.

 

Wykład Jak poznać siebie jest trzecim w kolekcji Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości wydanej przez PII. Kolekcja zawiera kompletny kurs samorozwoju, bogaty w konkretne podpowiedzi, inspirujące cytaty oraz przykłady z biografii ludzi znanych z historii i postaci nam współczesnych. Celem nauki jest wzrost kreatywności, rozwijanie cech kluczowych, takich jak wiara w siebie i odwaga, a także umiejętności umożliwiających świadome podejmowanie decyzji oraz planowanie i realizację celów w dłuższym i krótszym dystansie czasowym.

Nie pouczamy, inspirujemy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INSPIRUJĄCY  WYKŁAD JAKPOZNAWAĆ SIEBIE ABYŚ BYŁ SPEŁNIONY W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM A TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIE Nie pouczamy, inspirujemy B C TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ r jak poznawać siebie wykład 3  ........................................................................................................7 s p i s   t r e ś c i r część utrwalająca  .................................................................................................................................55 r słowniczek  ................................................................................................................................................85 r źródła i inspiracje  .................................................................................................................................91 r przewodnik ...........................................................................................................................................101 r lektorzy ....................................................................................................................................................105 D W P O S Z U K I W A N I U S Z C Z Ę Ś C I A | S P I S T R E Ś C I 5 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 6 j a k p o z n a w a ć s i e b i e w y k ł a d 3 7 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ p r e l e g e n t Współczesny amerykański psycholog Howard Gardner uważa, że inteli- gencja jest unikatową kombinacją ośmiu zdolności. Określają one indywidu- alny profil każdego człowieka. Wyróżniamy więc inteligencję lingwistyczną, czyli językową; logiczno-matematyczną; muzyczną; wizualno-przestrzenną; kinestetyczną, inaczej motoryczną; interpersonalną; intrapersonalną, czyli intu- icyjną; oraz naturalistyczną, zwaną też przyrodniczą. Ci, którzy odkryli, jakim rodzajem inteligencji dysponują, i które kompetencje mają najbardziej rozwinięte, a potem na nich oparli swoje życie zawodowe, osią- gnęli znacznie więcej niż inni. Przykład?... Większość z nas słyszała o serii książek, których bohaterem jest Harry Potter. Ich autorka Joanne Kathleen Row- ling, tworząc barwny świat swoich powieści, wykazała się wysokim poziomem inteligencji językowej, logicznej i przestrzennej. Konsekwencja w rozwijaniu na- turalnych talentów sprawiła, że nikomu nieznana sekretarka i nauczycielka an- gielskiego stała się najpoczytniejszą autorką świata, a seria książek o młodym cza- rodzieju sprzedała się w ponad 400 milionach egzemplarzy. Jak do tego doszło?... Rowling od dziecka chciała zostać pisarką. Talent do snucia opowieści odkryła w sobie już jako sześcioletnia dziewczynka. Chciała studiować w Oksfordzie, ale nie zdała egzaminów wstępnych. Ukończyła więc romanistykę w Exeter. Po studiach pracowała między innymi w Amnesty International. Pomysł na opowieść o szczupłym, czarnowłosym chłopcu, który nie wie, że jest czaro- dziejem, zrodził się w jej głowie jeszcze w 1990 roku, w opóźnionym o cztery godziny pociągu relacji Manchester-Londyn, ale pierwsze trzy rozdziały książki powstały dopiero trzy lata później. Powody?... Śmierć matki w wieku zaledwie 45 lat oraz wyjazd do Portugalii i nieudane małżeństwo, które rozpadło się po 13 miesiącach. Efektem traumatycznych przeżyć była głęboka depresja. Kiedy przyszła pisarka z maleńką córeczką wróciła do Anglii, znalazła się w niewesołej sytuacji. Brak pracy, dziecko na utrzymaniu. Mimo to odkryła w sobie siłę, by na nowo ułożyć sobie życie, a przede wszystkim, by dokończyć książkę. Trudne doświadczenia stały się dla niej źródłem inspiracji i znalazły odbicie w posta- ciach i fabule pierwszego tomu „Harry’ego Pottera”. Wykorzystywała na pisanie każdą chwilę. Przezwyciężyła pojawiające się trudności, wejrzała w głąb siebie i odkryła, w czym jest naprawdę dobra. Potwierdził się wysoki poziom jej inte- ligencji językowej, logicznej i przestrzennej. n a r r a t o r Co oznacza dla nas teoria Gardnera – zdaniem wielu rewolucyjna?... Nie ma ludzi nieinteligentnych. Każdy jest uzdolniony, lecz… inaczej! Stopień, w jakim dana zdolność się rozwinie u konkretnego człowieka, w jakiejś mierze zależy od predyspo- zycji wrodzonych, ale także od środowiska, w jakim się wychował, systemu edukacji i… od tego, czy miał szansę rozpoznać swój talent. Niestety, od lat propagowane testy na inteligencję sprawdzają wyłącznie logiczne myślenie, a to tylko jeden z jej aspektów. Takim testem można sobie lub dziecku zrobić ogromną krzywdę. Czło- wiek może się nigdy nie dowiedzieć, że ma talent plastyczny lub muzyczny, za to zapamięta, że nie nadaje się do Mensy, bo jego IQ jest poniżej normy! p r e l e g e n t Powodzenie poczynań człowieka zależy nie tylko od rozpoznania typu inteli- gencji, którym cechuje się jego umysłowość, lecz także od poziomu inteligen- cji emocjonalnej. Jest ona niezależna od naszych talentów. Daniel Gole- man, twórca terminu, inteligencją emocjonalną nazywa zdolność do rozpoznawania stanów emocjonalnych u siebie i innych ludzi oraz umiejęt- ność kontrolowania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonal- nymi innych. Czy chciałbyś nauczyć się panować nad emocjami?... Wygaszać uczucia negatywne, a rozwijać w sobie pozytywne?... Zapewne tak. 8 9 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Im większa umiejętność opanowywania emocji i uczuć, tym wyższa inte- ligencja emocjonalna danej osoby. W skład inteligencji emocjonalnej, według Daniela Golemana, wchodzą trzy grupy kompetencji. Pierwsza to kompetencje psychologiczne. Składają się na nie: umie- jętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, świadomość swoich możliwości i ograniczeń oraz umiejętność kontrolowania emocji. Drugą grupą są kompetencje społeczne. Należą do nich: empatia, czyli umiejętność doświadczania stanów emocjonalnych innych; asertywność, czyli wyrażanie własnego zdania i emocji; umiejętność wpływania na innych; przywództwo rozumiane jako zdolność do inspirowania oraz umiejętność współdziałania. Trzecia grupa to kompetencje prakseologiczne. Zaliczamy do nich: motywację, zdolności przystosowawcze oraz sumienność i konsekwencję w działaniu. Łatwo zauważyć, że kompetencje psychologiczne odnoszą się do nas samych, społeczne – do naszych kontaktów z innymi, prakseologiczne zaś są cecha- mi umożliwiającymi osiągnięcie wytyczonego celu. Dużo?... Dużo! Jednak... Po pierwsze, nie potrzebujemy wszystkich kompetencji, choć wiele z nich każ- demu z nas się przyda. Jeśli na przykład nie musimy niczym zarządzać, to roz- wijanie kompetencji przywódczych nie będzie nam specjalnie potrzebne. Nie każdemu też przydadzą się mocno rozwinięte umiejętności perswazyjne. Po drugie, kompetencje dają się wzmacniać. Może nie zawsze dojdziemy do do- skonałości, ale z pewnością osiągniemy poziom zadowalający! 10 DANIEL GOLEMAN (ur. 1943) Amerykański psycholog i publicysta, wykładowca akademicki. Twórca teorii tzw. inteligencji emocjonalnej. Autor ponad 10 książek z dziedziny psychologii, w tym opisujących zjawisko inteligencji społecznej. Najgłośniejsza z nich to Inteligencja emocjonalna. 11 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 12 c z ę ś ć u t r w a l a j ą c a 13 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 1. Poznawaj swoją osobowość różnymi metodami. porady 2. Nie oczekuj, że swój typ temperamentu określisz jednoznacznie. Znajdź typ najbliższy Twojemu usposobieniu. 3. Pamiętaj, że momenty przełomowe mają często charakter kryzysów. 4. Poszukaj uzdolnień. Zacznij od odkrycia rodzajów inteligencji przeważają- cych w Twojej osobowości. 5. Naucz się opanowywać swoje emocje i uczucia oraz rozumieć emocje i uczucia innych. 6. Wzmacniaj zalety, osłabiaj wady. 7. Rozwijaj w sobie empatię i działaj altruistycznie. 8. Pracuj nad nawykami: twórz pozytywne i zastępuj nimi nawyki negatyw- ne. 9. Jeśli masz problem z nałogiem, szukaj pomocy specjalistów. 10. Zdefiniuj swoje mocne strony i wzmacniaj je. 14 15 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ quiz Znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu pomoże Ci zapamię- Znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wykładu pomoże Ci zapamię- tać i utrwalić zawarte w nim treści. Postaraj się odpowiadać samodzielnie, jeśli tać i utrwalić zawarte w nim treści. Postaraj się odpowiadać samodzielnie, jeśli jednak okaże się, że na któreś z pytań nie znasz odpowiedzi, zajrzyj do tekstu jednak okaże się, że na któreś z pytań nie znasz odpowiedzi, zajrzyj do tekstu wykładu lub przesłuchaj go jeszcze raz. Odszukasz tam potrzebne informacje. wykładu lub przesłuchaj go jeszcze raz. Odszukasz tam potrzebne informacje. W pytaniach otwartych posłuż się swoją wiedzą i doświadczeniem. Klucz z od- W pytaniach otwartych posłuż się swoją wiedzą i doświadczeniem. Klucz z od- powiedziami znajdziesz na s. 143. powiedziami znajdziesz na s. 80. 1. Kto opracował pierwszą koncepcję temperamentu? a) Hipokrates b) Arystoteles c) Platon d) Epikur 2. Połącz linią typ temperamentu z kolumny I z odpowiednimi cechami z kolumny II. A) sangwinik B) choleryk C) flegmatyk D) melancholik a) pełen energii optymista, dobry or- ganizator, gwałtowny i drażliwy b) zrównoważony, wytrwały, opano- wany, cierpliwy i pojednawczy c) pesymista, powściągliwy, nietowa- rzyski, pełen lęków i apatyczny d) przyjazny optymista, beztroski, ener- giczny, z poczuciem humoru, bywa zarozumiały 3. Marlane Miller w książce Style myślenia przedstawiła własną typolo- gię temperamentu. Połącz linią typ temperamentu z kolumny I z od- powiednimi cechami z kolumny II. A) myśliciel B) znawca C) konceptualista D) rozjemca a) ma skłonność do ryzyka, samotnik, lubi szukać nowych dróg, materiał na wizjonera i wynalazcę b) przyjacielski i rozmowny, ma intu- icję, emocjonalny, skupia się na rela- cjach międzyludzkich c) nie lubi kompromisów, dąży do konfrontacji, szybki w decyzjach, ma kłopoty z pracą w grupie d) analityk, ostrożny w decyzjach, trzy- ma się swojego zdania i nie kieruje emocjami, dąży do ugody 4. Ułóż potrzeby według hierarchii Abrahama Maslowa. Zacznij od naj- bardziej podstawowych. a) potrzeby samorozwoju b) potrzeby przynależności c) potrzeby fizjologiczne d) potrzeby szacunku i uznania społecznego e) potrzeby bezpieczeństwa 1. . . . . 2. . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . . 16 17 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ ćwiczenie 1 Cztery typy temperamentu, wg typologii Hipokratesa i Galena, to: sangwinik, choleryk, flegmatyk i melancholik. Niemal nikt z nas nie reprezentuje typu „czy- stego”. Kim Ty jesteś? Do którego typu jest Ci najbliżej? Przy każdej cesze, którą w sobie zauważasz, wpisz +. Poniżej tabeli wypisz typy temperamentu od naj- bardziej do najmniej zauważalnego w Twojej osobowości. Spróbuj określić swoją osobowość według typologii zaproponowanej przez Marlane Miller. Postępuj podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu. Przy każdej cesze, jaką w sobie odnajdujesz, wpisz plus. Następnie policz plusy i wypisz typy osobowości, zaczynając od występującego w Twojej osobowości w naj- większym nasileniu. ćwiczenie 2 Sangwinik Choleryk Flegmatyk Melancholik optymista optymista otwarty i przyjacielski energiczny zrównoważony powolny pesymista nie wierzy w siebie ani w innych beztroski chce być lubiany spontaniczny kreatywny energiczny ma poczucie humoru władczy i dominujący zarozumiały Liczba plusów nastawiony na dzia- łanie zdolności kierownicze wzbudza respekt niecierpliwy bardzo emocjonalny nie znosi sprzeciwu gwałtowny i wybu- chowy drażliwy Liczba plusów nie lubi zmian marzyciel cierpliwy solidny wytrwały nieufny i zdystanso- wany ostrożny wnikliwy pogodny Liczba plusów samotnik perfekcjonista działa z namysłem pełen lęków bierny i apatyczny ma trudności z podej- mowaniem decyzji działa planowo Liczba plusów Myśliciel Znawca decyzje podejmuje po głębokim namyśle decyzje podejmuje bez głębszego namysłu szuka kompromisu skłonności do analizy nie kieruje się emocjami zwraca uwagę na szcze- góły trzyma się swego zdania ma trudności w kontak- towaniu się z innymi nie lubi konfliktów ma łatwość w budowaniu ocen bezkompromisowy nietowarzyski dąży do konfrontacji praktyczny wizjoner ma kłopoty ze współpracą w grupie Konceptualista ma trudności w podej- mowaniu decyzji nie zwraca uwagi na detale Rozjemca decyzje opiera na emo- cjach bezkonfliktowy postępuje intuicyjnie nie lubi konfrontacji skłonny do ryzyka lubi szukać nowych ścieżek ma trudności w pre- cyzyjnym wyrażaniu własnych myśli Liczba plusów rozmowny empatyczny wizjoner często zmienia decyzje i opinie brakuje mu neutral- ności Liczba plusów ma umysł analityczny formułuje logiczne wnioski Liczba plusów Liczba plusów 1. .......................................................................................................................................................................... 1. .......................................................................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................................................................... 3. .......................................................................................................................................................................... 3. .......................................................................................................................................................................... 4. .......................................................................................................................................................................... 4. .......................................................................................................................................................................... 18 18 19 19 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ inspiracja 4 Powodzenie poczynań człowieka zależy nie tylko od rozpoznania typu inteli- gencji, którym cechuje się jego umysłowość, lecz także od poziomu inteligencji emocjonalnej. Jest ona niezależna od tego, do czego akurat mamy predyspozy- cje. Daniel Goleman, twórca terminu, nazywa inteligencją emocjonalną zdol- ność do rozpoznawania stanów emocjonalnych oraz umiejętność kontrolowa- nia własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych. Radzenie sobie z emocjami dotyczy nie tylko emocji, które sami odczuwa- my, lecz także tych, które obserwujemy u innych. Gniew, żal, smutek, rozpacz, rozczarowanie itp. mają w części podłoże fizjologiczne, dlatego trudno je po- wstrzymać. Nie zawsze można przewidzieć, że nadchodzą. Jednak kontrolowa- nie własnych emocji jest ważne, bo wpływa na relacje międzyludzkie, umiejęt- ność skupienia się nad zadaniem, reakcje na porażkę. Czy przypominasz sobie sytuacje, w których to nie Ty panowałeś nad emocjami, a one nad Tobą? Czy próbowałeś je powstrzymać? Jak reagujesz na negatywne emocje innych lu- dzi? Potrafisz je ostudzić? Załagodzić konflikt? Znaleźć wyjście? 20 21 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 22 s ł o w n i c z e k 23 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Nastawienie nie tylko na siebie, lecz także na innych. Jest konieczny do osią- gnięcia prawdziwego szczęścia. Umiejętność odpowiedniego reagowania na emocje innych oraz zarządzania swoimi emocjami. inteligencja  emocjonalna altruizm autorytet Biblia Wzór osobowy. Człowiek o dużej wiedzy i przestrzegający norm moralnych. Należy słuchać rad jedynie uznanych autorytetów. Natchnione Słowo Boże. Zbiór ponadczasowych informacji na temat źródeł szczęścia i spełnienia oraz wskazówek istotnych dla określenia systemu warto- ści człowieka. Abraham Lincoln powiedział kiedyś, że prawdziwie wykształcony człowiek to ten, kto choć raz przeczytał Biblię. On sam wprowadzał w czyn wartości biblijne, które zainspirowały go między innymi do zniesienia niewol- nictwa. emocja empatia Krótkotrwały stan psychiczny powstający gwałtownie pod wpływem silnego bodźca, np. gniew, strach, radość, wzruszenie, trema, smutek, panika, obawa. Trudny do opanowania. Umiejętność odczuwania cudzego bólu we własnym sercu; współodczuwanie, zdolność rozumienia drugiego człowieka, jego stanu emocjonalnego. Łączy się z chęcią niesienia pomocy i pozwala na nadanie jej odpowiedniej formy. hobby Zajęcie wykonywane z przyjemnością, nawet jeśli nie przynosi wymiernego zysku. inteligencja Według Howarda Gardnera, unikatowa kombinacja ośmiu zdolności, które określają indywidualny profil każdego człowieka. W jej skład wchodzi inteligen- cja: lingwistyczna, logiczno-matematyczna, muzyczna, wizualno-przestrzenna, kinestetyczna, interpersonalna, intrapersonalna oraz przyrodnicza. Iloraz inteligencji, wynik testu psychologicznego mierzącego inteligencję. Przez wielu badaczy uważany za mało miarodajny i mylący w ocenie możliwo- ści człowieka. IQ Impuls do podjęcia działania nakierowanego na osiągnięcie celu. Niewzmac- niana wygasa. motywacja Głęboko zakorzeniony nawyk, który ma podłoże fizjologiczne. Polega na po- wtarzaniu zachowań szkodzących człowiekowi mimo świadomości ich nega- tywnych skutków. Zautomatyzowana czynność, wyuczona przez powtarzanie. Nabywanie nawy- ku trwa od 20 do 70 dni. nałóg nawyk Zbiór cech, które decydują o tym, jak myślimy, jak odczuwamy, jak traktujemy sie- bie i innych, jak oceniamy wszystko, z czym zetkniemy się w ciągu naszego życia. osobowość Stan psychiczny i postawa wobec siebie wpływające na nastrój oraz zachowa- nia. Wynika z ogólnej oceny siebie, czyli samooceny. poczucie własnej  wartości Biologiczna (fizjologiczna) potrzeba człowieka, domagająca się zaspokojenia, trudna do opanowania. Stosunek człowieka do życia oraz sposób zachowania się wobec różnych zja- wisk i obiektów. popęd postawa 24 25 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 26 p r z e w o d n i k 27 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ KOLEKCJA WYKŁADÓW AUDIO PERSONALITY IMPROVEMENT INSTITUTE Czy zwiedzałeś kiedyś z przewodnikiem w ręku obce Ci miasto? Zapewne tak, bo w ten sposób łatwiej poruszać się w nieznanej przestrzeni. W dzisiejszych czasach wielu z nas korzysta nie tylko z przewodników drukowanych, lecz tak- że wydanych w formie audio. Treść, która dociera do nas podczas czytania lub słuchania, daje nam wrażenie, że poznajemy nieznane miejsca z kimś, kto już tu był i dzieli się z nami nie tylko znajomością topografii. Towarzysz ten potrafi sporo powiedzieć o historii mijanych obiektów, o postaciach, które są z nimi związane, dodać do tego swój punkt widzenia i wyniki osobistych obserwacji. Przy nim czujemy się pewnie. Stajemy się gotowi na poszukiwanie własnych ścieżek. Nabieramy przekonania, że chcemy i możemy pójść dalej. Wykłady przygotowane przez Personality Improvement Institute mogą stać się dla Ciebie takim przewodnikiem w drodze do rozwoju osobowości. Bez wzglę- du na to, czy wolisz je czytać, czy ich słuchać, będą z Tobą wszędzie, gdzie tylko masz dostęp do ich wersji drukowanej, e-bookowej czy audio. Słowa, które przeczytasz lub usłyszysz, mogą poprowadzić Cię w kierunku życia wysokiej ja- kości, pełnego radości i satysfakcji. Większość z nas potrzebuje takiego wspar- cia. Potrzebuje kogoś, kto powie: „Spróbuj, warto!”, kto zainspiruje do działania, a potem życzliwie będzie podpowiadał, co można zrobić. Wskaże drogi, ale nie będzie decydował, którą wybrać. Tę najlepszą dla siebie, zainspirowany wiedzą, przykładami i własnymi przemyśleniami, odnajdziesz sam.  Kolekcja Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości składa się z zebra- nych w cztery części 22 wykładów. Wszystkie zawierają materiał uzupełniający w postaci quizów, ćwiczeń i inspiracji do przemyśleń. Każdy wykład ma swoją wersję audio, nagraną przez znanych polskich aktorów i lektorów, na przykład: Krystynę Czubównę, Adama Ferencego czy Jerzego Stuhra. Możesz ją zakupić na stronie virtualo.pl. CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 Jak być szczęśliwym Jak zbadać swoje możliwości Jak poznawać siebie Jak rozwinąć poczucie własnej wartości Jak odnaleźć wartości nadrzędne CZĘŚĆ II JAK ROZWINĄĆ KLUCZOWE CECHY OSOBOWOŚCI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 WYKŁAD 6 Jak uwierzyć w siebie Jak stać się wnikliwym Jak stać się wytrwałym Jak stać się odważnym Jak stać się entuzjastycznym Jak stać się realistą CZĘŚĆ III JAK ROZWINĄĆ POZYTYWNE UMIEJĘTNOŚCI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 WYKŁAD 6 Jak się uczyć Jak być asertywnym Jak podejmować decyzje Jak ustalać priorytety Jak wyznaczać i osiągać cele Jak rozwinąć umiejętność planowania CZĘŚĆ IV JAK PIELĘGNOWAĆ DOBRE RELACJE Z INNYMI WYKŁAD 1 WYKŁAD 2 WYKŁAD 3 WYKŁAD 4 WYKŁAD 5 Jak stać się człowiekiem z inicjatywą Jak rozwinąć pozytywne nastawienie Jak motywować siebie i innych Jak rozwinąć zaufanie do siebie i innych Jak okazywać altruistyczną miłość 28 29 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ 30 l e k t o r z y 31 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ ADAM FERENCY Aktor filmowy i teatralny. Ceniony i popularny. Absolwent warszawskiej PWST. Wierny deskom teatrów warszawskich. Przez wiele lat występował w Teatrze na Woli oraz w Teatrze Współczesnym, gdzie debiutował także jako reżyser. Obecnie jest aktorem Teatru Dramatycznego. 32 JERZY STUHR Aktor filmowy i teatralny, reżyser, profesor sztuki i autor książek autobiograficznych. Związany z Krakowem. Wielokrotnie nagradzany za wybitne zasługi dla kultury polskiej. Przewodniczący Fundacji Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. JERZY STUHR Aktor filmowy i teatralny, reżyser, profesor sztuki i autor książek autobiograficznych. Związany z Krakowem. Wielokrotnie nagradzany za wybitne zasługi dla kultury polskiej. Przewodniczący Fundacji Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. 33 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Nasza wizja: Podnieść jakość życia jak największej liczbie ludzi 34 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Nasza misja: Nie pouczamy, inspirujemy Każdy człowiek ma określony potencjał, z którym się rodzi i który może rozwinąć. Niestety, większość z nas nie domyśla się nawet tkwiących w nich samych możliwości, nie dając sobie tym samym szansy na życie pełne satysfakcji. Stworzyliśmy Personality Improvement Institute (PII), żeby odwrócić ten niekorzystny trend. Chcemy pomóc jak największej liczbie osób w pod- niesieniu jakości życia, co jasno formułujemy w naszej wizji. Jesteśmy przekonani, że można to zrobić poprzez rozwój osobowości – poznanie siebie, odkrycie i wiarę w swoje możliwości oraz zdefiniowanie kierunku i konkretnego celu działania. Opracowaliśmy narzędzia, które odpowied- nio użyte pozwolą każdemu, kto tylko będzie na to gotowy, stworzyć i zrealizować własny plan na życie. Narzędziami są przygotowane przez nas publikacje w formie tradycyj- nych książek i e-booków oraz w postaci audiobooków i filmów wideo. Nie mają one zastępować własnego myślenia. Dalecy jesteśmy od pouczania i wskazywania „jedynie słusznej drogi”. Naszym celem jest pobudzanie do samodzielnego rozwijania osobowości poprzez zachęcanie, mobilizowa- nie, inspirowanie i motywowanie do działania. Takie postępowanie przynosi zmianę sposobu myślenia. Dotychczasowe formułki myślowe: „to nie dla mnie” i „to mi się nie uda” zostają zastą- pione przez: „chcę, a więc mogę i potrafię”. Rezygnacja z ograniczeń ist- niejących we własnym umyśle i zastąpienie ich pozytywnym myśleniem ukierunkowanym na przyszłość owocuje rozkwitem kreatywności i wy- obraźni. Wzmacnia wiarę w siebie, rozwija odwagę i entuzjazm, wnikli- wość i wytrwałość, a to cechy kluczowe dla realizacji życiowych celów. Nasze działania opierają się na prostych wartościach. Należą do nich: rozwój wewnętrzny, prawda, wolność, bezinteresowna miłość, uczciwość i zaufanie. Na ich bazie wypracowaliśmy (i stosujemy w swojej organizacji) zbiór zasad. Istotna jest autonomia każdego z nas, kreatywność, praca bez presji, zaangażowanie, lojalność, dobrze rozumiana pokora. Zasada naczelna znalazła swoje odzwierciedlenie w misji firmy: „Nie pouczamy, inspirujemy”. Treści, które przekazujemy są istotne nie tylko dla osób indywidualnych, lecz także dla firm. Obecnie coraz większa liczba przedsiębiorców zauwa- ża związek między wewnętrznym uporządkowaniem człowieka, a jego stosunkiem do organizacji i zdaje sobie sprawę, że szczęście osobiste oraz zadowolenie pracowników jest niezbędnym elementem sukcesu fir- my. Jednocześnie stanowi najlepszy sposób na budowanie wartości nie- materialnych i prawnych przedsiębiorstwa. Z naszych obserwacji wynika, że świadomy rozwój nie jest zdetermino- wany ilorazem inteligencji i że każdy człowiek, który zda sobie sprawę ze swoich ogromnych możliwości jest w stanie ukształtować wspaniałą osobowość. Z tego powodu ogromny nacisk kładziemy na wiedzę, która www.pii.com.pl 37 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIE Kiedy już zdecydujesz czego chcesz, podjąłeś najważniejszą decyzję w swoim życiu. Musisz wiedzieć, czego chcesz, aby to osiągnąć. Douglas Lurtan po wprowadzeniu w życie da wymierny efekt w postaci pozytywnej prze- miany człowieka z pożytkiem dla siebie i firmy, którą reprezentuje. Realizacja programu przygotowanego przez PII pomaga w zmianie po- dejścia do wykonywanych obowiązków. Wzmacnia i rozwija zachowania proinnowacyjne, pozwala lepiej organizować czas pracy – swojej i ze- społu. Przyczynia się do ograniczenia absencji oraz fluktuacji kadry me- nadżerskiej. Przygotowuje do podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem oraz prowadzi do wzmocnienia kompetencji miękkich pracowni- ków i rozwija ich umiejętności komunikacyjne. Przyspiesza adaptację do nowych warunków pracy i skutecznie przeciwdziała wypaleniu zawodo- wemu. Nasze publikacje zawierają maksimum wiedzy praktycznej, do wykorzy- stania od zaraz, by proces pozytywnej przemiany mógł się rozpocząć jak najwcześniej. Dwadzieścia dwa moduły zebrane w czterech częściach tworzą systematyczny kurs, pełen inspirujących przykładów i ćwiczeń ułatwiających przemyślenia. Mamy nadzieję, że „dając wędkę”, pomożemy wszystkim, którzy chcą, by ich życie nabrało barw i zyskało nową jakość. www.pii.com.pl Personality Improvement Institute LLC 1521 Concord Pike STE 303 Wilmington, DE 19803, USA www.piinstitute.org 38 39 TOM 3 JAK POZNAWAĆ SIEBIECZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Jak poznawać siebie? W jakim stopniu jest to możliwe i czy w ogóle warto to robić? Jakie korzyści przyniesie Ci ta wiedza? Jakich problemów pomoże uniknąć? O czym świadczy IQ? W jaki sposób rozwijać zalety i osłabiać wady? Czy lepiej zadbać o rozwój mocnych stron, czy starać się wzmacniać słabe strony? Czy można pozbyć się złych nawy- ków i jak wykształcić te dobre? Tyle jest pytań, na które warto znaleźć odpowiedź, by poznać siebie. Gdy to zrobisz, łatwiej będziesz sobie radzić z przeciwnościami. Nauczysz się osłabiać wpływ cech negatywnych na Twoje postępowanie i wzmacniać wszystko to, co jest atutem Twojej osobowości (zalety, typ inteligencji, mocne strony). Zapoznaj się więc wnikliwie z treścią wykładu Jak poznawać siebie. To milowy krok w kierunku szczęścia. Wokół widujemy ludzi, którzy spełniają się w każdej dziedzinie życia. Są świetni w pracy, mają poukładane relacje rodzinne, znajdują czas na rozwijanie zainteresowań. Co robią, że tak zna- komicie im wszystko wychodzi?… Obserwując ich z zewnątrz, często mówimy: przypadek, nie- zwykły fart, odziedziczony talent. Niekiedy mamy wrażenie, że życie podaje im sukces i szczę- śliwe chwile na tacy. To opinia nieprawdziwa i krzywdząca… Krzywdząca nie ich, a nas samych! Powoduje, że automatycznie czujemy się zwolnieni z odpowiedzialności za własny los. Uznaje- my, że nie ma sensu się starać, skoro osiągnięcie zadowolenia i radości życia zależy jedynie od zwykłego zbiegu okoliczności lub genów. Nie ma bardziej błędnego i pesymistycznego twier- dzenia. Podstawą spełnionego życia jest praca nad sobą, a jej początek to poznanie tajników własnej osobowości. Przekonajmy się o tym… www.pii.com.pl ISBN 978-83-942217-6-8 9 788394 221768 Wersja audio wykładu czytana przez: Adama Ferencego Jerzego Stuhra dostępna na stronie www.virtualo.pl 40 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: