Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 002407 22735906 na godz. na dobę w sumie
Jak prawidłowo naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK - ebook/pdf
Jak prawidłowo naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 14
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-654-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia zasady opłacania składek do pracowniczych planów kapitałowych przez pierwszą grupę podmiotów zatrudniających, które zostały objęte nowym systemem dobrowolnego oszczędzania od 1 lipca 2019 r. (podmioty zatrudniające na 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób). Szczegółowo i przystępnie zostały w niej przedstawione zasady finansowania wpłat do PPK, ustalania prawidłowej podstawy wpłat do PPK oraz kwot przekazywanych do instytucji finansowej, a także terminy, w których należy dokonywać poszczególnych czynności. W opracowaniu omówiono ważne kwestie związane z oskładkowaniem i opodatkowaniem wpłat do PPK w części finansowanej przez pracodawcę a także przedstawiono, w formie instrukcji i przykładów, rozliczenie tych wpłat. Ponadto przedstawione zostały  zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia z uwzględnieniem wpłat do PPK.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Jakprawidłowonaliczać,pobierać i odprowadzaćwpłatydoPPK Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób czwarty kwartał 2019  r. jest ostatnim momentem na zakończenie prac związanych z  wpro- wadzaniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Następnie firmy te muszą podjąć bieżącą obsługę PPK zgodnie z wymaganiami ustawy o pra- cowniczych planach kapitałowych. W fazie realizacji PPK podstawowym obo- wiązkiem podmiotu zatrudniającego jest prawidłowe i terminowe naliczanie, pobieranie oraz dokonywanie wpłat do tego systemu. Najwięksi pracodawcy (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych) zosta- li objęci ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK) od 1 lipca 2019 r. Jednak dopiero w ostatnim kwartale tego roku ta grupa podmiotów zatrudniających musi zakończyć procesy przygotowawcze, zawrzeć umowy w ramach systemu PPK, zgłosić zatrudnione osoby do tego systemu oraz rozpocząć nali- czanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK. 25 października 2019 r. był ostatnim dniem na zawarcie umów o zarządzanie PPK, a najpóźniej do 12 listopada 2019 r. firmy te muszą zawrzeć umowy o prowadzenie PPK. Data zawarcia umowy o prowadzenie PPK decyduje o terminie naliczenia, pobrania i dokonania pierwszych wpłat do PPK. KtozostajeuczestnikiemsystemuPPK Podmiot zatrudniający zgłasza do PPK osoby zatrudnione, tj. m.in. swoich pracowników i zleceniobiorców, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia u danego podmiotu zatrudniającego. Do PPK może zostać zgłoszo- ny zatrudniony, który ukończył 18 rok życia i nie osiągnął jeszcze wieku 70 lat. O ile jednak osoby przed ukończeniem 55 lat, które nie zadeklarowały rezygnacji z oszczędzania w PPK, są włączane do PPK z mocy prawa, o tyle druga grupa wiekowa (55–69 lat) może oszczę- dzać w PPK tylko wtedy, gdy złoży podmiotowi zatrudniającemu odpowiedni wniosek. Przy założeniu, że 12 listopada 2019 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowa- dzenie PPK – robi to w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych (art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK), które: 1) spełniają kryterium wieku, tj.: ■■ osób w wieku od 18 roku życia a przed ukończeniem 55 roku życia, które do dnia za- warcia umowy o prowadzenie PPK (tj. 12 listopada 2019 r.) nie złożyły deklaracji o rezy- gnacji z dokonywania wpłat do PPK, ■■ osób w wieku od 55 roku życia, a przed ukończeniem 70 roku życia – jeśli do 12 listo- pada 2019  r. złożyły podmiotowi zatrudniającemu wnioski o  dokonywanie wpłat do PPK; jeśli wniosek wpłynie później – podmiot zatrudniający zgłosi taką osobę do pra- cowniczego planu kapitałowego w odpowiednim terminie z uwzględnieniem kryterium okresu zatrudnienia (art. 16 ustawy o PPK); 3 październik 2019
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak prawidłowo naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: