Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 003804 21523030 na godz. na dobę w sumie
Jak prawidłowo współpracować ze związkami zawodowymi po zmianach przepisów - ebook/pdf
Jak prawidłowo współpracować ze związkami zawodowymi po zmianach przepisów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 30
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-536-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik przedstawia zmiany jakie obowiązują w zakresie prowadzenia działalności związkowej od 1 stycznia 2019 r. Można się z niego dowiedzieć m.in.:
- kto może wstępować do związków zawodowych oprócz pracowników
- jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje działaczom związkowym zatrudnionym na umowy cywilnoprawne
- komu przysługuje zwolnienie od pracy na wykonywanie funkcji związkowych
- jakie uprawnienia dla osób pracujących na innej podstawie niż stosunek pracy można uregulować w układzie zbiorowym pracy
Najtrudniejsze zagadnienia zostały wyjaśnione na przykładach. Autorem publikacji jest Sebastian Kryczka były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. ZWIĄZEK ZAWODOWY ORAZ UPRAWNIENI DO ZRZESZANIA SIĘ Jak prawidłowo współpracować ze związkami zawodowymi po zmianach przepisów Możliwość tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich przez osoby świadczące pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy w ramach tzw. samozatrudnienia to najważniejsza zmiana, jaka obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych. Oso- by zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy uzyskały też prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy. Pracownikom i pracodawcom przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodo- wych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców (art. 59 Konstytucji RP). Ta konstytucyjna zasada ma odzwierciedlenie w źródłach prawa pracy. Pracownicy i pracodawcy w celu reprezentacji i obrony swych praw i interesów mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji (art. 181 Kodeksu pracy). 1. Związek zawodowy oraz uprawnieni do zrzeszania się Związek zawodowy to dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawo- dowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Przez wiele lat osoby wykonujące pracę na podstawie innych stosunków prawnych niż stosunek pracy nie mogły tworzyć związków zawodowych ani wstępować do nich. Od 1 stycznia 2019 r. dokonano w tym zakresie bardzo istotnych zmian związanych z reko- mendacją Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyj- nego z 2 czerwca 2015 r. (K 1/13). We wskazanym wyroku TK uznał, że zakres regulacji dopuszczający możliwość tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich tylko przez pracowników jest niezgodny z konstytucją. Uwzględniając argumentację przywołaną w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, która wskazuje na brak konstytucyjnego ograniczenia w zakresie wstępowania oraz tworzenia związków zawodowych w kontekście konkretnej formy zatrudnienia, od 1 stycznia 2019 r. prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wyko- nującym pracę zarobkową. Do osób wykonujących pracę zarobkową zaliczają się osoby wykonujące pracę o zarobkowym charakterze, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Definicje pojęć zawarte w ustawie o związkach zawodowych n   Osoba wykonująca pracę zarobkową – pracownik lub osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem na in- nej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, jeżeli ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy. n  Pracownik – osoba, o której mowa w art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (zgodnie z tym prze- pisem pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę). n  Pracodawca – osoba, o której mowa w art. 3 Kodeksu pracy (zgodnie z tym przepisem pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracow- ników), oraz jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia. I A J C N I F E D 3 marzec 2019 PRZYKŁAD Przedsiębiorca prowadzi duży zakład produkcyjny. Zatrudnia pracowników, osoby na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło, jak również podwykonawców pro- wadzących własną, jednoosobową działalność gospodarczą. W tym przypadku od 1 stycznia 2019 r. osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy mają prawo przystąpienia do funkcjonujących w zakładzie pracy organizacji związko- wych, a także tworzenia własnych autonomicznych organizacji, które będą po- wołane do ochrony ich specyficznych interesów wynikających z niepracowniczej formy zatrudnienia. Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia osób wykonujących pracę zarobkową prawa przynależności i wstępowania do związków zawodowych (art. 2 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych). Należy zwrócić uwagę, że przepisy pozwalają emerytom oraz rencistom, którzy wykonywali pracę zarobkową, jedynie na wstępowanie do związ- ków zawodowych oraz kontynuowanie w nich członkostwa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Nie dają natomiast uprawnień do tworzenia związków zawodowych. Prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje nie tylko bezpośrednio osobom wykonującym pracę zarobkową. Takie uprawnienie przysługuje również osobom skierowanym do tych pracodawców w celu odbycia służby zastępczej (art. 2 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych). Do tych osób stosuje się odpowied- nio przepisy ustawy dotyczące osób wykonujących pracę zarobkową. Ponadto prawo wstępowania do związków zawodowych przysługuje wolontariuszom, stażystom oraz innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia – w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków. Również osoby bezrobotne zachowują prawo przynależności do związków zawodowych, a jeśli nie są członkami związków zawodowych, mają prawo wstępowania do tych związ- ków w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków. Do praw związkowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbo- wej i Służby Więziennej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracow- ników Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o związkach zawodowych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z odrębnych ustaw. Przepisy ustawy o związkach zawodowych dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy. 2. Zakaz nierównego traktowania Aby działalność związkowa oraz fakt członkostwa w związku zawodowym nie stanowi- ły potencjalnego zagrożenia dla osób zrzeszonych w związku, niezbędne są przepisy ochronne. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje szczególna regulacja zakazu nierównego traktowania ze względu na przynależność związkową, uwzględniająca poszerzenie krę- gu osób mogących zrzeszać się i tworzyć związki zawodowe. Obecnie zakaz nierównego traktowania w  zatrudnieniu z  powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związ- kowej dotyczy:  n osób wykonujących pracę zarobkową,  n emerytów i rencistów, 4 marzec 2019 JAK WSPÓŁPRACOWAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO ZMIANACH PRZEPISÓW
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak prawidłowo współpracować ze związkami zawodowymi po zmianach przepisów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: