Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00255 003488 21551315 na godz. na dobę w sumie
Jak przekroczenie rocznych limitów podstawy wymiaru podatku i składek ZUS w 2017 r. wpływa na inne obowiązki płatnika - ebook/pdf
Jak przekroczenie rocznych limitów podstawy wymiaru podatku i składek ZUS w 2017 r. wpływa na inne obowiązki płatnika - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887535 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja w przystępny, instruktażowy sposób omawia najczęstsze problemy, które napotykają osoby zajmujące się rozliczeniami przychodów w zakresie rozliczeń składek i podatku dochodowego w miesiącu przekroczenia przez osobę zatrudnioną rocznego limitu podstawy wymiaru składek oraz kwoty przychodu zobowiązującej do opłacenia podatku zgodnie ze stawką przewidzianą w drugim progu podatkowym. Praktyka wskazuje, że zagadnienia związane z prawidłowym rozliczeniem przychodu w tych sytuacjach sprawiają płatnikom liczne trudności. Autorka publikacji – ekspert w zakresie rozliczeń podatkowo – składkowych z wieloletnim stażem, omawia zagadnienia jako praktyk, z pomocą licznych przykładów, zestawień, obliczeń, wzorów formularzy – z uwzględnieniem najczęściej występujących problemów w codziennej pracy osób zatrudnionych w działach płacowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

 Jakprzekroczenierocznychlimitówpodstawywymiarupodatku iskładekZUSw2017r.wpływanainneobowiązkipłatnika 3 Jakprzekroczenierocznychlimitówpodstawy wymiarupodatkuiskładekZUSw2017r.wpływa nainneobowiązkipłatnika Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP oraz opodatkowania są ograniczone w skali roku. Przekroczenie usta- lonych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie ob- liczania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wyna- grodzenia za pracę. Natomiast brak bieżącej informacji o przekroczeniu podstawy wymiaru podatku lub składek ZUS zasadniczo zobowiązuje płatników do dokonania korekty rozliczeń z tego tytułu. Przy ustalaniu, czy doszło do przekroczenia I progu podatkowego i rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, należy zsumować wszystkie wypłaty podle- gające odpowiednio opodatkowaniu i oskładkowaniu uzyskane (wypłacone lub postawione do dyspozycji) przez osobę ubezpieczoną (podatnika) w danym roku kalendarzowym. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres świadczenia te przysługiwały. Przekroczenierocznejpodstawywymiaruskładek naubezpieczeniaemerytalneirentowe Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne) jest ograniczona w roku do kwoty 30-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (art. 19 ust. 1 ustawy sy- stemowej w zw. z art. 26 ustawy budżetowej). W 2017 r. kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) wynosi 127 890 zł (30 x 4263 zł). Oznacza to, że po przekroczeniu wskazanej podstawy skła- dek (którą ustala się na bieżąco i narastająco) należy zaprzestać poboru składek na powyższe ubezpieczenia do końca danego roku kalendarzowego. Zasada ta dotyczy również osób przeby- wających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Ponadto w przypadku gdy pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za którego jest należna składka na FEP, osiągnie roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emery- talne i rentowe, ustaje obowiązek opłacania za niego w danym roku składki na FEP. Płatnik ma jednak nadal obowiązek naliczać i odprowadzać w tym roku składki na po- zostałe ubezpieczenia, tj. chorobowe (zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne), wypad- kowe, a także – pod ustawowymi warunkami – Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. PRZYKŁAD Pracownica do 30 czerwca 2017 r. otrzymała wynagrodzenie, od którego istniał obo- wiązek naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w łącznej wysokości www.inforfk.pl wrzesień2017 IFK MONITORPPiUnr18(330) wrzesień2017 IFKIFK 4 Jakprzekroczenierocznychlimitówpodstawywymiarupodatku iskładekZUSw2017r.wpływanainneobowiązkipłatnika 98 000 zł. Od 1 lipca do 19 sierpnia 2017 r. osoba ta przebywała na zwolnieniu lekarskim, za które wypłacono jej wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Od 20 sierpnia 2017 r. przebywa na urlopie macierzyńskim, za który otrzymuje zasiłek macierzyński (jest wykazywana z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx). Od tego zasiłku są należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obliczone przez płatnika składek, lecz fi- nansowane z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS. Załóżmy, że do 31 października 2017 r. kwota zasiłku wyniosła 32 000 zł (za październik 17 000 zł). Po zsumowaniu pod- stawa wymiaru składek narastająco od 1 stycznia do 31 października 2017 r. wyniosła 130 000 zł (98 000 zł + 32 000 zł). Płatnik musi zaprzestać naliczania należności skład- kowych od nadwyżki w wysokości 2110 zł (130 000 zł – 127 890 zł). Oznacza to, że przy rozliczaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłku macierzyńskiego w dokumentach ZUS za październik 2017 r. jako podstawę wymiaru tych składek po- winien wykazać kwotę 14 890 zł (17 000 zł – 2110 zł). W dokumentach rozliczeniowych, począwszy od listopada do grudnia 2017 r., nadal trzeba wykazywać tę osobę z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx, ale z zerową podstawą wymiaru składek na ubezpiecze- nia emerytalne i rentowe i z zerowymi składkami na te ubezpieczenia. Płatnik zaprzestaje opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osią- gnięciu przez ubezpieczonego w danym roku kalendarzowym kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek, na podstawie: ■■ zawiadomienia przez osobę ubezpieczoną (jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek) – w raporcie imien- nym ZUS RCA składanym za ubezpieczonego, którego dotyczy przekroczenie, w polu 02 bloku III.B należy podać kod 1, ■■ własnej dokumentacji płacowej (ubezpieczony uzyskuje przychody podlegające oskład- kowaniu od jednego płatnika) – w raporcie imiennym ZUS RCA składanym za ubezpieczo- nego, którego dotyczy przekroczenie, w polu 02 bloku III.B należy podać kod 2, ■■ informacji uzyskanej z ZUS, że kwota ograniczenia została osiągnięta – w raporcie imien- nym ZUS RCA składanym za ubezpieczonego, którego dotyczy przekroczenie, w polu 02 bloku III.B należy podać kod 3. W przypadku błędnego zawiadomienia płatników składek o przekroczeniu rocznej podsta- wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiedzialność za powstałe zadłużenie (włącznie z obowiązkiem zapłaty składek finansowanych przez płatnika i odse- tek od nieterminowo przekazanych należności składkowych) spoczywa na osobie ubezpie- czonej (§ 10 rozporządzenia składkowego). Jeżeli natomiast dojdzie do opłacenia składek powyżej rocznej kwoty granicznej, podlegają one zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek. Płatnik może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pomniejszonych o składkę zdrowotną, która została opłacona w zaniżonej wyso- kości, ponieważ podstawa wymiaru tej składki została obniżona o nienależne składki eme- rytalno-rentowe. Jest to możliwe pod warunkiem, że: wrzesień2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak przekroczenie rocznych limitów podstawy wymiaru podatku i składek ZUS w 2017 r. wpływa na inne obowiązki płatnika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: