Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00236 003665 22425086 na godz. na dobę w sumie
Jak przetrwać kontrolę RIO.Praktyczny poradnik - ebook/pdf
Jak przetrwać kontrolę RIO.Praktyczny poradnik - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-503-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz przeprowadzają kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
● jednostek samorządu terytorialnego,
● związków międzygminnych,
● stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
● związków powiatów,
● stowarzyszeń powiatów,
● samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Publikacja szczegółowo omawia kompetencje regionalnych izb obrachunkowych. Wskazuje na różnice pomiędzy sprawowaniem nadzoru i kontroli. Autor szczególną uwagę skupia na procesie kontroli, krok po kroku omawia poszczególne etapy postępowania – od wszczęcia postępowania kontrolnego, poprzez wskazanie możliwych rozstrzygnięć nadzorczych oraz kolejnych etapów postępowania nadzorczego, aż po możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Całość jest opatrzona bogatym orzecznictwem administracyjnym i sądowym oraz licznymi przykładami praktycznego zastosowania omawianych regulacji. Publikacja zawiera także wzory dokumentów potrzebnych w trakcie prowadzenia postępowania kontrolnego przez regionalne izby obrachunkowe. Są to m.in.:
● postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego,
● uchwała w sprawie wniesienia do sądu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium RIO,
● skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 3 Kontrola RIO Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz za- mówienia publiczne podmiotów objętych zakresem swojej właściwości rzeczowej i miej- scowej. Kontrola dokonywana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem prowadzonych dzia- łań i czynności podmiotów kontrolowanych oraz zgodności prowadzonej przez nie dokumen- tacji ze stanem faktycznym. Kontrola jest więc działalnością o szerszym zakresie przedmioto- wym niż nadzór sprawowany przez RIO. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań ad- ministracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i go- spodarności. Dotyczy to więc tzw. zadań zleconych. Zakres tej kontroli jest więc szerszy. Izby przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę gospodarki finan- sowej jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto kontrole mają charakter kontroli tema- tycznych (problemowych), sprawdzających lub wykonywanych na wniosek innych organów np. prokuratury. Można wyróżnić następujące rodzaje kontroli przeprowadzanych przez RIO: ■■ kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego, ■■ problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolo- wanych, ■■ doraźne, podejmowane w razie potrzeby. Kwestie kontroli RIO regulowane są m.in. przepisami art. 5–10 ustawy o RIO i rozporządzenia w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego RIO. 3.1. Rodzaje kontroli 51 Jak przetrwać kontrolę RIO. Praktyczny poradnik 3.1.1. Kontrola kompleksowa Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz za- mówienia publiczne podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o RIO, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Izby przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę gospodarki finan- sowej jednostek samorządu terytorialnego. Kompleksowo oznacza w sposób obejmujący ca- łość elementów lub zagadnień, a nie tylko ich fragment. Tym samym kontrola kompleksowa to kontrola obejmująca całość gospodarki finansowej JST na przestrzeni określonego prze- pisami prawa okresu 4 lat. W zakresie kontroli kompleksowej uchwała nr 2/2011 Krajowej Rady RIO z 17 marca 2011 r. w sprawie ramowego zakresu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostek sa- morządu terytorialnego określiła tzw. ramowy zakres kontroli kompleksowej gospodarki fi- nansowej JST, który stanowi załącznik do uchwały. Ramowa tematyka kontroli kompleksowej gospodarki finansowej JST obejmuje pięć głów- nych obszarów: 1. Ustalenia ogólnoorganizacyjne. 2. Księgowość i sprawozdawczość. 3. Budżet JST. 4. Gospodarka mieniem. 5. Rozliczenia JST z jednostkami organizacyjnymi. Zgodnie ze standardami kontroli przyjętymi przez KR RIO, tematyka ta powinna być uwzględ- niona przy opracowywaniu programów kontroli. Kontrola obszarów objętych ramową tema- tyką kontroli kompleksowej gospodarki finansowej JST powinna uwzględniać zagadnienia związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w tych jednostkach. Pozostałe rodzaje kontroli omówione zostaną w dalszej części poradnika. Kontrola RIO obejmuje działalność: ■■ jednostek samorządu terytorialnego, ■■ związków metropolitalnych, ■■ związków międzygminnych, ■■ stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, ■■ związków powiatów, ■■ związków powiatowo-gminnych, ■■ stowarzyszeń powiatów, ■■ samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, ■■ innych podmiotów w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z bu- dżetów jednostek samorządu terytorialnego. 3.2. Zakres podmiotowy kontroli RIO 52 Rozdział 3. Kontrola RIO 3.3. Warunki i zakres kontroli Izby mogą również przeprowadzać kontrolę: 1. Podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o RIO, czyli: a) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych; b) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na wniosek jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków; 2. Podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–6 ustawy o RIO, czyli: a) jednostek samorządu terytorialnego, b) związków metropolitalnych, c) związków międzygminnych, d) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, e) związków powiatów, f) związków powiatowo-gminnych, g) stowarzyszeń powiatów, h) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych – na wniosek organów administracji rządowej, agencji lub funduszy celowych w przypad- ku przekazania środków publicznych na rzecz tych podmiotów. O zakresie i terminie rozpoczęcia kontroli prezes izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej, a w przypadku kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samo- rządu terytorialnego – również właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorial- nego. Powiadomienia o terminie kontroli kompleksowej dokonuje się nie później niż na 7 dni przed jej rozpoczęciem. W tej sytuacji kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany zapewnić warunki nie- zbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Instytucja wyłączenia kontrolującego jest bardzo ważna i nie powinna być pomijana przy ustalaniu prawidłowości przeprowadzonych czynności kontrolnych. Brak obiektywizmu i stronniczość nie powinny wpływać na ocenę i ustalenia kontroli w zakresie działalności kontrolowanej jednostki. Tym samym warto korzystać z tej instytucji, przy czym należy zaznaczyć, że skorzystanie z niej nie może w żaden sposób wpływać na negatywną ocenę kontrolujących w trakcie wy- konywanych czynności kontrolnych. Wyłączenie ma zapobiegać sytuacji, gdy status czy powiązania osobiste kontrolujących w ja- kikolwiek sposób wpłyną na wyniki czy ustalenia kontroli. 3.3.1. Wyłączenie kontrolującego 53
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak przetrwać kontrolę RIO.Praktyczny poradnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: